NORMĂ din 8 august 2005privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2005     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă stabileşte măsurile pentru aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertă în domeniul siguranţei alimentelor şi furajelor. Prevederile prezentei norme se aplică în domeniul producţiei, depozitării, transportului şi comercializării alimentelor şi furajelor. (2) Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje se stabileşte între autorităţile competente, aşa cum sunt prezentate la art. 22 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prezenta normă nu se aplică: a) produselor farmaceutice veterinare; b) animalelor; c) produselor contaminate radioactiv ca urmare a unui accident nuclear.  +  Articolul 2Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, denumit în continuare Sistemul rapid de alertă, se creează în scopul: a) prevenirii pătrunderii pe piaţă sau asigurării returnării de pe piaţă ori de la consumatorul final a alimentelor care prezintă un risc pentru sănătatea publică; b) prevenirii pătrunderii în consumul animalelor a unor furaje care pot afecta indirect sănătatea publică; c) prevenirii pătrunderii pe piaţă a oricărui material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele şi poate să prezinte un risc pentru sănătatea publică; d) informării rapide între autorităţile competente în domeniul siguranţei alimentelor, la cele trei niveluri, central, judeţean şi local, asupra pericolelor sau riscurilor cu privire la alimente şi la furajele care nu îndeplinesc cerinţele impuse de legislaţia privind siguranţa alimentelor, astfel încât acestea pot să constituie un factor de risc în lanţul alimentar pentru consumatori.  +  Articolul 3Principalele obiective ale Sistemului rapid de alertă sunt următoarele: a) schimbul rapid de informaţii între Comisia Europeană şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitatea sa de coordonator la nivel naţional al Sistemului rapid de alertă şi de punct de contact cu Sistemul de alertă pentru alimente şi furaje european (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF); b) schimbul rapid de informaţii între Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, atât prin structurile centrale, cât şi prin cele judeţene şi locale; c) schimbul rapid de informaţii între structurile judeţene şi locale, ca integratori locali ai Sistemului rapid de alertă, şi cele centrale ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; d) schimbul rapid de informaţii între laboratoarele de profil şi integratorii locali ai Sistemului rapid de alertă; e) schimbul rapid de informaţii între punctele de inspecţie la frontieră şi structurile centrale şi judeţene ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătăţii şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; f) schimbul rapid de informaţii între consumatori, producători şi procesatori, pe de-o parte, şi integratorii locali ai Sistemului rapid de alertă, pe de altă parte.  +  Capitolul II Structura şi modul de operare ale Sistemului rapid de alertă  +  Articolul 4 (1) Structura Sistemului rapid de alertă se bazează pe informaţiile transmise/primite la şi/sau de la Comisia Europeană sau alte ţări terţe de către şi/sau către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) La nivel naţional Sistemul rapid de alertă se bazează pe informaţiile transmise sau primite la nivel central ori local de către: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 5 (1) Sistemul rapid de alertă operează prin transmiterea de informaţii sub formă de notificare scrisă într-un formular-tip, denumit formular de notificare alertă, cuprins în anexa nr. 2. Transmiterea se efectuează în sistem informatic cu circuit închis sau prin fax ori e-mail. (2) În cazul informaţiilor primare transmise/primite între structurile locale şi cele judeţene, comunicarea se poate realiza şi telefonic. (3) Circuitul informaţiei notificate în cadrul Sistemului rapid de alertă se realizează între autorităţile competente, orizontal, pe două niveluri, şi anume la nivelul structurilor centrale şi al structurilor judeţene. În cadrul fiecărei autorităţi competente informaţia va circula vertical între structura judeţeană şi cea de la nivel central.  +  Capitolul III Criterii de bază ale informării şi notificării  +  Articolul 6 (1) Criteriile de bază pentru notificare sunt cunoaşterea sau suspiciunea că: a) un aliment prezintă sau poate prezenta un risc pentru sănătatea publică; b) un produs furajer prezintă sau poate prezenta un risc pentru sănătatea publică, în cazul alimentelor obţinute de la animale care au fost hrănite cu astfel de furaje; c) orice material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele poate să prezinte astfel un risc pentru sănătatea publică. (2) Categoriile de pericole şi definiţiile acestora, utilizate în Sistemul rapid de alertă, sunt cuprinse în anexa nr. 1.Notificarea în cadrul Sistemului rapid de alertă  +  Articolul 7În cazul în care autorităţile competente obţin informaţii care creează suspiciunea referitoare la existenţa unui risc cu privire la alimente sau furaje, acestea trebuie să ţină seama de următoarele cerinţe: a) stabilirea destinaţiei, conform art. 11-13 - informaţia va fi comunicată punctelor oficiale de contact din structurile destinatare; punctele oficiale de contact sunt stabilite de către fiecare autoritate competentă şi comunicate celorlalte autorităţi până la data intrării în vigore a prevederilor prezentei norme; orice modificare ulterioară va fi comunicată în termen de 3 zile; b) structura mesajului - informaţia va fi comunicată sub formă de notificare oficială, prin completarea formularului-tip, conform anexei nr. 2; c) conţinutul mesajului - informaţia trebuie să fie completă şi va trebui să se răspundă la toate punctele din formularul pentru notificare, în special la cele marcate. Atunci când informaţia nu este disponibilă, acest lucru trebuie menţionat; d) transmiterea mesajului - lipsa unei informaţii complete nu trebuie să împiedice transmiterea unei notificări urgente. Ulterior, în cel mai scurt timp posibil, formularul va fi completat integral şi retransmis.Utilizarea formularului pentru notificare  +  Articolul 8 (1) Formularul pentru notificare trebuie completat în format electronic şi transmis prin mijloacele prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) Informaţiile care vin în completarea notificării iniţiale, la o perioadă de timp după aceasta, precum certificate, rapoarte de analiză, facturi, vor fi transmise utilizându-se formularul oficial de notificare alertă, prezentat în anexa nr. 4. Toate documentele disponibile în momentul notificării originale o vor însoţi pe aceasta.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor posedă orice informaţie legată de existenţa unui risc semnificativ direct ori indirect pentru sănătatea publică cu privire la alimente şi furaje, va notifica imediat Comisiei Europene prin intermediul sistemului european, utilizând formularele şi procedurile europene. (2) În cazul în care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor primeşte o notificare din partea Comisiei Europene privind existenţa unui risc pentru sănătatea publică cu privire la alimente şi furaje, ia măsurile necesare corespunzătoare pentru protecţia sănătăţii publice şi transmite toate informaţiile referitoare la măsurile luate şi rezultatele acestora către Comisia Europeană, prin intermediul sistemului european.Clasificarea notificărilor  +  Articolul 10 (1) Notificările se clasifică după cum urmează: a) notificare de alertă: notificare originală - notificarea care se transmite prin Sistemul rapid de alertă pe formularul-tip prezentat în anexa nr. 2, cu privire la un caz nou în care există un risc actual sau potenţial pentru sănătatea publică; b) notificare informativă (nonalertă) - acest tip de notificare va fi transmis prin Sistemul rapid de alertă utilizându-se formularul prezentat în anexa nr. 3, la care se ataşează tabelul cuprins în anexa nr. 2; c) informaţii adiţionale - informaţiile furnizate după notificarea iniţială, de alertă sau informativă, utilizându-se formularul prezentat în anexa nr. 4. (2) Notificarea de alertă se utilizează pentru:1. un produs necorespunzător care poate avea consecinţe negative importante asupra sănătăţii sau poate provoca moartea;2. un produs care poate avea consecinţe negative temporare asupra sănătăţii;3. cazul în care există posibilitatea ca alimentul să fie periculos dacă este consumat de grupuri vulnerabile de consumatori - copii, femei gravide, bătrâni;4. cazul în care există riscul unei contaminări încrucişate cu alte produse alimentare în timpul depozitării