DECRET nr. 19 din 20 ianuarie 1986privind stabilirea unor măsuri pentru perfecţionarea mecanismului economico- financiar
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 5 din 22 ianuarie 1986    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Legea nr. 8/1972 cu privire la dezvoltarea economico-socială planificata a României, astfel cum a fost publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 58 din 13 iulie 1979, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Ministerele şi centralele răspund de elaborarea prognozelor pe produse şi grupe de produse, care vor evidenţia direcţiile de modernizare a producţiei, modificările previzibile în structurile sortimentale, perspectivele innoirii produselor, evoluţia tehnologiilor de fabricaţie, a parametrilor de eficienta economică, posibilităţile de asigurare a bazei tehnico-materiale, de desfacere a produselor pe piaţa interna şi externa."2. Alineatul 1 al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Pe trepte organizatorice întocmirea lucrărilor de plan se desfăşoară astfel: a) întreprinderile, organizaţiile cooperatiste şi unităţile social-culturale sînt titulare de plan; ele elaborează propunerile de plan în conlucrare cu centralele şi ministerele din care fac parte, respectiv cu uniunile cooperatiste, precum şi cu comitetele sau, după caz, birourile executive ale consiliilor populare, care au obligaţia să asigure fundamentarea temeinica a planurilor; b) centralele şi unităţile asimilate sînt titulare de plan; în aceasta calitate răspund de elaborarea şi realizarea planului unităţilor subordonate, au obligaţia să asigure integrarea şi corelarea propunerilor acestora pe baza specializării şi cooperării în producţie, folosirii intensive a întregului potenţial tehnic, stabilirii unor structuri de producţie corespunzătoare cerinţelor economiei; în elaborarea propunerilor de plan colaborează cu celelalte centrale, cu ministerele şi cu organele locale.Comitetul de Stat al Planificarii elaborează şi fundamentează direct pe centrale şi unităţi asimilate planul de dezvoltare economico-socială, conlucrind în acest scop cu ministerele; c) ministerele şi celelalte organe centrale sînt titulare de plan pentru ramura sau activitatea pe care o coordonează; întocmesc proiectele de plan pe minister prin însumarea planurilor centralelor şi celorlalte unităţi subordonate; elaborează proiectele de planuri pentru ramura de care răspund."3. La articolul 18 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Comitetul de Stat al Planificarii împreună cu ministerele defalca şi urmăresc execuţia planului direct pe centrale, precum şi pe mari combinate şi întreprinderi de importanţa deosebită, asigurind soluţionarea tuturor problemelor pentru îndeplinirea prevederilor de plan. Combinatele şi unităţile de importanţa deosebită se stabilesc anual prin decret al Consiliului de Stat."4. La articolul 20, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Normele de consum şi sarcinile de tipizare a produselor şi materialelor se vor stabili cu un an înaintea anului de plan şi vor sta la baza întocmirii planului de dezvoltare economico-socială al anului următor. În această perioadă, ministerele, centralele şi întreprinderile vor stabili măsuri tehnico-organizatorice pentru încadrarea în normele de consum."5. La articolul 21 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Producţia destinată consumului intern trebuie să fie practic integral contractată pînă la definitivarea planului pentru anul următor, în care scop balantele materiale se vor actualiza odată cu prevederile de plan, iar pentru export să se încheie contracte ferme, contracte cadru, contracte de lungă durata, comenzi sau convenţii, care să asigure certitudinea desfacerii produselor şi folosirea deplina a capacităţilor de producţie. Contractele economice pentru maşini, utilaje şi instalaţii destinate realizării obiectivelor de investiţii vor fi strict corelate cu termenele aprobate de punere în funcţiune a investiţiilor."6. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Pe baza observaţiilor şi propunerilor adunărilor generale şi consiliilor oamenilor muncii, Consiliul de Miniştri definitiveaza proiectul de plan pentru anul următor. Planul naţional unic se supune, în trimestrul IV al anului premergător anului de plan, de către Consiliul de Miniştri, spre examinare, Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale şi Camerei legislative a consiliilor populare şi se adoptă de Marea Adunare Naţionala.Sarcinile din planul naţional unic, adoptat de Marea Adunare Naţionala, se desfăşoară, pe titulari de plan, prin decret al Consiliului de Stat, pe baza propunerilor Consiliului de Miniştri.