HOTĂRÎRE Nr. 172 din 27 martie 1995pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 13/1995privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontărilor în economie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 4 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În bazaart. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontărilor în economie, se aproba normele din anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, Ministerul Finanţelor, Agenţia de Restructurare, Fondul Proprietăţii de Stat, ministerele de resort, Banca Naţionala a României vor lua măsurile necesare în vederea aplicării normelor menţionate la art. 1.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru de stat,preşedintele Consiliului pentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Hildegard Puwak,secretar de statGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu  +  Anexa 1 NORMEpentru aplicarea prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 13/1995privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontărilor în economie  +  Articolul 1Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate să-şi desfăşoare întreaga activitate în condiţii de profitabilitate, echilibru financiar şi capacitate de plată, pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a programelor de activitate, aprobate potrivit prevederilor legale.Nivelul minim al profitabilitatii în raport cu capitalul propriu se stabileşte în mod obligatoriu prin bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărui agent economic, elaborat potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finanţelor.În aplicarea prevederilor de mai sus se va proceda astfel:Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat întocmesc anual buget de venituri şi cheltuieli, după metodele stabilite de Ministerul Finanţelor, potrivit prevederilorart. 7 şi 24 din Legea nr. 15/1990privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.Bugetul de venituri şi cheltuieli va reflecta modul de formare, administrare şi utilizare a mijloacelor financiare şi va asigura furnizarea informaţiilor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unităţii patrimoniale. Prin structura sa, acesta reprezintă instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare, precum şi a fondurilor necesare.În procesul de elaborare şi de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli se va urmări, necondiţionat, respectarea principiilor eficientei maxime şi echilibrului financiar, precum şi a nivelului minim al profitabilitatii, calculat ca raport între profitul net şi capitalul propriu.Bugetele de venituri şi cheltuieli vor fi aprobate de către organele prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 1995 în cazul regiilor autonome şi înLegea nr. 31/1990în cazul societăţilor comerciale.Agenţii economici vor depune proiectele de bugete de venituri şi cheltuieli la Ministerul Finanţelor sau la organele teritoriale ale acestuia, după caz, precum şi la băncile finanţatoare, în următoarele cazuri:- dacă aceasta obligaţie este prevăzută într-un act normativ;- dacă pentru activitatea unităţilor patrimoniale sunt prevăzute subvenţii sau alocaţii pentru cheltuieli de capital de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;- dacă se solicita împrumuturi cu garanţia statului.Prevederile cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli se vor actualiza în funcţie de prevederile actelor normative care se vor adopta ulterior.  +  Articolul 2În vederea accelerarii procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, la propunerea ministerelor de resort şi a consiliilor locale sau judeţene, după caz, pentru regiile autonome, respectiv a Agenţiei de Restructurare, cu avizul Fondului Proprietăţii de Stat şi al ministerelor pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, Guvernul stabileşte, prin hotărâri, agenţii economici pentru care se instituie regimul special de supraveghere economico-financiară.Acest regim se instituie pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat care înregistrează pierderi, fluxuri financiare negative, plati restante sau nu au piaţa de desfacere pentru utilizarea corespunzătoare a capacităţilor de producţie existente şi a căror activitate afectează desfăşurarea normală a proceselor din economie.Obiectivele regimului special de supraveghere economico-financiară sunt: a) realizarea unui flux financiar pozitiv; b) reducerea şi, în final, eliminarea plăţilor restante şi încasarea creanţelor; c) desfăşurarea unei activităţi economice profitabile şi reducerea solicitărilor privind finanţarea din fonduri publice.În aplicarea prevederilor de mai sus se va proceda astfel:Regimul special de supraveghere economico-financiară se va institui pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat a căror activitate afectează desfăşurarea normală a proceselor din economie.La stabilirea condiţiilor de selectare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, ce vor fi cuprinse în regimul special de supraveghere, se vor avea în vedere, în principal, cauzele care au determinat situaţia nefavorabila a acestora din punct de vedere economic şi financiar, şi anume:- înregistrarea de pierderi;- fluxuri financiare negative;- plati restante;- lipsa unei pieţe de desfacere pentru utilizarea corespunzătoare a capacităţilor de producţie.Totodată, la selectarea agenţilor economici ce vor fi cuprinşi în regimul special de supraveghere economico-financiară se vor avea în vedere şi următoarele criterii:- stadiul acţiunii de privatizare;- importanţa în strategia sectoriala;- lichidarea generală;- insolvabilitatea;- rezultatul din exploatare;- impactul social.În vederea selectării agenţilor economici, datele necesare analizarii acestora vor fi reflectate într-un tabel-anexa, cu următorul cuprins:- coloanele 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - cuprind informaţii date de Ministerul Finanţelor, pe baza datelor preluate din raportarile trimestriale sau anuale;- coloana 3 - se completează de către ministerele de resort, prin acordarea unui punctaj de la 1 la 5, pentru fiecare dintre criteriile enumerate mai jos: a) impactul asupra industriei orizontale; b) influenţa asupra blocajului financiar; c) impactul social; d) gradul de viabilitate;- coloana 4 - se completează de către F.P.S. cu date referitoare la stadiul privatizării, şi anume, dacă unitatea: a) este privatizata până la data întocmirii situaţiei; b) este prevăzută pentru privatizare imediata; c) are documentaţia de privatizare depusa la F.P.S.După modelul tabelului-anexa, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor fi ordonate în ordinea descrescătoare a criteriilor "Pierderi" şi "Plati restante", astfel:- Anexa nr. 1 - va cuprinde regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, în ordinea strict descrescătoare a pierderilor (coloana 1 din anexa), indiferent de ministerul sub coordonarea căruia se afla;- Anexa nr. 2 - va cuprinde regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, în ordinea strict descrescătoare a plăţilor restante (coloana 2 din anexa), indiferent de ministerul sub coordonarea căruia se afla;- Anexa nr. 3 - va cuprinde regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, în ordinea strict descrescătoare a pierderilor (coloana 1 din anexa), grupate pe ministere şi, în cadrul acestora, pe departamente (direcţii generale);- Anexa nr. 4 - va cuprinde regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, în ordinea strict descrescătoare a plăţilor restante (coloana 2 din anexa), grupate pe ministere şi, în cadrul acestora, pe departamente (direcţii generale).Anexele menţionate mai sus, completate cu datele solicitate, vor fi analizate în vederea selectării agenţilor economici asupra cărora se va institui regimul special de supraveghere economico-financiară, conform art. 2 din ordonanţa.Tabelul-anexa este prezentat în anexa nr. I.  +  Articolul 3Agenţii economici aflaţi în regimul de supraveghere economico-financiară sunt obligaţi sa elaboreze, potrivit normelor metodologice emise de Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, Ministerul Finanţelor şi Agenţia de Restructurare, şi sa supună spre însuşire consiliilor de administraţie ale regiilor autonome, respectiv adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în termen de 30 de zile de la instituirea regimului, programele de restructurare şi redresare financiară.Aceste programe vor cuprinde măsuri de natura organizatorică, tehnica, tehnologică, managerială şi financiară care să asigure creşterea veniturilor, reducerea cheltuielilor, eliminarea şi prevenirea plăţilor restante şi a eventualelor pierderi, precum şi creşterea profitabilitatii, cu un grad ridicat de detaliere pentru primul an de aplicare.Programele de restructurare şi redresare financiară vor fi înaintate pentru analiza, în vederea avizării, ministerelor de resort şi consiliilor locale sau judeţene, după caz, de către regiile autonome, respectiv Agenţia de Restructurare, de către societăţile comerciale cu capital majoritar de stat. Acestea vor urmări încadrarea programelor în tendintele şi strategiile sectoriale, concomitent cu mobilizarea, la nivel maxim, a resurselor proprii ale agenţilor economici şi dimensionarea corespunzătoare a resurselor financiare împrumutate şi atrase.