sau al comercializării. (3) Notificarea informativă se utilizează pentru:1. cazul în care produsul a fost respins la graniţă, pentru ca acesta să nu poată intra prin alt punct de frontieră;2. produsele alimentare periculoase care nu au ajuns pe piaţă, iar condiţiile existente sau măsurile luate garantează lipsa oricărui risc pentru sănătatea publică. (4) Codificarea alertelor - coordonatorul Sistemului rapid de alertă va codifica fiecare notificare de alertă sau notificare informativă, după transmiterea ei, în ziua primirii, transmiţând tuturor membrilor Sistemului rapid de alertă această codificare. Orice referire ulterioară la alerta în cauză va fi făcută utilizându-se această codificare. Structurile centrale au obligaţia de a transmite această codificare structurilor judeţene şi locale proprii. (5) Notificările vor fi completate în limba română şi în limba engleză.  +  Capitolul IV Măsuri de reacţie pre- şi postnotificare care se iau de către autorităţile competente  +  Articolul 11 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor înregistrează orice notificare venită din partea Comisiei Europene şi ia măsurile necesare corespunzătoare pentru protecţia sănătăţii publice, în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi/sau, după caz, direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi punctelor de inspecţie la frontieră notificările de alertă transmise de Comisia Europeană sau de alte ţări terţe şi se asigură că acestea au fost primite pentru a fi luate măsurile corespunzătoare. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite notificări Comisiei Europene pentru orice situaţie care poate necesita notificarea alertelor privind alimentele şi furajele de către Comisia Europeană.  +  Articolul 12 (1) Circumscripţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor va transmite direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţii asupra pericolului pentru sănătatea publică şi măsurilor întreprinse la nivel local. (2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va dispune, pe baza informaţiilor, inspecţia la producător sau la importator/exportator şi efectuarea unui raport complet cu furnizarea de informaţii referitoare la distribuţia către alţi beneficiari sau distribuitori. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune, pe baza informaţiilor din raportul de inspecţie şi a rezultatelor de laborator, extinderea prelevărilor de probe, oprirea producţiei, retragerea autorizaţiei sau alte măsuri legale în vigoare care nu au fost luate la nivel local. (4) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, comunică Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară rezultatele analizelor efectuate asupra probelor recoltate şi trimite probe complementare în vederea confirmării rezultatelor. (5) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, informează, după caz, structurile judeţene ale Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin punctele oficiale de contact, asupra pericolelor pentru sănătatea publică. (6) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, este obligată să informeze Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor despre toate cazurile care presupun un risc pentru sănătatea publică cu privire la alimente şi furaje, atât în timpul, cât şi în afara orelor de program. (7) Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară efectuează analize şi comunică Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor rezultatele analizelor de laborator. (8) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor notifică, după caz, Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale alertele privind alimentele şi furajele. (9) Punctele de inspecţie la frontieră notifică nonalertele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi celorlalte puncte de inspecţie la frontieră.  +  Articolul 13 (1) Structurile judeţene ale Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor transmite propriilor structuri centrale informaţii privind riscurile pentru sănătatea publică, precum şi asupra măsurilor întreprinse. (2) Structurile judeţene ale Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îşi vor transmite reciproc, precum şi direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţii privind riscurile pentru sănătatea publică, precum şi asupra măsurilor întreprinse. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îşi notifică reciproc alertele, utilizând formularele-tip prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4.  +  Articolul 14 (1) În toate cazurile de urgenţă, în funcţie de gradul de risc, atunci când au fost notificate situaţii periculoase pentru sănătatea publică cu privire la alimente şi furaje, autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iau măsuri pentru: a) colectarea tuturor informaţiilor necesare de la toate părţile implicate; b) organizarea controalelor cu privire la siguranţa alimentelor şi furajelor; c) recoltarea de probe din alimentele şi furajele incriminate sau din fragmentele rămase din aceste produse alimentare suspecte care fac obiectul controalelor; d) recoltarea de probe din orice material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele şi poate să prezinte un risc pentru sănătatea publică; e) sechestrarea alimentelor şi furajelor şi atenţionarea, după caz, a tuturor celor care le produc, le depozitează, le transportă şi le valorifică; f) sechestrarea oricărui material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele şi poate să prezinte un risc pentru sănătatea publică; g) informarea, atunci când este necesar, în timp optim, a tuturor celor care pot fi expuşi pericolului; h) interzicerea, după caz, pentru o perioadă determinată, a circulaţiei produselor incriminate şi transmiterea de instrucţiuni precise privind procedurile de manipulare şi depozitare; i) interzicerea punerii pe piaţă a produselor incriminate şi asigurarea că există indicaţii precise asupra pericolului pe care îl prezintă, iar acestea sunt marcate corespunzător; j) organizarea şi luarea unor măsuri imediate pentru denaturarea şi distrugerea acestor produse alimentare în condiţii de siguranţă. (2) Măsurile luate la nivel central, judeţean şi local de către autorităţile competente sunt obligatorii pentru: a) agenţii care produc, procesează, depozitează, transportă şi valorifică alimente sau furaje pe întregul lanţ de la materiile prime la produsele finite; b) agenţii care produc, procesează, depozitează, transportă şi valorifică materiale sau produse care vin ori pot să vină în contact cu alimentele şi furajele şi pot să prezinte un risc pentru sănătatea publică; c) orice alte persoane fizice sau juridice care sunt implicate în luarea măsurilor de eliminare a riscurilor cu privire la alimente şi furaje. (3) Măsurile luate se bazează pe normele legale în vigoare, iar în cazul pericolelor noi sau al riscurilor emergente, pe analiza de risc.Reguli de confidenţialitate  +  Articolul 15 (1) Atunci când există motive suficiente pentru a considera că un aliment, furaj, material sau produs care vine ori poate să vină în contact cu alimentele şi furajele poate implica un risc pentru sănătatea publică, depinzând de natura, gravitatea şi extinderea riscului, autorităţile competente vor lua măsurile necesare pentru a informa publicul larg asupra naturii riscului, identificând cât mai complet posibil factorul incriminat, riscul asociat şi măsurile care sunt luate sau urmează a fi luate pentru a preveni, a reduce şi a elimina acel risc. Când este cazul, publicul va avea acces la informaţia privind datele de identificare a factorului incriminat, natura riscului şi măsurile adoptate. (2) Membrii Sistemului rapid de alertă vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că personalul angajat nu va dezvălui informaţiile obţinute pentru scopurile sistemului, care, prin natura lor, sunt protejate de secretul profesional, cu excepţia cazului în care informaţiile trebuie să devină publice, dacă circumstanţele o cer, pentru a proteja sănătatea publică. (3) Protejarea secretului profesional nu va împiedica diseminarea de către autorităţile competente a informaţiilor relevante pentru eficienţa supravegherii pieţei şi a aplicării măsurilor necesare cu privire la siguranţa alimentelor şi furajelor.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale adoptă acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme pentru a se asigura implementarea în conformitate cu prevederile acesteia. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor lua măsurile administrative adecvate pentru a sancţiona orice încălcare a prevederilor prezentei norme.