În vederea asigurării desfăşurării ritmice şi echilibrate a activităţii în cursul anului, principalele sarcini cuprinse în planul anual se repartizează pe trimestre, luni şi decade.Planurile fiecărei luni şi decade vor cuprinde sarcini pe produse fizice, pe sortimente şi în unităţi de măsura precise, precum şi indicatorii valorici corespunzatori. Se vor asigura nominalizarea întregii producţii fizice şi concordanta acesteia cu producţia valorică, respectîndu-se strict preţurile de producţie şi de livrare legal stabilite.Repartizarea producţiei pe trimestre şi luni se va face corespunzător prevederilor programelor de asigurare cu energie în perioadele de vara şi iarna, cerinţelor utilizării cu maximum de randament a combustibililor şi energiei, aplatizarii virfurilor de sarcina. Unităţile mari consumatoare de energie vor fi programate să efectueze reparaţii capitale cu prioritate în lunile de iarna.Ministerele, centralele şi comisiile de planificare teritorială, în conlucrare cu Comitetul de Stat al Planificarii, vor asigura, la fiecare unitate, programarea şi lansarea din timp a producţiei, îndeosebi a celei destinate exportului. În funcţie de specific, producţia pentru export va fi finalizată în primele doua decade ale lunii respective."7. La articolul 24 se adauga un nou alineat, cu următorul cuprins:"Adunarea generală analizează şi aproba activitatea desfăşurată, modul cum îşi îndeplinesc sarcinile consiliile oamenilor muncii şi birourile executive ale acestora. Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale răspund direct de realizarea producţiei fizice, a producţiei marfa, asigurarea desfacerii produselor la intern şi export, promovarea progresului tehnico- ştiinţific, folosirea tuturor posibilităţilor de creştere a productivitatii muncii, utilizarea intensiva a capacităţilor de producţie, valorificarea superioară a resurselor materiale, încadrarea stricta în normele de consum şi de stoc, mobilizarea întregului potenţial tehnico-productiv al unităţii, în scopul obţinerii unor produse de înaltă calitate, cu cheltuieli cît mai reduse."8. La articolul 26, prevederile de la literele h) şi m) vor avea următorul cuprins:"h) executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, asigurind funcţionarea acestora în condiţii de siguranţă deplina şi cu randamente maxime; efectuarea, odată cu reparaţiile capitale, a lucrărilor de modernizare a utilajelor în vederea îmbunătăţirii performantelor tehnico-economice, reducerii consumurilor specifice de combustibili şi energie, sporirii productivitatii muncii şi ridicării calităţii produselor; planificarea cheltuielilor pentru reparaţiile capitale şi curente, ţinînd seama de folosirea integrală a pieselor de schimb provenite din recuperari.Duratele de serviciu normate ale fondurilor fixe se vor reexamina, în condiţiile legii, îndeosebi la categoriile de fonduri fixe la care evoluţia progresului tehnic este mai rapida, luindu-se măsuri de modernizare şi dotare cu scule, dispozitive şi verificatoare care să asigure prelungirea duratei de utilizare şi reducerea cheltuielilor reprezentind amortizarea;""m) reducerea costurilor de producţie şi a cheltuielilor materiale; determinarea pe repere, semifabricate şi produse, pe baza normelor de consum stabilite, a cheltuielilor pentru materii prime, materiale, combustibili şi energie, ţinînd seama de folosirea tehnologiilor avansate, utilizarea integrală a capacităţilor de producţie, gospodărirea cu maxima eficienta a resurselor materiale; stabilirea, prin plan, pe unitatea de produs, la principalele resurse materiale şi energetice, atît a consumului total, cît şi a cantităţii minime de resurse refolosibile ce va fi utilizata în cadrul consumului total; reducerea cheltuielilor de amortizare pe unitatea de produs; ridicarea eficientei fondurilor fixe; accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante, creşterea rentabilitatii şi a beneficiilor;"9. La articolul 27, prevederile de la litera d) vor avea următorul cuprins:"d) integrarea, specializarea şi profilarea producţiei, stabilirea de programe de cooperare între întreprinderile subordonate şi unităţile componente, între acestea şi alte centrale, precum şi cu unităţi economice din alte tari; stabilirea profilului doi de fabricaţie al întreprinderilor, iar în unele cazuri, şi a profilului trei, precum şi a măsurilor pentru realizarea producţiei potrivit acestor profiluri; respectarea profilului de fabricaţie