ORDONANŢĂ nr. 53 din 25 august 2005privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Reglementări ale unor operaţiuni bugetare şi contabile  +  Secţiunea 1 Reglementări cu privire la utilizarea unor fonduri publice  +  Articolul 1Sumele necesare continuării finanţării măsurilor din cadrul programului ISPA, în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor de cofinanţare asigurate prin tragerile din împrumuturile contractate de Ministerul Finanţelor Publice cu Banca Europeană de Investiţii, se prevăd în bugetul de stat la poziţia "Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare", în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".  +  Articolul 2Dobânda acumulată la disponibilităţile din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, aflate în conturile Fondului naţional şi ale agenţiilor de implementare în cadrul programului PHARE, se utilizează începând cu memorandumurile de finanţare PHARE 2003 pentru finanţarea costurilor bancare ale transferurilor de fonduri de la agenţiile de implementare către contractori/ beneficiari, urmând ca dobânda netă rămasă la finalizarea memorandumului de finanţare să se constituie venit al bugetului de stat şi care va fi utilizat de către Fondul naţional pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice la poziţia "Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare" - "Acţiuni generale".  +  Articolul 3Dobânda acumulată la disponibilităţile din contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, aflate în conturile Fondului naţional şi ale agenţiilor de implementare în cadrul programului ISPA, poate fi folosită pentru asigurarea cofinanţării naţionale sau pentru finanţarea unor componente suplimentare ale măsurilor ISPA la finalizarea programului, cu acordul Comisiei Europene.  +  Articolul 4În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat acestuia, privind cheltuielile cu salariile, numărul de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi cu încadrarea în cheltuielile cu salariile şi numărul maxim de posturi aprobate pe anul 2005.  +  Secţiunea a 2-a Reglementări privind preluarea în evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice a participaţiilor statului la unele instituţii financiare internaţionale  +  Articolul 5Se aprobă preluarea în evidenţele contabile ale Ministerului Finanţelor Publice din evidenţele contabile ale Băncii Naţionale a României, începând cu trimestrul III al anului 2005, a participaţiilor statului la instituţii financiare internaţionale, după cum urmează:
               
    Nr. crt.Denumirea instituţiilor financiare internaţionaleNr. de acţiunivalutăSuma în Valuta confirmată de organismele internaţionaleEchivalent RON (curs B.N.R. valabil la data de 1 iulie 2005)
    1.Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)9.600USD16.804.955,2089.165.691,59
    EUR10.800.000,00
    2.Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)4.011USD30.508.591,5097.944.688,14
    3.Corporaţia Financiară Internaţională (CFI)2.661USD2.661.000,007.953.995,10
    4.Agenţia Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (MIGA)978USD2.008.836,006.004.611,69
      TOTAL:   USD51.983.382,70201.068.986,52
    EUR10.800.000,00
   +  Articolul 6Din suma de 30.508.591,50 USD, reprezentând participaţia statului la BIRD, 27.457.732,35 USD reprezintă participaţia României în monedă naţională. Menţinerea valorii cotei de participare la capitalul BIRD în monedă naţională se face prin procedura stabilită de instituţiile financiare internaţionale.  +  Articolul 7Operaţiunile prevăzute la art. 5 se evidenţiază în situaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României, corespunzătoare lunii iulie 2005.
   +  Secţiunea a 3-a Scutiri de la plata taxelor, tarifelor şi comisioanelor  +  Articolul 8Transferul acţiunilor deţinute de stat către Fondul Proprietatea constituit potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi transferul acţiunilor de la Fondul Proprietatea către titularii titlurilor de despăgubire sau dobânditorii acestora, atât în registrul comerţului, cât şi în registrul de evidenţiere a acţionarilor sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife ori comisioane.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi  +  Articolul 9 (1) Din fondul constituit în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, se poate asigura participarea, în mod excepţional, la reconstruirea/repararea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2005 - inundaţii şi/sau alunecări de teren, prin cofinanţarea unor acţiuni ale autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Localităţile, acţiunile şi sumele ce se acordă potrivit prevederilor alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este autorizat să opereze modificările corespunzătoare în bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Secţiunea a 5-a Interpretarea unor dispoziţii legale  +  Articolul 10În cadrul art. 1 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenii şi expresiile următoare se interpretează după cum urmează: a) în sensul art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000, expresia produse petroliere livrate se referă la produse livrate pe piaţa internă; b) în sensul art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000, expresia destinaţia produsului se referă la categoria de folosinţă şi tipurile de utilizatori ai produsului în cauză, iar nu la localizarea utilizatorilor.
   +  Capitolul II Modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) agenţia de implementare este persoana juridică sau instituţia publică responsabilă cu implementarea proiectului, desemnată în cadrul memorandumului de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană, care va întocmi actul de control cu valoare de titlu de creanţă."2. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(3) Titlul de creanţă este actul/documentul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată privind creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă, întocmit de agenţiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, precum şi de Agenţia SAPARD în cadrul programului SAPARD, după cum urmează: a) actul/documentul de constatare şi stabilire a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din sume de cofinanţare aferente, ca urmare a neregulilor şi/sau fraudei, precum şi a accesoriilor acestora şi a costurilor bancare, care se emite de către agenţiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, precum şi de Agenţia SAPARD în cadrul programului SAPARD; b) hotărârea judecătorească executorie, prin care se stabileşte obligaţia de plată privind creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă; c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constată şi se individualizează creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă. (4) Titlul de creanţă constituie înştiinţare de plată şi va cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi elemente specifice, acolo unde este necesar."3. După alineatul (4) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Titlul de creanţă se aduce la cunoştinţă debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, care reglementează comunicarea actului administrativ fiscal."4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ceilalţi creditori bugetari care administrează, potrivit legii, creanţele bugetului Comunităţii Europene şi ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi i) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, după caz, compartimentele de specialitate din cadrul organelor teritoriale subordonate, sunt abilitaţi să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IILa articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora, cu excepţia activităţilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;".  +  Articolul IIILa articolul 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 5 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazuri temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării, ministrului sănătăţii, respectiv a preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ministrul finanţelor publice poate aproba achiziţii de mobilier necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii instituţiilor publice din domeniul învăţământului şi sănătăţii, cu încadrare în bugetul aprobat pe anul 2005."  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 25 august 2005.Nr. 53. _________