HOTĂRÂRE nr. 901 din 4 august 2005privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia de reforma a sistemului achiziţiilor publice, precum şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informatiei,Florin Bejan,secretar de statBucureşti, 4 august 2005.Nr. 901.  +  Anexa 1 STRATEGIAde reforma a sistemului achiziţiilor publice în perioada 2005-2007A. Consideratii generaleI. PremiseRealizarea unui sistem al achiziţiilor publice eficient şi credibil reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale procesului de integrare în Uniunea Europeană, cu impact asupra tuturor celorlalte arii de interes ale acquis-ului comunitar aferent "Pieţei interne". În acest context intensificarea eforturilor pentru elaborarea unei legislaţii complet armonizate cu noua legislaţie europeană şi pentru asigurarea unei capacităţi de implementare corespunzătoare devine extrem de importanţa în perioada imediat următoare.Reforma sistemului achiziţiilor publice implica restructurare instituţională, reformarea mentalitatilor care stau la baza sistemului actual, precum şi eforturi financiare care trebuie asumate. Realizarea procesului de reforma este o prioritate a Guvernului, care se angajează sa furnizeze resursele necesare.Prezenta strategie vizează problemele sistemice în domeniul achiziţiilor publice, asa cum au fost relevate în mai multe rapoarte de evaluare. Principalele puncte slabe ale sistemului achiziţiilor publice, semnalate în perioada 2001-2004, se pot sintetiza după cum urmează:- suprapuneri legislative şi distribuţie neclara a competentelor instituţiilor publice care sunt implicate în gestionarea sistemului achiziţiilor publice, ceea ce a determinat o disolutie a autorităţii şi, implicit, a responsabilităţilor;- derogări ad-hoc de la prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice, în cazul atribuirii unor contracte de mare anvergura;- personal insuficient la nivelul structurii instituţionale cu rol de reglementare şi monitorizare;- capacitate adesea redusă a autorităţilor contractante de a aplica procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică în mod corect şi eficient;- sistem neadecvat de control intern ex-ante;- lipsa unei abordari coerente a procesului de instruire a personalului autorităţilor contractante;- mecanism ineficient de colectare a informaţiilor privind modul de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice;- sistem relativ lent şi neperformant de soluţionare a contestaţiilor.Prezenta strategie are în vedere remedierea, în intervalul de timp 2005-2007, a aspectelor negative constatate, asigurându-se astfel calitatea şi eficienta modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice în România, în concordanta cu cerinţele şi standardele impuse la nivelul Uniunii Europene.II. Principii fundamentaleFiecare acţiune cuprinsă în prezenta strategie se subsumeaza următoarelor principii, a căror respectare este esenţială pentru perfecţionarea unui sistem al achiziţiilor publice viabil şi funcţional:- asigurarea deplinei compatibilitati legislative şi instituţionale cu acquis-ul comunitar şi cu sistemele similare europene;- adoptarea celor mai bune practici europene legate de funcţionarea sistemului achiziţiilor publice;- crearea premiselor de creştere a eficientei, transparenţei şi competitivitatii achiziţiilor în sectorul public.B. Direcţii de acţiunePrezenta strategie este orientata pe următoarele direcţii de acţiune:I. perfecţionarea cadrului legislativ;II. întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei.Prevederile prezentei strategii sunt completate cu cele ale planului de acţiune în care sunt detaliate măsurile pentru atingerea obiectivelor stabilite, termenele de realizare, instituţiile responsabile, resursele financiare necesare, precum şi indicatorii de evaluare a realizării acestor măsuri.I. Perfecţionarea cadrului legislativPerfecţionarea cadrului legislativ în domeniul achiziţiilor publice se impune, în primul rând, ca urmare a necesităţii de transpunere în legislaţia naţionala a prevederilor noului pachet legislativ european - Directiva 18/2004/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, Directiva 17/2004/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entitatile care operează în sectoarele apa, energie, transport şi servicii poştale, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 134 din 30 aprilie 2004.Ca abordare strategica de ansamblu, modalitatea de transpunere a