stabilit, potrivit legii, pentru fiecare întreprindere;"10. La articolul 27 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Fiecare centrala este obligată sa funcţioneze pe principiul autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare. Centrala are obligaţia să asigure ca fiecare unitate subordonata să-şi desfăşoare activitatea pe baza autogestiunii şi autofinantarii, sa gospodareasca cu maxima eficienta resursele încredinţate. Centrala răspunde direct de realizarea planului în faţa Consiliului de Miniştri."11. La articolul 36, prevederile de la litera c) vor avea următorul cuprins:"c) repartizarea judicioasă a mărfurilor pe categorii de transport, pe baza criteriilor economice, a calculelor de optimizare a transporturilor; reducerea transporturilor cu costuri ridicate şi consumuri mari energetice, în special a transporturilor auto, creşterea transporturilor pe calea ferată, precum şi zonarea acestora în vederea diminuării cheltuielilor de transport în costurile de producţie;"12. La articolul 39, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Totodată, prin plan se vor stabili termenele pînă la care proiectantii trebuie să definitiveze documentaţiile tehnico-economice pentru noile obiective de investiţii, respectarea acestor termene avîndu-se în vedere la eliberarea fondului de retribuire pentru proiectanţi."13. Alineatul final al articolului 39 va avea următorul cuprins:"Maşinile şi utilajele necesare programului de investiţii vor fi introduse în fabricaţie în corelare stricta cu termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a noilor obiective. Pentru utilajele cu ciclu lung de fabricaţie, documentaţiile tehnico-economice vor fi definitivate pînă la 1 iulie, înaintea anului de plan, dacă prin lege nu se prevede altfel; perioada de pregătire tehnologică va fi de 3 luni şi, numai în cazuri temeinic justificate, de cel mult 6 luni; în această perioadă vor fi precizate şi toate elementele necesare asigurării aprovizionarii tehnico-materiale."14. Alineatul 1 al articolului 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Planurile cincinale şi anuale cuprind obiectivele privind creşterea nivelului calitativ al produselor, lucrărilor şi serviciilor în concordanta cu progresul ştiinţei şi tehnicii, cu cerinţele consumatorilor interni şi externi, în condiţiile unei eficiente economice ridicate. Planurile vor cuprinde indicatori specifici de măsurare a nivelului tehnic şi calitativ al produselor, cum sînt: ponderea producţiei de calitate superioară în totalul producţiei realizate, ponderea în producţia marfa a valorii produselor de calitate la nivel mondial."15. La articolul 62 se introduc doua noi alineate, cu următorul cuprins:"Comisiile de planificare teritorială vor supune propunerile de plan şi principalele probleme ale îndeplinirii planului dezbaterii şi aprobării comitetului executiv al consiliului popular şi consiliului judeţean al oamenilor muncii, care răspund de întreaga activitate economico-socială a judeţului.Sarcinile de plan pe trimestre cu eşalonare pe luni şi pe decade pentru producţie şi export, fizice şi valorice, pe centrale şi întreprinderi, vor fi desfăşurate pe fiecare judeţ de Comitetul de Stat al Planificarii, împreună cu ministerele, centralele industriale şi comisiile de planificare teritorială."  +  Articolul 2Legea contractelor economice, nr. 71/1969, astfel cum a fost publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 60 din 14 iulie 1979, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Producţia destinată consumului intern trebuie să fie practic integral contractată pînă la definitivarea planului pentru anul următor."2. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Contractele economice se vor încheia în cadrul unei perioade de cel mult 60 de zile, cu respectarea următoarelor termene: a) unitatea beneficiara va emite comenzi în termen de 15 zile de la data primirii normativelor de plan, iar în cazul produselor pentru care se elaborează şi balante materiale, de la data primirii repartitiilor; b) în termen de 15 zile de la primirea comenzii beneficiarului, unitatea furnizoare este obligată sa emita proiectul de contract sau, după caz, confirmarea comenzii; c) unitatea beneficiara are obligaţia sa restituie proiectul de contract semnat, cu sau fără obiecţii, în termen de 10 zile de la data cînd l-a primit; d) cînd sînt obiecţii la contract, părţile, dacă sînt din aceeaşi localitate, trebuie să le concilieze în termen de 10 zile, iar dacă sînt din localităţi diferite, în termen de 15 zile; convocarea beneficiarului