ORDIN nr. 72 din 15 august 2005privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viteilor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 19 august 2005    Vazand Referatul de aprobare nr. 33.806 din 12 august 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viteilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Directivei Consiliului 91/629/CEE ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viteilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 340 din 11 decembrie 1991, p. 28.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 6 luni de la publicare.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Constantin LupescuBucureşti, 15 august 2005.Nr. 72.  +  AnexăNORMA 15/08/2005