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Anexa 1 la normăCATEGORIILEpericolelor notificate prin Sistemul rapid de alertă1. BiologiceMicrobiologic şi parazitologic - sursa contaminării are o origine microbiologică sau parazitară.2. ChimiceChimic - sursa contaminării este rezultatul unui proces chimic intrinsec, al unei contaminări chimice directe sau acumularea unor contaminanţi proveniţi din agricultură, mediu, industrie.3. FiziceCorpuri străine - produsul conţine corpuri străine care pot periclita sănătatea publică.4. Modificări organolepticeAspectul, mirosul, consistenţa sau alte caracteristici organoleptice ale produsului sunt modificate, indicând astfel modificarea stării de inocuitate a produsului.5. EtichetareDe pe etichetă lipsesc informaţii importante, ceea ce poate duce la un posibil risc pentru sănătatea publică.6. FalsificareProdusul a fost falsificat şi prin aceasta reprezintă un risc pentru sănătatea publică.7. AmbalajAmbalajul unui produs este într-o stare care presupune un risc de contaminare a produsului sau este un ambalaj confecţionat din materiale care nu sunt permise în contact cu alimentele. Contaminarea este datorată altor materiale care vin sau pot să vină în contact cu alimentele.8. RadiaţiiProdusul este contaminat radioactiv peste nivelurile de radioactivitate fixate pentru produsul în cauză.9. AlteleNatura pericolului este de altă natură decât cele menţionate mai sus.  +  Anexa 2 la normăSISTEM RAPID DE ALERTĂPENTRUALIMENTE Şl FURAJE*)NOTĂ(CTCE) Notă *) Textul este incadrat într-un octagon îngroşat.FORMULAR OFICIAL DE NOTIFICARE ALERTĂAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ ALIMENTE/FURAJE │    │ │    │ ALERTĂ │    │ FOARTE URGENT │    │ │    │ NOTIFICARE DE ALERTĂ NR: │    │ NOTIFICARE ORIGINALĂ │    │SUBIECT: │    │ │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    NUMĂR DE PAGINI:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│    ││ NUMĂR DE FAX: ││    ││ E-MAIL: ││    │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ MĂSURI DISPUSE: │    │ PRODUCĂTOR: │    │ DISTRIBUTOR: │    │ DISTRIBUŢIE: │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    NOTIFICAREA A FOST TRIMISĂ DE:    NUME:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │TEL: FAX: e-mail: │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    PUNCTUL DE CONTACT DIN.............................FURNIZEAZĂ ANSVSA    URMĂTOARELE INFORMAŢII               Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje    INFORMAŢII GENERALE    ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐    │ 1. TIP DE NOTIFICARE │ │    │ - │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ 2. TIPUL CONTROLULUI │ │    │ - │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ 3. CINE NOTIFICĂ/AUTORITATE │ │    │ - │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ 4. DATA NOTIFICĂRII │ │    │ - │ │    └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    PERICOL    ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐    │ 5. NATURA PERICOLULUI │ │    │ - │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ 6. REZULTATELE TESTELOR DE LABORATOR │ │    │ - │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ 7.* CONTRA-ANALIZE │ │    ├──────────────────────┬────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ 8.* PRELEVAREA │DATA/DATELE │ │    │ PROBELOR │RECOLTĂRII │ │    ├──────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │NR. DE PROBE │ │    ├──────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │METODA │ │    ├──────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │LOCUL │ │    ├──────────────────────┴────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ 9.* LABORATORUL │ │    ├──────────────────────┬────────────────┼─────────────────────────────────┤    │10.* ANALIZA │TRATAREA │ │    │ │PROBEI/ANALIZA │ │    │ │MATRICEI │ │    │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │METODA DE │ │    │ │ANALIZĂ │ │    ├──────────────────────┴────────────────┼─────────────────────────────────┤    │11.* PERSOANE AFECTATE │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │12.* TIPUL MALADIEI/SIMPTOM │ │    └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    PRODUS    ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐    │13. CATEGORIA PRODUSULUI │ │    │-- │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │14. NUMELE PRODUSULUI │ │    │-- │ │    ├──────────────────────┬────────────────┼─────────────────────────────────┤    │15.