HOTĂRÂRE nr. 930 din 11 august 2005pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 2 septembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Documentaţiile tehnice întocmite pentru executarea captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării centralizate cu apă potabilă/minerală terapeutică sau pentru îmbutelierea apei potabile/minerale naturale cuprind şi măsurile pentru instituirea zonelor de protecţie sanitară conform normelor prevăzute la art. 1, ca o condiţie obligatorie pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor. (2) Zonele de protecţie sanitară se instituie în teren cel târziu odată cu punerea în funcţiune a captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor respective, aceasta constituind o condiţie obligatorie a eliberării autorizaţiei de gospodărire a apelor.  +  Articolul 3 (1) Deţinătorii şi/sau operatorii cu orice titlu ai captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor prevăzute la art. 2, aflate în funcţiune, pentru care nu s-au dimensionat şi instituit zonele de protecţie sanitară conform normelor prevăzute la art. 1, vor întreprinde aceste acţiuni în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Perimetrele de protecţie hidrogeologică se instituie în jurul surselor de ape minerale, al lacurilor şi nămolurilor terapeutice prin aviz al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. (3) Zonele de protecţie sanitară se instituie în jurul surselor de ape minerale, al lacurilor şi nămolurilor terapeutice prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 4Deţinătorii şi/sau operatorii cu orice titlu ai captărilor destinate alimentării cu apă potabilă, care furnizează în medie peste 100 mc de apă pe zi, vor efectua programul de monitorizare conform normelor prevăzute la art. 1, începând cel mai târziu cu data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 5 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 10 aprilie 1997, iar Instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, Comitetului de Stat al Apelor şi Comitetului pentru Problemele Administrative Locale nr. 51/1968 pentru aplicarea prevederilor Decretului nr. 1.059/1967 al Consiliului de Stat privind protecţia sanitară a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apă potabilă şi a apelor minerale pentru cura internă îşi încetează aplicabilitatea.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Attila Korodi,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Şereşp. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statBucureşti, 11 august 2005.Nr. 930.  +  AnexăNORMA 11/08/2005