este în sarcina furnizorului; e) furnizorul este obligat sa sesizeze, în termen de 5 zile, organul competent pentru soluţionarea eventualelor obiecţii neconciliate; în cazul depăşirii termenului de sesizare, obiecţiile beneficiarului se considera acceptate, dacă nu contravin legii."3. La articolul 26, prevederile de la litera c) vor avea următorul cuprins:"c) ministere, alte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, în cazul în care părţile contractante sînt în subordinea unor organe diferite, iar neînţelegerile nu au putut fi conciliate de centralele de care aparţin; neînţelegerile ivite la contractele interne pentru realizarea operaţiunilor de export şi cooperare economică internationala se rezolva împreună cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale;"4. La articolul 26, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Rezolvarea neintelegerilor se face pe baza justificarii tehnico-economice şi legale prezentate de părţi, cu participarea acestora şi, după caz, a coordonatorului de balanţa."5. Prevederile de la litera c) a articolului 27 se abroga.6. La articolul 44 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Despăgubirile datorate de furnizor vor include şi pagubele suportate de beneficiar ca urmare a penalitatilor şi despăgubirilor pe care acesta le-a plătit beneficiarilor săi datorită neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului încheiat cu furnizorul respectiv. În acest caz, termenul de prescripţie curge de la data plăţii penalitatilor şi despăgubirilor în cauza."7. La articolul 93 se introduc doua noi alineate, cu următorul cuprins:"Pagubele cauzate unităţilor socialiste prin plata de penalităţi şi despăgubiri ca urmare a încălcării obligaţiilor asumate prin contracte se recuperează, potrivit legii, de la persoanele vinovate. Conducerile unităţilor răspund nemijlocit de luarea măsurilor necesare în vederea stabilirii persoanelor vinovate, angajării răspunderii acestora şi recuperării operative a pagubelor.Pagubele prevăzute la alineatul precedent, care, potrivit legii, nu sînt imputabile unor persoane, se suporta astfel: a) 60 la suta din influentele negative rezultate din penalităţi şi din despăgubirile plătite se suporta din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, determinat pe baza cotelor stabilite potrivit legii.Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale vor stabili, pe fiecare colectiv de oameni ai muncii, suma cu care se reduce fondul de participare la beneficii în raport cu răspunderea ce îi revine pentru încălcarea obligaţiei contractuale care a avut drept consecinţa plata de penalităţi şi despăgubiri; b) diferenţa de 40 la suta din cuantumul influentelor negative rezultate din penalităţile şi din despăgubirile plătite se suporta din beneficiul total al întreprinderii sau centralei, după caz, înainte de determinarea beneficiului de repartizat, potrivit legii."  +  Articolul 3Legea investiţiilor nr. 9/1980, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 109 din 23 decembrie 1980, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 3 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(3) Înscrierea în plan şi realizarea de noi obiective de investiţii se vor putea face numai dacă sînt utilizate pe deplin capacitatile şi suprafeţele existente. Dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor în funcţiune se vor realiza în primul rind prin amplasarea maşinilor şi utilajelor în spaţiile şi pe suprafeţele existente. Înscrierea în plan şi achiziţionarea de noi maşini, utilaje şi instalaţii se vor face numai în condiţiile în care la cele existente se asigură realizarea parametrilor tehnico-economici prevăzuţi în cărţile tehnice."2. La articolul 17, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru utilajele şi instalaţiile de natura produselor cu ciclu lung de fabricaţie, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea finanţelor, în planul anual de investiţii şi în listele de utilaje se înscriu valorile corespunzătoare fiecărei etape de fabricaţie stabilite pentru anul respectiv."3. Alineatul 3 al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(3) Organele menţionate în alin. (2) îşi vor da avizul pentru înscrierea în planul anual de investiţii a dotării cu noi maşini, utilaje, mijloace de transport şi alte investiţii de natura acestora, numai în cazurile în care la cele existente se asigură realizarea parametrilor tehnico-economici prevăzuţi în cărţile tehnice."4. La articolul 77 se introduc doua noi alineate, cu următorul cuprins:"(4) Cheltuielile pentru lucrările