PROTOCOL din 27 iunie 1989referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 15 ianuarie 1998    ----------- Notă *) Traducere.  +  Articolul 1Apartenenta la Uniunea de la MadridStatele care sunt părţi la prezentul protocol, denumite în cele ce urmeaza state contractante, chiar dacă nu sunt părţi la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, revizuit la Stockholm în 1967 şi modificat în 1979, denumit în cele ce urmeaza Aranjamentul de la Madrid (Stockholm), şi organizaţiile menţionate la art. 14 (1) b) care sunt părţi la prezentul protocol, denumite în cele ce urmeaza organizaţiile contractante, sunt membre ale aceleiasi uniuni la care sunt membre tarile care sunt părţi la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm). În prezentul protocol, expresia părţi contractante desemneaza atât statele contractante, cat şi organizaţiile contractante.  +  Articolul 2Obtinerea protectiei prin inregistrarea internationala (1) În cazul în care o cerere de înregistrare a unei marci a fost depusa la oficiul unei părţi contractante sau în cazul în care o marca a fost înregistrată în registrul oficiului unei părţi contractante, persoana care este solicitantul acestei cereri, denumita în cele ce urmeaza cererea de baza, sau titularul acestei înregistrări, denumita în cele ce urmeaza inregistrarea de baza, poate, sub rezerva dispoziţiilor prezentului protocol, să asigure protectia marcii sale pe teritoriul părţilor contractante, obtinand inregistrarea acestei marci în registrul Biroului international al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, denumite în cele ce urmeaza inregistrarea internationala, respectiv, registrul international, Biroul international şi Organizaţia, sub rezerva ca:(i) în cazul în care cererea de baza a fost depusa la oficiul unui stat contractant sau în cazul în care inregistrarea de baza a fost efectuata de un astfel de oficiu, persoana care este solicitantul acestei cereri sau titularul acestei înregistrări să fie un resortisant al acelui stat contractant sau să fie domiciliat ori să aibă o intreprindere industriala sau comerciala efectiva şi serioasa în respectivul stat contractant;(îi) în cazul în care cererea de baza a fost depusa la oficiul unei organizaţii contractante sau în cazul în care inregistrarea de baza a fost efectuata de un astfel de oficiu, persoana care este solicitantul acestei cereri sau titularul acestei înregistrări să fie resortisantul unui stat membru al acestei organizaţii contractante sau să fie domiciliat ori să aibă o intreprindere industriala sau comerciala efectiva şi serioasa pe teritoriul respectivei organizaţii contractante. (2) Cererea de înregistrare internationala, denumita în cele ce urmeaza cererea internationala, trebuie să fie depusa la Biroul international prin intermediul oficiului la care s-a depus cererea de baza sau prin care s-a efectuat inregistrarea de baza, denumit în cele ce urmeaza oficiul de origine, după caz. (3) În prezentul protocol, termenul oficiu sau oficiu al unei părţi contractante desemneaza oficiul care este insarcinat, în numele unei părţi contractante, cu inregistrarea marcilor, iar termenul marci desemneaza atât marcile de produse, cat şi marcile de servicii. (4) În prezentul protocol, prin teritoriu al unei părţi contractante se înţelege, în cazul în care partea contractantă este un stat, teritoriul acestui stat şi, în cazul în care partea contractantă este o organizaţie interguvernamentala, teritoriul pe care se aplică tratatul constitutiv al acestei organizaţii interguvernamentale.  +  Articolul 3Cererea internationala (1) Orice cerere internationala facuta în baza prezentului protocol va trebui să fie prezentată pe un formular prescris în regulamentul de execuţie. Oficiul de origine va certifica ca indicatiile care apar în cererea internationala corespund cu acelea care apar, în momentul certificării, în cererea de baza sau în inregistrarea de baza, după caz. În plus, respectivul oficiu va indica:(i) în cazul unei cereri de baza, data şi numărul acestei cereri;(îi) în cazul unei înregistrări de baza, data şi numărul acestei înregistrări, cat şi data şi numărul cererii din care provine inregistrarea de baza.Oficiul de origine va indica, de asemenea, data cererii internationale. (2) Solicitantul va trebui sa indice produsele şi serviciile pentru care este solicitata protectia marcii, cat şi, dacă este posibil, clasa sau clasele corespunzătoare, după clasificarea stabilita de Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării marcilor. Dacă solicitantul nu ofera aceasta indicatie, Biroul international va clasifica produsele şi serviciile în clasele corespunzătoare respectivei clasificari. Indicarea claselor oferita de către solicitant va fi supusă unui control al Biroului international, control pe care îl va îndeplini în stransa legătură cu oficiul de origine. În caz de neintelegere între respectivul oficiu şi Biroul international, avizul acestuia din urma va fi hotarator. (3) Dacă solicitantul revendica culoarea ca element distinctiv al marcii sale, el va trebui:(i) sa declare acest lucru şi sa insoteasca cererea sa internationala cu o menţiune care să indice culoarea sau