recentelor prevederi legislative europene se va realiza prin elaborarea şi adoptarea unei noi legi privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, care va reglementa atât achiziţiile din sectorul "clasic" (Directiva 18/2004/CE ), cat şi achiziţiile din sectorul "utilităţi" (Directiva 17/2004/CE ). Prevederile corespunzătoare directivelor de "remedii" urmează să fie, de asemenea, incluse în obiectul de reglementare al viitoarei legi.Noua legislaţie urmează sa integreze într-o viziune unitară atât sistemul "tradiţional" al achiziţiilor publice, cat şi sistemul "achiziţiilor electronice", evitandu-se în acest mod suprapuneri legislative care creează dificultăţi de interpretare. De asemenea, în corpul noii legislaţii vor fi incluse şi reglementări referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări/servicii sau alte forme de parteneriat public-privat.Normele de aplicare a legislaţiei-cadru se vor constitui într-un document similar, într-o oarecare măsura, cu ghidurile utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în cadrul procedurilor aferente instrumentelor financiare PHARE, ISPA şi SAPARD.Este constientizat deja faptul ca de reusita procesului de transpunere a acquis-ului comunitar depinde în mod fundamental accesarea sumelor nerambursabile de care România va beneficia prin intermediul fondurilor structurale/de coeziune începând cu anul 2007.Intrarea în vigoare a noii legislaţii în materie de achiziţii publice va trebui să se realizeze cu cel puţin 6 luni înainte de data aderării, pentru a se asigura o perioadă de adaptare suficienta a utilizatorilor finali la noile prevederi legislative.II. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţieiElaborarea unei legislaţii pe deplin aliniate la acquis-ul comunitar nu reprezintă decât o primă condiţie pentru a considera sistemul achiziţiilor publice din România ca fiind corespunzător din punct de vedere al cerinţelor europene.Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei la nivelul tuturor autorităţilor contractante - central şi local -, precum şi la nivelul structurii instituţionale cu rol de reglementare şi monitorizare reprezintă cea de-a doua direcţie de acţiune avută în vedere în cadrul planului de acţiune.Autorităţile contractante vor suporta impactul procesului de implementare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.Principalele modalităţi de asigurare a intaririi capacităţii de implementare la nivelul autorităţilor contractante se pot sintetiza astfel:- alocarea adecvată a resurselor umane şi materiale la nivelul compartimentelor de achiziţii din cadrul fiecărei autorităţi contractante;- accesul facil la consultanţa metodologică;- utilizarea de instrumente de instruire şi materiale de referinţa (buletine informative, ghiduri);- participarea la programe de instruire periodică a personalului implicat în activitatea de achiziţii publice.Dezvoltarea instituţională la nivel central reprezintă un factor important în procesul de intarire a capacităţii de implementare, cu implicaţii directe inclusiv asupra autorităţilor contractante. Aceasta dezvoltare trebuie să pornească de la premisa asigurării, la un standard corespunzător, a următoarelor funcţii: a) funcţia de reglementare legislativă; b) funcţia de reprezentare în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru organizate la nivelul Comisiei Europene; c) funcţia de monitorizare, analiza şi evaluare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice; d) funcţia de consultanţa metodologică; e) funcţia de elaborare şi implementare a programelor de instruire continua, inclusiv elaborarea de ghiduri, manuale, suporturi de curs specifice pentru domeniul achiziţiilor publice.Separat de aceste funcţii urmează să fie optimizate mecanismele de asigurare a controlului ex-ante şi ex-post.La nivel central, o primă problema care trebuie clarificata o reprezintă stabilirea instituţiei care să reprezinte autoritatea în materie de achiziţii publice şi care să dispună de independenta necesară îndeplinirii unei misiuni cu grad de "sensibilitate" ridicat.