de modernizare executate odată cu reparaţiile capitale la maşini, utilaje şi instalaţii, ale căror valori depăşesc 20% din valoarea reparaţiilor, se finanţează în întregime, de către băncile specializate, din fondurile de investiţii. Valoarea modernizărilor respective majorează valoarea de inventar a fondurilor fixe reparate. (5) Prin excepţie de la prevederile legale referitoare la elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice de investiţii, precum şi la realizarea şi finanţarea acestora, lucrările de modernizare prevăzute la alineatul precedent se executa pe baza documentaţiilor elaborate şi aprobate pentru lucrările de reparaţii capitale şi în condiţiile prevăzute de lege pentru efectuarea acestor reparaţii."  +  Articolul 4Legea nr. 20/1984 privind tipizarea şi standardizarea produselor, construcţiilor şi tehnologiilor, normarea tehnica a consumurilor materiale şi energetice, ridicarea calităţii şi nivelului tehnic al produselor, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 91 din 21 decembrie 1984, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 15 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Pentru principalele materii prime şi materiale la care prin balante sînt nominalizate şi cantităţile de resurse refolosibile, organele prevăzute de lege vor stabili atît norma tehnica de consum, cît şi norma minima de consum de materiale refolosibile pe unitatea de produs sau grupa de produse, după caz."2. Alineatul 2 al articolului 17 se abroga.3. Alineatul 4 al articolului 22 va avea următorul cuprins:"Normele tehnice de reparaţii se revizuiesc şi se completează ca urmare a punerii în funcţiune de noi tipuri de maşini, utilaje, instalaţii, clădiri şi alte construcţii, a rezultatelor obţinute în exploatare, a îmbunătăţirii tehnologiilor de execuţie a reparaţiilor şi a modernizărilor efectuate în cadrul lucrărilor de reparaţii."  +  Articolul 5Legea finanţelor nr. 9/1972, astfel cum a fost publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 59 din 13 iulie 1979, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 25 se introduc doua noi alineate, cu următorul cuprins:"(2) Fondul de rezerva pentru mijloacele circulante ce se constituie la centrale se completează şi cu vărsămintele efectuate de întreprinderile în subordine din fondul mijloacelor circulante constituit din beneficiile peste plan, potrivit legii. (3) Sumele vărsate la centrale pentru constituirea fondului de rezerva pentru mijloace circulante, din beneficiile peste plan, vor aparţine, în continuare, întreprinderilor depunatoare şi pot fi restituite acestora în cazurile în care au greutăţi financiare sau nu mai sînt necesare centralelor."2. La articolul 49 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"(5) Normativele financiare - baremuri de cheltuieli - la principalele produse vegetale şi animale din unităţile agricole de stat şi cooperatiste se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat."3. În locul alineatului 5 al articolului 51 se introduc 5 noi alineate, cu următorul cuprins:"(5) Creditarea mijloacelor circulante se face pe termen de pînă la 12 luni; peste acest termen se pot acorda credite pentru produsele cu ciclu de producţie mai mare de un an care nu se decontează pe etape de fabricaţie, pentru cheltuielile de organizare a santierelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.(5^1) Pentru produsele cu ciclu lung de fabricaţie, destinate investiţiilor, cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta lege, decontarea se va face pe etape de fabricaţie, stabilite corespunzător stadiilor de execuţie fizica.(5^2) Pentru produsele prevăzute la alin. (5^1), Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, împreună cu ministerele, vor stabili etapele de fabricaţie, precum şi norme şi normative de fabricaţie care să stea la baza decontării parţiale de către beneficiarii produselor respective.(5^3) Decontarea pe etape de fabricaţie se va face numai cu condiţia respectării stricte a termenelor şi etapelor de realizare a produselor respective, potrivit normelor şi normativelor de fabricaţie aprobate.(5^4) În cazul nerespectării termenelor stabilite, întreprinderile producătoare vor plati beneficiarilor produselor penalităţile şi daunele prevăzute de lege."4. Legea se completează cu anexa nr. 3, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezentul decret.  +  Articolul 6Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat, precum şi la funcţionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, astfel cum a fost republicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 11-12 din 27 ianuarie 1982, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Prevederile de la litera c) a articolului 23 vor avea următorul cuprins:"c) fondul de rezerva pentru mijloacele circulante, format prin preluarea unei cote de 0,5 la suta din fondurile mijloacelor circulante constituite anual de întreprinderile subordonate.Acest fond se completează şi cu vărsămintele efectuate de întreprinderile în subordine din fondul mijloacelor circulante constituit din beneficiile peste plan, potrivit legii ;"2. La articolul 37, după litera a) se introduce litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) ia măsuri şi răspunde direct de realizarea producţiei fizice, a producţiei marfa, asigurarea desfacerii produselor la intern şi export, promovarea progresului tehnico-ştiinţific, folosirea tuturor posibilităţilor de creştere a productivitatii muncii, utilizarea intensiva a capacităţilor de producţie, valorificarea superioară a resurselor materiale, încadrarea stricta în normele de consum şi de stoc, mobilizarea întregului potenţial tehnico-productiv al întreprinderii, în scopul obţinerii unor produse de înaltă calitate, cu cheltuieli cît mai reduse;"3. După alineatul 2 al articolului 40 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"De asemenea, membrii biroului executiv al consiliului oamenilor muncii au răspunderea materială colectivă, inclusiv pentru beneficiul nerealizat de unitate, în cazul neîndeplinirii sarcinilor de producţie prevăzute în plan ori al depăşirii consumurilor normate, dacă din vina lor nu au fost luate măsurile necesare pentru desfăşurarea normală a procesului de producţie."4. După articolul 42 se introduce articolul 42^1, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - Directorul, contabilul şef şi celălalt personal de conducere răspund material, potrivit Codului muncii, pentru pagubele cauzate din vina lor prin angajarea cheltuielilor materiale şi băneşti ale unităţii.De asemenea, directorul, contabilul şef şi celălalt personal de conducere al unităţii răspund material şi pentru paguba adusă unităţii din vina lor în următoarele situaţii: a) pentru neluarea în termen a măsurilor de recuperare a pagubelor de la cel care le-a produs; b) pentru pagubele cauzate de personalul din subordine în cazul în care:- acest personal a fost încadrat cu încălcarea legii;- deşi au cunoscut ca personalul în subordine nu îşi îndeplineşte atribuţiile, nu au luat măsurile necesare pentru evitarea pagubelor.În situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) răspunderea este solidară cu aceea a personalului în subordine care a cauzat paguba; c) pentru pagubele cauzate de personalul în subordine ca urmare a neasigurarii unui control eficient şi la termen, neluării măsurii inventarierii bunurilor sau neurmaririi sistematice a modului de realizare a sarcinilor.În situaţia prevăzută la lit. c) răspunderea este în limita valorii nerecuperate de la persoana care a provocat direct paguba, iar executarea se face începînd cu data constatării imposibilităţii de recuperare a pagubei în termen, potrivit legii, de la aceasta."5. La articolul 48, după litera a) se introduce litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) ia măsuri şi răspunde direct de realizarea producţiei fizice, a producţiei marfa, asigurarea desfacerii produselor la intern şi export, promovarea progresului tehnico-ştiinţific, folosirea tuturor posibilităţilor de creştere a productivitatii muncii, utilizarea intensiva a capacităţilor de producţie, valorificarea superioară a resurselor materiale, încadrarea stricta în normele de consum şi de stoc, mobilizarea întregului potenţial tehnico-productiv al centralei în scopul obţinerii unor produse de înaltă calitate, cu cheltuieli cît mai reduse;"6. La articolul 53 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Prevederile art. 42^1 se aplică în mod corespunzător şi pentru directorul general, contabilul şef şi celălalt personal de conducere din centrale."7. La articolul 80 se adauga cinci noi alineate, cu următorul cuprins:"Pentru orice paguba adusă unităţii persoana vinovata este obligată la plata despăgubirilor corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de lege.