combinatia de culori revendicata;(îi) sa ataseze la cererea sa internationala exemplare în culori ale respectivei marci, care vor fi anexate la notificarile facute de Biroul international; numărul acestor exemplare va fi fixat de către regulamentul de execuţie. (4) Biroul international va inregistra imediat marcile depuse conform art. 2. Inregistrarea internationala va avea data la care cererea internationala a fost primita de oficiul de origine, cu condiţia ca cererea internationala sa fi fost primita de Biroul international în termen de doua luni începând de la acea data. Dacă cererea internationala nu a fost primita în acest termen, inregistrarea internationala va avea data la care respectiva cerere internationala a fost primita de Biroul international. Biroul international va notifica fără intarziere inregistrarea internationala oficiilor interesate. Marcile înregistrate în registrul international vor fi publicate intr-o revista periodica, editata de Biroul international, pe baza indicatiilor continute în cererea internationala. (5) În vederea publicităţii, care trebuie facuta cu privire la marcile înregistrate în registrul international, fiecare oficiu va primi din partea Biroului international un numar de exemplare gratuite şi un numar de exemplare cu pret redus ale respectivei reviste, în condiţiile fixate de Adunarea mentionata la art. 10, denumita în cele ce urmeaza Adunarea. Aceasta publicitate va fi considerata suficienta pentru toate părţile contractante şi nici o alta publicitate nu va putea fi ceruta din partea titularului înregistrării internationale.  +  Articolul 3 bisEfectul teritorialProtectia care rezultă din inregistrarea internationala nu se va intinde la o parte contractantă decat la solicitarea persoanei care depune cererea internationala sau care este titularul înregistrării internationale. Cu toate acestea, o astfel de solicitare nu poate fi facuta faţă de o parte contractantă al carei oficiu este oficiul de origine.  +  Articolul 3 tertSolicitarea de extindere teritoriala (1) Orice solicitare de extindere teritoriala, la o parte contractantă, a protectiei care rezultă din inregistrarea internationala va trebui sa faca obiectul unei menţiuni speciale în cererea internationala. (2) O solicitare de extindere teritoriala poate fi facuta, de asemenea, ulterior înregistrării internationale. O astfel de solicitare va trebui să fie prezentată pe un formular prescris în regulamentul de execuţie. Ea va fi imediat înscrisă de Biroul international, care va notifica fără intarziere aceasta inscriere oficiului sau oficiilor interesate. Aceasta inscriere va fi publicată în revista periodica a Biroului international. Aceasta extindere teritoriala va produce efecte de la data la care va fi înscrisă în registrul international; ea va inceta să fie valabila la data scadenta a înregistrării internationale la care se referă.  +  Articolul 4Efectele înregistrării internationale (1) a) Cu incepere de la data înregistrării sau a inscrierii efectuate conform dispoziţiilor art. 3 şi 3 tert, protectia marcii, în fiecare dintre părţile contractante interesate, va fi aceeasi ca şi în cazul în care aceeasi marca ar fi fost depusa direct la oficiul acelei părţi contractante. Dacă nici un refuz nu a fost notificat Biroului international conform art. 5 (1) şi (2) sau dacă un refuz notificat conform respectivului articol a fost retras ulterior, protectia marcii în partea contractantă interesata va fi, cu incepere de la acea data, aceeasi ca şi în cazul în care acea marca ar fi fost înregistrată de oficiul acelei părţi contractante. b) Indicarea claselor de produse şi servicii prevăzută la art. 3 nu leagă părţile contractante în ceea ce priveste aprecierea intinderii protectiei marcii. (2) Orice înregistrare internationala se va bucura de dreptul de prioritate stabilit la art. 4 al Convenţiei de la Paris privind protectia proprietăţii industriale, fără a fi necesară indeplinirea formalitatilor prevăzute la lit. d) a respectivului articol.  +  Articolul 4 bisInlocuirea unei înregistrări naţionale sau regionale printr-o înregistrare internationala (1) În cazul în care o marca ce face obiectul unei înregistrări naţionale sau regionale la oficiul unei părţi contractante face, de asemenea, şi obiectul unei înregistrări internationale şi în cazul în care cele doua înregistrări sunt inscrise pe numele aceleiasi persoane, se considera ca inregistrarea internationala inlocuieste inregistrarea naţionala sau regionala, fără prejudiciul drepturilor dobandite prin acest din urma fapt, sub rezerva ca:(i) protectia care rezultă din inregistrarea internationala să se extinda la respectiva parte contractantă, conform art. 3 tert (1) sau (2);(îi) toate produsele şi serviciile enumerate în inregistrarea naţionala sau regionala să fie, de asemenea, enumerate în inregistrarea internationala în ceea ce priveste respectiva parte contractantă;(iii) extinderea sus-mentionata sa produca efect după data înregistrării naţionale sau regionale. (2) Oficiul mentionat la alin. (1) este, la cerere, obligat sa ia nota, în registrul sau, de inregistrarea internationala.  +  Articolul 5Refuzul şi invalidarea efectelor înregistrării internationale faţă de unele părţi contractante (1) În cazul în care legislatia aplicabila o permite, oficiul unei părţi contractante caruia Biroul international i-a notificat o extindere a protectiei care rezultă dintr-o înregistrare internationala la acea parte contractantă, conform art. 3 tert (1) sau (2), va avea posibilitatea de a declara intr-o notificare de refuz că nu se poate acorda, în respectiva parte contractantă, protectia marcii care face obiectul acelei extinderi. Un astfel de refuz nu se va putea baza decat pe motivele care ar fi aplicabile, în baza Convenţiei de la Paris privind protectia proprietăţii industriale, în cazul unei marci depuse direct la oficiul care notifica refuzul. Cu toate acestea, protectia nu se va putea refuza, chiar parţial, pentru singurul motiv ca legislatia aplicabila nu ar autoriza inregistrarea decat într-un numar limitat de clase sau pentru un numar limitat de produse sau servicii. (2) a) Orice oficiu care va dori sa exercite acest drept va trebui sa notifice refuzul sau Biroului international, cu indicarea tuturor motivelor, în termenul prevăzut de legea care se aplică la acel oficiu şi cel mai tarziu, sub rezerva prevederilor lit. b) şi c), inaintea incheierii unui an cu incepere de la data la care notificarea extinderii menţionate la alin. (1) a fost trimisa acelui oficiu de către Biroul international. b) În pofida prevederilor lit. a), orice parte contractantă poate declara ca, pentru inregistrarile internationale efectuate în baza prezentului protocol, termenul de un an mentionat la alin. (2) a) se inlocuieste cu cel de 18 luni. c) O astfel de declaratie poate, în plus, sa precizeze ca, în cazul în care un refuz de protecţie poate rezultă dintr-o opunere la acordarea protectiei, acest refuz poate fi notificat Biroului international de către oficiul respectivei părţi contractante după incheierea termenului de 18 luni. Un astfel de oficiu poate, în ceea ce priveste o înregistrare internationala data, sa notifice un refuz de protecţie după incheierea termenului de 18 luni, dar numai dacă(i) a informat, inaintea incheierii termenului de 18 luni, Biroul international privind posibilitatea ca opunerile să fie depuse după incheierea termenului de 18 luni, şi dacă(îi) notificarea refuzului bazat pe o opunere este efectuata într-un termen de maximum 7 luni de la data la care începe să curgă termenul de opunere; dacă termenul de opunere expira inaintea celor 7 luni, notificarea trebuie să fie efectuata într-un termen de o luna, cu incepere de la incheierea respectivului termen de opunere. d) Orice declaratie conform prevederilor lit. b) sau c) poate fi facuta în instrumentele menţionate la art. 14 (2) şi data la care declaratia va produce efect va fi aceeasi cu data intrarii în vigoare a prezentului protocol faţă de statul sau de organizaţia interguvernamentala care a facut declaratia. O astfel de declaratie poate, de asemenea, să fie facuta ulterior, caz în care declaratia va produce efect la 3 luni de la primirea sa de către directorul general al Organizaţiei, denumit în cele ce urmeaza directorul general, sau la orice altă dată ulterioară indicată în declaratie, cu privire la inregistrarile internationale a caror data este aceeasi cu data la care declaratia produce efect sau este ulterioară acestei date. e) La incheierea unei perioade de 10 ani de la data intrarii în vigoare a prezentului protocol, Adunarea va efectua o verificare a funcţionarii sistemului stabilit la lit. a)-d). După aceasta, dispozitiile respective vor putea fi modificate printr-o decizie unanima a Adunarii. (3) Biroul international va transmite, fără intarziere, titularului înregistrării internationale unul dintre exemplarele notificarii de refuz. Respectivul titular va avea aceleasi mijloace de recurs ca şi în cazul în care marca ar fi fost direct depusa în acesta la oficiul care a notificat refuzul sau. În cazul în care Biroul international va primi o informatie conform alin. (2) c) (i), el va transmite, fără intarziere, respectiva informatie titularului înregistrării internationale. (4) Motivele de refuz al unei marci vor fi comunicate de către Biroul international persoanelor interesate care îi vor solicita acest lucru. (5) Orice oficiu care nu a notificat Biroului international, în ceea ce priveste o înregistrare internationala data, un refuz provizoriu sau definitiv, conform alin. (1) şi(2), va pierde, în ceea ce priveste acea înregistrare internationala, avantajul posibilităţii prevăzute la alin. (1). (6) Invalidarea, de către autorităţile competente ale unei părţi contractante, a efectelor, pe teritoriul acelei părţi contractante, a unei înregistrări internationale nu va putea fi pronunţată fără ca titularul acelei înregistrări internationale sa nu fi fost pus în măsura de a-şi prezenta drepturile în timp util. Invalidarea va fi notificata Biroului international.  +  Articolul 5 bisPiese justificative privind legitimitatea folosirii unor elemente ale marciiPiesele justificative privind legitimitatea folosirii unor elemente continute în marci, cum ar fi embleme, ecusoane, portrete, distinctii onorifice, titluri, nume comerciale sau nume de persoane, altele decat cel al solicitantului, sau alte inscriptii analoage, care ar putea fi cerute de oficiile părţilor contractante, vor fi scutite de orice legalizare, precum şi de orice alta certificare decat cea a oficiului de origine.  +  Articolul 5 tertCopia de pe menţiunile care apar în registrul international; cercetari de anterioritate; extrase din registrul international (1) Biroul international va elibera oricarei persoane care va solicita acest lucru, în schimbul unei taxe fixate de regulamentul de execuţie, o copie de pe menţiunile inscrise în registrul international referitoare la o anumita marca. (2) Biroul international va putea, de asemenea, contra taxa, să se ocupe cu efectuarea de cercetari de anterioritate printre marcile care fac obiectul înregistrărilor internationale. (3) Extrasele din registrul international, în vederea producerii lor intr-una dintre părţile contractante, vor fi scutite de orice legalizare.  +  Articolul 6Durata validitatii înregistrării internationale; dependenta şi independenta înregistrării internationale (1) Inregistrarea unei marci la Biroul international se efectueaza pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea reinnoirii în condiţiile stabilite la art. 7. (2) La incheierea unui termen de 5 ani de la data înregistrării internationale, aceasta devine independenta de cererea de baza sau de inregistrarea care provine din aceasta ori de inregistrarea de baza, după caz, sub rezerva dispoziţiilor urmatoare. (3) Protectia care rezultă din inregistrarea internationala, facand sau nu obiectul unei transmiteri, nu va mai putea fi invocata dacă, inaintea incheierii termenului de 5 ani de la data înregistrării internationale, cererea de baza sau inregistrarea care provine din aceasta ori inregistrarea de baza, după caz, a facut obiectul unei retrageri, a expirat sau a facut obiectul unei renuntari ori al unei decizii finale de respingere, revocare, radiere sau invalidare, în ceea ce priveste totalitatea sau unele dintre produsele şi serviciile enumerate în inregistrarea internationala. Va fi aceeasi situaţie, dacă(i) un recurs împotriva unei decizii care refuza efectele cererii de baza,(îi) o actiune care vizeaza retragerea cererii de baza sau revocarea, radierea ori invalidarea înregistrării care provine din cererea de baza sau din inregistrarea de baza ori(iii) o opunere la cererea de baza ajunge, după incheierea perioadei de 5 ani, la o hotărâre finala de respingere, de revocare, de radiere ori de invalidare, sau solicitand retragerea, a cererii de baza ori a înregistrării care provine din aceasta sau a înregistrării de baza, după caz, cu condiţia ca recursul, actiunea sau opunerea în discutie sa fi inceput inaintea incheierii respectivei perioade. Va fi aceeasi situaţie dacă cererea de baza este retrasa sau dacă inregistrarea care provine din cererea de baza sau din inregistrarea de baza face obiectul unei renuntari după incheierea perioadei de 5 ani, cu condiţia ca, cu ocazia retragerii sau a renuntarii, respectiva cerere sau respectiva înregistrare sa faca obiectul unei proceduri menţionate la pct. (i), (îi) sau (iii) şi ca aceasta procedura sa fi inceput inaintea incheierii respectivei perioade. (4) Oficiul de origine va notifica Biroului international, asa cum este prevăzut în regulamentul de execuţie, faptele şi deciziile pertinente în baza alin. (3) şi acesta va informa părţile interesate şi va începe orice publicare corespunzătoare, asa cum este prevăzut în regulamentul de execuţie. Oficiul de origine va solicita, dacă este cazul, Biroului international, de a radia, în măsura posibila, inregistrarea internationala şi Biroul international va da curs cererii sale.  +  Articolul 7Reinnoirea înregistrării internationale (1) Orice înregistrare internationala poate fi reinnoita pentru o perioadă de 10 ani de la expirarea perioadei precedente, prin simpla plata a onorariului de baza şi, sub rezerva art. 8 (7), a onorariilor suplimentare şi a completarilor de onorarii prevăzute la art. 8 (2). (2) Reinnoirea nu va putea aduce nici o modificare la inregistrarea internationala în ultimul sau stadiu. (3) Cu 6 luni inaintea expirarii termenului de protecţie, Biroul international va reaminti titularului înregistrării internationale şi, dacă este cazul, mandatarului sau, prin trimiterea unui aviz oficial, data exacta a acestei expirari. (4) Prin intermediul depunerii unei taxe suplimentare, fixata de regulamentul de execuţie, va fi acordat un termen de gratie de 6 luni pentru reinnoirea înregistrării internationale.  +  Articolul 8Taxele pentru cererea internationala şi pentru inregistrarea internationala (1) Oficiul de origine va avea dreptul de a fixa, după voie, şi de a percepe pentru propriul profit o taxa pe care o va cere solicitantului sau titularului înregistrării internationale cu ocazia depunerii cererii internationale sau cu ocazia reinnoirii înregistrării internationale. (2) Inregistrarea unei marci la Biroul international va fi supusă regulamentului prealabil unui onorariu international, care va cuprinde, sub rezerva dispoziţiilor alin. (7) a):(i) un onorariu de baza;(îi) un onorariu suplimentar pentru orice clasa a clasificarii internationale mai sus de a treia, în care vor fi aranjate produsele sau serviciile la care se aplică marca;(iii) o completare de onorariu pentru orice cerere de extindere de protecţie conform art. 3 tert. (3) Cu toate acestea, onorariul suplimentar specificat la alin. (2) (îi) va putea fi stabilit într-un termen fixat de regulamentul de execuţie, dacă numărul claselor de produse sau de servicii a fost fixat sau contestat de Biroul international şi fără să se fi adus prejudiciu datei înregistrării internationale. Dacă la expirarea respectivului termen, onorariul suplimentar nu a fost platit sau dacă lista produselor sau a serviciilor nu a fost redusa de solicitant în măsura necesară, cererea internationala va fi considerata abandonata. (4) Produsul anual al diverselor încasări ale înregistrării internationale, cu excepţia incasarilor care provin din onorariile menţionate la alin. (2) (îi) sau (iii), va fi repartizat în părţi egale între părţile contractante, prin grija Biroului international, după scaderea cheltuielilor şi a taxelor aferente executiei prezentului protocol. (5) Sumele care provin din onorariile suplimentare menţionate la alin. (2) (îi) vor fi repartizate, la expirarea fiecarui an, între părţile contractante interesate, proportional cu numărul de marci pentru care protectia va fi fost ceruta în fiecare dintre ele în timpul anului scurs, acest numar fiind afectat, în ceea ce priveste părţile contractante care efectueaza o examinare, de un coeficient care va fi determinat de regulamentul de execuţie. (6) Sumele care provin din completarea de onorarii mentionata la alin. (2) (iii) vor fi repartizate conform acelorasi reguli ca acelea care sunt prevăzute la alin. (5). (7) a) Orice parte contractantă poate declara ca, în ceea ce priveste fiecare înregistrare internationala în care ea este mentionata conform art. 3 tert, cat şi în ceea ce priveste reinnoirea unei astfel de înregistrări internationale, ea doreste sa primeasca, în locul unei părţi din venitul provenit din onorariile suplimentare şi din completările de onorarii, o taxa (denumita în cele ce urmeaza taxa individuala), al carei cuantum este indicat în declaratie şi care poate fi modificat în declaratii ulterioare, dar care nu poate fi superior unui cuantum echivalent cuantumului, după scaderea economiilor care rezultă din procedura internationala, pe care oficiul respectivei părţi contractante ar avea dreptul sa-l primeasca de la un solicitant pentru o înregistrare pe termen de 10 ani sau de la titularul unei înregistrări pentru o reinnoire de inca 10 ani a acelei înregistrări a marcii în registrul respectivului oficiu. În cazul în care o astfel de taxa individuala trebuie plătită:(i) nici un onorariu suplimentar mentionat la alin. (2) (îi) nu va fi datorat, dacă numai părţile contractante care au facut o declaratie conform prezentului subalineat sunt menţionate potrivit art. 3 tert; şi(îi) nici o completare de onorarii mentionata la alin. (2) (iii) nu va fi datorata în ceea ce priveste orice parte contractantă care a facut o declaratie conform prezentului subalineat. b) Orice declaratie conform prevederilor lit. a) poate fi facuta în instrumentele menţionate la art. 14 (2) şi data la care declaratia va produce efect va fi aceeasi cu data intrarii în vigoare a prezentului protocol, în ceea ce priveste statul sau organizaţia interguvernamentala care a facut declaratia. O astfel de declaratie poate fi facuta, de asemenea, ulterior, în care caz declaratia va produce efect la 3 luni de la primirea acesteia de către directorul general sau la orice data ulterioară indicată în declaratie, în ceea ce priveste inregistrarile internationale a caror data este aceeasi cu cea la care declaratia produce efect sau este ulterioară acestei date.  +  Articolul 9Înscrierea unei schimbari de titular în inregistrarea internationalaLa solicitarea persoanei pe numele careia este înscrisă inregistrarea internationala sau la solicitarea unui oficiu interesat, facuta din oficiu ori la cererea unei persoane interesate, Biroul international inscrie în registrul international orice schimbare de titular al acelei înregistrări, în ceea ce priveste totalitatea sau unele părţi contractante pe teritoriul cărora respectiva înregistrare are efect şi în ceea ce priveste totalitatea sau o parte a produselor şi serviciilor enumerate în înregistrare, sub rezerva ca noul titular să fie o persoană care, conform art. 2 (1), să aibă dreptul de a depune cereri internationale.  +  Articolul 9 bisUnele inscrieri privind o înregistrare internationalaBiroul international va inscrie în registrul international:(i) orice modificare privind numele sau adresa titularului înregistrării internationale;(îi) constituirea unui mandatar al titularului înregistrării internationale sau orice altă dată pertinenta privind un astfel de mandatar;(iii) orice limitare, în ceea ce priveste totalitatea sau unele părţi contractante, a produselor şi serviciilor enumerate în inregistrarea internationala;(iv) orice renuntare, radiere sau invalidare a înregistrării internationale, în ceea ce priveste totalitatea sau unele părţi contractante;(v) orice altă dată pertinenta, identificata în regulamentul de execuţie, privind drepturile asupra unei marci care face obiectul unei înregistrări internationale.  +  Articolul 9 tertTaxe pentru unele inscrieriOrice inscriere facuta conform art. 9 sau 9 bis poate da nastere la plata unei taxe.  +  Articolul 9 quaterOficiul comun al mai multor state contractante (1) Dacă mai multe state contractante convin sa realizeze unificarea legilor lor naţionale în materie de marci, ele vor putea notifica directorului general:(i) ca un oficiu comun se va substitui oficiului naţional al fiecaruia dintre ele; şi(îi) ca totalitatea teritoriilor lor respective va trebui să fie considerata ca un singur stat pentru aplicarea tuturor sau a unei părţi a dispoziţiilor care preced prezentul articol, cat şi a dispoziţiilor art. 9 quinquies şi 9 sexies. (2) Aceasta posibilitate nu va produce efect decat la 3 luni după data comunicarii, care va fi facuta de directorul general părţilor contractante.  +  Articolul 9 quinquiesTransformarea unei înregistrări internationale în cereri naţionale sau regionaleAtunci când, în cazul în care inregistrarea internationala este radiata, la solicitarea oficiului de origine, în baza art. 6 (4), în ceea ce priveste totalitatea sau o parte a produselor şi serviciile enumerate în respectiva înregistrare, persoana care era titularul înregistrării internationale depune o cerere de înregistrare a aceleiasi marci la oficiul uneia dintre părţile contractante pe teritoriul cărora inregistrarea internationala avea efect, aceasta cerere va fi tratata ca şi cum ea ar fi fost depusa la data înregistrării internationale conform art. 3 (4) sau la data inscrierii extinderii teritoriale conform art. 3 tert (2) şi, dacă inregistrarea internationala ar beneficia de o prioritate, respectiva cerere va beneficia de aceeasi prioritate, sub rezerva:(i) ca respectiva cerere să fie depusa în termenul de 3 luni de la data la care inregistrarea internationala a fost radiata;(îi) ca produsele şi serviciile enumerate în cerere să fie acoperite în fapt de lista produselor şi serviciilor care apare în inregistrarea internationala cu privire la partea contractantă interesata; şi(iii) ca respectiva cerere să fie conforma cu toate cerinţele legislaţiei aplicabile, inclusiv cu acelea care se referă la taxe.  +  Articolul 9 sexiesProtectia Aranjamentului de la Madrid (Stockholm) (1) În cazul în care, în ceea ce priveste o cerere internationala data sau o înregistrare internationala data, oficiul de origine este oficiul unui stat care este parte, în acelasi timp, la prezentul protocol şi la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm), dispozitiile prezentului protocol nu au efect pe teritoriul oricărui alt stat care, de asemenea, este parte, în acelasi timp, la prezentul protocol şi la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm). (2) Adunarea poate, cu majoritate de trei pătrimi, sa abroge alin. (1) sau sa restranga sfera acestuia după expirarea unui termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, dar nu inaintea expirarii unui termen de 5 ani de la data la care majoritatea tarilor care sunt părţi la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm) au devenit părţi la prezentul protocol. Numai statele care sunt părţi la respectivul aranjament şi la prezentul protocol vor avea dreptul sa ia parte la votul Adunarii.  +  Articolul 10Adunarea (1) a) Părţile contractante sunt membre ale aceleiasi Adunări ca şi tarile care sunt parte la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm). b) Fiecare parte contractantă este reprezentata în aceasta Adunare de către un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri şi de experti. c) Cheltuielile fiecarei delegaţii sunt suportate de partea contractantă care a desemnat-o, cu excepţia cheltuielilor de calatorie şi a diurnelor pentru un delegat al fiecarui părţi contractante, care sunt de sarcina Uniunii. (2) Adunarea, în afara functiilor care îi revin în baza Aranjamentului de la Madrid (Stockholm):(i) trateaza toate problemele privind aplicarea prezentului protocol;(îi) da Biroului international indicatii privind pregătirea conferintelor de revizuire a prezentului protocol, ţinându-se seama în mod just de observatiile tarilor Uniunii care nu sunt părţi la prezentul protocol;(iii) adopta şi modifica dispozitiile regulamentului de execuţie, care privesc aplicarea prezentului protocol;(iv) se achită de orice alte functii pe care le implica prezentul protocol. (3) a) Fiecare parte contractantă dispune de un vot în cadrul Adunarii. Asupra problemelor care privesc numai tarile care sunt părţi la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm), părţile contractante care nu sunt părţi la respectivul aranjament nu au drept de vot, în timp ce, asupra problemelor care privesc numai tarile contractante, numai acestea din urma au drept de vot. b) Majoritatea membrilor Adunarii, care au drept de vot asupra unei probleme date, constituie cvorumul în vederea votării acestei probleme. c) În pofida dispoziţiilor lit. b), dacă, în cadrul unei sesiuni, numărul membrilor Adunarii care au drept de vot asupra unei probleme date şi care sunt reprezentati este inferior majorităţii, dar egal sau superior unei treimi din numărul