* DESCRIEREA │MARCA/NUME DE │ │    │PRODUSULUI │FIRMĂ │ │    │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │ASPECTUL │ │    │ │PRODUSULUI │ │    │ │(ex. ambalaj) │ │    │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │GREUTATEA │ │    │ │UNITĂŢII DE │ │    │ │AMBALARE │ │    └──────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┘    REZULTATELE ANCHETEI ŞI MĂSURILE ADOPTATE    ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐    │16. SITUAŢIA DISTRIBUŢIEI │ │    │-- │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │17.* MĂSURI VOLUNTARE │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │18.* MĂSURI IMPUSE │ │    ├─────┬─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE │ │    ├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │DURATA │ │    ├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │RETRAGERE DE LA CONSUMATORI │ │    ├─────┴─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │19. JUSTIFICARE - LEGISLAŢIE │ │    │-- │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │SCOP │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │NIVEL MAXIM ADMIS │ │    └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    IDENTIFICAREA LOTULUI    ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐    │20.* TRANSPORT/NUMĂRUL LOTULUI │ │    ├──────────────────────┬────────────────┼─────────────────────────────────┤    │21.* CERTIFICATE │NUMĂR │ │    │DE SĂNĂTATE ├────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │DATA │ │    │BULETIN DE ANALIZA ├────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │DVCI NR. │ │    ├──────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤    │22.* TERMEN DE │A SE CONSUMA │ │    │VALABILITATE │ÎNAINTE DE* │ │    │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │CONSUMAŢI DE │ │    │ │PREFERINŢĂ │ │    │ │ÎNAINTE DE* │ │    │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │EXPIRĂ LA DATA │ │    ├──────────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┤    │23. DESCRIEREA │NUMĂRUL DE │ │    │PRODUSULUI │BUCĂŢI* │ │    │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │GREUTATEA │ │    │ │NETĂ TOTALĂ A │ │    │ │LOTULUI* │ │    └──────────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────┘    ORIGINEA    ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐    │24. ŢARA DE ORIGINE │ │    │-- │ │    ├───────────────────────────────────────┼────────────────┬────────────────┤    │25. PRODUCĂTOR │NUME │ │    │-- │ │ │    │ ├────────────────┼────────────────┤    │ │ADRESA COMPLETĂ │ │    │ ├────────────────┼────────────────┤    │ │NUMĂR DE AGREERE│ │    │ │VETERINARĂ │ │    ├───────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤    │26.* EXPEDITOR: EXPORTATOR │NUME │ │    │ ├────────────────┼────────────────┤    │ │ADRESA │ │    └───────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘    DISTRIBUŢIE    ┌───────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐    │27.* DISTRIBUITOR │IMPORTATOR │ │    │ ├────────────────┼────────────────┤    │ │ANGROSIST │ │    │ ├────────────────┼────────────────┤    │ │DETAILIST │ │    │ │VETERINARĂ │ │    ├───────────────────────────────────────┼────────────────┴────────────────┤    │28.* DISTRIBUŢIA CĂTRE │ │    │STATELE MEMBRE │ │    │ ├─────────────────────────────────┤    │ATAŞAŢI LISTA DE DISTRIBUŢIE │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │28.* EXPORTAT CĂTRE ŢĂRI TERŢE │ │    │ ├─────────────────────────────────┤    │ATAŞAŢI LISTA DE DISTRIBUŢIE │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │30.* DISTRIBUŢIA ÎN TERITORIU │ │    └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    ÎN CAZUL RESPINGERII LA FRONTIERĂ    ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐    │31.* PUNCTUL DE FRONTIERĂ │ │    │(INTRARE/IEŞIRE) │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │32.* TIPUL CONTROLULUI │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │33.* ŢARA EXPEDITOARE │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │34.* ŢARA DE DESTINAŢIE │ │    ├───────────────────────┬───────────────┼─────────────────────────────────┤    │35.* DESTINATAR │NUME │ │    │ ├───────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │ADRESĂ │ │    ├───────────────────────┴───────────────┼─────────────────────────────────┤    │36.