În cazul în care persoana obligată la plata despăgubirii a devenit, ulterior stabilirii răspunderii, insolvabilă sau în cazul în care, după 5 ani de la începerea executării, despăgubirea nu poate fi recuperată de la persoana respectiva, inclusiv din bunurile sale sau din bunurile altei persoane urmărite potrivit legii, paguba se suporta din fondul de participare la beneficii.Paguba se suporta din fondul de participare la beneficii şi în cazul în care persoana care a cauzat dăuna nu poate fi identificata ori a dispărut.Dacă fapta prin care s-a cauzat paguba constituie infracţiune, iar făptuitorul sau altă persoană obligată la plata despăgubirii, potrivit legii, sînt insolvabili, paguba nerecuperata potrivit alineatelor precedente se acoperă şi din sumele depuse ca părţi sociale la fondul de dezvoltare al unităţii.Acoperirea despăgubirii din fondul de participare la beneficii sau din sumele depuse ca părţi sociale la fondul de dezvoltare al unităţii nu constituie o cauza de exonerare de răspundere pentru cei obligaţi la plata despăgubirii, aceştia urmînd a fi urmăriţi, în condiţiile legii, pînă la reîntregirea fondurilor din care s-a făcut plata."8. După articolul 115 se introduce un nou articol, cu următorul cuprins:"Art. 115^1 - Prevederile art. 40, 42^1 şi 80 se aplică, în mod corespunzător, şi organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti sau altor unităţi, potrivit cu specificul lor de activitate.De asemenea, prevederile art. 42^1 şi 80 se aplică, în mod corespunzător, şi în ce priveşte răspunderea legată de gestionarea bunurilor."  +  Articolul 7La articolul 12 din Legea nr. 29/1978 privind formarea, planificarea, destinaţia şi vărsarea beneficiilor, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 114 din 27 decembrie 1978, după litera b) se introduce litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) o cota de 5 la suta pentru constituirea fondului mijloacelor circulante;"  +  Articolul 8Legea retribuirii muncii în unităţile agricole cooperatiste nr. 1/1982, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 36 din 6 aprilie 1982, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 18 alineatele 1 şi 2 se înlocuiesc cu 4 alineate, cu următorul cuprins:"Art. 18 - (1) Obligaţiile ce revin cooperativelor agricole de producţie pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare realizării producţiei planificate, răspunderile cooperatorilor, mecanizatorilor, specialiştilor şi celuilalt personal tehnic productiv şi de administraţie, pentru efectuarea la timp a întregului volum de lucrări şi respectarea tehnologiilor, precum şi drepturile de retribuire, se înscriu în angajamentele încheiate între: a) şeful de echipa şi şeful subunitatii de producţie - şeful de ferma, de brigada sau de sector. Angajamentul va fi semnat de şeful subunitatii şi toţi membrii echipei; b) şeful subunitatii de producţie - şeful de ferma, de brigada sau de sector - împreună cu şeful secţiei de mecanizare şi conducerea cooperativei agricole reprezentată de preşedinte, inginer şef şi contabil şef. (2) Angajamentele se aproba de consiliul de conducere al cooperativei agricole de producţie. (3) În angajamentele menţionate la alin. 1 vor fi prevăzute suprafeţele pe culturi, speciile şi categoriile de animale repartizate, utilajele şi materialele necesare, productiile ce trebuie obţinute, tehnologiile ce vor fi aplicate, perioadele de timp pentru executarea lucrărilor, volumul de muncă necesar potrivit normelor stabilite, drepturile de retribuire şi răspunderile, potrivit legii, pentru pagubele materiale aduse unităţii. (4) Preşedintele, vicepreşedintele, inginerul şef şi contabilul şef încheie un angajament cu direcţia generală pentru agricultura şi uniunea judeteana a cooperativelor agricole de producţie. În acest angajament se stabilesc obligaţiile şi răspunderile concrete ale persoanelor din conducerea cooperativei referitoare la realizarea sarcinilor de producţie şi economice, prevăzute în planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii, drepturile de retribuire, în raport cu realizarea sarcinilor de plan, precum şi obligaţiile direcţiei generale pentru agricultura privind asigurarea bazei tehnico-materiale prevăzute în plan şi răspunderea părţilor pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate."2. Alineatul 2 al articolului 63 se înlocuieşte cu trei alineate, avînd următorul cuprins:"(2) Obligaţiile ce revin asociaţiei pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare realizării productiilor planificate, răspunderile cooperatorilor, mecanizatorilor, specialiştilor şi celuilalt personal tehnic productiv şi de administraţie pentru efectuarea la timp a întregului volum de lucrări şi respectarea tehnologiilor, precum şi drepturile de retribuire, se înscriu în angajamente încheiate între: a) şeful de echipa şi şeful subunitatii de producţie - şeful de ferma sau