NORMA SANITARĂ VETERINARA din 15 august 2005ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viteilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 19 august 2005     +  Articolul 1Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte standarde minime pentru protecţia viteilor destinaţi creşterii şi ingrasarii.  +  Articolul 2Pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare, termenii de mai jos au următoarele semnificatii: a) vitel - un animal din specia bovine până la vârsta de 6 luni; b) autoritate competentă - autoritatea competentă astfel cum este definită la art. 2 pct. 6 din Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 90/425/CEE .  +  Articolul 3 (1) Autoritatea sanitară veterinara centrala a României, reprezentată de Direcţia generală sanitară veterinara din structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, trebuie să se asigure ca, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, toate exploatatiile sunt conforme cel puţin cu următoarele cerinţe: a) viteii nu trebuie ţinuţi în boxe individuale după vârsta de 8 săptămâni, cu excepţia cazului în care un medic veterinar certifica faptul ca sănătatea sau comportamentul vitelului necesita ca acesta să fie izolat pentru a fi supus tratamentului. Lăţimea oricărei boxe individuale pentru un vitel trebuie să fie cel puţin egala cu înălţimea vitelului la greaban, masurata în poziţie patrupeda, iar lungimea acesteia trebuie să fie cel puţin egala cu lungimea corpului vitelului, masurata de la vârful nasului până la marginea caudala a tuberozitatii ischiatice, înmulţită cu 1,1. Boxele individuale pentru viţei, exceptându-le pe cele pentru izolarea animalelor bolnave, trebuie să aibă pereţi perforati care să permită viteilor să aibă contacte vizuale şi tactile; b) pentru viteii crescuti în grupuri, spaţiul liber alocat şi disponibil pentru fiecare vitel trebuie să fie de cel puţin 1,5 mp pentru fiecare vitel cu o greutate vie de până la 150 kg, de cel puţin 1,7 mp pentru fiecare vitel cu greutatea vie între 150 kg şi 220 kg şi de cel puţin 1,8 mp pentru fiecare vitel cu greutatea vie de 220 kg şi peste. (2) Totuşi, prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică: a) exploataţiilor cu mai puţin de 6 viţei; b) viteilor ţinuţi alături de mame în vederea alaptarii. (3) Durata de utilizare a instalaţiilor construite înainte de intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare şi care nu întrunesc prevederile alin. (1) trebuie să fie stabilită de autoritatea competentă în lumina rezultatelor inspecţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi nu trebuie prelungită în nici un caz după data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 4Autoritatea sanitară veterinara centrala a României trebuie să se asigure, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, ca, în fapt, condiţiile pentru creşterea viteilor sunt în conformitate cu prevederile anexei la prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 5Prevederile anexei la prezenta norma sanitară veterinara pot fi modificate şi completate aplicându-se cerinţele Uniunii Europene, pentru a se tine cont de progresul ştiinţific.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea sanitară veterinara centrala a României trebuie să se asigure ca sunt efectuate inspecţii sub responsabilitatea acesteia, pentru a se verifica dacă sunt respectate prevederile prezentei norme sanitare veterinare şi ale anexei la aceasta. Aceste inspecţii ce pot fi efectuate şi cu ocazia controalelor realizate în alte scopuri trebuie să acopere anual un număr reprezentativ din punct de vedere statistic de sisteme diferite de creştere a animalelor, utilizate în România. (2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, la fiecare 2 ani, înainte de ultima zi lucrătoare a lunii aprilie, autoritatea sanitară veterinara centrala a României trebuie să informeze Comisia Europeană despre rezultatele inspecţiilor efectuate în cursul celor 2 ani precedenti, în conformitate cu prezentul articol, incluzând numărul de inspecţii efectuate în raport cu numărul de exploataţii din teritoriul naţional.  +  Articolul 7Pentru a fi importate în România animalele care provin din tari ce nu sunt membre ale Uniunii Europene trebuie să fie însoţite de un certificat emis de autoritatea competentă a tarii exportatoare, care să ateste faptul ca acestea au beneficiat de un tratament cel puţin echivalent cu cel administrat animalelor din România, asa cum este prevăzut de prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 8 (1) a) Experţii veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, să efectueze inspecţii la faţa locului în România, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru evaluarea aplicării uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Persoanele care efectuează astfel de inspecţii trebuie să implementeze măsurile speciale de igiena personală necesare pentru a exclude orice risc de transmitere a bolii. b) Experţii responsabili pentru aceste inspecţii trebuie să fie desemnaţi de Comisia Europeană, la propunerile statelor membre. c) Inspecţiile trebuie să fie efectuate în numele Comunităţii Europene, care suporta cheltuielile ocazionate de vizita experţilor veterinari comunitari. d) Frecventa şi procedura acestor inspecţii trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitara. e) Când pe teritoriul României se efectuează o astfel de