membrilor Adunarii care au drept de vot asupra acestei probleme, Adunarea poate lua decizii; cu toate acestea, deciziile Adunarii, cu excepţia celor care privesc procedura sa, nu devin executorii decat în cazul în care condiţiile enuntate mai jos sunt indeplinite. Biroul international comunică respectivele decizii membrilor Adunarii, care au drept de vot asupra respectivei probleme şi care nu erau reprezentati, invitandu-i sa exprime în scris, în termen de 3 luni de la data respectivei comunicari, votul sau abtinerea lor. Dacă, la expirarea acestui termen, numărul respectivilor membri care şi-au exprimat astfel votul sau abtinerea este cel puţin egal cu numărul membrilor care lipseau pentru ca cvorumul să fie atins în cadrul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu condiţia ca, în acelasi timp, majoritatea necesară sa ramana intrunita. d) Sub rezerva dispoziţiilor art. 5 (2) e), 9 sexies (2), 12 şi 13 (2), deciziile Adunarii se iau cu majoritatea a două treimi din numărul voturilor exprimate. e) Abtinerea nu se considera vot. f) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur membru al Adunarii şi nu poate vota decat în numele acestuia. (4) În plus faţă de reuniunile sale în sesiuni ordinare şi în sesiuni extraordinare, conform Aranjamentului de la Madrid (Stockholm), Adunarea se reuneste în sesiune extraordinara la convocarea directorului general, la cererea unei pătrimi din numărul membrilor Adunarii care au drept de vot asupra problemelor ce i se propun directorului general de a le include pe ordinea de zi a sesiunii. Ordinea de zi a unei astfel de sesiuni se pregăteşte de către directorul general.  +  Articolul 11Biroul international (1) Sarcinile referitoare la inregistrarea internationala, conform prezentului protocol, precum şi alte sarcini administrative privind prezentul protocol sunt asigurate de către Biroul international. (2) a) Biroul international, conform directivelor Adunarii, pregăteşte conferintele de revizuire a prezentului protocol. b) Biroul international poate consulta organizaţii interguvernamentale şi internationale neguvernamentale asupra pregatirii respectivelor conferinte de revizuire. c) Directorul general şi persoanele desemnate de către acesta iau parte, fără drept de vot, la deliberari în cadrul respectivelor conferinte de revizuire. (3) Biroul international executa orice alte sarcini care îi sunt atribuite privind prezentul protocol.  +  Articolul 12FinanteÎn ceea ce priveste părţile contractante, finanţele Uniunii sunt conduse conform acelorasi dispozitii ca cele cuprinse la art. 12 din Aranjamentul de la Madrid (Stockholm), înţelegandu-se ca orice trimitere la art. 8 al respectivului aranjament se considera o trimitere la art. 8 al prezentului protocol. În afară de aceasta, în sensul art. 12 (6) b) al respectivului aranjament, organizaţiile contractante sunt considerate, sub rezerva unei decizii unanime contrare Adunarii, ca aparţinând clasei de contribuţie I (unu), conform Convenţiei de la Paris privind protectia proprietăţii industriale.  +  Articolul 13Modificarea unor articole ale protocolului (1) Se pot prezenta propuneri de modificare a art. 10, 11, 12 şi a prezentului articol de către orice parte contractantă sau de către directorul general. Aceste propuneri se comunică de către directorul general părţilor contractante, cu cel puţin 6 luni înainte de a fi supuse examinarii Adunarii. (2) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) se adoptă de Adunare. Adoptarea necesita trei pătrimi din numărul voturilor exprimate; cu toate acestea, orice modificare a art. 10 şi a prezentului alineat necesita patru cincimi din numărul voturilor exprimate. (3) Orice modificare a articolelor menţionate la alin. (1) intră în vigoare la o luna de la primirea de către directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuata în conformitate cu regulile lor constitutionale respective, din partea a trei pătrimi din numărul statelor şi al organizaţiilor interguvernamentale care erau membre ale Adunarii în momentul în care modificarea a fost adoptata şi care aveau dreptul de vot asupra modificarii. Orice modificare a respectivelor articole, astfel acceptata, leagă toate statele şi organizaţiile interguvernamentale care sunt părţi contractante în momentul în care modificarea intră în vigoare sau care devin astfel la o dată ulterioară.  +  Articolul 14Modalităţi pentru a deveni parte la protocol; intrarea în vigoare (1) a) Orice stat care este parte la Convenţia de la Paris privind protectia proprietăţii industriale poate deveni parte la prezentul protocol. b) În plus, orice organizaţie interguvernamentala poate, de asemenea, deveni parte la prezentul protocol, în cazul în care sunt indeplinite condiţiile urmatoare:(i) cel puţin unul dintre statele membre ale acestei organizaţii este parte la Convenţia de la Paris privind protectia proprietăţii industriale;(îi) respectiva organizaţie are un oficiu regional, în scopul înregistrării de marci, având efect pe teritoriul organizaţiei, sub rezerva ca un astfel de oficiu sa nu faca obiectul unei notificari în baza art. 9 quater. (2) Orice stat sau organizaţie mentionata la alin. (1) poate semna prezentul