STATUTUL din 10 mai 2005Colegiului Farmaciştilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 18 august 2005     +  Capitolul I Principii generale  +  Articolul 1 (1) Colegiul Farmaciştilor din România se organizează şi funcţionează în baza Legii nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România şi a prezentului statut ca organizaţie profesională naţională a farmaciştilor cu drept de liberă practică, fiind o instituţie de interes public, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial. (2) Colegiul Farmaciştilor din România are personalitate juridică şi este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-şi atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.  +  Articolul 2Colegiul Farmaciştilor din România are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de farmacist, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de farmacist şi păstrarea prestigiului acestei profesii în cadrul vieţii sociale.  +  Articolul 3Ca autoritate publică şi profesională, Colegiul Farmaciştilor din România realizează atribuţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut, în cinci domenii principale de activitate: a) profesional; b) etic şi deontologic; c) jurisdicţie profesională şi litigii; d) economico-social; e) administrativ şi organizatoric.  +  Articolul 4 (1) La nivelul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează câte un colegiu al farmaciştilor cu drept de liberă practică din unitatea administrativ-teritorială respectivă. (2) Farmaciştii înscrişi şi luaţi în evidenţa colegiilor teritoriale sunt membri ai Colegiului Farmaciştilor din România. (3) Nici un colegiu teritorial nu poate funcţiona în afara Colegiului Farmaciştilor din România.  +  Articolul 5Între Colegiul Farmaciştilor din România şi colegiile teritoriale există, în condiţiile legii şi ale prezentului statut, autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.  +  Articolul 6 (1) Ca organizaţie profesională, Colegiul Farmaciştilor din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a farmacistului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către farmacişti a obligaţiilor ce le revin faţă de bolnav şi de sănătatea publică. (2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), Colegiul Farmaciştilor din România colaborează, în condiţiile legii, cu toate instituţiile competente.  +  Articolul 7 (1) Colegiul Farmaciştilor din România, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din România în relaţiile cu autorităţile şi cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, interne şi internaţionale. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor conferite de lege şi de prezentul statut, organele reprezentative ale Colegiului Farmaciştilor din România pot intră în relaţii cu diferite organisme similare din alte state.  +  Articolul 8Alegerea organelor reprezentative şi de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România se va face, de jos în sus, cu respectarea principiilor democratice şi a egalităţii tuturor membrilor.  +  Articolul 9 (1) Sediul Colegiului Farmaciştilor din România este în municipiul Bucureşti. (2) Emblema cu sigla Colegiului Farmaciştilor din România este prevăzută în anexa la prezentul statut.  +  Capitolul II Atribuţiile Colegiului Farmaciştilor din România  +  Articolul 10Colegiul Farmaciştilor din România are următoarele atribuţii: a) asigură aplicarea legilor, regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de farmacist; b) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a farmacistului, precum şi dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului profesional; asigură respectarea de către farmacişti a obligaţiilor ce le revin; c) elaborează şi adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Farmaciştilor din România şi Codul deontologic al farmacistului; d) controlează şi supraveghează modul de exercitare a profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea la care se desfăşoară, asigurând aplicarea legilor şi a regulamentelor specifice; e) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării la formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a farmaciştilor; f) avizează, conform regulamentelor de organizare şi funcţionare ale unităţilor farmaceutice, fişa de atribuţii a postului de farmacist, întocmită în mod obligatoriu la nivelul fiecărei farmacii; g) acţionează atât singur, cât şi împreună cu instituţiile publice în vederea asigurării calităţii actului profesional în unităţile farmaceutice; h) stabileşte capacitatea de contractare a farmaciilor aflate în raporturi contractuale cu sistemul de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de criteriile elaborate de Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România şi de Ministerul Sănătăţii; i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi îl sprijină, prin reprezentanţii săi, în activitatea de inspecţie farmaceutică organizată de Ministerul Sănătăţii; j) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional şi a tematicii de concurs; k) împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, organizează forme de educaţie continuă şi de ridicare a gradului de competenţă profesională a membrilor săi; l) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională şi dreptul de decizie profesională ale farmacistului; m) reprezintă şi apără interesele membrilor, la solicitarea acestora, în faţa angajatorilor; n) promovează şi stabileşte relaţii pe plan extern cu instituţii şi organizaţii similare; o) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea reglementărilor profesiei de farmacist; p) organizează judecarea cazurilor de încălcare a normelor de deontologie profesională ori a celor care reglementează exercitarea profesiei sau a actului profesional; q) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională pentru membrii săi; r) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către farmaciştii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene; s) avizează, conform legii, structura reţelei farmaceutice la nivel naţional.  +  Articolul 11 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul statut, Colegiul Farmaciştilor din România, prin structurile naţionale sau teritoriale, are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi. (2) Decizia privind deschiderea acţiunii aparţine Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, respectiv consiliului colegiului teritorial.  +  Articolul 12 (1) Colegiul Farmaciştilor din România participă, alături de celelalte instituţii implicate, la elaborarea contractului-cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi, împreună cu casele de asigurări de sănătate teritoriale, stabileşte necesarul estimativ de servicii farmaceutice şi îl prezintă Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) În cadrul Colegiului Farmaciştilor din România se va înfiinţa o comisie care va urmări îndeplinirea de către farmaciile aflate în raporturi contractuale cu sistemul de asigurări sociale de sănătate a obligaţiilor contractuale. În acest sens comisia va colabora cu toate instituţiile implicate şi va acţiona prin toate mijloacele legale pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către toate părţile implicate. (3) Trimestrial comisia va prezenta, în baza datelor furnizate de partenerii contractuali, consiliului colegiului teritorial un raport privind modul în care farmaciile respectă obligaţiile contractuale şi drepturile asiguraţilor, problemele apărute în urma derulării raporturilor contractuale şi propune măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii activităţii farmaciilor.  +  Capitolul III Membrii Colegiului Farmaciştilor din România. Drepturi şi obligaţii  +  Secţiunea 1 Membrii Colegiului Farmaciştilor din România  +  Articolul 13 (1) Sunt membri ai Colegiului Farmaciştilor din România toţi farmaciştii, cetăţeni români, domiciliaţi în România, autorizaţi să practice profesia de farmacist, precum şi, la cerere, farmaciştii pensionari care nu mai desfăşoară activitate profesională. (2) Membrii Colegiului Farmaciştilor din România sunt înscrişi în Registrul farmaciştilor din România, registru ce se publică pe site-ul oficial al colegiului.  +  Articolul 14 (1) La cerere, membrii Colegiului Farmaciştilor din România care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei de farmacist pot solicita suspendarea calităţii de membru pe acea durată. (2) Întreruperea sau suspendarea activităţii pe o durată mai mare de 5 ani atrage de drept pierderea calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi, pe cale de consecinţă, pierderea dreptului de liberă practică. (3) Pe durata suspendării, la cerere, a calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se suspendă obligaţiile şi drepturile ce decurg din prezentul statut. (4) Reînscrierea în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România şi reluarea activităţii profesionale după o întrerupere a exercitării profesiei mai mare de 5 ani se pot face numai în condiţiile legii şi cu avizul favorabil al Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, acordat în baza unei reatestări profesionale organizate de Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ.  +  Articolul 15Farmaciştii cetăţeni străini cărora li s-a aprobat, în condiţiile legii, să exercite profesia de farmacist pe teritoriul României au obligaţia să se înregistreze la Colegiul Farmaciştilor din România şi să respecte prezentul statut, Codul deontologic al farmacistului, regulamentele profesiei şi deciziile organelor de conducere ale corpului profesional.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile membrilor Colegiului Farmaciştilor din România  +  Articolul 16Membrii Colegiului Farmaciştilor din România au următoarele drepturi: a) dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale corpului profesional; b) dreptul să se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Farmaciştilor din România şi să primească informaţiile solicitate; c) dreptul să participe la orice acţiuni ale corpului profesional şi să fie informaţi în timp util despre acestea; d) dreptul să folosească, împreună cu membrii lor de familie, toate dotările sociale, profesionale, culturale şi sportive ale Colegiului Farmaciştilor din România şi ale colegiilor teritoriale; e) dreptul să poarte însemnele corpului profesional; f) dreptul de a fi judecaţi pe baza prezumţiei de nevinovăţie de către organele competente ale Colegiului Farmaciştilor din România pentru abaterile deontologice şi disciplinare; g) dreptul de a contesta sancţiunile primite; h) dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situaţii deosebite, atât personal, cât şi prin membrii lor de familie.  +  Articolul 17Obligaţiile membrilor Colegiului Farmaciştilor din România sunt următoarele: a) să respecte dispoziţiile prezentului statut, ale Codului deontologic al farmacistului, hotărârile organelor de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România şi regulamentele profesiei; b) să rezolve sarcinile ce le-au fost încredinţate în calitate de membru sau de reprezentant al corpului profesional; c) să participe la manifestările iniţiate de organele de conducere, la activităţile profesionale ori de pregătire profesională, iniţiate ori organizate de organele de conducere naţionale sau locale; d) să participe la şedinţele ori la adunările la care au fost convocaţi; e) să execute cu bună-credinţă sarcinile ce decurg din prezentul statut ori stabilite prin hotărârile organelor de conducere; f) să se abţină de la deliberările organelor de conducere în care sunt aleşi, în cazul în care, în îndeplinirea unor atribuţii ale acestor organe, au un interes propriu; g) să păstreze secretul profesional; h) să păstreze în cadrul profesiei confidenţialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor şi voturilor exprimate în organele de conducere; i) să respecte normele, principiile şi îndatoririle deontologiei profesionale şi să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România; j) să achite în termenul stabilit cotizaţia datorată; k) să rezolve litigiile cu alţi membri, în primul rând prin intermediul medierii de către comisiile de specialitate din cadrul colegiului la care sunt înregistraţi; l) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau de membru în organele de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România sau ale colegiilor teritoriale.  +  Articolul 18Obligaţiile membrilor Colegiului Farmaciştilor din România, ce decurg din calitatea lor specială de farmacist, sunt: a) să respecte şi să aplice în orice împrejurare normele de deontologie; b) să nu aducă prejudicii reputaţiei corpului profesional sau altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Farmaciştilor din România; c) să acorde cu promptitudine şi necondiţionat îngrijirile profesionale de urgenţă, ca o îndatorire fundamentală profesională şi civică; d) să acţioneze, pe toată durata exercitării profesiei, în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi cunoaşterii noutăţilor profesionale; e) să informeze organele de conducere ale corpului profesional ori de câte ori constată sau apreciază că independenţa profesiei le-a fost încălcată prin decizii administrative.  +  Articolul 19 (1) Membrii Colegiului Farmaciştilor din România sunt obligaţi să realizeze numărul anual de credite de educaţie profesională continuă, stabilit de Consiliul naţional. (2) Nerealizarea numărului integral de credite pe parcursul a 3 ani atrage suspendarea dreptului de liberă practică până la realizarea numărului total de credite. (3) La stabilirea numărului de credite se vor avea în vedere numai programele şi celelalte forme de educaţie profesională acreditate de Colegiul Farmaciştilor din România.  +  Articolul 20Încălcarea obligaţiilor menţionate mai sus constituie abatere disciplinară de la disciplina şi deontologia profesională şi a celei de corp profesional.  +  Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 21 (1) Corpul profesional al farmaciştilor este organizat la nivel naţional în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, iar la nivel teritorial, judeţe, respectiv municipiul Bucureşti, prin colegii teritoriale. (2) Colegiile teritoriale au de la data constituirii şi înregistrării la administraţia financiară personalitate juridică, patrimoniu şi buget proprii. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului statut, Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România va emite decizii de validare a constituirii colegiilor teritoriale înfiinţate şi organizate potrivit Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România.  +  Articolul 22 (1) Denumirea colegiului teritorial este "Colegiul Farmaciştilor din ......." (se completează cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale în care funcţionează colegiul respectiv). (2) Sediul colegiului teritorial este în oraşul reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti pentru Colegiul Farmaciştilor Bucureşti.  +  Articolul 23 (1) Raporturile dintre organele de conducere naţionale şi cele teritoriale se stabilesc conform dispoziţiilor Legii nr. 305/2004 şi ale prezentului statut. (2) Raporturile menţionate la alin. (1) vor avea la bază, în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea, autonomia organismelor locale, respectarea principiului democratic în luarea deciziilor şi a competenţelor speciale stabilite de lege şi de statut.  +  Secţiunea a 2-a Organele de conducere la nivel naţional  +  Articolul 24Organele de conducere la nivel naţional ale Colegiului Farmaciştilor din România sunt: a) Adunarea generală naţională; b) Consiliul naţional; c) Biroul executiv; d) preşedintele.Adunarea generală naţională  +  Articolul 25 (1) Adunarea generală naţională a Colegiului Farmaciştilor din România este alcătuită din preşedinţii colegiilor teritoriale şi din reprezentanţi aleşi de adunările generale locale prin vot direct şi secret. (2) Norma de reprezentare în Adunarea generală naţională este de 1/50. (3) Reprezentanţii în Adunarea generală naţională sunt aleşi pe o durată de 4 ani. (4) Proporţional cu numărul de farmacişti înscrişi în evidenţa colegiului teritorial, se va alege un număr de 3-11 membri supleanţi.  +  Articolul 26Adunarea generală naţională are următoarele atribuţii: a) adoptă Statutul Colegiului Farmaciştilor din România şi Codul deontologic al farmacistului; b) aprobă modificarea documentelor menţionate la lit. a); c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia celui pentru exerciţiul expirat; d) alege dintre membrii săi comisia de cenzori şi validează cenzorul expert contabil propus de Consiliul naţional; e) adoptă declaraţii care să reflecte poziţia Colegiului Farmaciştilor din România cu privire la aspecte de interes general în ceea ce priveşte profesia de farmacist ori statutul farmacistului în societate.  +  Articolul 27 (1) Adunarea generală naţională adoptă hotărâri în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi. (2) Dacă la prima convocare nu se realizează condiţia de cvorum, după două săptămâni se va organiza o altă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va putea adopta hotărâri, indiferent de numărul membrilor prezenţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 26 lit. a) şi b), pentru care este necesară condiţia de cvorum prevăzută de lege. (3) Adunarea generală naţională se întruneşte în şedinţă ordinară în primul trimestru al anului în curs.  +  Articolul 28Adunarea generală naţională este condusă de preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România.  +  Articolul 29Adunarea generală naţională este convocată de: a) preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România; b) Biroul executiv al Consiliului naţional; c) Consiliul naţional.Consiliul naţional  +  Articolul 30 (1) Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România este alcătuit din preşedinţii colegiilor teritoriale, 3 reprezentanţi ai Colegiului Farmaciştilor din Bucureşti, respectiv preşedintele şi 2 vicepreşedinţi, şi câte un reprezentant al farmaciştilor din fiecare minister ori instituţie centrală cu reţea sanitară proprie. Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România poate fi asistat, cu rol consultativ, de către un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Justiţiei. (2) Cheltuielile cu deplasarea şi diurna reprezentanţilor în Consiliul naţional vor fi suportate de colegiile ai căror reprezentanţi sunt.  +  Articolul 31 (1) Consiliul naţional lucrează în prezenţa a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot şi decide cu o majoritate absolută de voturi, cu excepţia deciziilor referitoare la cotizaţie, pentru care sunt necesare voturile favorabile a două treimi din numărul total al membrilor. (2) Deciziile Consiliului naţional sunt obligatorii pentru colegiile teritoriale şi pentru toţi farmaciştii care practică profesia de farmacist în România.  +  Articolul 32 (1) Consiliul naţional se întâlneşte în şedinţe ordinare o dată pe trimestru sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. (2) Şedinţele ordinare sunt convocate de către preşedintele Biroului executiv.  +  Articolul 33Convocarea membrilor Consiliului naţional se va face, după caz, prin: a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire; b) fax la sediul colegiului local al cărui membru este respectivul reprezentant sau la unitatea ori instituţia la care reprezentantul îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 34 (1) Convocarea în una dintre modalităţile menţionate mai sus se va face cu cel puţin 7 zile înaintea datei întrunirii Consiliului naţional şi va fi însoţită de ordinea de zi şi, atunci când este posibil, de materialele, proiectele de decizii, acte normative etc. ce urmează a fi adoptate. (2) Materialele ce urmează a fi supuse dezbaterilor pot fi trimise şi prin intermediul poştei electronice.  +  Articolul 35 (1) Şedinţele extraordinare pot fi convocate de către: a) Biroul executiv; b) preşedintele Biroului executiv; c) secretarul general sau oricare alt membru al Biroului executiv, la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor Consiliului naţional. (2) Procedura de convocare a şedinţelor extraordinare este cea prevăzută de art. 34.  +  Articolul 36Consiliul naţional lucrează în prezenţa a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot şi decide cu o majoritate absolută de voturi, cu excepţia deciziilor referitoare la cotizaţie, pentru care sunt necesare voturile favorabile a două treimi din numărul total al membrilor.  +  Articolul 37Atribuţiile Consiliului naţional: a) elaborează Statutul Colegiului Farmaciştilor din România, precum şi proiectele de modificare a acestuia; b) elaborează Codul deontologic al farmacistului, precum şi proiectele de modificare a acestuia; c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală; d) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea tematicilor, metodologiilor, concursurilor şi examenelor pentru farmacişti; e) stabileşte sistemul de credite de educaţie continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a farmaciştilor; f) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor privind exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul României; g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării la elaborarea strategiei şi programelor privind dezvoltarea învăţământului farmaceutic; h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea principiilor şi criteriilor privind teritorializarea şi înfiinţarea de noi farmacii, laboratoare şi depozite farmaceutice; i) fixează cotizaţia care trebuie plătită în mod obligatoriu de către fiecare farmacist consiliului colegiului teritorial, stabilind partea din această cotizaţie care trebuie virată către Consiliul naţional; j) gestionează bunurile Colegiului Farmaciştilor din România şi poate să creeze şi să subvenţioneze acţiuni interesând profesiunea, acţiuni de întrajutorare sau de sponsorizare; k) soluţionează, prin comisiile de specialitate ale Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestaţiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile colegiilor teritoriale, în conformitate cu regulamentele proprii; l) alege dintre membrii săi pe cei care vor forma Biroul executiv al Consiliului naţional; m) propune Adunării generale naţionale proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului Farmaciştilor din România; n) alege dintre membrii săi pe cei care vor forma comisiile de lucru; o) stabileşte indemnizaţiile membrilor Biroului executiv şi indemnizaţia de şedinţă a membrilor Comisiei superioare de disciplină; p) avizează reînscrierea farmaciştilor care au pierdut calitatea de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, conform Codului deontologic a farmacistului; q) aprobă proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului Farmaciştilor din România; r) stabileşte numărul comisiilor de specialitate sau tehnice, competenţele acestora şi regulamentul lor de funcţionare; s) orice alte atribuţii pe care legea sau Adunarea generală naţională le stabileşte în sarcina Colegiului Farmaciştilor din România.  +  Articolul 38Consiliul naţional stabileşte strategia şi planul anual de control şi supraveghere a modului de exercitare a profesiei de farmacist, precum şi a condiţiilor în care se desfăşoară aceasta.  +  Articolul 39 (1) În cadrul Consiliului naţional, pentru realizarea atribuţiilor, funcţionează următoarele comisii de specialitate:1. Comisia de studii şi strategii de dezvoltare;2. Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ;3. Comisia economico-socială şi de asigurări sociale de sănătate;4. Comisia de etică şi deontologie profesională;5. Comisia imagine, relaţii interne şi externe;6. Comisia acreditări şi avizări;7. Comisia administrativă şi financiar-contabilă;8. Comisia superioară de disciplină. (2) La nivel local se poate adopta o organizare asemănătoare.  +  Articolul 40 (1) În funcţie de necesităţile concrete, Consiliul naţional poate aproba înfiinţarea unor comisii de lucru ori a unor comisii consultative. (2) Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară.  +  Articolul 41Materialele supuse spre aprobare Consiliului naţional vor fi avizate şi fundamentate de către comisia de specialitate competentă.  +  Articolul 42 (1) Corespunzător acestor comisii de lucru ale Consiliului naţional, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România se pot înfiinţa, ca structuri tehnice sau administrative, departamente. (2) Departamentele vor fi coordonate de către unul dintre membrii Biroului executiv şi, în funcţie de numărul de posturi şi de schema de personal aprobată de Consiliul naţional, vor fi asigurate cu personal tehnic de specialitate sau administrativ. (3) Consiliul naţional va aproba regulamentele de organizare şi funcţionare a departamentelor.Biroul executiv  +  Articolul 43Biroul executiv al Consiliul naţional este format dintr-un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar general, aleşi în mod individual de către Consiliul naţional dintre membrii săi.  +  Articolul 44 (1) Biroul executiv lucrează legal în prezenţa a 3 dintre membrii săi şi ia decizii valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) Biroul executiv se întruneşte o dată la două săptămâni sau ori de câte ori este cazul, la cererea preşedintelui sau a cel puţin 2 dintre membrii săi.  +  Articolul 45Atribuţiile Biroului executiv: a) asigură activitatea permanentă a Colegiului Farmaciştilor din România; b) aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului Colegiului Farmaciştilor din România; c) întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune, pe care îl supune aprobării Consiliului naţional; d) acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute Colegiului Farmaciştilor din România; e) execută hotărârile Adunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional; f) elaborează şi supune spre avizare Consiliului naţional proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza bugetelor locale; g) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de Consiliul naţional; h) informează Consiliul naţional cu privire la deciziile emise între şedinţele consiliului.  +  Articolul 46Biroul executiv coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului naţional.  +  Articolul 47În exercitarea mandatului membrii Biroului executiv, precum şi membrii birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizaţie lunară, al cărei cuantum va fi aprobat, după caz, de Consiliul naţional, respectiv de consiliile colegiilor teritoriale.  +  Articolul 48Preşedintele Biroului executiv este preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România.  +  Articolul 49Atribuţiile preşedintelui: a) reprezintă Colegiul Farmaciştilor din România în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; b) încheie contracte şi convenţii în numele Colegiului Farmaciştilor din România, cu aprobarea Biroului executiv; c) convoacă şi conduce şedinţele Adunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional; d) duce la îndeplinire deciziile Biroului executiv, hotărârile Consiliului naţional date în sarcina sa şi rezolvă problemele şi lucrările curente; e) angajează personalul de specialitate şi administrativ, cu aprobarea Biroului executiv.  +  Articolul 50 (1) Preşedintele Biroului executiv păstrează şi foloseşte ştampila Colegiului Farmaciştilor din România şi are drept de semnătură în bancă. (2) În lipsa sa, preşedintele poate mandata pe oricare dintre membrii Biroului executiv pentru a realiza competenţele care îi revin sau numai o parte din acestea.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile comisiilor de specialitate ale Consiliului naţional  +  Articolul 51Comisiile de specialitate ale Consiliului naţional sunt competente în probleme integrative şi de strategie şi îndeplinesc atribuţiile stabilite de prezentul statut sau prin hotărâre a Consiliului naţional.  +  Articolul 52Comisia de studii şi strategii de dezvoltare exercită următoarele atribuţii principale: a) analizează situaţia personalului şi a serviciilor farmaceutice, în funcţie de nevoile României; b) propune obiective strategice, programe şi proiecte de dezvoltare şi restructurare a activităţii Colegiului Farmaciştilor din România; c) planifică realizarea programelor; d) monitorizează şi realizează proiecte; e) elaborează informări şi sinteze pentru Biroul executiv şi Consiliul naţional.  +  Articolul 53Comisia de studii şi strategii de dezvoltare realizează sinteze în legătură cu aplicarea sistemului normativ în materie profesională şi propune Consiliului naţional şi Biroului executiv adoptarea măsurilor strategice efective pentru modificarea şi adoptarea actelor normative în beneficiul societăţii româneşti şi al corpului profesional din România.  +  Articolul 54Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ urmăreşte şi controlează în activitatea sa realizarea obiectivelor profesionale ale farmaciştilor din România prin programe de educaţie continuă, specializare, ridicare şi menţinere a standardelor de calitate a actului profesional, acces egal şi echitabil la grade şi titluri specifice profesiei.  +  Articolul 55Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe următoarele direcţii: a) educaţie profesională continuă; b) examene şi concursuri; c) învăţământ profesional şi alte forme de pregătire profesională; d) ştiinţe profesionale; e) practică independentă a profesiei de farmacist.  +  Articolul 56Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ analizează şi propune îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul sanitar şi ia măsurile necesare asigurării unui cadru legal, coerent şi adecvat practicii profesionale. Ea are drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare şi asigurare a calităţii îngrijirilor profesionale: acreditare, standardizare, certificate de calitate, ghiduri de practică profesională etc.  +  Articolul 57Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ organizează şi coordonează funcţionarea specialităţilor profesionale la standarde corespunzătoare. Studiază raporturile de competenţă dintre diferitele specialităţi profesionale şi asigură suportul informaţional necesar pregătirii profesionale.  +  Articolul 58În realizarea competenţelor sale Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ îndeplineşte şi următoarele activităţi: a) studiază situaţia producţiei, aprovizionării şi cererii de medicamente, recomandând organelor competente scoaterea unor medicamente din nomenclator sau un regim special de compensare ori gratuitate pentru anumite categorii; b) promovează ridicarea continuă a nivelului profesional, facilitând participarea farmaciştilor la programe de perfecţionare profesională din ţară sau din străinătate; c) sprijină procurarea de materiale documentare de specialitate, precum şi organizarea de manifestări profesionale şi ştiinţifice; d) elaborează programe şi standarde de acreditare periodică a competenţei profesionale; e) organizează o subcomisie pentru probleme de rezidenţiat şi alte forme de învăţământ profesional; f) propune organelor competente cifra de şcolarizare în învăţământul farmaceutic.  +  Articolul 59Comisia economico-socială şi de asigurări sociale de sănătate susţine obiectivele economice şi sociale ale corpului profesional, adaptându-le în permanenţă condiţiilor existente în plan naţional şi internaţional.  +  Articolul 60Comisia economico-socială şi de asigurări sociale de sănătate reprezintă farmaciştii care lucrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate, urmărind apărarea drepturilor, intereselor şi a demnităţii profesiunii de farmacist, precum şi eliminarea oricăror ingerinţe în exercitarea actului profesional. Totodată Comisia economico-socială şi de asigurări sociale de sănătate supraveghează desfăşurarea raporturilor dintre farmaciştii care lucrează în sistemul de asigurări sociale de sănătate, luând toate măsurile care se impun pentru asigurarea libertăţii profesiei şi a apărării statutului farmacistului în societate, inclusiv cu privire la raportul dintre importanţa socială a activităţii profesionale şi veniturile farmacistului.  +  Articolul 61 (1) Preşedintele Comisiei economico-sociale şi de asigurări sociale de sănătate reprezintă Colegiul Farmaciştilor din România şi farmaciştii din sistemul de asigurări sociale de sănătate în faţa organismelor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la nivel central. (2) La nivel local, reprezentativitatea se va realiza pe baza principiilor autonomiei organizatorice, funcţionale şi financiare.  +  Articolul 62Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România împreună cu preşedintele Comisiei economico-sociale şi de asigurări sociale de sănătate reprezintă Colegiul Farmaciştilor din România la nivel central pentru negocierea, elaborarea, încheierea sau încetarea contractelor-cadru privind furnizarea serviciilor profesionale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 63Comisiile economico-sociale şi de asigurări sociale de sănătate de la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, supraveghează modul de aplicare a negocierilor realizate de către Colegiul Farmaciştilor din România la nivel central, în sensul că: a) îi asistă, la cerere, pe membrii lor la încheierea contractelor individuale privind furnizarea de servicii profesionale; b) reprezintă şi apără interesele membrilor lor în faţa partenerilor contractuali; c) susţin posibilitatea membrilor lor de a munci cât mai mult, dacă o doresc, cu asigurarea veniturilor corespunzătoare muncii depuse; d) oferă consultaţii de specialitate cu privire la încheierea, executarea şi încetarea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate; e) intervin prompt şi acţionează prin toate mijloacele legale atunci când sunt încălcate drepturile ce decurg din încheierea contractelor privind furnizarea de servicii profesionale.  +  Articolul 64Prin intermediul comisiei economico-sociale şi de asigurări sociale de sănătate de la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, Colegiul Farmaciştilor din România participă la elaborarea şi avizarea regulamentelor de ordine interioară ale unităţilor farmaceutice, efectuează controlul privind respectarea regulamentelor de ordine interioară şi îndeplinirea atribuţiilor conform fişei postului, organizează şi încurajează activităţile cultural-artistice şi sportive ale membrilor săi şi familiilor acestora, gospodăreşte şi dezvoltă baza proprie de recreare şi sport, contribuie la protejarea membrilor săi şi a familiilor acestora prin acordarea, în limita posibilităţilor, de ajutoare materiale.  +  Articolul 65Comisia de etică şi deontologie profesională are următoarele atribuţii: a) urmăreşte şi controlează respectarea de către farmacişti a Codului deontologic al farmacistului; b) analizează evoluţia normelor deontologice în practica europeană şi internaţională; c) face propuneri de modificare a Codului deontologic al farmacistului; d) anchetează reclamaţiile şi sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale; e) întocmeşte dosarul de anchetă disciplinară; f) susţine acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină.  +  Articolul 66Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul cadrului legal, al prezentului statut, al Codului deontologic al farmacistului, al regulamentelor de ordine internă ale unităţilor farmaceutice şi al fişei postului, asigurându-se o înaltă moralitate profesională în rândurile corpului profesional.  +  Articolul 67Excluderea unui membru din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România implică retragerea dreptului de liberă practică.  +  Articolul 68 (1) În cazul unor acţiuni care lezează onoarea profesională a membrilor Colegiului Farmaciştilor din România şi/sau a corpului profesional în ansamblu, indiferent de mijloacele de realizare, Comisia de etică şi deontologie profesională va uza de dreptul la replică, cerând ferm autorilor unor astfel de acţiuni să le retracteze sau să le rectifice. (2) La nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, astfel de atribuţii se realizează pe baza principiului autonomiei organizatorice şi funcţionale.  +  Articolul 69Prin comisia de etică şi deontologie profesională de la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se sesizează încercarea de practică ilegală a profesiei de farmacist pe teritoriul României. Dreptul de a susţine acţiunea în justiţie revine preşedintelui consiliului colegiului teritorial.  +  Articolul 70Comisia imagine, relaţii interne şi externe are ca obiectiv realizarea legăturilor dintre Colegiul Farmaciştilor din România şi structuri guvernamentale, neguvernamentale, judeţene, naţionale şi internaţionale. Relaţia cu publicul şi mass-media se asigură prin intermediul unui purtător de cuvânt sau al preşedintelui acestei comisii.  +  Articolul 71Comisia acreditări şi avizări are ca obiectiv impunerea unor standarde şi criterii de asigurare a calităţii actului profesional pe teritoriul României. În acest sens, Comisia acreditări şi avizări îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură împreună cu structurile de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi din Ministerul Sănătăţii verificarea, validarea şi echivalarea calificării membrilor săi; b) participă la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare şi echivalare a diplomelor, specialităţilor, competenţelor şi gradelor profesionale; c) elaborează şi propune criteriile şi metodologia pentru acordarea şi revocarea avizului de liberă practică, a avizului de înfiinţare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice, precum şi metodologia de emitere a autorizaţiei de liberă practică; d) participă la şedinţele comisiilor centrale de acreditări profesionale din cadrul sistemului de asigurări de sănătate; e) propune şi avizează metodologia de acreditare a unităţilor farmaceutice; f) aduce la îndeplinire alte sarcini trasate de Consiliul naţional.  +  Articolul 72Prin comisiile acreditări şi avizări judeţene, respectiv cea de la nivelul municipiului Bucureşti, Colegiul Farmaciştilor din România îndeplineşte următoarele atribuţii: a) eliberează avizele de înfiinţare şi funcţionare a farmaciilor; b) participă la acreditarea furnizorilor de servicii farmaceutice; c) ţine evidenţa farmaciştilor cu drept de liberă practică şi a farmaciilor din raza judeţului respectiv sau a municipiului Bucureşti; d) supraveghează modul de exercitare a profesiei de către farmacişti; e) analizează cazurile de exercitare ilegală a profesiei de farmacist cu care este sesizat şi înaintează la rândul său dosarul organelor competente.  +  Articolul 73Comisia administrativă şi financiar-contabilă are următoarele atribuţii: a) asigură asistenţa juridică curentă a Colegiului Farmaciştilor din România, alta decât cea legată de exercitarea profesiei de farmacist, inclusiv fundamentarea juridică a deciziilor Consiliului naţional; b) gestionează patrimoniul şi ţine evidenţa financiar-contabilă; c) centralizează cotizaţiile şi celelalte venituri; d) asigură activitatea de birotică; e) propune Consiliului naţional nivelul cotizaţiei şi al părţii din aceasta care trebuie virată de structurile judeţene către organele centrale; f) fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; g) fundamentează şi propune Biroului executiv al Consiliului naţional necesarul de personal de execuţie; h) controlează gestiunea colegiilor teritoriale; i) pregăteşte şi asigură desfăşurarea şedinţelor Adunării generale naţionale, Consiliului naţional şi Biroului executiv.  +  Secţiunea a 4-a Personalul  +  Articolul 74În limita numărului de posturi aprobat de Consiliul naţional şi a schemei de organizare şi funcţionare, în funcţie de necesităţile concrete şi de nota de fundamentare a Comisiei administrative şi financiar-contabile, Biroul executiv poate angaja, în condiţiile legii, personal de specialitate, tehnic şi administrativ.  +  Articolul 75Pentru lucrări de specialitate care nu presupun o activitate continuă sau pentru consultaţii de specialitate în anumite domenii, Biroul executiv poate contracta servicii plătite pe lucrare, temă sau proiect, cu specialişti în domeniu.  +  Articolul 76Activitatea administrativă curentă a Colegiului Farmaciştilor din România poate fi condusă de un director general executiv.  +  Capitolul V Organele de conducere la nivel teritorial  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 77Organele de conducere la nivelul colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, sunt:1. adunarea generală;2. consiliul;3. biroul consiliului;4. preşedintele.  +  Articolul 78 (1) Adunarea generală este formată din toţi farmaciştii cu drept de liberă practică înscrişi în colegiul respectiv şi care îşi desfăşoară activitatea de bază în raza colegiului teritorial respectiv. (2) Adunarea generală alege reprezentanţii în consiliul colegiului şi reprezentanţii în Adunarea generală naţională.  +  Articolul 79Adunarea generală se întruneşte în primul trimestru al anului în şedinţă ordinară şi, în mod excepţional, în şedinţe extraordinare.  +  Articolul 80Şedinţele pot fi convocate de: a) consiliu; b) preşedintele colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti; c) biroul consiliului colegiului teritorial; d) o treime din numărul membrilor; e) preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România, la solicitarea Consiliului naţional.  +  Articolul 81Adunarea generală are următoarele atribuţii: a) alege membrii consiliului; b) alege reprezentanţii în Adunarea generală naţională; c) alege dintre membrii săi pe cei care vor alcătui comisia de cenzori, formată din 3 membri; d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli; e) aprobă execuţia bugetară; f) descarcă de gestiune consiliul; g) analizează raportul de activitate al consiliului.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti  +  Articolul 82 (1) Consiliul colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, are un număr de membri proporţional cu numărul farmaciştilor înscrişi în evidenţa colegiului la data organizării alegerilor, aleşi de adunarea generală conform proporţiilor stabilite la art. 40 din Legea nr. 305/2004. (2) Consiliul lucrează în prezenţa a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot şi decide cu o majoritate absolută de voturi.  +  Articolul 83Principalele atribuţii ale consiliilor colegiilor teritoriale sunt următoarele: a) conduc activitatea colegiilor între şedinţele adunării generale; b) aleg individual şi pe funcţii membrii biroului consiliului; c) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare; d) aprobă indemnizaţiile lunare ale membrilor biroului consiliului; e) aduc la îndeplinire hotărârile adunării generale; f) aplică şi urmăresc ducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor naţionale ale Colegiului Farmaciştilor din România; g) aleg dintre membrii lor comisiile de lucru; h) apără şi reprezintă interesele profesionale ale membrilor lor, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor autorităţi publice.  +  Secţiunea a 3-a Biroul consiliului  +  Articolul 84Biroul consiliului este format din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar, aleşi în mod individual de consiliu dintre membrii săi.  +  Articolul 85 (1) Biroul consiliului se întruneşte în şedinţe ordinare lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin 2 dintre membrii săi. (2) Biroul consiliului lucrează în prezenţa a cel puţin 3 dintre membrii săi şi ia decizii cu votul a cel puţin 3 membri.  +  Articolul 86Biroul consiliului are următoarele atribuţii: a) asigură activitatea colegiului între şedinţele consiliului; b) aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului; c) execută hotărârile adunării generale şi ale consiliului; d) elaborează şi supune spre avizare consiliului proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; e) execută deciziile organelor naţionale de conducere şi răspunde de ducerea lor la îndeplinire; f) informează consiliul cu privire la deciziile emise şi activitatea desfăşurată între şedinţele consiliului.  +  Capitolul VI Venituri şi cheltuieli  +  Articolul 87Veniturile Colegiului Farmaciştilor din România şi ale colegiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie din: a) taxa de înscriere; b) cotizaţiile lunare ale membrilor; c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice; d) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice; e) legate; f) drepturi editoriale; g) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; h) fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice; i) organizarea de cursuri de educaţie profesională continuă; j) alte surse.  +  Articolul 88Taxa de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România este de 10% din salariul minim pe economie.  +  Articolul 89 (1) Cotizaţiile datorate şi neplătite, în termenul fixat de către consiliul colegiului teritorial, de către membrii Colegiului Farmaciştilor din România determină plata unor penalităţi de 1% pe zi întârziere din valoarea datorată. (2) Aceeaşi penalitate se va aplica şi colegiilor teritoriale care nu varsă către organele naţionale partea de cotizaţie stabilită de Consiliul naţional.  +  Articolul 90 (1) Neplata cotizaţiei datorate Colegiului Farmaciştilor din România pe o perioadă de 6 luni şi după atenţionarea scrisă a consiliului colegiului teritorial se sancţionează cu suspendarea dreptului de liberă practică până la plata cotizaţiei datorate şi a penalităţilor aferente. (2) Sancţiunea se aplică de comisia de disciplină, la sesizarea comisiei administrative şi financiar-contabile a colegiului teritorial. (3) Decizia de suspendare se comunică Ministerului Sănătăţii, casei de asigurări de sănătate judeţene şi angajatorului farmacistului suspendat.  +  Articolul 91 (1) Cuantumul cotizaţiei de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, precum şi partea din aceasta care trebuie vărsată către forurile naţionale se stabilesc de Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România. (2) Partea din cotizaţie aferentă funcţionării forurilor naţionale va fi virată până cel mai târziu la sfârşitul lunii următoare celei pentru care a fost percepută cotizaţia.  +  Articolul 92 (1) Partea de cotizaţie datorată Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, nefiind venit al consiliilor colegiilor teritoriale, se va vira către acesta înaintea oricăror altor plăţi. (2) Obligaţia de a urmări şi de a efectua vărsarea cotei aferente Consiliului naţional revine preşedintelui consiliului colegiului teritorial.  +  Articolul 93Veniturile pot fi utilizate pentru cheltuieli cu organizarea şi funcţionarea, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs farmaciştilor, întrajutorarea farmaciştilor cu venituri mici, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific, alte cheltuieli aprobate, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul naţional.  +  Articolul 94 (1) Colegiul Farmaciştilor din România, la nivel central, va avea cont bancar. Dreptul de semnătură în bancă aparţine preşedintelui Colegiului Farmaciştilor din România. Acesta poate împuternici şi o altă persoană cu dreptul de semnătură în bancă. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi colegiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 95 (1) Preşedinţii consiliilor colegiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor trimite până la sfârşitul lunii martie copii de pe bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, aprobat de consiliul colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi copii de pe bilanţul şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior. (2) Copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către preşedintele consiliului colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 96Membrii Colegiului Farmaciştilor din România care sunt excluşi nu au nici un drept să revendice vreo parte din patrimoniul sau din veniturile acestuia şi nici să ridice pretenţii asupra taxelor de înscriere, cotizaţiilor sau altor eventuale contribuţii băneşti ori materiale.  +  Capitolul VII Sancţiuni şi proceduri disciplinare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 97Constituie abatere disciplinară fapta săvârşită cu vinovăţie, prin care se încalcă jurământul depus, legile şi regulamentele specifice profesiei de farmacist, Codul deontologic al farmacistului, prevederile prezentului statut, deciziile adoptate de Colegiul Farmaciştilor din România, precum şi orice altă faptă săvârşită în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care este de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale corpului profesional.  +  Articolul 98Răspunderea disciplinară a farmacistului nu exclude răspunderea civilă, penală, administrativă sau materială a acestuia.  +  Articolul 99Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 3 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data luării la cunoştinţă.  +  Articolul 100Sancţiunile aplicate se radiază după cum urmează: a) mustrarea, avertismentul şi votul de blam, în termen de 6 luni de la data aplicării lor; b) suspendarea pe o durată determinată a calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de un an de la data expirării perioadei de suspendare.  +  Articolul 101Dacă prin decizia comisiei de disciplină au fost dispuse şi măsuri privind efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie farmaceutică ori alte forme de pregătire profesională, radierea sancţiunii se va face numai după prezentarea dovezilor privind îndeplinirea măsurilor dispuse în acest sens de comisia de disciplină.  +  Articolul 102Repetarea unei abateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate constituie o circumstanţă agravantă, ce va fi avută în vedere la aplicarea unei eventuale alte sancţiuni.  +  Articolul 103Consiliile colegiilor teritoriale sunt obligate să ţină evidenţa sancţiunilor aplicate fiecărui membru şi să comunice situaţia disciplinară la cererea organelor de conducere de la nivel naţional.  +  Articolul 104 (1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va organiza şi va funcţiona o comisie de disciplină profesională, alcătuită din 5 membri, aleşi de consiliul respectiv dintre membrii săi. (2) La nivelul Consiliului naţional se va organiza şi va funcţiona Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 7 membri. (3) Membrii comisiei de disciplină sunt aleşi de adunarea generală dintre farmaciştii cu o vechime de peste 7 ani în profesie. (4) Unul dintre membrii Comisiei superioare de disciplină este desemnat de Ministerul Sănătăţii. (5) Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul colegiului. (6) Calitatea de membru al comisiei de disciplină încetează în condiţiile legii. (7) La nivelul fiecărei comisii de disciplină membrii acesteia îşi vor alege un preşedinte care, separat de activitatea în comisii, va conduce activitatea administrativă.  +  Articolul 105 (1) Abaterea disciplinară angajează răspunderea disciplinară a făptuitorului, căruia i se va aplica una dintre următoarele sancţiuni: a) mustrare;b avertisment; c) vot de blam; d) suspendarea temporară, într-un interval de 6-12 luni, a calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România; e) retragerea calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România. (2) La sancţiunile prevăzute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie farmaceutică ori a altor forme de pregătire profesională.  +  Secţiunea a 2-a Reguli procedurale  +  Articolul 106 (1) Plângerea împotriva unui farmacist se adresează colegiului al cărui membru este farmacistul. Aceasta va fi înregistrată numai dacă conţine elemente de identificare: numele, prenumele, locul de muncă ale farmacistului împotriva căruia se face, precum şi numele, prenumele, adresa şi semnătura petentului. (2) Plângerea se va depune personal sau prin mandat cu procură ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (3) Nu se vor înregistra plângerile trimise prin fax ori depuse sau trimise în copii.  +  Articolul 107Biroul consiliului colegiului se poate autosesiza şi poate dispune începerea unei anchete disciplinare din oficiu.  +  Articolul 108Acţiunea disciplinară se exercită de persoane din cadrul comisiei de etică şi deontologie profesională sau din departamentul respectiv.  +  Articolul 109Persoana sau, după caz, persoanele desemnate cu cercetarea faptei vor audia farmacistul reclamat, persoana care a făcut sesizarea, eventualii martori propuşi şi aduşi de către reclamant, vor solicita, dacă este cazul, opinii ale specialiştilor în materie şi vor strânge toate probele pe care le consideră utile cunoaşterii cât mai exacte a faptei şi a împrejurărilor în care aceasta s-a produs.  +  Articolul 110După cercetarea faptei conform art. 109, dosarul anchetei disciplinare se înaintează comisiei de disciplină.  +  Articolul 111Unităţile sanitare cu care farmacistul cercetat se află în raporturi contractuale de muncă vor pune la dispoziţie comisiei disciplinare datele şi informaţiile solicitate cu privire la cauză.  +  Articolul 112După ascultarea farmacistului împotriva căruia s-a pornit acţiunea disciplinară, eventual a martorilor şi a persoanei care a făcut plângerea, comisia de disciplină, cu majoritate de voturi, stabileşte printr-o decizie una dintre următoarele soluţii: a) stinge acţiunea disciplinară dacă fapta nu constituie abatere disciplinară; b) aplică una dintre sancţiunile prevăzute de art. 105.  +  Articolul 113Decizia adoptată în soluţionarea cauzei va trebui să cuprindă: a) numărul deciziei şi data pronunţării; b) componenţa comisiei de disciplină; c) descrierea pe scurt a faptei; d) arătarea măsurilor de cercetare a faptei (declaraţiile părţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile, documentele cercetate şi reţinute în soluţionarea cauzei etc.); e) sancţiunea aplicată; f) temeiul legal al adoptării ei; g) termenul de contestare şi instanţa competentă; h) semnătura preşedintelui comisiei de disciplină şi ştampila colegiului.  +  Articolul 114Decizia adoptată de comisia de disciplină de la nivel teritorial se comunică farmacistului cercetat şi persoanei care a făcut plângerea şi Biroului executiv al Consiliului naţional.  +  Articolul 115 (1) Împotriva deciziei comisiei de disciplină de la nivel teritorial cel sancţionat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării ei. (2) Dacă nu se formulează contestaţie, decizia de sancţionare se comunică unităţii cu care farmacistul sancţionat se află în raporturi de muncă, precum şi Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 116 (1) Contestaţia se depune la comisia de disciplină teritorială care, în termen de 3 zile, este obligată ca, împreună cu dosarul cauzei, să o trimită Comisiei superioare de disciplină. (2) Contestaţia este suspensivă de executare. (3) Sunt nule contestaţiile depuse direct la Comisia superioară de disciplină.  +  Articolul 117Soluţionând contestaţia, Comisia superioară de disciplină a Consiliului naţional, după ascultarea părţilor, poate adopta una dintre următoarele soluţii: a) admite contestaţia şi, pe cale de consecinţă, anulează decizia comisiei de disciplină teritoriale; b) admite în parte contestaţia şi aplică o sancţiune mai mică decât sancţiunea aplicată la nivel local; c) respinge contestaţia şi menţine decizia pronunţată de comisia de disciplină teritorială; d) aplică una dintre sancţiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 118Decizia Comisiei superioare de disciplină va conţine elementele prevăzute la art. 113.  +  Articolul 119Soluţionarea cauzelor disciplinare se va face cu celeritate.  +  Capitolul VIII Soluţionarea litigiilor  +  Articolul 120Membrii Colegiului Farmaciştilor din România sunt obligaţi ca, atunci când se găsesc într-o situaţie conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei, cu alt membru al colegiului, înainte de a apela la instanţele de judecată, la mass-media sau la intervenţia altor autorităţi, să apeleze la comisia de litigii a consiliului colegiului teritorial.  +  Articolul 121Comisia de litigii este formată din 3 membri ai consiliului colegiului, desemnată de către acesta.  +  Articolul 122Comisia de litigii va convoca părţile în litigiu şi, pe baza probelor administrate de părţi şi a acelora pe care, considerându-le necesare, le va solicita, va încerca soluţionarea amiabilă a litigiului.  +  Articolul 123 (1) La terminarea procedurilor de împăcare a părţilor comisia de litigii va încheia un proces-verbal în care va consemna situaţia de fapt, poziţiile părţilor, probele administrate şi rezultatul final. (2) Procesul-verbal va fi semnat de membrii comisiei de litigii şi de către părţi.  +  Capitolul IX Alegerea organelor de conducere şi a membrilor comisiilor de disciplină  +  Secţiunea 1 Alegerea reprezentanţilor  +  Articolul 124 (1) Membrii Colegiului Farmaciştilor din România pot fi aleşi în organele de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România. (2) Perioada organizării alegerilor se stabileşte de Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România.  +  Articolul 125Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, atât de la nivel teritorial, cât şi central, sunt incompatibile cu: a) o funcţie corespunzătoare dintr-un sindicat profesional; b) o funcţie de conducere în structura Ministerului Sănătăţii: ministru, secretar de stat, şef de departament, director general, director general adjunct, director şi director adjunct; c) calitatea de angajat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ori al caselor de asigurări de sănătate judeţene.  +  Articolul 126Membrii consiliului colegiului teritorial, precum şi reprezentanţii în Adunarea generală naţională se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii adunărilor generale din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti.  +  Articolul 127Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere le au numai farmaciştii membri ai Colegiului Farmaciştilor din România, care au cotizaţia datorată colegiului plătită la zi.  +  Articolul 128 (1) Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este farmacistul respectiv. (2) Dovada calităţii de membru al colegiului teritorial se va face, acolo unde alegătorul nu se găseşte pe lista alegătorilor, cu ultima chitanţă dovedind plata cotizaţiei.  +  Articolul 129 (1) În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se vor organiza comisii electorale locale de către consiliile colegiilor teritoriale, respectiv o comisie electorală centrală organizată de Biroul executiv al Consiliului naţional şi aprobată de Consiliul naţional. (2) Comisia electorală centrală va coordona desfăşurarea alegerilor şi va emite decizii de îndrumare în vederea aplicării Regulamentului electoral ori a procedurilor electorale.  +  Articolul 130 (1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România în legislatura pentru care se organizează alegerile. (2) Înaintea alegerii în această funcţie ei se vor angaja în scris să nu candideze la o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.  +  Articolul 131Membrii Biroului executiv sunt aleşi în mod individual cu majoritate de voturi de către Consiliul naţional, respectiv de către consiliile colegiilor teritoriale.  +  Articolul 132 (1) Alegerile structurilor de conducere, precum şi ale comisiilor de disciplină se vor desfăşura în baza unui regulament electoral aprobat de Consiliul naţional al Colegiului Farmaciştilor din România. (2) Perioada organizării alegerilor se stabileşte de către Consiliul naţional.  +  Secţiunea a 2-a Încetarea calităţii de reprezentant sau de membru în Biroul executiv  +  Articolul 133 (1) Încetarea calităţii de membru al organelor de conducere sau de reprezentant în organele de conducere intervine în următoarele situaţii: a) demisie; b) incompatibilitate; c) deces; d) pierderea calităţii de membru al Colegiului Farmaciştilor din România; e) revocare; f) imposibilitatea exercitării calităţii. (2) Locul rămas vacant va fi ocupat de către primul membru supleant. (3) Locul vacant din cadrul Biroului executiv se ocupă prin alegerea unui alt membru.  +  Articolul 134 (1) Revocarea din funcţie sau din calitatea de reprezentant în organele de conducere ale Colegiului Farmaciştilor din România, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se face cu majoritatea calificată a forului care l-a ales pe cel în cauză. (2) Revocarea se poate face în cazul încălcărilor grave ale legii, ale prezentului statut sau ale regulamentelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de farmacist.  +  Articolul 135 (1) Membrii organelor de conducere care lipsesc nemotivat la: a) două şedinţe într-un an ale adunărilor generale; b) 3 şedinţe într-un an ale Consiliului naţional sau ale consiliului colegiului teritorial; c) 3 şedinţe pe semestru ale Biroului executiv al Consiliului naţional, respectiv ale biroului consiliului colegiului teritorial, sunt revocaţi de drept. (2) Constatarea revocării se face prin: a) hotărârea Adunării generale naţionale pentru membrii Consiliului naţional, la sesizarea Biroului executiv; b) hotărârea Consiliului naţional pentru membrii Biroului executiv al Consiliului naţional, la sesizarea a 3 dintre membrii Biroului executiv; c) decizia Biroului executiv al Consiliului naţional pentru membrii organelor teritoriale de conducere, la sesizarea biroului consiliului colegiului teritorial. (3) Sesizarea va fi însoţită de dovada absenţei membrului în cauză.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 136Completarea sau modificarea prezentului statut se va face de către Adunarea generală naţională, la propunerea Consiliului naţional.  +  Articolul 137În temeiul art. 83 din Legea nr. 305/2004, actualele structuri ale Colegiului Farmaciştilor din România, de la nivel naţional şi teritorial, vor rămâne în funcţie şi îşi vor exercita mandatul până la împlinirea duratei pentru care au fost alese.  +  Articolul 138Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea generală naţională în şedinţa din data de 10 mai 2005 şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexă------la statut----------------------