ORDONANŢĂ nr. 47 din 11 august 2005privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 26 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.16 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte strategia şi cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, activitate publică de interes naţional.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) deşeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale; b) animal - orice animal vertebrat sau nevertebrat (inclusiv peşti, reptile şi amfibii); c) animal de interes economic - orice animal crescut sau deţinut, în mod obişnuit, în scopul desfăşurării unei activităţi economice; d) animal de companie - orice animal care aparţine speciilor hrănite şi deţinute de om în alte scopuri decât cele comerciale şi nu este destinat consumului uman; e) unităţi de creştere a animalelor - unităţi care aparţin persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice, în care sunt deţinute animale în scopul creşterii, exploatării ori în alt scop, inclusiv pentru cercetare ştiinţifică, care necesită autorizaţii şi/sau aprobări în vederea desfăşurării activităţii specifice; f) crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau deţin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu; g) ecarisare - activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz; h) unitate de ecarisare - unitate aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării şi/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale; i) neutralizare a deşeurilor de origine animală - activitatea de ecarisare a deşeurilor de origine animală urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă; j) unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală - unitate aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor publice care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de origine animală în baza autorizării şi/sau aprobării, după caz, potrivit prevederilor legale. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe, noţiunea deşeuri de origine animală nu include conţinutul tractusului intestinal colectat la abator, bălegarul sau purinul.  +  Articolul 3Deşeurile de origine animală se neutralizează în unităţi autorizate şi aprobate sanitar-veterinar şi de mediu în condiţiile legii.  +  Articolul 4Persoanele fizice sau juridice din activitatea cărora rezultă deşeuri de origine animală, precum şi unităţile de ecarisare şi neutralizare a deşeurilor de origine animală au obligaţia să respecte cerinţele privind colectarea, transportul, depozitarea, manipularea, prelucrarea, utilizarea, procesarea, comercializarea şi, în unele cazuri specifice, importul, exportul şi tranzitul deşeurilor de origine animală, respectiv al subproduselor animale şi al produselor derivate de la acestea, care nu sunt destinate consumului uman, stabilite prin normele sanitare veterinare.  +  Articolul 5Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 6 (1) În zone izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza aprobării şi autorizării sanitare veterinare şi de mediu. (2) Localităţile cărora li se aplică prevederile alin. (1), precum şi condiţiile de îngropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la propunerea direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, pe baza cererii consiliului local respectiv.  +  Articolul 7 (1) Prezenta ordonanţă nu se referă la: a) dreptul autorităţilor veterinare competente de a dispune incinerarea şi/sau îngroparea deşeurilor de origine animală, în cazul unui focar de boală epizootică, atunci când nu sunt îndeplinite cerinţele de colectare în siguranţă de către unităţile de ecarisare şi există posibilitatea răspândirii unor boli transmisibile ale animalelor; b) posibilitatea de a îngropa sau de a incinera cadavre provenite de la animale crescute ca animale de companie de către proprietarii acestora în unităţi autorizate şi/sau aprobate pentru acest scop, potrivit legii; c) funcţionarea conform legii a unităţilor de incinerare aparţinând unităţilor de învăţământ, cercetare, clinicilor şi laboratoarelor şi care sunt destinate numai acestor unităţi în vederea desfăşurării activităţii specifice. (2) Derogările stabilite la alin. (1) nu exclud obligaţia de a fi solicitate emiterea documentelor legale şi păstrarea evidenţelor veterinare cu privire la deşeurile de origine animală.  +  Articolul 8 (1) Unităţile de ecarisare au obligaţia de a păstra evidenţele veterinare referitoare la deşeurile de origine animală preluate, respectiv privind cantităţile colectate, modul de transport şi, după caz, destinaţia acestora. (2) Consiliul local are obligaţia de a păstra evidenţele veterinare, în cazul crescătorilor individuali de animale şi al persoanelor fizice care deţin animale ce nu sunt destinate activităţilor economice. (3) Unităţile care desfăşoară activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală au obligaţia de a păstra înregistrările şi evidenţele veterinare privind modul de procesare a cantităţilor colectate, transportate şi neutralizate. (4) Mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse şi subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitare veterinare, în condiţiile legii. (5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se stabilesc, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, documentele şi evidenţele veterinare în aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) şi ale art. 7 alin. (2).  +  Articolul 9 (1) Funcţionarea unităţilor de creştere a animalelor, a unităţilor de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală este permisă când îndeplinesc următoarele cerinţe: a) deţin instalaţii proprii de neutralizare, respectiv de procesare sau de incinerare/coincinerare, autorizate şi aprobate în condiţiile legii şi care sunt folosite exclusiv pentru necesităţile proprii; sau b) au încheiat un contract cu unităţi de ecarisare autorizate şi aprobate, pentru categoria de subproduse pe care le colectează. (2) Consiliile locale sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul. (3) Consiliile locale au obligaţia de a-şi asigura fie instalaţii de incinerare/coincinerare autorizate şi aprobate în condiţiile legii şi care sunt folosite exclusiv pentru necesităţile proprii, fie de a-şi asigura contractual serviciile unei unităţi de ecarisare.  +  Articolul 10 (1) Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în cel mai scurt timp consiliul local asupra morţii animalelor la care se referă prezenta ordonanţă. (2) Consiliul local sesizat în condiţiile alin. (1) are obligaţia să anunţe imediat unitatea de ecarisare. (3) În cazul localităţilor izolate, stabilite potrivit art. 6 alin. (2), neutralizarea cadavrelor de animale este organizată de consiliul local.  +  Articolul 11 (1) Animalele moarte în timpul transportului sunt dirijate, pe cât posibil, până la destinaţie sau până la prima oprire. (2) În cazul în care nu pot fi transportate până la destinaţie sau până la punctul de oprire, neutralizarea deşeurilor de origine animală prevăzute la alin. (1) se organizează de către consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul. (3) În caz de forţă majoră sau în cazul morţii animalelor aflate în transhumanţă, aparţinând crescătorilor individuali de animale, responsabilitatea pentru neutralizarea acestora o are consiliul local din zona respectivă.  +  Articolul 12 (1) Activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală pe teritoriul României se concesionează conform legislaţiei în vigoare. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are calitatea de concedent, în numele statului, al activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, activitate publică de interes naţional.  +  Articolul 13 (1) Activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală este sprijinită de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Nivelul sprijinului şi modul de acordare a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Cheltuielile eligibile pentru realizarea sau modernizarea instalaţiilor proprii de procesare, respectiv de incinerare/coincinerare, autorizate şi aprobate în condiţiile legii, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), precum şi nivelul acestora se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Finanţarea cheltuielilor ocazionate de asigurarea contractuală a serviciilor de neutralizare a deşeurilor de origine animală, prevăzute la art. 9 alin. (3), se asigură integral prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14 (1) Activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală incluzând colectare, transport, depozitare, manipulare, sortare, procesare, incinerare/coincinerare este supusă inspecţiei şi controlului sanitar veterinar, în scopul prevenirii şi răspândirii de boli la animale şi oameni. (2) Supravegherea şi controlul unităţilor implicate în neutralizarea deşeurilor de origine animală se asigură prin medicii veterinari oficiali.  +  Articolul 15Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Administraţiei şi Internelor, pecum şi de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor verifică modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 16Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON):1. neanunţarea în termenele stabilite a unităţilor de ecarisare sau consiliilor locale;2. neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploataţii în condiţii care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului; b) cu amendă de la 800 lei (RON) la 1.200 lei (RON):1. neridicarea în termenele stabilite a deşeurilor de origine animală;2. neîntocmirea evidenţelor veterinare cu privire la deşeurile de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;3. neluarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru depozitarea deşeurilor de origine animală în unităţile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori implicate în activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală;4. transportul, respectiv depozitarea sau manipularea deşeurilor de origine animală, în unităţi neautorizate şi neaprobate pentru această activitate, în condiţiile legii; c) cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON):1. abandonarea, depunerea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte locuri decât cele organizate şi autorizate şi/sau aprobate în acest scop;2. neorganizarea de către consiliile locale a locurilor de îngropare prevăzute la art. 6 sau neîndeplinirea de către acestea a condiţiilor de organizare şi funcţionare; d) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON):1. neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeţinerea de instalaţii proprii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, autorizate şi aprobate în condiţiile legii, de către unităţile de producţie, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală. Suplimentar amenzii, fapta se sancţionează şi cu retragerea aprobării şi/sau cu anularea autorizaţiei de funcţionare, în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor instituţii;2. neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau neorganizarea neutralizării deşeurilor de origine animală, în condiţiile legii, de către consiliile locale.  +  Articolul 17Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanţă, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal.  +  Articolul 18Sancţiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, pentru contravenţiile prevăzute la art. 16 lit. a) pct. 2, lit. b) şi c), precum şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru contravenţiile prevăzute la art. 16 lit. a) pct. 1, lit. b) pct. 2 şi lit. c), conform legislaţiei specifice în vigoare.  +  Articolul 19Dispoziţiile referitoare la contravenţiile menţionate la art. 16-18 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 20Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta ordonanţă transpune parţial legislaţia Uniunii Europene referitoare la regulile de sănătate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, respectiv Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului European nr. 1.774/2002, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 273 din 10 octombrie 2002.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul finanţelor publice,Mara Rîmniceanu,secretar de statBucureşti, 11 august 2005.Nr. 47.---------