În acest scop, măsurile propuse în planul de acţiune pleacă de la premisa dezvoltării unei noi structuri organizaţionale care să dispună de resursele necesare îndeplinirii funcţiilor sus-menţionate. În acest scop, prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 a fost înfiinţată Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), ca instituţie publică independenta, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflată în directa coordonare a primului-ministru.Obiectivele generale ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice sunt: a) asigurarea unui cadru legislativ coerent şi armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achiziţiilor publice; b) îndeplinirea obligaţiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor directivelor Uniunii Europene în materie de achiziţii publice; c) asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul Comisiei Europene, cu instituţiile publice corespondente din statele membre şi cu organisme de interes public naţional; d) asigurarea unui cadru de aplicare conformă a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; e) dezvoltarea capacităţii de implementare la nivelul autorităţilor contractante.Sistemul actual de rezolvare a contestaţiilor este perceput ca având o eficienta redusă, ceea ce impune identificarea unor soluţii noi pentru perfecţionarea sa. Pentru rezolvarea acestei probleme se propune înfiinţarea de complete specializate pentru soluţionarea rapida a litigiilor privind aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică.C. Metode de evaluare a îndeplinirii obiectivelor prezentei strategiiÎn scopul monitorizarii implementarii măsurilor prevăzute în prezenta strategie se instituie o comisie de monitorizare alcătuită din reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Integrării Europene, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. La lucrările Comisiei de monitorizare pot fi invitaţi reprezentanţi ai societăţii civile.Comisia de monitorizare se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comisia de monitorizare analizează stadiul implementarii obiectivelor prezentei strategii şi propune măsuri de remediere a eventualelor deficiente. Comisia de monitorizare poate propune revizuirea prezentei strategii, în măsura în care aceasta trebuie adaptată constant situaţiei reale a sistemului judiciar şi angajamentelor asumate de România în contextul pregătirii pentru aderare la Uniunea Europeană.În sprijinul Comisiei de monitorizare se instituie un grup tehnic de lucru, cuprinzând reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Consiliului Concurentei, Ministerului Integrării Europene şi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. Grupul tehnic de lucru pregăteşte lucrările Comisiei de monitorizare şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. Grupul tehnic de lucru elaborează un raport lunar privind îndeplinirea obiectivelor prezentei strategii în conformitate cu termenele prevăzute în planul de acţiune, pe care îl înaintează factorilor de decizie ai Ministerului Integrării Europene şi ai Ministerului Finanţelor Publice. Înainte de întrunirea Comisiei de monitorizare, Grupul tehnic de lucru pregăteşte un raport trimestrial privind îndeplinirea obiectivelor prezentei strategii în conformitate cu termenele prevăzute în planul de acţiune, pe care îl înaintează membrilor Comisiei de monitorizare cu cel puţin 5 zile înainte de reuniune. Coordonarea activităţii Grupului tehnic de lucru revine reprezentantului nominalizat al Ministerului Integrării Europene, care va decide modalitatea de îndeplinire eficienta a acestei coordonari.Monitorizarea prin mecanismele şi măsurile propuse mai sus se completează cu concluziile monitorizarii de către Comisia Europeană a angajamentelor asumate de România în contextul încheierii negocierilor de aderare, relevante pentru domeniul achiziţiilor publice. În acest scop Guvernul României se angajează să raporteze semestrial Comisiei Europene stadiul implementarii prezentei strategii.  +  Anexa 2                      Planul de acţiune pentru implementarea            Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor publice
                 
    I. PERFECŢIONAREA CADRULUI LEGISLATIV
    ObiectivMăsuraTermen de realizareResurse1)ResponsabilIndicatori de evaluare
    I.1Armonizarea completă a legislaţiei naţionale cu prevederile noului acquis comunitar (Dir. 17/2004/CE şi Dir. 18/2004/CE)I.1.1 Examinarea analitică a prevederilor legislative primare din diferite sectoareOctombrie 2005Buget ANRMAPANRMAP MIEIdentificarea în vederea abrogării prin noua legislaţie a prevederilor contrare acquis-ului comunitar în materia achiziţiilor publice
    I.1.2 Examinarea analitică prevederilor legislative secundare din diferite sectoareDecembrie 2005Buget ANRMAPANRMAP MIEIdentificarea în vederea abrogării prin noua legislaţie a prevederilor contrare acquis-ului comunitar în materia achiziţiilor publice
