ORDONANŢĂ nr. 55 din 1 septembrie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane care se efectuează, integral sau parţial, pe drumurile publice din România."3. La articolul 2, după litera i) se introduc şase noi litere, literele j)-o), cu următorul cuprins:"j) tahograf digital - tip de tahograf care înglobează cabluri, senzori, un dispozitiv electronic de informare a şoferului, unul sau două cititoare de cartele tahografice, o imprimantă integrată sau separată, instrumente de afişaj şi care permite descărcarea datelor din memorie, afişarea sau imprimarea informaţiilor stocate la cerere, introducerea denumirilor localităţilor unde începe şi se termină perioada zilnică de lucru; k) cartelă (tahografică) - cartelă cu memorie destinată a fi utilizată la un aparat de control digital; aceste cartele permit identificarea de către aparatul de control a deţinătorului cartelei (sau a grupului căruia îi aparţine deţinătorul), precum şi descărcarea şi stocarea datelor.O cartelă poate fi de unul dintre următoarele tipuri:1. cartela agentului economic autorizat - cartela eliberată unui producător de aparate de control, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat. Această cartelă identifică deţinătorul şi permite încercarea şi etalonarea aparatului de control şi/sau descărcarea datelor din aparat;2. cartela conducătorului auto - cartela eliberată unui anumit conducător auto. Această cartelă identifică conducătorul auto şi permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;3. cartelă de control - cartela eliberată organismului de control abilitat prin legislaţia în vigoare. Această cartelă identifică organismul de control şi, eventual, persoana care efectuează controlul şi permite accesul la datele stocate în memoria aparatului sau a cartelelor conducătorilor auto pentru citirea, imprimarea şi/sau descărcarea datelor;4. cartela întreprinderii - cartela eliberată proprietarului sau deţinătorului autovehiculului echipat cu un aparat de control. Această cartelă identifică întreprinderea şi permite afişarea, descărcarea şi imprimarea datelor stocate în aparatul de control blocat de întreprindere; l) lucrător mobil - orice angajat al unei întreprinderi, inclusiv cursanţii şi stagiarii, care face parte din personalul implicat în operaţiuni de transport rutier, cu excepţia conducătorilor auto; m) timp de muncă al lucrătorului mobil - perioada, cuprinsă între începutul şi sfârşitul lucrului, în care lucrătorul mobil este la locul său de muncă şi îşi exercită funcţiile şi atribuţiile şi perioada în care acesta este la dispoziţia angajatorului, neputând dispune liber de timpul său, fiind obligat să rămână la locul de muncă; n) perioadă de disponibilitate - orice perioadă, care nu este nici pauză, nici perioadă de odihnă, în cursul căreia lucrătorul mobil nu este nevoit să rămână la locul său de muncă, dar trebuie să fie disponibil pentru a răspunde oricăror eventuale solicitări de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucrătorul mobil însoţeşte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum şi perioadele de aşteptare în punctele de trecere a frontierei şi cele impuse de restricţiile de circulaţie. Perioadele de disponibilitate şi durata lor preconizată trebuie să fie cunoscute dinainte de către lucrătorul mobil, fie înainte de plecarea în cursă, fie înainte de începerea perioadei în cauză; o) loc de muncă al lucrătorului mobil - locul de la sediul întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucrătorul mobil îşi îndeplineşte atribuţiile, sau vehiculul pe care îl utilizează lucrătorul mobil în exercitarea atribuţiilor sale sau orice alt loc unde lucrătorul mobil desfăşoară activităţi legate de activitatea de transport."4. La articolul 3 alineatul (1), litera l) va avea următorul cuprins:"l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz personal;".5. La articolul 3 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:"u) vehicule istorice."6. După capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1Organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobiliArt. 8^1. - (1) În cursul unei săptămâni, timpul total de lucru al lucrătorilor mobili poate fi de maximum 48 de ore. Durata maximă a timpului de lucru săptămânal poate fi prelungită până la maximum 60 de ore, cu condiţia ca, pentru orice perioadă de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săptămânal să nu depăşească 48 de ore. (2) În sensul prevederilor alin. (1), în cazul lucrătorilor mobili care muncesc pentru mai mulţi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectivă pentru toţi angajatorii. Angajatorul va cere lucrătorului mobil în cauză informaţii cu privire la timpul lucrat pentru alţi angajatori. Lucrătorul mobil va furniza în scris aceste informaţii.Art. 8^2. - Lucrătorii mobili pot lucra cel mult 6 ore consecutive fără pauză. Timpul de lucru va fi întrerupt de o pauză de cel puţin 30 de minute dacă timpul total de lucru este de 6 până la 9 ore şi, respectiv, de cel puţin 45 de minute dacă timpul total de lucru depăşeşte 9 ore. Pauzele pot fi împărţite în perioade de minimum 15 minute.Art. 8^3. - Timpul de muncă zilnic nu va depăşi 10 ore într-un interval de 24 de ore, dacă lucrătorul mobil munceşte în perioada cuprinsă între ora 0,00 şi ora 7,00, indiferent de numărul de ore lucrate în această perioadă. Munca efectuată în această perioadă se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condiţiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranţa rutieră.Art. 8^4. - În cazul cursanţilor şi al stagiarilor se aplică, în ceea ce priveşte pauzele şi perioadele de odihnă, prevederile art. 5-8."7. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVObligaţiile întreprinderilor, ale conducătorilor auto şi ale lucrătorilor mobili"8. La articolul 9, literele c) şi e) vor avea următorul cuprins:"c) să informeze conducătorii auto şi lucrătorii mobili cu privire la reglementările naţionale relevante, regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;...................................................................... e) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorul auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile prezentei ordonanţe privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;".9. La articolul 9, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) să ţină evidenţa timpului de lucru al lucrătorilor mobili, să păstreze aceste înregistrări pentru o perioadă de 2 ani şi să elibereze lucrătorilor mobili, la cerere, copii ale înregistrărilor cu privire la timpul de lucru."10. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - Lucrătorii mobili au următoarele obligaţii: a) să respecte timpul de lucru, aşa cum este stabilit prin prezenta ordonanţă; b) În cazul celor care lucrează pentru mai mulţi angajatori, să furnizeze în scris informaţii corecte angajatorilor cu privire la timpul total lucrat."11. La articolul 13 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) întreprinderile au obligaţia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel puţin 20% din înregistrări, astfel încât săptămânal să fie controlaţi toţi conducătorii auto şi toţi lucrătorii mobili; b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au obligaţia de a verifica, prin organele de control abilitate, cel puţin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducătorii vehiculelor şi lucrătorii mobili care fac obiectul prezentei ordonanţe, astfel încât să fie controlată parţial activitatea tuturor conducătorilor auto şi a lucrătorilor mobili;".12. La articolul 15, literele e), l) şi m) vor avea următorul cuprins:"e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă şi de repaus ale conducătorilor auto sau nerespectarea prevederilor privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili;...................................................................... l) lipsa, la sediul întreprinderii, a foilor de înregistrare sau a registrelor de evidenţă privind timpul de lucru al lucrătorilor mobili; m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a înregistrărilor pentru ultimii 2 ani sau a registrelor de evidenţă privind timpul de lucru al lucrătorilor mobili pentru ultimii 2 ani;".13. La articolul 15, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. e)."14. La articolul 16 alineatul (1), literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) cea de la lit. e), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul controlului de trafic sau la sediu, aplicabilă întreprinderii, şi imobilizarea vehiculului aflat în trafic, până la îndeplinirea condiţiilor privind timpul de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă, după caz, sau cu amendă de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă întreprinderii, în cazul controlului la sediu, dacă nu i-a sancţionat pe conducătorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonanţe; f) cele de la lit. f) şi o), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), aplicabilă întreprinderii;".15. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 16 se abrogă.16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi/sau de către ofiţerii şi agenţii de poliţie şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."17. La articolul 21, litera c) va avea următorul cuprins:"c) până la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfă, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone;".18. La articolul 21, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) începând cu data de 1 ianuarie 2007, toate vehiculele care fac obiectul prezentei ordonanţe, care se înmatriculează pentru prima oară, vor fi dotate cu tahografe digitale; e) începând cu data de 1 ianuarie 2007, în cazul în care se impune schimbarea tahografului şi în cazul în care transmiterea semnalelor către aparatul de înregistrare este exclusiv electrică, noul tahograf ce se va instala pe următoarele tipuri de vehicule va fi unul digital: vehiculele înmatriculate pentru prima dată după 1 ianuarie 1996, utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, şi masă maximă autorizată mai mare de 10 tone, precum şi vehiculele înmatriculate pentru prima dată după 1 ianuarie 1996, destinate transportului rutier de marfă, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 12 tone."19. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - Prevederile art. 4, 5, 6, 8^1, 8^2 şi 8^3 nu pot fi interpretate în sensul derogării de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare."20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului emite normele tehnice privind montarea şi inspecţia tehnică a aparatelor de control (tahografelor) şi normele privind activitatea de control al respectării prevederilor prezentei ordonanţe."  +  Articolul IIÎn cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare, sintagma "operator de transport" se înlocuieşte cu sintagma "întreprindere".  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va emite normele tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 1-12 şi ale art. 14-16 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 2002/15 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier şi creează cadrul legal necesar aplicării directe, la data aderării, a prevederilor art. 2 alin. (1) din Regulamentul nr. 2.135/1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi a Directivei nr. 88/599/ CEE privind aplicarea regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi nr. 3.821/85 .  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 septembrie 2005.Nr. 55.____________