În aplicarea prevederilor de mai sus se procedează după cum urmează:I. Elaborarea programului de restructurare şi redresare financiarăProgramele de restructurare şi redresare financiară vor fi elaborate în termen de 30 de zile de la instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară şi vor asigura, în principal, realizarea următoarelor obiective: reducerea şi eliminarea plăţilor restante şi încasarea creanţelor, desfăşurarea unei activităţi economice profitabile, reducerea finanţării din fondurile publice şi realizarea unui flux financiar pozitiv la sfârşitul anului 1995.În sensul prezentelor norme, fluxul financiar este definit ca suma a profitului net, amortismentelor şi provizioanelor constituite potrivit legii, din care se deduc investiţiile de menţinere a potenţialului tehnic existent şi variatia necesarului de fond de rulment (capitalului de lucru).Programul de restructurare şi redresare financiară va cuprinde măsuri pe termen scurt şi mediu de natura organizatorică, tehnica, tehnologică, managerială şi financiară.Sunt considerate pe termen scurt acele măsuri care sunt realizabile şi au efecte în anul 1995.Pentru această perioadă eforturile şi efectele măsurilor vor fi cuantificate în lei, iar termenele de realizare a acestora vor fi eşalonate trimestrial.Pe termen scurt vor fi sprijinite financiar, din fonduri F.P.S. şi din credite cu garanţia statului, măsurile destinate optimizarii capacităţilor existente, întreţinerii şi înlocuirii de utilaje, reducerii poluarii, cu excepţia celor care au drept scop extinderi de capacităţi existente şi modernizări importante.Programul de restructurare şi redresare financiară, adoptat la specificul şi particularităţile activităţilor fiecărui agent economic, va cuprinde elementele care să permită sintetizarea măsurilor conform modelului prezentat în anexa nr. II/1.Totodată, în programele de restructurare şi redresare financiară vor fi incluse toate operaţiunile financiare şi bancare necesare redresarii, aprobate prin ordonanţa, puse de acord cu Ministerul Finanţelor şi cu băncile comerciale, operaţiunile legate de reesalonarea, reducerea sau anularea datoriilor urmînd să fie cuprinse în programe după încheierea procedurii de conciliere cu creditorii, potrivit prevederilor art. 7-10 din ordonanţa.Separat de cele menţionate mai sus, se vor prezenta şi sumele necesare pentru plata furnizorilor de energie şi gaze, sume care vor fi convenite în prealabil cu Ministerul Finanţelor potrivit criteriilor stabilite în aplicarea prevederilor art. 18 şi art. 23 lit. b) din ordonanţa.Agenţii economici vor întocmi situaţia principalilor indicatori economico-financiari, fluxul financiar pe anul 1995 şi situaţia indicatorilor de eficienta, conform machetelor prezentate în anexele nr. II/2, II/3, II/4, având în vedere prevederile înscrise în programele de restructurare şi redresare financiară.În scopul verificării necesităţii măsurilor incluse în programul de restructurare şi redresare financiară, a fundamentarii principalilor indicatori economici şi a fluxului financiar pe anul 1995, agenţii economici aflaţi în regim special de supraveghere economico-financiară vor prezenta organelor prevăzute la art. 4 din ordonanţa următoarele documente:- bilanţul contabil pe anul 1994;- bugetul de venituri şi cheltuieli previzionat pe anul 1995, care să includă impactul financiar al măsurilor propuse prin programul de restructurare şi redresare financiară;- situaţia datoriilor restante;- studiul de restructurare, actualizat cu datele din anul 1994.Agenţii economici care nu au avut întocmite anterior studiile de restructurare le vor elabora astfel încât sa cuprindă, în principal, următoarele elemente:A. Prezentarea agentului economic- Poziţia actuala a agentului economic în sector şi încadrarea în strategiile sectoriale- Scurt istoric- Prezentarea modului de constituire- Profilul de fabricaţie: produse, calitate, comparatii interne şi internaţionale- Organigrama.B. Analiza-diagnostic- Piaţa de comercializare a produselor:- volumul ofertei la produsele principale;- volumul vinzarilor pe piaţa interna şi externa;- ponderea în vinzari a produselor noi asimilate în ultimii 3 ani;- gradul de acoperire cu contracte la intern şi export;- analiza concurentei pe plan intern şi extern;- piaţa de aprovizionare: principalii furnizori din ţara şi din străinătate.- Potenţialul tehnico-economic:- gradul de utilizare a capacităţii de producţie existente, exprimată fizic şi valoric;- posibilităţi de disponibilizare şi valorificare a activelor şi mijloacelor fixe;- gradul de uzura fizica şi morala a mijloacelor fixe;- investiţii: sistate, în curs de execuţie şi investiţii noi, cu precizarea surselor de finanţare;- structura activelor circulante: necesar de resurse;- tehnologii de fabricaţie aplicate; flexibilitate tehnologică, comparatii cu tehnologii interne şi internaţionale;- probleme ecologice.- Potenţial uman:- număr de salariaţi (total şi pe categorii); fluctuatia de personal; structura forţei de muncă;- fondul de salarii, C.A.S., fondul pentru plata ajutorului de şomaj etc.; politica salariala.- Potenţial financiar:- evoluţia şi structura capitalului social;- patrimoniul net, structura, integritatea, litigii în curs.C. Rezultatele activităţii economico-financiare- Evoluţia în preţuri comparabile a principalilor indicatori economico-financiari- Situaţia blocajului financiar- Situaţia creditelor şi dobinzilor bancare, din care cele nerambursate la scadenta, cu delimitarea creditelor garantate de stat- Situaţia impozitelor şi taxelor datorate şi a penalitatilor aferente.D. Propuneri privind restructurarea activităţii- Necesitatea acţiunii de restructurare- Obiectivele strategice propuse.II. Analizarea, avizarea şi aprobarea programului de restructurare şi redresare financiarăProgramele de restructurare şi redresare financiară ale regiilor autonome, însuşite de consiliile de administraţie, se vor prezenta ministerelor de resort, consiliilor locale sau judeţene, după caz, în vederea analizarii şi avizării acestora.Pentru regiile autonome, în termen de 3 zile de la avizarea programelor de restructurare şi redresare financiară, ministerele de resort, consiliile locale sau judeţene, după caz, elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului, care, după obţinerea avizului de la Ministerul Finanţelor şi Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, se prezintă spre aprobare Guvernului.Programele de restructurare şi redresare financiară ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, însuşite de adunarea generală a acţionarilor, se vor prezenta la Agenţia de Restructurare, în vederea analizarii şi avizării acestora. Agenţia de Restructurare va solicita avizul Ministerului Finanţelor şi al Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, după care va prezenta programele spre aprobare la Fondul Proprietăţii de Stat.Cu ocazia analizei şi avizării programelor de restructurare şi redresare financiară, ministerele de resort, consiliile locale şi judeţene, după caz, şi Agenţia de Restructurare vor urmări încadrarea programelor în tendintele şi strategiile sectoriale, mobilizarea la maximum a resurselor proprii ale agenţilor economici şi dimensionarea corespunzătoare a resurselor financiare împrumutate şi atrase, în scopul eficientizarii activităţii acestora.III. Actualizarea programului de restructurare şi redresare financiarăÎn termen de 15 zile de la încheierea acordurilor de conciliere, programele de restructurare şi redresare financiară vor fi actualizate cu prevederile din aceste acorduri.Programele astfel actualizate vor deveni anexa la contractul de management încheiat conformLegii nr. 66/1993. În situaţia în care contractul de management nu a fost încheiat, realizarea măsurilor din programul de restructurare şi redresare financiară devine obligatorie pentru conducerea executivă şi consiliul de administraţie.Măsurile şi influentele rezultate din programele de restructurare şi redresare financiară aprobate vor fi preluate integral din programele anuale de activitate şi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale agenţilor economici. În cazul regiilor autonome, bugetele de venituri şi cheltuieli actualizate vor fi prezentate Guvernului pentru aprobare.IV. Urmărirea aplicării programelor de restructurare şi redresare financiarăRăspunderea pentru aplicarea programelor de restructurare şi redresare financiară revine managerilor, consiliilor de administraţie sau adunărilor generale ale acţionarilor, după caz, iar urmărirea realizarilor acestora revine ministerelor de resort, consiliilor locale sau judeţene, după caz, pentru regiile autonome, Fondului Proprietăţii de Stat şi Agenţiei de Restructurare, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.Până la data de 25 a fiecărei luni, agenţii economici vor raporta ministerelor de resort, consiliilor locale sau judeţene şi Agenţiei de Restructurare, după caz, stadiul îndeplinirii măsurilor şi eficienta aplicării acestora pentru luna încheiată.La solicitarea organelor prevăzute la art. 4 alin. 2 din ordonanţa, agenţii economici vor prezenta orice alte documente necesare verificării modului de aplicare a măsurilor de restructurare.Pe baza acestor raportări, ministerele de resort şi consiliile locale sau judeţene, după caz, pentru regiile autonome, şi Agenţia de Restructurare împreună cu Fondul Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, vor informa Guvernul, până la data de 30 a lunii următoare lunii de raportare, asupra stadiului aplicării programelor de restructurare şi redresare financiară.  +  Articolul 4Programele de restructurare şi redresare financiară ale regiilor autonome la care s-a instituit regimul de supraveghere vor fi aprobate de Guvern, la propunerea ministerelor de resort şi a consiliilor locale sau judeţene, după caz, cu avizul Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică şi al Ministerului Finanţelor.Programele de restructurare şi redresare financiară ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat la care s-a instituit regimul de supraveghere vor fi aprobate de Fondul Proprietăţii de Stat, cu avizul Agenţiei de Restructurare, al Ministerului Finanţelor şi Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică.  +  Articolul 5Răspunderea pentru aplicarea programelor de restructurare şi redresare financiară revine managerilor, consiliilor de administraţie sau adunărilor generale ale acţionarilor, după caz, iar urmărirea realizării acestora revine ministerelor şi consiliilor locale sau judeţene, după caz, pentru regiile autonome, Fondului Proprietăţii de Stat şi Agenţiei de Restructurare, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.Lunar, ministerele şi consiliile locale sau judeţene, după caz, pentru regiile autonome, şi Agenţia de Restructurare împreună cu Fondul Proprietăţii de Stat, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, vor informa Guvernul cu privire la stadiul aplicării programelor de restructurare şi redresare financiară.  +  Articolul 6Măsurile şi influentele rezultate din programele de restructurare şi redresare financiară aprobate conform art. 4 din prezenta ordonanţă vor fi preluate integral în programele anuale de activitate şi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale agenţilor economici.  +  Articolul 7Agenţii economici prevăzuţi la art. 2 vor aplica o procedură de conciliere cu creditorii reprezentind regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, prin care se realizează restructurarea datoriilor restante prin reesalonarea, reducerea sau anularea acestora.Datorii restante, în înţelesul prezentei ordonanţe, se considera sumele neachitate în termen de 30 de zile de la scadenta şi evidentiate în contabilitatea agenţilor economici la data aprobării programelor de restructurare şi redresare financiară potrivit art. 4.  +  Articolul 8Concilierea se desfăşoară la sediul şi din iniţiativa debitorilor, sub supravegherea a cîte unui reprezentant al ministerului şi consiliului local sau judeţean, după caz, la regiile autonome, şi al Fondului Proprietăţii de Stat, Fondurilor Proprietăţii Private şi Agenţiei de Restructurare, la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.Rezultatele concilierilor se consemnează în acorduri scrise încheiate între părţi, în care se vor stipula sumele, condiţiile, termenele de plată, perioada de graţie, garanţiile şi orice alte elemente asiguratorii privind executarea angajamentelor asumate prin aceste acorduri.Pentru sumele convenite a fi achitate potrivit acordurilor de conciliere, debitorii vor emite bilete la ordin, cărora li se va aplica regimul legal al efectelor de comerţ.  +  Articolul 9Pentru perioada de la instituirea regimului special de supraveghere economico-financiară şi până la încheierea acordurilor de conciliere, datoriile restante ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, stabilite în contractele şi convenţiile încheiate, pot fi aminate la plata şi nu se calculează dobinzi sau penalităţi asupra acestora.Procedura de conciliere se va finaliza în termen de 60 de zile de la aprobarea programelor de restructurare şi redresare financiară.În cazul în care părţile care negociaza nu pot finaliza un acord de conciliere în termenul prevăzut la alineatul precedent, Ministerul Finanţelor împreună cu Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, pentru regiile autonome, şi Fondul Proprietăţii de Stat împreună cu Agenţia de Restructurare, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, vor sprijini părţile pentru soluţionarea divergentelor într-un termen de 15 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. 2 al prezentului articol.  +  Articolul 10Acordurile de conciliere vor fi aprobate de consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi de adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care acorda amânările, reducerile sau anularile datoriilor în cel mult 15 zile de la încheierea acestora.În aplicarea prevederilor din aceste articole se va proceda astfel:I. Procedura de conciliereDin masa creditorilor fac parte agenţii economici cărora le sunt aplicabile prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 13/1995, cît şi ceilalţi creditori cu capital majoritar de stat.Agenţii economici debitori vor stabili, pe baza datelor din evidentele proprii, datoriile restante la data aprobării programului de restructurare şi redresare financiară pe fiecare creditor, zilele de întârziere a plăţii, precum şi penalităţile calculate.În termen de 2 zile de la aprobarea programelor de restructurare şi redresare financiară, agenţii economici prevăzuţi la art. 7 din ordonanţa convoacă în scris, la sediul lor, creditorii.La actul de convocare se anexează lista analitica a datoriilor restante pentru fiecare creditor.În cadrul concilierii, care se va finaliza în termen de 10 zile de la data convocării, se identifica posibilităţi de stingere, reesalonare, reducere sau anulare a datoriilor respective, care se vor consemna într-un acord scris între părţi.Pentru sumele convenite a fi achitate potrivit acordurilor de conciliere se vor emite, de către debitori, bilete la ordin, cărora le sunt aplicabile prevederilor legale în vigoare.Creanţele existente la finele anului 1994, cu scadenţa anterioară datei de 31 decembrie 1993, fac obiectul procedurii de conciliere, iar pentru acestea se aplică şi prevederile alineatului ultim al art. 19 din ordonanţa.Veniturile realizate din operaţiunea prezentată la alineatul anterior constituie sursa a fondului de rezerva, în contabilitate înregistrîndu-se în debitul contului 129 "Repartizarea profitului" prin creditul contului 1068 "Alte rezerve", sumele respective fiind deductibile din punct de vedere fiscal.În cazul în care părţile nu au ajuns la o înţelegere, se întocmeşte un proces-verbal care să cuprindă şi cauzele nerealizarii acordului.Agenţii economici debitori sunt obligaţi sa transmită aceste procese-verbale organelor prevăzute la alin. 3 al art. 9 din ordonanţa, în termen de 3 zile de la data încheierii acordului de conciliere.În termen de 2 zile de la primirea proceselor-verbale, Ministerul Finanţelor şi Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, pentru regiile autonome, şi Fondul Proprietăţii de Stat împreună cu Agenţia de Restructurare, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, vor conveni asupra datei organizării de către debitori a unei noi faze de conciliere ce nu va depăşi 5 zile de la data primirii proceselor-verbale.La data stabilită, reprezentanţii organelor mai sus menţionate vor sprijini părţile pentru soluţionarea divergentelor şi încheierea acordurilor de conciliere.Aceasta noua faza de conciliere se desfăşoară la sediul debitorului, cu participarea reprezentanţilor organelor prevăzute mai sus.II. Urmărirea realizării prevederilor acordurilor de conciliereSistemul de urmărire a realizării prevederilor cuprinse în acordurile de conciliere, potrivit art. 12 din ordonanţa, se stabileşte prin ordin al ministrilor de resort, respectiv prin deciziile preşedinţilor consiliilor locale şi judeţene pentru regiile autonome şi prin decizia preşedintelui Fondului Proprietăţii de Stat pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.Lunar, până la data de 25 a lunii în curs, agenţii economici debitori raportează organelor prevăzute la alineatul precedent, pentru luna anterioară, "Situaţia realizării prevederilor acordurilor de conciliere", care va cuprinde: a) valoarea cumulată a plăţilor restante conciliate, din care:- cu scadenţa la sfârşitul lunii; b) valoarea cumulată a plăţilor restante achitate; c) valoarea cumulată a sumelor neonorate, din care:- pe creditori.Conform prevederilor art. 8 din ordonanţa, biletele la ordin se vor emite potrivit prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 11/1993, aprobată prinLegea nr. 83/1994.  +  Articolul 11Ceilalţi agenţi economici, alţii decît cei prevăzuţi la art. 2, vor emite cambii în favoarea creditorilor pentru datoriile lor scadente şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.Pentru livrările de mărfuri şi prestările de servicii realizate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, furnizorii şi prestatorii sunt îndreptăţiţi sa pretindă clienţilor lor efecte de comerţ pentru garantarea efectuării plăţii la scadenta convenită prin contract.Cambiile se vor emite potrivit prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 11/1993, aprobată prinLegea nr. 83/1994.  +  Articolul 12După aprobarea acordurilor de conciliere, în termen de cel mult 5 zile, debitorii au obligaţia depunerii unui exemplar din acord la ministerul sau la consiliul local sau judeţean, după caz, pentru regiile autonome, respectiv la Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii Private şi Agenţia de Restructurare, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.Ministerele şi consiliul local sau judeţean, după caz, şi Fondul Proprietăţii de Stat vor deschide registre speciale de evidenta şi vor stabili un sistem de urmărire a realizării prevederilor cuprinse în acorduri.  +  Articolul 13La cererea agenţilor economici prevăzuţi la art. 2, băncile comerciale cu capital majoritar de stat vor proceda la reesalonarea creditelor restante la 31 decembrie 1994, precum şi a creditelor scadente în semestrul I/1995, pe o perioadă de cel mult 3 ani, cu până la un an perioada de graţie.Dobinzile la creditele acordate agenţilor economici prevăzuţi la art. 2, datorate băncilor comerciale cu capital majoritar de stat şi neachitate la 31 decembrie 1994, pot fi reduse sau anulate.Banca Naţionala a României va analiza impactul financiar rezultat din amînarea creditelor şi va lua măsuri corespunzătoare de sprijinire a băncilor comerciale.În aplicarea prevederilor de mai sus se va proceda astfel:1. Băncile comerciale cu capital majoritar de stat, pe baza cererilor fundamentate prezentate de agenţii economici prevăzuţi la art. 2 din ordonanţa, vor întocmi grafice de reesalonare a creditelor restante la 31 decembrie 1994 şi a celor scadente în semestrul I/1995, pe care le vor supune analizei şi aprobării consiliilor de administraţie.2. Stabilirea perioadei de reesalonare a creditelor, a ratelor de rambursat şi a perioadei de graţie va fi fundamentată pe calcule privind evaluarea performantei financiare a debitorilor, pe baza bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 1994 şi a programelor de restructurare şi redresare financiară prevăzute la art. 3 din ordonanţa.3. Băncile comerciale cu capital majoritar de stat vor analiza posibilitatea reducerii sau anulării dobinzilor datorate şi neachitate la 31 decembrie 1994 de către agenţii economici prevăzuţi la art. 2 din ordonanţa, pe baza cererii fundamentate a acestora, a analizei rezultatelor financiare ale debitorilor în cauza, precum şi a impactului financiar asupra situaţiei societăţii bancare rezultat din aplicarea acestor măsuri.Cuantumul sumelor reprezentind reduceri sau anulari de dobinzi se aproba de consiliul de administraţie al societăţii bancare.4. Băncile comerciale cu capital majoritar de stat vor transmite Băncii Naţionale a României situaţia reesalonarii creditelor şi situaţia dobinzilor reduse sau anulate potrivit art. 13 din ordonanţa, împreună cu calculul impactului asupra lichidităţii şi rezultatelor financiare ale societăţii bancare.Totodată, vor prezenta propuneri privind sprijinul necesar pe linia refinantarii din partea Băncii Naţionale a României, întemeiate pe calcule concrete privind volumul necesar de surse suplimentare şi nivelul de costuri al acestora.5. Sumele asupra cărora s-a căzut de acord cu băncile comerciale a fi reesalonate, reduse sau anulate vor fi reflectate în programele de restructurare şi redresare financiară şi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale agenţilor economici la care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiară potrivit art. 2 din ordonanţa.Totodată, dobinzile la creditele pentru investiţii acordate agenţilor economici şi neachitate la 31 decembrie 1994, reduse sau anulate de către băncile comerciale cu capital majoritar de stat, urmează regimul stabilit prin anexa laHotărârea Guvernului nr. 3/1995privind întocmirea bilanţului contabil pe anul 1994 şi unele măsuri cu caracter financiar-contabil pe anul 1995.În contabilitate, anularea sau reducerea se va reflecta în creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" prin debitul contului 168 "Dobinzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" şi, concomitent, constituirea fondului de dezvoltare (129 "Repartizarea profitului" = 111 "Fond de dezvoltare"), fără a se lua în calcul la determinarea profitului impozabil pe anul 1994.Dobinzile la creditele pentru producţie acordate agenţilor economici şi neachitate la 31 decembrie 1994, reduse sau anulate de către băncile comerciale cu capital majoritar de stat, vor fi reflectate în creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" prin creditul contului 5186 "Dobinzi de plătit", respectiv 5198 "Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt", după caz.  +  Articolul 14Băncile comerciale îşi pot transforma drepturile de creanta în aport de capital la societăţile comerciale, potrivit prevederilor legale.Banca Naţionala a României va elabora, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, reglementări metodologice privind transformarea acestor drepturi ale societăţilor bancare în aport de capital.Procedura de transformare a drepturilor de creanta în aport de capital va fi stabilită, de comun acord, prin norme emise de Banca Naţionala a României, băncile comerciale şi Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 15Agenţii economici prevăzuţi la art. 2 pot beneficia de noi credite bancare, în limita nivelului prevăzut de programele de restructurare şi redresare financiară aprobate.Se abiliteaza Ministerul Finanţelor sa acorde garanţii pentru astfel de credite, în cazurile solicitate de băncile comerciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.În mod excepţional, pe bază de fundamentari analitice, aceiaşi agenţi economici pot beneficia şi de alte credite decît cele menţionate la alin. 1, în scopul finanţării unor activităţi rentabile, pe seama cărora se asigura rambursarea integrală şi la termenele stabilite a creditelor contractate.  +  Articolul 16În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Finanţelor şi a Băncii Naţionale a României, Guvernul va aproba regimul constituirii şi utilizării provizioanelor agenţilor economici şi ale societăţilor bancare, precum şi deductibilitatea fiscală a acestora.Regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici va fi aprobat până la 31 martie 1995 prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor sau consiliile locale şi judeţene, după caz, pot acorda, la cererea regiilor autonome sau a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat prevăzute la art. 2, aminari şi eşalonări la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale, precum şi aminari, eşalonări, reduceri şi scutiri de majorări de întârziere calculate pentru neplata în termen a acestora, datorate şi neplătite până la 31 decembrie 1994.Amînarea şi eşalonarea la plata prevăzute la alineatul precedent se pot acorda pe o perioadă de până la 3 ani, cu o perioadă de graţie de până la un an.În cazul impozitului pe profit, Ministerul Finanţelor poate acorda, de la caz la caz, o reducere de 15% din suma neplatita la sfârşitul anului 1994.Acordarea înlesnirilor la plata prevăzute la alin. 1 şi 3 se face în funcţie de posibilităţile reale de plată ale agenţilor economici, de prevederile programelor de restructurare şi redresare financiară şi de prevederile acordurilor de conciliere încheiate.De la data depunerii cererii până la achitarea integrală a debitului, în condiţiile respectării înlesnirilor aprobate, nu se datorează majorări de întârziere şi se suspenda termenul de prescripţie extinctiva.Nerespectarea de către debitor a obligaţiilor care îi revin după acordarea înlesnirilor la plata prevăzute în prezentul articol, astfel cum au fost aprobate, conduce la pierderea valabilităţii înlesnirilor, la calcularea majorărilor de întârziere pentru întreaga perioadă şi la executarea silită pentru suma neplatita.Pentru aplicarea prevederilor din articolul de mai sus se va proceda astfel:1. Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, pentru care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiară, pot solicita Ministerului Finanţelor sau consiliilor locale ori judeţene, după caz, în baza prevederilor art. 17 din ordonanţa, acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate şi neachitate până la 31 decembrie 1994 bugetului de stat sau, respectiv, bugetelor locale.2. Prin înlesniri la plata obligaţiilor fiscale, în sensul legii, se înţelege:- aminari şi eşalonări la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale;- aminari, eşalonări, reduceri şi scutiri de majorări de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale;- reducerea de 15% a impozitului pe profit din suma neplatita la sfârşitul anului 1994.3. Agenţii economici menţionaţi la pct. 1 vor depune cererile privind acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat la organele fiscale teritoriale în raza cărora îşi desfăşoară activitatea, iar pentru obligaţiile fiscale datorate bugetelor locale, la consiliul local respectiv.Cererea trebuie să cuprindă, pe lângă elementele de identificare a agentului economic, natura obligaţiei fiscale şi suma restanta la 31 decembrie 1994 pentru care se solicita înlesnirea la plata. În cazul în care se solicita înlesniri la plata majorărilor de întârziere, se vor evidenţia distinct majorările de întârziere la plata aminate în conformitate cu dispoziţiileOrdonanţei Guvernului nr. 28/1994.Cererea prevăzută mai sus va fi însoţită de copia bilanţului contabil la 31 decembrie 1994, împreună cu anexa nr. 7C referitoare la obligaţiile fiscale.Organul fiscal teritorial, în termen de 15 zile, va verifica, de regula prin organele cu atribuţii de urmărire şi încasare, corectitudinea sumelor pentru care s-a solicitat înlesnirea la plata, întocmind în acest sens o nota de constatare. În cazul în care se stabilesc diferenţe, organul fiscal va efectua corectiile necesare şi le va cuprinde în nota respectiva.Nota întocmită de organul fiscal teritorial va cuprinde:- confirmarea sumelor pentru care agentul economic financiar solicita înlesnirea la plata;- modul de respectare a disciplinei financiare, avîndu-se în vedere prevederileart. 