* NUMĂRUL CONTAINERULUI │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │37.* MIJLOCUL DE TRANSPORT │ │    └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘    ALTE INFORMAŢII    ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐    │38. ORGANIZAŢIE/MINISTER │ │    │-- │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │39. PERSOANA DE CONTACT │ │    │-- │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │40. ALTE INFORMAŢII │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │41.* CONFIDENŢIAL │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │42. DACĂ DA, CARE PUNCTE (NUMERE) │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │43.* DACĂ DA MOTIVUL │ │    └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘-------    numere subliniate: informaţie cerută    numere cu *: informaţie cerută, dacă se aplică  +  Anexa 3 la normăSISTEM RAPID DE ALERTĂPENTRUALIMENTEŞIFURAJE*)NOTĂ(CTCE) Notă *) Textul este incadrat într-un octagon îngroşat.FORMULAR OFICIAL DE NOTIFICARE INFORMATIVĂAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ ALIMENTE/FURAJE │    │ │    │ INFORMARE │    │ │    │ NOTIFICARE INFORMATIVĂ NR: │    │ NOTIFICARE ORIGINALĂ │    │SUBIECT: │    │ │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    NUMĂR DE PAGINI:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│    ││ NUMĂR DE FAX: ││    ││ E-MAIL: ││    │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ MĂSURI DISPUSE: │    │ PRODUCĂTOR: │    │ DISTRIBUTOR: │    │ DISTRIBUŢIE: │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    NOTIFICAREA A FOST TRIMISĂ DE:    NUME:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │TEL: FAX: e-mail: │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    PUNCTUL DE CONTACT DIN.............................FURNIZEAZĂ ANSVSA    URMĂTOARELE INFORMAŢII  +  Anexa 4 la normăSISTEM RAPID DE ALERTĂPENTRUALIMENTE Şl FURAJE*)NOTĂ(CTCE) Notă *) Textul este incadrat într-un octagon îngroşat.FORMULAR OFICIAL DE NOTIFICARE ALERTĂAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ ALIMENTE │    │ │    │ ALERTĂ │    │ FOARTE URGENT │    │ │    │ NOTIFICARE DE ALERTĂ NR: │    │ INFORMAŢII ADIŢIONALE │    │SUBIECT: │    │ │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    NUMĂR DE PAGINI:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│    ││ NUMĂR DE FAX: ││    ││ E-MAIL: ││    │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ MĂSURI DISPUSE: │    │ PRODUCĂTOR: │    │ DISTRIBUTOR: │    │ DISTRIBUŢIE: │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    NOTIFICAREA A FOST TRIMISĂ DE:    NUME:    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │TEL: FAX: e-mail: │    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    PUNCTUL DE CONTACT DIN.............................FURNIZEAZĂ ANSVSA    URMĂTOARELE INFORMAŢII    ┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐    │AUTORITATEA │ │    ├─────────┬─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │Datele punctului de contact: │ │    ├─────────┴─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │REZULTATELE TESTELOR DE LABORATOR │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │DATA ACŢIUNII │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │MĂSURI VOLUNTARE │ │    ├────────────────┬──────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │MĂSURI IMPUSE │DATA IMPUNERII │ │    ├────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │DURATA │ │    ├────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ │RETRAGERE │ │    ├────────────────┴──────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │DISTRIBUŢIA CĂTRE STATE MEMBRE │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │DISTRIBUŢIA CĂTRE ŢĂRI TERŢE │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │LISTA DE DISTRIBUţIE ATAŞATĂ │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │ALTE INFORMAŢII │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │PERSOANA DE CONTACT │ │    ├───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤    │DOCUMENTE ATAŞATE │ │    │ex. certificat de sănătate, document │ │    │comun de intrare veterinar, certificat │ │    │fito-sanitar, buletin de analiză, │ │    │facturi, comunicat de presă │ │    └───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘-------