HOTĂRÂRE nr. 925 din 11 august 2005pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 5 septembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6^3 lit. d) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, în colaborare cu autorităţile naţionale prevăzute în Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, controlează modul de îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi ia măsurile ce se impun, conform limitelor de competenţa legale.  +  Articolul 3 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.196/2002 pentru aprobarea Normelor generale privind controlul oficial al alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 13 noiembrie 2002; b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 776/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind introducerea metodelor comunitare de prelevare de probe şi de analiza pentru controlul oficial al furajelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003, ce transpune Directiva nr. 70/373/CEE ; c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 126/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind utilizarea în România a metodelor comunitare de prelevare de probe şi de analiza pentru monitorizarea alimentelor destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 24 februarie 2005, ce transpune Directiva nr. 85/591/CEE ; d) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 368/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al produselor alimentare de origine animala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003, ce transpune Directiva nr. 89/397/CE ; e) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 717/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind principiile ce reglementează organizarea inspecţiilor oficiale în domeniul nutritiei animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 8 octombrie 2003, ce transpune Directiva nr. 95/53/CEE ; f) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 202/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind laboratoarele de referinţa pentru monitorizarea biotoxinelor marine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2003, ce transpune Decizia nr. 93/383/CEE ; g) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 805/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unui sistem de tarife în sectorul nutritiei animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 11 decembrie 2003, ce transpune Decizia nr. 98/728/CE ; h) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 63/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la laboratoarele de referinţa pentru monitorizarea contaminarii bacteriologice şi virale a molustelor bivalve, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune Decizia nr. 93/313/CE; i) orice alte prevederi contrare. (3) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 16/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare efectuate asupra produselor destinate comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene sau importului din tari terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003, ce transpune Directiva nr. 85/73/CE , se abroga de la 1 ianuarie 2008. (4) Normele de implementare adoptate pe baza actelor normative prevăzute la alin. (2) şi (3) rămân în vigoare până la adoptarea prevederilor emise în baza prezentei hotărâri, dacă nu sunt în contradictie cu prezenta hotărâre. (5) Referinţele din actele normative la actele abrogate prevăzute la alin. (2) şi (3) se considera făcute la prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 165 din 28 mai 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Razvan ŢiruMinistrul sănătăţii,Mircea CintezaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 11 august 2005.Nr. 925.  +  AnexăREGULI 11/08/2005