14 şi 16 din Legea nr. 76/1992, republicată;- situaţia creditelor angajate de agentul economic la data efectuării verificării;- îndeplinirea obligaţiilor privind depunerea lunară a deconturilor privind impozitele, potrivit legii.Cererile agenţilor economici privind acordarea unor înlesniri la plata, împreună cu anexele menţionate şi nota întocmită de organul fiscal teritorial, aprobată de conducerea unităţii fiscale, vor fi transmise, prin direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu propuneri proprii de soluţionare a acestora, în termenul prevăzut la alin. 4, la Ministerul Finanţelor.4. Prin excepţie de la prevederile menţionate mai sus, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, care au filiale sau sucursale fără personalitate juridică în ţara şi care sunt plătitoare de impozite şi taxe conform legii, vor proceda după cum urmează:- pentru impozitele, taxele şi majorările aferente acestora cuvenite bugetului de stat, pentru care se solicita înlesniri la plata, regia autonomă sau societatea comercială cu capital majoritar de stat va cumula toate cererile unităţilor fără personalitate juridică din componenta acestora, împreună cu documentaţia întocmită de organul fiscal teritorial, conform metodologiei prevăzute la pct. 3, şi le va prezenta centralizat Ministerului Finanţelor;- pentru impozitele, taxele şi majorările aferente acestora, cuvenite bugetelor locale, unităţile fără personalitate juridică din componenta regiilor autonome vor depune cererile pentru acordarea înlesnirilor la plata la consiliile locale, care pot adopta aceeaşi metodologie de soluţionare a acestora.5. Ministerul Finanţelor, prin Direcţia generală de evaluare şi executare silită a veniturilor statului, va analiza cererile de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale la iniţiativa şi împreună cu Agenţia de Restructurare, pentru societăţile comerciale, sau ministerul de resort, pentru regiile autonome, având în vedere:- posibilităţile reale de plată ale agenţilor economici;- prevederile programelor de restructurare şi redresare financiară;- prevederile acordurilor de conciliere încheiate;- orice alte elemente utile aprecierii corecte a oportunităţii înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale ce urmează a fi acordate agentului economic.În urma analizei efectuate, cu avizul Agenţiei de Restructurare pentru societăţile comerciale sau al ministerului de resort, pentru regiile autonome, Ministerul Finanţelor va acorda una sau mai multe dintre înlesniri la plata prevăzute în ordonanţa. Înlesnirile respective vor fi incluse în programul de restructurare şi redresare financiară al agenţilor economici aflaţi în regim special de supraveghere economico-financiară, ce vor fi prezentate spre aprobare potrivit art. 4 din ordonanţa.Consiliile locale vor putea adopta aceeaşi metodologie pentru impozitele, taxele şi majorările aferente datorate bugetelor locale.6. De la data formulării cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale de către agenţii economici şi depunerii acesteia la organul fiscal teritorial şi până la soluţionarea cererii, organul fiscal nu va mai introduce dispoziţie de încasare sau nu va mai urmări silit debitele şi majorările aferente datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.  +  Articolul 18Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe se constituie fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, cu următoarele destinaţii: a) acordarea facilitatii prevăzute la art. 22 lit. b) personalului disponibilizat, conform programelor de restructurare şi redresare financiară aprobate; b) acordarea de credite fără dobinda regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, consumatori de energie electrica şi gaze naturale, aflaţi în incapacitate de plată şi care pot demonstra ca au luat toate măsurile necesare pentru a-şi îmbunătăţi situaţia financiară; la selectarea agenţilor economici mai sus menţionaţi se va tine seama şi de importanţa economico-socială a acestora.Fondul de redresare financiară reprezintă poziţie distinctă în cadrul bugetului de stat, iar nivelul acestuia este aprobat anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul 1995, Guvernul va stabili influentele financiare asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat rezultate din aplicarea prezentei ordonanţe şi le va supune spre aprobare Parlamentului, în termen de 3 luni, dar nu mai tirziu de 31 iulie 1995.Sumele acordate agenţilor economici pentru plata energiei electrice şi a gazelor naturale, potrivit alin. 1 lit. b), se vor restitui de către aceştia, în termen de până la 3 ani. În cazul lichidării societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat cărora li s-au acordat asemenea credite, statul are prioritate absolută la recuperarea acestora.Criteriile de selecţie a agenţilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiară şi modul de gestionare a acestuia se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19Pierderile înregistrate de agenţii economici din activitatea desfăşurată până la finele anului 1994 şi neacoperite pe seama profiturilor realizate se lichidează prin reducerea corespunzătoare a fondului de rezerva, a patrimoniului propriu al regiei autonome sau a capitalului social al societăţii comerciale.Pentru agenţii economici, alţii decît cei prevăzuţi la art. 2, la care nivelul pierderilor neacoperite la finele anului 1994 depăşeşte 50% din patrimoniul propriu, respectiv din capitalul social, inclusiv din fondurile proprii, ministerele, consiliile locale sau judeţene, respectiv adunarea generală a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor lua măsurile de natura a declansa, după caz, procedura de lichidare, privatizare ori reorganizare.Prevederile alin. 1 din prezentul articol se aplică şi în cazul creanţelor indiferent de debitor, existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioară datei de 31 decembrie 1993 şi neîncasate, inclusiv cheltuielile anticipate şi pentru producţia neterminată, anterioare datei de 31 decembrie 1993 şi neregularizate până la finele anului 1994, fără ca dreptul de urmărire şi obligaţia de valorificare să fie anulate.Agenţii economici, al căror patrimoniu propriu, respectiv capital social, a fost diminuat cu mai mult de 50% ca urmare a aplicării art. 19 din ordonanţa, vor informa despre aceasta ministerele, consiliile locale sau judeţene ori Fondul Proprietăţii de Stat, după caz.Reflectarea în contabilitate a prevederilorart. 19 se va efectua cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991şiHotărârii Guvernului nr. 704/1993pentru aprobarea unor măsuri de executare aLegii contabilităţii nr. 82/1991, înregistrările contabile fiind următoarele:106 = 107 - cu pierderile înregistrate din activitatea desfăşurată până la 31.12.1994 şi neacoperite pe seama profiturilor realizate suportate din rezervele constituite.1012 = 107 - cu pierderile înregistrate din activitatea desfăşurată până la 31.12.1994 şi neacoperite pe seama profiturilor realizate, suportate din capitalul social al societăţilor comerciale (în cazul în care rezerva legală nu este acoperitoare).1015.01 = 107 - cu pierderile înregistrate din activitatea desfăşurată până la 31.12.1994 şi neacoperite pe seama profiturilor realizate, suportate din patrimoniul propriu al regiei (în cazul în care rezerva legală nu este acoperitoare).106 = 411, 416, 409 etc. - cu creanţele neîncasate, existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioară datei de 31.12.1993, lichidate din rezervele constituite.1012 = 411, 416, 409 etc. - cu creanţele neîncasate, existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioară, lichidate pe seama capitalului social al societăţilor comerciale (în cazul în care rezerva legală nu este acoperitoare).1015.01 = 411, 416, 409 etc. - cu creanţele neîncasate, existente la finele anului 1994, cu o scadenta anterioară datei de 31.12.1993, lichidate din patrimoniul propriu al regiei (în cazul în care rezerva legală nu este acoperitoare).Creanţele neîncasate, lichidate pe seama rezervelor, capitalului social şi patrimoniului propriu, se vor inregistra în contul în afară bilanţului 8034 "Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare", urmînd a fi urmărite şi valorificate, potrivit legii.