ORDIN nr. 81 din 29 august 2005pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte lista posturilor de inspecţie la frontiera convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor vii şi produselor de origine animala provenind din tari terţe şi actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către experţii Comisiei Europene
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2005    Vazand Referatul de aprobare nr. 51.556 din 29 august 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara ce stabileşte lista posturilor de inspecţie la frontiera convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor vii şi produselor de origine animala provenind din tari terţe şi actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către experţii Comisiei Europene, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.__________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 8/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista posturilor de inspecţie veterinara de frontieră aprobate pentru controale veterinare ale produselor de origine animala şi animalelor provenite din tari terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 şi nr. 152 bis din 10 martie 2003.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2001/881/CE care stabileşte o lista a posturilor de inspecţie la frontiera convenite pentru efectuarea controalelor veterinare asupra animalelor şi produselor de origine animala provenind din tari terţe şi care actualizează regulile detaliate privind controalele ce urmează să fie efectuate de către experţii Comisiei Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 11 decembrie 2001, p. 44, amendata ultima data prin Decizia 2005/485/CE.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Dan MarcuBucureşti, 29 august 2005.Nr. 81.___________