inspecţie, trebuie să se acorde experţilor Comisiei Europene şi ai statelor membre ale Uniunii Europene toată asistenţa necesară în îndeplinirea obligaţiilor acestora. f) Reprezentanţii Comisiei Europene şi ai statelor membre ale Uniunii Europene trebuie să informeze Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor despre rezultatele acestor inspecţii. g) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia orice măsuri care se pot dovedi necesare, pentru a tine seama de rezultatele acestor inspecţii. h) Dacă Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor nu ia aceste măsuri, Comisia Europeană poate, după ce situaţia a fost examinata în cadrul Comitetului Veterinar Permanent, sa recurgă la prevederile care îi dau dreptul sa suspende temporar sau definitiv importul de viţei din exploatatia respectiva. i) Dacă deficientele nu sunt inlaturate în termenul prevăzut, Comisia Europeană poate elimina România de pe lista ţărilor terţe din care este autorizat oficial importul de viţei. Comisia Europeană trebuie să notifice României măsurile luate şi motivele aplicării acestora. j) Prevederi generale pentru implementarea prezentului articol, în special în ceea ce priveşte frecventa şi modalităţile de efectuare a inspecţiilor la care se referă lit. a), trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitara. (2) a) Experţii veterinari ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României, pot, în cooperare cu reprezentanţi ai autorităţii competente din ţara terta vizata, să efectueze inspecţii la faţa locului în acea ţara terta, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru evaluarea aplicării uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. b) Experţii responsabili pentru aceste inspecţii trebuie să fie numiţi de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor la propunerile directorilor generali ai acesteia. c) Inspecţiile trebuie să fie efectuate în numele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, care suporta cheltuielile ocazionate de vizita experţilor veterinari români. d) Frecventa şi procedura acestor inspecţii trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura naţionala emisă de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor. e) Ţara terta vizata, pe teritoriul căreia se efectuează o astfel de inspecţie, trebuie să acorde experţilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor toată asistenţa necesară în îndeplinirea obligaţiilor acestora. f) Reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze autoritatea competentă a tarii terţe vizate despre rezultatele acestor inspecţii. g) Autoritatea competenţa a tarii terţe vizate trebuie să ia orice măsuri ce se pot dovedi necesare, pentru a tine seama de rezultatele acestor inspecţii. h) Dacă autoritatea competentă a tarii terţe vizate nu ia aceste măsuri, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor recurge la prevederile ce îi dau dreptul sa suspende temporar sau definitiv importul de viţei din exploatatia respectiva. i) Dacă deficientele nu sunt inlaturate în termenul prevăzut, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor elimina acea ţara terta de pe lista ţărilor terţe din care este autorizat oficial importul de viţei în România. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice autorităţii competente a acelei tari terţe măsurile luate şi motivele aplicării acestora. j) Prevederi generale pentru implementarea prezentului articol, în special în ceea ce priveşte frecventa şi modalităţile de efectuare a inspecţiilor la care se referă lit. a), trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura naţionala.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Autoritatea sanitară veterinara centrala a României poate să menţină sau să aplice în teritoriul propriu prevederi mai stricte pentru protecţia viteilor decât cele stabilite în prezenta norma sanitară veterinara. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană despre orice astfel de măsuri. (3) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor acţionează potrivit prevederilor alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara. Procedura privind realizarea referirii menţionate rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (4) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, iar în caz de infracţiuni, sesizează organele de cercetare penală. (5) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 91/629/CEE , astfel cum a fost amendata ultima data prin Regulamentul Consiliului 806/2003/CE .  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa ────────la norma sanitară veterinara──────────────────────────────CONDIŢIILE PENTRU CREŞTEREA VITEILOR1. Materialele utilizate pentru construcţia adaposturilor pentru cazarea viteilor şi, în special, a boxelor şi a echipamentului cu care aceştia intră în contact, trebuie să nu fie dăunătoare şi să permită curăţenia mecanică, precum şi dezinfectia temeinica.2. Până la elaborarea unor reguli comunitare în acest sens, ce trebuie să fie transpuse în legislaţia naţionala, circuitele electrice şi echipamentul trebuie să fie instalate în conformitate cu normele naţionale în vigoare, pentru a se preveni socurile electrice.3. Izolarea, încălzirea şi ventilatia adaposturilor trebuie să asigure ca circulaţia aerului, nivelul impuritatilor, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentratiile de gaze sunt menţinute în limite ce nu