HOTĂRÂRE nr. 306 din 17 august 2005pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 8 septembrie 2005    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan LupaşcuBucureşti, 17 august 2005.Nr. 306.  +  Anexa REGULAMENTprivind examenul de capacitate al judecătorilorstagiari şi procurorilor stagiari  +  Capitolul I Pregătirea judecătorilor şi procurorilor în perioada de stagiu  +  Articolul 1Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt numiţi în funcţie de Consiliul Superior al Magistraturii pe baza mediei generale obţinute la absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 2 (1) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari efectuează un stagiu de un an, potrivit legii. (2) Perioada de stagiu începe din ziua în care judecătorii stagiari şi procurorii stagiari au fost numiţi pe post.  +  Articolul 3Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt obligaţi să continue pregătirea profesională pe toată durata stagiului.  +  Articolul 4 (1) Judecătorii stagiari au dreptul să judece doar în materiile date de lege în mod expres în competenţa lor. (2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instanţă, să efectueze şi să semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucură de stabilitate. Soluţiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care îi coordonează.  +  Articolul 5 (1) Conducerea judecătoriei şi conducerea parchetului de pe lângă aceasta sunt obligate să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea stagiului şi pentru pregătirea judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari, în scopul perfecţionării cunoştinţelor teoretice şi practice specifice activităţii. (2) În acest scop preşedinţii judecătoriilor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor desemna la începutul perioadei de stagiu un judecător, respectiv un procuror, cu o pregătire profesională temeinică şi experienţă, care va coordona pregătirea judecătorilor stagiari şi, respectiv, a procurorilor stagiari. (3) Activitatea fiecărui judecător stagiar şi procuror stagiar va fi analizată trimestrial de către judecătorul, respectiv procurorul desemnat. Aceştia din urmă vor propune conducerii judecătoriei sau, după caz, a parchetului de pe lângă aceasta măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a activităţii judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari, întocmind trimestrial un referat de evaluare privind însuşirea de către aceştia a cunoştinţelor practice specifice activităţii de judecător sau de procuror.  +  Articolul 6 (1) În vederea prezentării la examenul de capacitate, referatele de evaluare vor fi însoţite de avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau, după caz, al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta. (2) Constatările referatelor de evaluare vor fi consemnate în fişa pentru stagiul de practică a judecătorului sau a procurorului. În această fişă preşedintele judecătoriei sau, după caz, prim-procurorul parchetului de pe lângă aceasta va înscrie şi perioadele de întrerupere a stagiului, determinate de: a) starea de sănătate; b) concediile de maternitate sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani; c) concediile de studii, cu excepţia celor destinate pregătirii pentru profesia de judecător sau de procuror; d) concediile fără plată; e) perioada efectuării stagiului militar; f) perioada studiilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare; g) alte întreruperi ale activităţii. (3) Sunt incluse în perioada de stagiu numai cursurile de pregătire profesională organizate de Institutul Naţional al Magistraturii. (4) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate, conform legii.  +  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate  +  Articolul 7 (1) După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt obligaţi să se prezinte la primul examen de capacitate. (2) În cazul în care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la primul examen de capacitate, este obligat să se prezinte la următorul examen. (3) Lipsa nejustificată la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două examene atrage pierderea calităţii de judecător stagiar sau de procuror stagiar. În această situaţie, judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este obligat să restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare. (4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive temeinice, la cererea judecătorului stagiar sau a procurorului stagiar, cu avizul conducătorului instanţei sau al parchetului la care acesta funcţionează, poate aproba amânarea examenului de capacitate numai o singură dată. (5) Judecătorul stagiar sau procurorul stagiar care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate susţine acest examen dacă de la încheierea stagiului şi până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (6) După trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (5) sunt obligate să efectueze din nou stagiul, potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Data, locul şi modul de desfăşurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate. (3) Tematica şi bibliografia vor fi transmise instanţelor şi parchetelor şi vor fi publicate pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.  +  Articolul 9 (1) Înscrierea la examenul de capacitate se face în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului. (2) Cererile de înscriere la examenul de capacitate se depun la curţile de apel sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea. (3) La cererea-tip de înscriere se anexează: a) diploma de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, în copie; b) referatele de evaluare şi avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau, după caz, al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta; c) fişa de stagiu, în original.  +  Articolul 10Se pot înscrie la examen judecătorii stagiari şi procurorii stagiari al căror stagiu se va împlini până în ultima zi a examenului de capacitate.  +  Articolul 11Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale.  +  Articolul 12 (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeşte comisia de organizare a examenului de capacitate. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la examen a candidaţilor şi întocmeşte lista acestora cu cel puţin 25 de zile înaintea datei examenului. Lista candidaţilor se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi la sediile curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe pagina de Internet a Institutului Naţional al Magistraturii. (3) Candidaţii respinşi pot formula contestaţii în termen de 5 zile de la afişarea listei. (4) Contestaţiile vor fi reexaminate de comisia de organizare a examenului de capacitate. (5) În cazul în care comisia îşi menţine soluţia, dosarul candidatului va fi înaintat Secţiei pentru judecători sau, după caz, Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. (6) Hotărârile secţiilor sunt supuse căilor de atac, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Comisiile pentru examenul de capacitate sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, cu 48 de ore înainte de examen. (2) Comisia pentru examenul de capacitate al judecătorilor este alcătuită din:- 3 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- 3 judecători de la curţile de apel;- 1 formator de la Institutul Naţional al Magistraturii. (3) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor este alcătuită din:- 3 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- 3 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel;- 1 formator de la Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 14Comisia de examinare va fi prezidată, după caz, de judecătorul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de procurorul de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu vechimea cea mai mare în funcţie.  +  Articolul 15 (1) Comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, cu 48 de ore înainte de examen. (2) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de judecători este alcătuită din:- 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- 2 judecători de la curţile de apel;- 1 formator de la Institutul Naţional al Magistraturii. (3) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de procurori este alcătuită din:- 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- 2 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel;- 1 formator de la Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 16Probele scrise teoretice constau în lucrări scrise, cu subiecte comune pentru judecători şi procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal şi dreptul procesual penal.  +  Articolul 17Probele scrise practice constau în soluţionarea unor speţe şi întocmirea unor acte judiciare, distincte pentru judecători şi procurori.  +  Articolul 18 (1) Probele scrise teoretice şi practice se vor susţine pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:- prima zi: proba teoretică la dreptul civil, dreptul procesual civil şi proba practică constând în rezolvarea unei speţe şi întocmirea de acte judiciare;- a doua zi: proba teoretică la dreptul penal, dreptul procesual penal şi proba practică constând în rezolvarea unei speţe şi întocmirea de acte judiciare. (2) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de examinare, în raport de complexitatea subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.  +  Articolul 19La proba practică este permisă consultarea legislaţiei, cu excepţia celei comentate şi adnotate.  +  Articolul 20 (1) Probele orale teoretice şi practice se susţin la următoarele materii: fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. (2) Examinarea se face pe bază de bilete, care conţin atât subiecte teoretice, cât şi subiecte practice. (3) Pentru pregătirea subiectelor fiecare candidat va beneficia de un timp de gândire de cel puţin 30 de minute.  +  Articolul 21Tematica şi bibliografia pentru disciplinele care fac obiectul examenului de capacitate sunt propuse de Institutul Naţional al Magistraturii şi aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 22 (1) Pentru probele scrise teoretice şi practice, comisia de examinare va stabili, cu 24 de ore înainte de examen, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, care se pun într-un plic sigilat. (2) În ziua examenului, după intrarea candidaţilor în sălile de examen, comisiile de examinare vor extrage câte un subiect din fiecare plic. Subiectele extrase vor fi multiplicate şi distribuite în fiecare sală de examen. La încheierea examenului, comisia de examinare afişează baremul de notare pentru fiecare subiect.  +  Articolul 23Accesul candidaţilor în sala de examen este permis numai după legitimarea acestora, pe baza actelor de identitate.  +  Articolul 24Înainte de tratarea subiectelor, candidaţii îşi vor scrie numele şi prenumele pe colţul din dreapta sus al primei pagini a lucrării scrise, ce urmează să fie lipit în prezenţa supraveghetorilor de sală, după care se aplică ştampila Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 25La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, preşedintele comisiei de organizare preia lucrările candidaţilor, sub semnătură, după care le predă preşedintelui comisiei de examinare, în vederea numerotării şi a repartizării lor membrilor acestei comisii.  +  Articolul 26Frauda dovedită atrage excluderea candidatului din examen. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică preşedintelui comisiei de examinare şi candidatului respectiv.  +  Articolul 27 (1) Aprecierea la probele scrise se face cu note de la 1 la 10. Notele vor fi trecute, în cifre şi în litere, în borderoul de notare, care va fi semnat pe fiecare filă de comisia de examinare. (2) Notele acordate vor avea maximum două zecimale. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obţinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.  +  Articolul 28 (1) Nota probei scrise teoretice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie. (2) Nota probei scrise practice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie. (3) Nota generală a probei scrise este rezultatul mediei aritmetice dintre nota probei scrise teoretice şi nota probei scrise practice. (4) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.  +  Articolul 29Rezultatele probelor scrise ale examenului de capacitate se înscriu în ordinea descrescătoare a mediilor într-un tabel care se comunică curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se aduc la cunoştinţă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 30 (1) Contestaţiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la afişarea rezultatelor, de către candidaţi, curţile de apel sau parchetele de pe lângă acestea. (2) Lucrările cu privire la notarea cărora s-au formulat contestaţii vor fi din nou secretizate, prin lipirea colţului pe care sunt înscrise numele şi prenumele candidatului. (3) Contestaţiile se soluţionează, în termen de 3 zile, prin decizie irevocabilă. (4) Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 31 (1) La susţinerea probei orale participă un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un judecător de la curţile de apel şi un formator de la Institutul Naţional al Magistraturii. (2) Nota acordată la proba orală reprezintă media notelor acordate de fiecare membru al comisiei. (3) Notarea la probele orale este definitivă.  +  Articolul 32 (1) Media generală a examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notei de la probele scrise şi de la probele orale. (2) Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00, iar notele la materiile de examen nu pot fi mai mici de 5. (3) La terminarea examenului comisia de examinare va întocmi un proces-verbal, în care vor fi menţionate condiţiile de desfăşurare a examenului, notele obţinute de candidaţi la probele scrise şi orale şi media generală pe baza căreia au fost declaraţi admişi sau respinşi. (4) Procesul-verbal va fi semnat de toţi membrii comisiei de examinare.  +  Articolul 33Rezultatele finale ale examenului de capacitate se înscriu în tabelul de clasificare a candidaţilor, care se comunică curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se aduc la cunoştinţă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, în termen de 24 de ore de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 32 alin. (3).  +  Capitolul III Validarea examenului de capacitate şi repartizarea candidaţilor pe posturi  +  Articolul 34 (1) Rezultatele examenului de capacitate, procesul-verbal prevăzut la art. 32 alin. (3) şi raportul întocmit de compartimentul de specialitate vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii vor analiza îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari şi procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, în termen de 10 zile de la comunicarea procesului-verbal prevăzut la alin. (1). (3) În raport de concluziile secţiilor, compartimentul de specialitate al Consiliului Superior al Magistraturii centralizează rezultatele, întocmeşte, în ordinea mediilor obţinute, tabelul de clasificare a candidaţilor şi efectuează celelalte lucrări necesare procedurii de validare a examenului de capacitate. (4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se pronunţă cu privire la validarea examenului în prima şedinţă care urmează şedinţelor în care secţiile au analizat îndeplinirea condiţiilor legale de către judecătorii stagiari şi procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate. (5) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea examenului sau că există dovada săvârşirii unei fraude. (6) În cazul invalidării rezultatelor , Consiliul Superior al Magistraturii va stabili o nouă dată pentru susţinerea examenului de capacitate.  +  Articolul 35După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe se publică, de îndată, separat pentru judecători şi procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 36 (1) Candidaţii declaraţi admişi la examen au dreptul, în ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În acest sens, candidaţii vor fi convocaţi la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea repartizării pe post. (2) Judecătorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecător, iar procurorii stagiari, numai pentru posturi de procuror.  +  Articolul 37 (1) Candidatului care nu şi-a exercitat dreptul de alegere în termenul prevăzut la art. 36 alin. (1) i se va propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Refuzul de a accepta propunerea, precum şi necomunicarea acceptării postului în termen de 10 zile de la primirea propunerii se consideră demisie.  +  Articolul 38Repartizarea pe posturi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, la sediile instanţelor şi ale parchetelor şi se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 39 (1) La medii egale au prioritate, la alegerea postului, în ordinea următoare, candidatul care funcţionează la instanţa sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare în magistratură. (2) În circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţională are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale au prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi.  +  Articolul 40 (1) În termen de cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate, Consiliul Superior al Magistraturii va propune Preşedintelui României numirea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor care au promovat examenul de capacitate. (2) Judecătorul stagiar sau procurorul stagiar care a fost respins la două sesiuni ori care, în mod nejustificat, nu s-a prezentat la examenul de capacitate pierde calitatea de judecător sau de procuror din ziua validării rezultatelor examenului de către Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 41Cererile de înscriere la examen însoţite de actele prevăzute la art. 9 alin. (3), sau, după caz, cererile de amânare, lucrările scrise, rezultatele finale obţinute la examenul de capacitate şi referatele de evaluare vor fi păstrate în mapa profesională a judecătorului sau procurorului.  +  Articolul 42Documentaţia privind examenul de capacitate se păstrează la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii.  +  Articolul 43 (1) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. (2) Personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor prevăzut la alin. (1) optează, prin cererea de înscriere la examenul de capacitate, pentru susţinerea probei scrise practice, fie împreună cu judecătorii, fie împreună cu procurorii. (3) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (3), la cererea-tip de înscriere, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor va anexa referatul de evaluare întocmit de către conducătorul compartimentului în care stagiarul îşi desfăşoară activitatea, avizat de conducerea instituţiei în cauză.------------