    I.1.3 Elaborarea primei variante de lucru a noii Legi privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Legea va include în obiectul de reglementare şi atribuirea contractelor de concesiune de lucrări/servicii sau alte forme de parteneriat public-privat, precum şi achiziţiile electroniceAugust 2005Buget MFP 2005MFPVarianta de lucru finalizată
    I.1.4 Consultări cu privire la textul propus cu serviciile tehnice ale Comisiei Europene şi preluarea observaţiilor/ comentariilor primiteSeptembrie - Octombrie 2005Buget MFP 2005 + Buget ANRMAPMFP ANRMAPProiect de act normativ supus dezbaterii publice
    I.1.5 Consultări cu privire la textul propus cu factorii interesaţi, şi preluarea observaţiilor/comentariilor primiteSeptembrie - Noiembrie 2005Buget MFP 2005 + Buget ANRMAPANRMAPProiect de act normativ supus dezbaterii publice
    I.1.6 Adoptarea Legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. Legea va include în obiectul de reglementare şi atribuirea contractelor de concesiune de lucrări/servicii sau alte forme de parteneriat public-privat, precum şi achiziţiile electroniceIanuarie 2006   Parlamentul RomânieiAct normativ publicat în Monitorul Oficial al României
    I.2Elaborarea şi adoptarea legislaţiei secundare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, concesiune de lucrări/servicii şi achiziţii electroniceI.2.1 Finalizarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind parteneriatul public privatIulie 2005Buget MFPGuvernul RomânieiAct normativ publicat în Monitorul Oficial al României
    I.2.2 Elaborarea primei variante de lucru a normelor de aplicare pentru noua Lege privind atribuirea contractelor de achiziţie publicăOctombrie 2005Buget ANRMAPANRMAPVarianta de lucru finalizată
    I.2.3 Consultări cu privire la textul propus cu serviciile tehnice ale Comisiei Europene şi preluarea observaţiilor/ comentariilor primiteIanuarie - Februarie 2006Buget ANRMAP 2006 + Componenţă program Phare 20042)ANRMAPProiect de act normativ supus dezbaterii publice
    I.2.4 Consultări cu privire la textul propus cu factorii interesaţi, preluarea observaţiilor/comentariilor primiteIanuarie - Februarie 2006Buget ANRMAP 2006ANRMAP  
    I.2.5 Adoptarea actului normativ pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii privind atribuirea contractelor de achiziţie publicăMartie 2006   Guvernul RomânieiAct normativ publicat în Monitorul Oficial al României
    I.3Elaborarea şi adoptarea instrumentelor de lucru pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, concesiune de lucrări/servicii şi achiziţii electroniceI.3.1 Elaborarea primei variante a instrumentelor de lucru pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, concesiune de lucrări/servicii şi achiziţii electroniceFebruarie 2006Bugete ANRMAP, MFP, MTCT, MCTI, IGCTIANRMAP, MFP, MTCT MCTI, IGCTIVarianta de lucru finalizată
    I.3.2 Consultări cu privire la textul propus cu serviciile tehnice ale Comisiei Europene şi preluarea observaţiilor/ comentariilor primiteAprilie - Mai 2006Bugete ANRMAP MCTI, IGCTIANRMAP MCTI, IGCTIProiect de act normativ supus dezbaterii
    I.3.3 Adoptarea actului normativ pentru aprobarea instrumentelor de lucru pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, concesiune de lucrări/servicii şi achiziţii electroniceIunie 2006   Guvernul RomânieiAct normativ publicat în Monitorul Oficial al României
    II. ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII DE IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI
    II.1Dezvoltarea capacităţii administrative la nivelul structurii instituţionale de reglementare şi monitorizareII.1.1 Înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice, în directă coordonarea Primului-ministru, cu o schemă de personal cuprinzând un număr corespunzător de posturi. ANRMAP va îndeplini funcţiile de reglementare, monitorizare, consultanţă metodologică şi training în materie de achiziţii publice, inclusiv domeniul PPP şi concesiunea de servicii. ANRMAP va avea rol de "policy-maker", reprezentând unica autoritate în domeniu.Iulie - Octombrie 2005Buget MFP + MTCT 2005MFP + MTCTHotărâre a Guvernului pentru crearea ANRMAP şi suplimentarea cu posturi
    II.1.2 Recrutare şi selecţie personal pentru ocuparea posturilor vacante ANRMAPIulie 2005 - Aprilie 2006Buget MFP şi ANRMAP 2005, 2006MFP ANRMAP125 Posturi ocupate