În contabilitatea creditorilor, sumele reprezentind datoriile lichidate de debitori, potrivit art. 19 din ordonanţa, se înregistrează la venituri din exploatare (articol contabil 401 sau 462 = 758).Veniturile realizate din operaţiunea prezentată la alineatul anterior constituie sursa a fondului de rezerva, în contabilitate înregistrîndu-se în debitul contului 129 "Repartizarea profitului" prin creditul contului 1068 "Alte rezerve", sumele respective fiind deductibile din punct de vedere fiscal.106 = 471 - cu cheltuielile anticipate anterioare datei de 31.12.1993 şi neregularizate până la finele anului 1994, anulate, suportate din rezervele constituite.1012 = 471 - cu cheltuielile anticipate anterioare datei de 31.12.1993 şi neregularizate până la finele anului 1994, lichidate pe seama capitalului social al societăţilor comerciale (în cazul în care rezervele nu sunt acoperitoare).1015.01 = 471 - cu cheltuielile anticipate anterioare datei de 31.12.1993 şi neregularizate până la finele anului 1994, lichidate pe seama patrimoniului propriu al regiei autonome (în cazul în care rezervele nu sunt acoperitoare).106 = 331 şi 332 - cu sumele aferente producţiei neterminate, anterioară datei de 31.12.1993, şi neregularizate până la finele anului 1994, lichidate pe seama rezervelor constituite.1012 = 331 şi 332 - cu sumele aferente producţiei neterminate, anterioară datei de 31.12.1993, şi neregularizate până la finele anului 1994, lichidate pe seama capitalului social al societăţilor comerciale (în cazul în care rezervele nu sunt acoperitoare).1015.01 = 331 şi 332 - cu sumele aferente producţiei neterminate, anterioară datei de 31.12.1993, şi neregularizate până la finele anului 1994, lichidate pe seama patrimoniului propriu al regiilor autonome.Criteriile anticipate şi producţia neterminată, lichidate pe seama rezervelor, a capitalului social şi a patrimoniului propriu, vor fi evidentiate în contul în afară bilanţului 8038 "Alte valori în afară bilanţului", analitice distincte, urmînd a fi urmărite şi valorificate în continuare potrivit legii.  +  Articolul 20Programele de restructurare şi redresare financiară ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 vor fi actualizate în termen de 15 zile de la încheierea acordurilor de conciliere, în funcţie de prevederile acestora, din contractele de credite renegociate cu băncile comerciale şi de înlesnirile fiscale acordate de Ministerul Finanţelor şi consiliile locale sau judeţene, după caz.Programul astfel actualizat va deveni anexa la contractul de management încheiat conformLegii nr. 66/1993. În situaţia în care contractul de management nu a fost încheiat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, realizarea măsurilor din programul prevăzut la alin. 1 devine obligaţie pentru conducerea executivă şi consiliul de administraţie.Neaplicarea măsurilor din programele de restructurare şi redresare financiară la termenele stabilite poate atrage după sine revocarea managerului şi înlocuirea membrilor consiliilor de administraţie în cazul regiilor autonome şi revocarea managerilor la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat.  +  Articolul 21În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, agenţii economici vor inventaria şi vor trece în conservare activele corporale care nu au utilizare în anul 1995.Sumele rezultate din vânzarea mijloacelor fixe fără utilizare pot fi folosite pentru realizarea măsurilor din programele de restructurare şi redresare financiară.Agenţii economici pot utiliza, pentru activitatea curenta de producţie, şi sursele nefolosite şi neangajate constituite în cadrul fondului de dezvoltare.  +  Articolul 22Personalul cu o vechime în munca în unitate de minimum 12 luni, disponibilizat conform programelor de restructurare şi redresare financiară ale agenţilor economici prevăzuţi la art. 2, beneficiază de următoarele facilităţi: a) drepturi salariale pe durata preavizului prevăzut de lege sau negociat prin contractele colective de muncă, fără obligaţia de a presta munca în această perioadă, potrivit art. 131 alin. 2 din Codul muncii; b) o sumă egala cu şase salarii la nivelul salariului de baza net realizat în ultima luna, acordată o singură dată; aceste sume neimpozabile se vor suporta din fondul de redresare financiară prevăzut în art. 18 din prezenta ordonanţă; c) scutirea, timp de 2 ani, de la plata impozitului pe venit pentru cei care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative, ca persoane fizice independente sau organizaţi în asociaţii familiale; d) credite, în condiţiile prevăzute deLegea nr. 1/1991privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994.În aplicarea celor de mai sus se va proceda astfel:Drepturile cuvenite salariaţilor pe durata preavizului vor fi acordate de agenţii economici potrivit legii.Pentru acordarea sumelor prevăzute la lit. b), agenţii economici care disponibilizeaza personal conform prevederilor din programele de restructurare şi redresare financiară aprobate vor prezenta ministerelor de resort cuantumul sumelor confirmate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz.Fondul de redresare financiară se utilizează în conformitate cu prevederile referitoare la art. 18 din prezentele norme.Pentru a beneficia de prevederile lit. c), personalul disponibilizat va prezenta o adeverinta eliberata de societatea comercială sau regia autonomă de unde a fost disponibilizat, din care să rezulte ca persoana în cauza a fost disponibilizata potrivit art. 22 din ordonanţa, necesară pentru obţinerea autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, ca persoana fizica independenta sau asociaţie familială.În aplicarea prevederilor lit. d) au fost emiseNormele metodologice nr. 4048/195/1994privind creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii.  +  Articolul 23În aplicarea prezentei ordonanţe, în afară celor prevăzute la art. 1, 3, 14 şi 16, în termen de 30 de zile se vor emite norme privind: a) iniţierea, desfăşurarea, finalizarea, urmărirea şi reflectarea în contabilitatea agenţilor economici a procedurii de conciliere, a reducerilor, scutirilor şi amânărilor potrivit art. 13 şi 17 din prezenta ordonanţă, elaborate de Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a României, Fondul Proprietăţii de Stat, Agenţia de Restructurare, Ministerul Industriilor şi Ministerul Transporturilor; b) criteriile de selecţie a agenţilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiară şi modul de gestionare a acestuia, elaborate de Ministerul Finanţelor, Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia de Restructurare, care vor fi aprobate de Guvern.  +  Anexa I MINISTERUL (CONSILIUL LOCAL SAU JUDEŢEAN) ............... AGENŢIA DE RESTRUCTURARESITUAŢIAsocietăţilor comerciale cu capital majoritar de stat sau a regiilor autonome,necesară selectării agenţilor economici pentru care se instituie regimulspecial de supraveghere economico-financiară, conform art. 2 dinOrdonanţa Guvernului nr. 13/1995┌────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐│ │ │ Criterii │Observaţii││ │ ├────────┬────────┬──────────┬───────────┬────────────┬───────────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬────────┤ ││ │ │ │ │ │ │Lichiditate │Insolvabilitate│ Cifra │Nr. mediu│Rezultatul│Pierderi│ Plăţi │ ││ │Denumirea │ │ │ │ │ generală │ (F01, rd. 67, │ de │ de │ din │cumulat │restante│ ││Nr. │societăţii│Pierderi│ Plăţi │Importanţa│ │F02, rd. 37,│col. 1) + (F02,│afaceri│salariaţi│exploatare│ (din │cumulat │ ││crt.│comerciale│ (F02, │restante│ în │ Stadiul │ col. 2 │ rd. 21, col. │ (F01, │ (F01, │ (profit │ col. 1)│ (din │ ││ │ (pe │rd. 61, │ (F01, │strategia │acţiunii de│────────────│ 2)─(F02, rd. │rd. 04,│ rd. 60 │ sau │ │ col. 2)│ ││ │ministere)│col. 2) │ rd. 92,│sectorială│privatizare│ (F01, │ 61, col. │col. 2)│ col. 2) │pierdere) │ │ │ ││ │ │ │col.1+2)│ │ │ rd. 91, │ 2)─(F01, rd. │ │ │ (F01, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ col. 1)─ │92, col. 1 + 2)│ │ │ rd. 24, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ─(F01, rd. │ │ │ │ col. 2) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │69, col. 1)─│ │ │ │sau (F01, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ─(F01, rd. │ │ │ │ rd. 25, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │70, col. 1) │ │ │ │ col. 2) │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤│ 0 │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │Ministerul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │Ministerul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │..........│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │├────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │└────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┘            Manager, Conducătorul compartimentului                                                        financiar─contabil  +  Anexa II/1 AGENTUL ECONOMIC .................... Oraşul .......... Judeţul ........... Codul fiscal ............. SINTEZA măsurilor cuprinse în Programul de restructurare şi redresare financiară(P.R.R.F.)