sunt dăunătoare viteilor.4. Toate echipamentele automate sau mecanice, indispensabile pentru sănătatea şi bunăstarea viteilor, trebuie să fie inspectate cel puţin o dată pe zi. Atunci când se constata defectiuni, acestea trebuie remediate imediat sau, dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare în vederea protejării sănătăţii şi bunastarii viteilor până la remedierea defectiunii, în special prin utilizarea metodelor alternative de furajare şi de menţinere a condiţiilor de mediu în limite normale.5. Atunci când se utilizează un sistem de ventilaţie artificiala, trebuie prevăzute un sistem de rezerva corespunzător care să poată asigura o reinnoire a aerului suficienta pentru a păstra sănătatea şi bunăstarea viteilor în eventualitatea unei avarii şi un sistem de alarma care să atenţioneze ingrijitorul în caz de aparitie a defectiunilor. Sistemul de alarma trebuie să fie testat periodic.6. Viteii nu trebuie să fie ţinuţi în permanenta în intuneric. Pentru a răspunde nevoilor lor fiziologice şi etologice, trebuie elaborate prevederi care să permită, pentru diferite condiţii de climat, un iluminat artificial sau natural corespunzător. În cazul iluminatului artificial, acesta trebuie să funcţioneze pentru o perioadă cel puţin echivalenta cu perioada de lumina naturala disponibilă în mod normal între orele 9,00 şi 17,00. Trebuie sa existe, de asemenea, surse adecvate de iluminat, fixe sau mobile, suficient de puternice pentru a permite o inspectare a viteilor în orice moment.7. Toţi viteii ţinuţi în adaposturi trebuie să fie inspectati de către proprietar sau de către persoana responsabilă de animale cel puţin de doua ori pe zi. Viteii ţinuţi în aer liber trebuie să fie inspectati cel puţin o dată pe zi. Orice vitel suspect de imbolnavire sau rănit trebuie să fie tratat corespunzător fără întârziere, iar consultatia de către medicul veterinar trebuie să fie efectuată cat mai repede posibil pentru fiecare vitel care nu răspunde la îngrijirea data de îngrijitor. Atunci când este necesar, viteii bolnavi sau răniţi trebuie să fie izolati în spaţii adecvate, cu asternut uscat şi confortabil.8. Adăposturile pentru viţei trebuie să fie construite în asa fel încât să permită fiecărui vitel sa stea culcat, să se odihneasca, sa stea în poziţie patrupeda şi să se lângă fără dificultate.9. Viteii nu trebuie să fie legaţi, cu excepţia celor cazati în grupuri, care pot fi legaţi pentru perioade de cel mult o ora pentru hranire cu lapte sau administrare de substituenti de lapte. Atunci când se foloseşte legarea viteilor, aceasta nu trebuie să le producă raniri. Viteii trebuie inspectati cu regularitate, iar mijlocul de legare trebuie ajustat pentru a le asigura confortul. Fiecare mijloc de legare trebuie să fie confectionat în asa fel încât sa elimine riscul de strangulare sau ranire şi să permită vitelului să se miste, conform prevederilor pct. 8.10. Clădirile, boxele, echipamentul şi ustensilele folosite pentru viţei trebuie să fie curatate temeinic şi dezinfectate, pentru a se preveni infectiile incrucisate sau dezvoltarea organismelor purtătoare de boala. Fecalele, urina şi hrana neconsumata sau împrăştiată trebuie să fie indepartate ori de câte ori este necesar, pentru a se diminua mirosul şi pentru a nu atrage muste sau rozatoare.11. Pardoseala trebuie să fie neteda, dar nealunecoasa, astfel încât să se prevină ranirea viteilor, şi trebuie proiectata astfel încât sa nu provoace raniri sau suferinţe viteilor culcati ori în poziţie patrupeda. Pardoseala trebuie să fie adecvată pentru mărimea şi greutatea viteilor şi sa formeze o suprafaţa rigida, plana şi stabilă. Zona de culcus trebuie să fie confortabila, curata şi drenata corespunzător şi sa nu afecteze viteii în mod nefavorabil. Tuturor viteilor mai mici de doua săptămâni trebuie să li se asigure un asternut corespunzător.12. Tuturor viteilor trebuie să li se asigure o alimentaţie corespunzătoare vârstei, greutatii, cerinţelor fiziologice şi comportamentale ale acestora, pentru asigurarea unei stări de sănătate şi bunastare corespunzătoare. În acest scop hrana viteilor trebuie să conţină o cantitate suficienta de fier, pentru a se asigura un nivel mediu sanguin de hemoglobina de cel puţin 4,5 mmol/l, şi o ratie zilnica minima de furaje fibroase pentru fiecare vitel de peste doua săptămâni, cantitatea crescand de la 50 la 250 g/zi pentru viteii cu vârsta între 8 şi 20 de săptămâni. Viteilor nu trebuie să li se pună botnite.13. Toţi viteii trebuie să fie hraniti cel puţin de doua ori pe zi. Atunci când viteii sunt cazati în grupuri şi nu sunt furajati ad libidum sau cu un sistem de furajare automat, fiecare vitel trebuie să aibă acces la hrana în acelaşi timp cu ceilalţi din grupul respectiv.14. Toţi viteii mai mari de doua săptămâni trebuie să aibă acces liber la o cantitate suficienta de apa proaspăta sau să fie capabili să-şi satisfacă nevoile consumului de fluide prin utilizarea altor lichide. În condiţii de căldură excesiva sau pentru viteii care sunt bolnavi, apa proaspăta de baut trebuie să le fie asigurata în permanenta.15. Echipamentele de furajare şi adapare trebuie să fie proiectate, construite, instalate şi întreţinute astfel încât să se limiteze pe cat posibil contaminarea hranei şi a apei destinate viteilor.16. Fiecare vitel trebuie să primească colostru de bovine cat mai curând posibil după fatare şi, în orice caz, în primele 6 ore de viaţa._____________