protocol. Orice stat sau organizaţie mentionata la alin. (1) poate, dacă a semnat prezentul protocol, să depună un instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a prezentului protocol sau, dacă nu a semnat prezentul protocol, să depună un instrument de aderare la acesta. (3) Instrumentele menţionate la alin. (2) se depun la directorul general. (4) a) Prezentul protocol intră în vigoare la 3 luni de la depunerea a patru instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sub rezerva ca cel puţin unul dintre aceste instrumente sa fi fost depus de o tara care este parte la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm) şi ca cel puţin unul dintre aceste instrumente sa fi fost depus de către un stat care nu este parte la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm) ori de către una dintre organizaţiile menţionate la alin. (1) b). b) În ceea ce priveste orice alt stat sau organizaţie mentionata la alin. (1), prezentul protocol intră în vigoare la 3 luni de la data la care ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea sa a fost notificata de către directorul general. (5) Orice stat sau organizaţie mentionata la alin. (1), cu ocazia depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare a prezentului protocol sau a instrumentului sau de aderare la respectivul protocol poate declara ca protectia care rezultă dintr-o înregistrare internationala efectuata în baza prezentului protocol inaintea intrarii în vigoare a respectivului protocol, în ceea ce îl priveste, nu poate face obiectul unei extinderi în ceea ce îl priveste.  +  Articolul 15Denuntarea (1) Prezentul protocol rămâne în vigoare pe termen nelimitat. (2) Orice parte contractantă poate denunta prezentul protocol printr-o notificare adresata directorului general. (3) Denuntarea produce efect la un an de la data la care directorul general a primit notificarea. (4) Posibilitatea de denuntare prevăzută de prezentul articol nu poate fi exercitata de către o parte contractantă inaintea expirarii unui termen de 5 ani de la data la care prezentul protocol a intrat în vigoare privind acea parte contractantă. (5) a) În cazul în care o marca face obiectul unei înregistrări internationale care are efect în statul sau în organizaţia interguvernamentala care denunta prezentul protocol, la data la care denuntarea devine efectiva titularul respectivei înregistrări poate depune, la oficiul respectivului stat sau al respectivei organizaţii, o cerere internationala a aceleiasi marci, care va fi tratata ca şi cum ar fi fost depusa la data înregistrării internationale, conform art. 3 (4), sau la data inscrierii extinderii teritoriale, conform art. 3 tert (2) şi care, dacă inregistrarea ar beneficia de prioritate, va beneficia de aceeasi prioritate, sub rezerva:(i) ca respectiva marca să fie depusa în termen de 2 ani de la data la care denuntarea a devenit efectiva;(îi) ca produsele şi serviciile din cerere să fie acoperite în fapt de lista produselor şi a serviciilor care apar în inregistrarea internationala, în ceea ce priveste statul sau organizaţia interguvernamentala care a denuntat prezentul protocol; şi(iii) ca respectiva cerere să fie conforma tuturor cerințelor legislaţiei aplicabile, inclusiv ale celei care se referă la taxe. b) Dispozitiile alin. (5) a) se aplică, de asemenea, în privinta oricarei marci ce face obiectul unei înregistrări internationale care are efect, în cadrul părţilor contractante, altele decat statul sau organizaţia interguvernamentala care denunta prezentul protocol, la data la care denuntarea devine efectiva, şi al carei titular, având în vedere denuntarea, nu mai este indreptatit să depună cereri internationale conform art. 2 (1).  +  Articolul 16Semnarea; limbile oficiale; functii de depozitar (1) a) Prezentul protocol se semneaza într-un singur exemplar, în limbile franceza, engleza şi spaniola, şi se depune la directorul general, în cazul în care nu mai este deschis semnarii la Madrid. Textele în cele trei limbi au aceeasi autenticitate. b) Directorul general stabileste textele oficiale ale prezentului protocol, după consultarea guvernelor şi organizaţiilor interesate, în limbile germana, araba, chineza, italiana, japoneza, portugheza şi rusa, precum şi în celelalte limbi pe care Adunarea le va putea indica. (2) Prezentul protocol rămâne deschis semnarii, la Madrid, până la data de 31 decembrie 1989. (3) Directorul general transmite doua copii, certificate în conformitate de către Guvernul Spaniei, de pe textele semnate ale prezentului protocol, tuturor statelor şi organizaţiilor interguvernamentale care pot deveni părţi la prezentul protocol. (4) Directorul general înregistrează prezentul protocol la Secretariatul Organizaţiei Natiunilor Unite. (5) Directorul general notifica tuturor statelor şi organizaţiilor internationale, care pot deveni părţi sau care sunt părţi la prezentul protocol, semnaturile, depunerile de instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare şi de aderare, precum şi intrarea în vigoare a prezentului protocol şi a oricarei modificari a acestuia, orice notificare de denuntare şi orice declaratie, prevăzute în prezentul protocol.---------------