                                                                                                             ─ mil lei ─
  ┌────┬─────────────────┬──────┬───────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐│ │ │ │ │ │ Efort financiar │ Efect ││ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┬────────┤│ │ │ │ │ │ acoperit din: │Diminuări│Creşteri││Nr. │ Măsura │Termen│Responsabil│TOTAL├───────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────┤de plăţi │ de ││crt.│ │ │ │ │ Surse │Bugetul│Bugetele│Efort │Fonduri│Credite│Alte │ şi/sau │încasări││ │ │ │ │ │proprii│de stat│ locale │bancar│ F.P.S.│bancare│surse│ costuri │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│A │ Măsuri pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ scurt*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1. Organizatorice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL 1 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │2. Tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL 2 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │3. Manageriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL 3 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │4. Financiare │ │ │ │ │ a) │ b) │ c) │ d) │ │ e) │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL 4 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL A │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│B │Măsuri pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │termen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mediu**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1. Organizatorice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL 1 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │2. Tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ tehnologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL 2 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │3. Manageriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL 3 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │4. Financiare │ │ │ │ │ a) │ b) │ c) │ d) │ │ e) │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL 4 │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL B │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┤│ │TOTAL A+B │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────────┴──────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴────────┘ Notă *) Măsuri cu efecte după anul 1995. a) În col. 7 se va înscrie efortul financiar determinat de reesalonarea sau reducerea impozitelor şi taxelor neachitate, inclusiv a penalitatilor aferente datei de 31 decembrie 1994, către bugetul de stat. b) În col. 8 se va înscrie efortul financiar determinat de reesalonarea sau reducerea impozitelor şi taxelor neachitate, inclusiv a penalitatilor aferente datei de 31 decembrie 1994, către bugetele locale. c) În col. 9 se va înscrie efortul financiar determinat de reesalonarea creditelor restante la 31 decembrie 1994, a creditelor cu scadenţa în semestrul I/1995, precum şi reducerea sau anularea dobinzilor neachitate la 31 decembrie 1994. d) În col. 10 se va înscrie necesarul din fondurile F.P.S. pentru realizarea investiţiilor, fundamentat prin devizul general (centralizator de cheltuieli, C+M, liste de utilaje etc.). e) Se va nominaliza expres natura sursei.
   +  Anexa II/2 AGENTUL ECONOMIC .................. Oraşul ........ Judeţul ............. Codul fiscal ......................EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI(în preţuri valabile la 31.12.1994)
                                                                           - mil. lei -
  ┌────┬────────────────────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ Previziuni ││ │ │Realizat├───────────────────────────────────┬───────────┤│Nr. │ Denumirea indicatorilor │ anul │ 1995 │ ││crt.│ │ 1994 ├───────┬────────┬─────────┬────────┤1996...2000││ │ │ │Trim. I│Trim. II│Trim. III│Trim. IV│ │├────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8...12 │├────┼────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┤│ 1. │Capacitatea de producţie │ │ │ │ │ │ ││ │existentă │ │ │ │ │ │ ││ 2. │Capital social │ │ │ │ │ │ ││ 3. │Venituri totale, din care: │ │ │ │ │ │ ││ │─ subvenţii şi transferuri │ │ │ │ │ │ ││ 4. │Cifra de afaceri │ │ │ │ │ │ ││ 5. │Cheltuieli totale, din care:│ │ │ │ │ │ ││ │a) fixe │ │ │ │ │ │ ││ │b) variabile │ │ │ │ │ │ ││ 6. │Profit brut (3─5) │ │ │ │ │ │ ││ 7. │Pierderi (5─3) │ │ │ │ │ │ ││ 8. │Active circulante ─ total, │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ ││ │a) Stocuri ─ total, din │ │ │ │ │ │ ││ │ care: │ │ │ │ │ │ ││ │─ materiale │ │ │ │ │ │ ││ │─ animale │ │ │ │ │ │ ││ │─ produse finite │ │ │ │ │ │ ││ │─ producţie neterminată şi │ │ │ │ │ │ ││ │ semifabricate │ │ │ │ │ │ ││ │b) Creanţe │ │ │ │ │ │ ││ │c) Disponibilităţi băneşti │ │ │ │ │ │ ││ │ şi plasamente │ │ │ │ │ │ ││ 9. │Datorii ─ total, din care: │ │ │ │ │ │ ││ │a) credite bancare ─ total │ │ │ │ │ │ ││ │ din care: │ │ │ │ │ │ ││ │ ─ cu garanţia statului │ │ │ │ │ │ ││ │─ dobânzi ─ total, din care:│ │ │ │ │ │ ││ │ ─ aferente creditelor cu │ │ │ │ │ │ ││ │ garanţia statului │ │ │ │ │ │ ││ │b) furnizori │ │ │ │ │ │ ││ │c) datorii faţă de bugetul │ │ │ │ │ │ ││ │ de stat │ │ │ │ │ │ ││ │d) alte datorii │ │ │ │ │ │ ││ │e) comision datorat la │ │ │ │ │ │ ││ │ fondul de risc │ │ │ │ │ │ ││10. │Numărul mediu de salariaţi │ │ │ │ │ │ ││11. │Cheltuieli de personal │ │ │ │ │ │ ││12. │Amortizarea mijloacelor │ │ │ │ │ │ ││ │fixe ─ total, din care: │ │ │ │ │ │ ││ │─ amortizare inclusă în │ │ │ │ │ │ ││ │ costuri │ │ │ │ │ │ ││13. │Plăţi restante ─ total, │ │ │ │ │ │ ││ │din care: │ │ │ │ │ │ ││ │a) furnizori interni │ │ │ │ │ │ ││ │b) creditori │ │ │ │ │ │ ││ │c) impozite şi taxe │ │ │ │ │ │ ││ │ neplătite în termenul │ │ │ │ │ │ ││ │ stabilit │ │ │ │ │ │ ││ │d) credite nerambursate │ │ │ │ │ │ ││ │ la scadenţa, din care: │ │ │ │ │ │ ││ │─ cu garanţia statului │ │ │ │ │ │ ││ │e) comision datorat la │ │ │ │ │ │ ││ │ fondul de risc │ │ │ │ │ │ ││14. │Dobânzi plăţite la credite │ │ │ │ │ │ ││ │restante │ │ │ │ │ │ ││15. │Penalităţi şi majorări de │ │ │ │ │ │ ││ │intârziere ─ total, din │ │ │ │ │ │ ││ │care: │ │ │ │ │ │ ││ │─ conform │ │ │ │ │ │ ││ │ Ordonanţei Guvernului │ │ │ │ │ │ ││ │ nr. 28/1994 │ │ │ │ │ │ ││ │─ pentru neplata │ │ │ │ │ │ ││ │ comisionului la │ │ │ │ │ │ ││ │ fondul de risc │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┘ NOTĂ:Previziunile pentru anii 1995 - 2000 se vor completa avîndu-se în vedere aplicarea programelor de restructurare şi redresare financiară.Manager,Conducătorul compartimentuluifinanciar-contabil,
   +  Anexa II/3 AGENTUL ECONOMIC ................ Oraşul .......... Judeţul ............ Codul fiscal ....................TABLOUL FLUXULUI DE NUMERAR (CASH - FLOW)