    II.2Dezvoltarea capacităţii de implementare la nivelul autorităţilor contractanteII.2.1 Asigurarea accesului autorităţilor contractante la un punct de "help-desk"Decembrie 2005Buget ANRMAPANRMAPBirou "help-desk" constituit în cadrul ANRMAP
    II.2.2 Dezvoltarea paginii web-site pentru achiziţii publice prin crearea opţiunii de acces "Frecvent Answers and Questions" (FAQ)Decembrie 2005Buget ANRMAPANRMAPAcces FAQ asigurat
    II.2.3 Prevederi privind crearea la nivelul fiecărei autorităţi contractante a unui compartiment specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publicăAugust 2006Bugetele autorităţilor contractanteAutorităţile contractante, ANRMAPActivitate efectivă a compartimentelor nominalizate
    II.2.4 Crearea la nivelul ANRMAP a unui compartiment de control ex-ante cu rol explicit de verificare a procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicăAprilie 2006Buget ANRMAPANRMAPCompartiment control ex-ante înfiinţat
    II.2.5 Prevederi privind crearea la nivel judeţean a unui compartiment de control exante cu rol explicit de verificare a procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicăAprilie 2006 în funcţie de modificarea legislaţiei privind administraţia publică locală   MFP ANRMAP  
    II.2.6 Implementarea unui program specific de instruire pentru personalul ANRMAPAugust 2005 - Iulie 2006Program SIGMA, TAIEX + Componentă program Phare 20042)ANRMAP5 seminarii organizate 60 de persoane instruite
    II.2.7 Implementarea unui program specific de instruire pentru autorităţile contractante care intră în categoria "principali achizitori"Iulie 2006 - Septembrie 2007Componentă program Phare 20042)ANRMAP20-25 seminarii organizate 500 persoane instruite
    II.2.8 Elaborarea şi difuzarea de instrumente de instruire şi materiale de referinţă (buletine informative, ghiduri)August 2007Componentă program Phare 20042)ANRMAP2500 ghiduri distribuite autorităţilor contractante
    II.2.9 Participarea ca lectori la cursuri organizate de Institutul Naţional de AdministraţieContinuuBugetul autorităţilor contractanteANRMAP30 cursuri până la sfârşitul anului 2005
    II.3Eficientizarea sistemului de colectare a datelor necesare monitorizăriiII.3.1 Intrarea în funcţiune a sistemului de monitorizare a modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicăIulie 2005Nu necesită fonduri suplimentareMFPDate statistice relevante
    II.3.2 Up-gradarea sistemului on-line de monitorizare a contractelor de achiziţie publicăContinuu   ANRMAPDate statistice relevante
    II.4Eficientizarea sistemului de soluţionare a contestaţiilorII.4.1 Analiza posibilităţii de introducere a unei căi alternative de soluţionare a litigiilor, inclusiv prin introducerea unei proceduri rapide de soluţionare a contestaţiilorDecembrie 2005Buget MJ + ANRMAPMJ + ANRMAPIdentificarea unei soluţii fiabile
    II.4.2 Înfiinţarea de complete specializate pentru soluţionarea litigiilor privind aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicăSeptembrie 2006 - Iunie 2007Buget MJMJNumăr de complete specializate
    II.4.3 Implementarea unui program specific de instruire pentru judecători, în colaborare cu Institutul Naţional al MagistraturiiIunie 2006Componentă program Phare 20042)ANRMAP Inst. Naţ. Magistr.10 seminarii organizate 100-150 persoane instruite
    II.4.4 Elaborarea şi difuzarea de instrumente de instruire şi materiale de referinţă (buletine informative, ghiduri) privind funcţionarea sistemului de "remedii", cazuri practice preluate din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, comentariiIulie 2006 - Septembrie 2007Componentă program Phare 20042)ANRMAP700 ghiduri distribuite
       
    LISTA ABREVIERI
    MFPMinisterul Finanţelor Publice
    MIEMinisterul Integrării Europene
    MJMinisterul Justiţiei
    MCTIMinisterul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor
    IGCTIInspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiilor
    MTCTMinisterul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
    ANRMAPAutoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Public
  ------------    1) Resursele aferente realizării măsurilor cu termen 2005, 2006, 2007, care nu sunt asigurate din surse extrabugetare, sunt sau vor fi incluse în bugetul de stat pentru anii respectivi    2) Bugetul programului Phare este de 2.000.000 EUR, program care va fi derulat de către ANRMAP.                                  --------------