                                                             ─ mil. lei ─
  ┌───┬──────────────────────┬──────────────────────┬────┬───────────────────────┐│ │ │ Corelaţie cu │ │ 1995 ││Nr.│ Indicatori │ formularele de │1994├─────┬─────┬─────┬─────┤│rd.│ │ raportare │ │trim.│trim.│trim.│trim.││ │ │ trimestrială*) │ │ I │ II │ III │ IV │├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├───┼──────────────────────┼──────────────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1.│(+) Disponibilul │F02, rd. 27 la rd. 35 │ │ │ │ │ ││ │la începutul │ │ │ │ │ │ ││ │perioadei │ │ │ │ │ │ ││ 2.│(+/─) Profit net/ │F02, rd. 60 sau rd. 61│ │ │ │ │ ││ │Pierderi │ │ │ │ │ │ ││ 3.│(+) Amortizări şi │ │ │ │ │ │ ││ │provizioane │F01, rd. 23 │ │ │ │ │ ││ 4.│(+) Rezerve şi │F02, rd. 57 + rd. 70 │ │ │ │ │ ││ │provizioane │(S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ 5.│(+) Creşteri de │F02, rd. 67 ─ rd. 60 ─│ │ │ │ │ ││ │capital din care: │─ rd. 57 (S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ │─ din reevaluare │F02, rd. 52 + rd. 56 │ │ │ │ │ ││ │ │(S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ 6.│(+) Împrumuturi │F02, rd. 71 ─ F01, │ │ │ │ │ ││ │pe termen mediu │rd. 78 (S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ │şi lung │ │ │ │ │ │ ││ 7.│(─) Creşteri de │F01, rd. 04 + rd. 11 │ │ │ │ │ ││ │active fixe │(S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ 8.│(─) Creşteri de │F02, rd. 12 + rd. 26 │ │ │ │ │ ││ │active financiare │(S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ 9.│(+/─) Variaţia │ │ │ │ │ │ ││ │capitalului de lucru: │ │ │ │ │ │ ││ │─ Variaţia stocurilor │F02, rd. 21 (S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ │─ Variaţia creanţelor │F02, rd. 22 la rd. 25 │ │ │ │ │ ││ │ │(S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ │─ Alte active (conturi│F02, rd. 41 │ │ │ │ │ ││ │ de regularizare) │(S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ │─ Obligaţii │F02, rd. 72 la rd. 74 │ │ │ │ │ ││ │ │(S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ │─ Credite pe termen │F01, rd. 78 (S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ │ scurt (curente) │ │ │ │ │ │ ││ │─ Pasive de │ │ │ │ │ │ ││ │ regularizare │F02, rd. 79 (S2 ─ S1) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││10.│Disponibil la │ │ │ │ │ │ ││ │sfârşitul perioadei │ │ │ │ │ │ ││ │(1+...+9) │(S2 ─ S1) │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────────┴──────────────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ Notă *) Se vor adapta la formularele de raportare trimestriala ce vor fi aprobate pentru anul 1995.S1 = începutul anului.S2 = sfârşitul perioadei. Conducătorul compartimentuluiManager, financiar-contabil,
   +  Anexa II/4 AGENTUL ECONOMIC .................. Oraşul ......... Judeţul ............. Codul fiscal ...................... SITUAŢIA indicatorilor sintetici de eficienta
                                                                         ─ mil. lei ─
  ┌─────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬────┬───────────────┬───────────┐│ │ │ │ │ 1995 │ ││ Nr. │ Indicatorul │ Formula de │1994├───┬───┬───┬───┤1996...2000││ crt.│ │ calcul │ │tr.│tr.│tr.│tr.│ ││ │ │ │ │ I │II │III│IV │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 ─ 13 │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 1. │ │ Cifra de afaceri │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ────────────────── │ │ │ │ │ │ ││ │Productivitatea │ Număr de salariaţi │ │ │ │ │ │ │├─────┤muncii ├───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 2. │ │ Valoarea adaugată*) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ─────────────────── │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Număr de salariaţi │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 3. │Lichiditate │ Active circulante │ │ │ │ │ │ ││ │generală │ ────────────────────────── │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Datorii pe termen scurt**) │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 4. │Lichiditate │ Active circulante─Stocuri │ │ │ │ │ │ ││ │intermediară │ ────────────────────────── │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Datorii pe termen scurt**) │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 5. │Lichiditate │ Disponibilităţi │ │ │ │ │ │ ││ │imediată │ ────────────────────────── │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Datorii pe termen scurt**) │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 6. │Rata │ Profit brut │ │ │ │ │ │ ││ │rentabilităţii │ ──────────────── x 100 │ │ │ │ │ │ ││ │costurilor │ Total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 7. │Rata │ Profit net │ │ │ │ │ │ ││ │rentabilităţii │ ─────────────── x 100 │ │ │ │ │ │ ││ │financiare │ Capital propriu │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 8. │Viteza de rotaţie│ Active circulante │ │ │ │ │ │ ││ │a activelor │ ───────────────── x 360 │ │ │ │ │ │ ││ │circulante***) │ Cifra de afaceri │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 9. │Viteza de rotaţie│ Stocuri │ │ │ │ │ │ ││ │a stocurilor***) │ ──────────────── x 360 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Cifra de afaceri │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 10. │Perioada de │ Creante │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare a │ ──────────────── x 360 │ │ │ │ │ │ ││ │creanţelor***) │ Cifra de afaceri │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 11. │Durata de plată │ Total datorii │ │ │ │ │ │ ││ │a datoriilor***) │ ──────────────── x 360 │ │ │ │ │ │ ││ │ │ Cifra de afaceri │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────────────────┼───────────────────────────────┼────┼───┼───┼───┼───┼───────────┤│ 12. │Rata de │Rata creditului + Dobânzi │ │ │ │ │ │ ││ │rambursare ├───────────────────────── x 100│ │ │ │ │ │ ││ │(sau rata de │ Fluxul de numerar │ │ │ │ │ │ ││ │acumulare) │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────────────────┴───────────────────────────────┴────┴───┴───┴───┴───┴───────────┘ Notă *) Valoarea adăugată = Vinzari de mărfuri + Producţia exerciţiului - (Costul mărfurilor vîndute + Costuri de materii prime şi materiale + Lucrări şi servicii efectuate de terţi). Notă **) Datorii pe termen scurt = Datorii total - Datorii pe termen mediu şi lung. Notă ***) La determinarea indicatorilor pentru trim. I, II, III şi IV pe anul 1995 se va utiliza cifra 90 (numărul de zile aferente unui trimestru).NOTĂ:Previziunile pentru anii 1995-2000 se vor completa avîndu-se în vedere aplicarea măsurilor din programul de restructurare şi redresare financiară.Manager, Conducătorul compartimentului financiar-contabil, -------