sector. Angajamentul va fi semnat de şeful subunitatii şi toţi membrii echipei; b) şeful subunitatii de producţie - şeful de ferma sau sector - împreună cu şeful secţiei de mecanizare şi conducerea asociaţiei. Angajamentele se aproba de consiliul oamenilor muncii. (3) În angajamentele menţionate la alin. (2) vor fi prevăzute suprafeţele pe culturi, speciile şi categoriile de animale repartizate, utilajele şi materialele necesare, productiile ce trebuie obţinute, tehnologiile ce vor fi aplicate, perioadele de timp pentru executarea lucrărilor, volumul de muncă necesar potrivit normelor stabilite, drepturile de retribuire şi răspunderile, potrivit legii, pentru pagubele materiale aduse asociaţiei din vina lor. (4) Directorul, inginerul şef şi contabilul şef încheie angajamentul cu direcţia generală pentru agricultura şi uniunea judeteana a cooperativelor agricole de producţie. În acest angajament se stabilesc obligaţiile şi răspunderile concrete ale persoanelor din conducerea asociaţiei referitoare la realizarea sarcinilor de producţie şi economice, prevăzute în planul de producţie şi bugetul de venituri şi cheltuieli al asociaţiei, drepturile de retribuire, în raport cu realizarea sarcinilor de plan, precum şi obligaţiile direcţiei generale pentru agricultura privind asigurarea bazei tehnico-materiale prevăzută în plan, cît şi răspunderea părţilor pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate."3. După articolul 80 se introduc articolele 80^1, 80^2 şi 80^3, cu următorul cuprins:"Art. 80^1 - (1) Specialiştii agricoli, alte cadre cu pregătire superioară şi contabilii şefi care lucrează în unităţile agricole cooperatiste sînt încadraţi cu contract de muncă de aceste unităţi şi sînt retribuiţi în acord global, în raport cu munca prestată şi productiile obţinute, potrivit legii. (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), retributia tarifara se stabileşte în condiţiile Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974. De asemenea, acest personal beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege, precum şi de cele care se acordă personalului muncitor încadrat cu contract de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare. (3) În cazul depăşirii productiilor planificate veniturile cresc în mod corespunzător şi nu sînt plafonate. (4) În situaţia nerealizarii productiilor planificate sau a neîndeplinirii obligaţiilor de la locul de muncă, retributia se diminuează în mod corespunzător, potrivit legii, fără a se asigura venit garantat.Art. 80^2 - (1) Specialiştii agricoli, alte cadre cu pregătire superioară şi contabilii şefi care lucrează în unităţile agricole cooperatiste se reco- manda să fie primiţi ca membri ai cooperativelor agricole de producţie, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care devin cooperatori îşi păstrează calitatea de reprezentanţi ai statului în unităţile agricole cooperatiste şi beneficiază, în continuare, de toate drepturile prevăzute de lege pentru personalul muncitor încadrat cu contract de muncă.Art. 80^3 - (1) Pentru anul 1986, fondul necesar retribuirii specialiştilor agricoli, altor care cu pregătire superioară şi contabililor şefi, încadraţi în cooperativele agricole de producţie, se asigura, în continuare, de la bugetul de stat. (2) Pentru anul 1987 se va stabili, pe fiecare cooperativa agricolă de producţie, la propunerea direcţiilor generale pentru agricultura, uniunilor judeţene ale cooperativelor agricole de producţie şi sucursalelor Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, cu avizul Ministerului Agriculturii, al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi al Băncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, cota din fondul de retribuire care se asigura de la bugetul de stat şi cota care se acoperă de cooperativa agricolă. (3) Eliberarea fondului de retribuire se face de către Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, cu aprobarea organelor de conducere ale unităţilor agricole cooperatiste, în raport cu munca prestată şi cu rezultatele obţinute, precum şi cota care se acoperă de cooperativa agricolă.4. Alineatul 6 al articolului 81 va avea următorul cuprins:"(6) Retribuirea personalului încadrat cu contract de muncă de cooperativa agricolă de producţie şi de asociaţia economică intercooperatista se face potrivit prevederilor Legii nr. 57/1974, cu condiţia executării unor lucrări de volum şi de complexitate similare cu cele stabilite pentru personalul din unităţile de stat cu acelaşi profil şi grad de organizare, fără a depăşi nivelul retributiei funcţiilor sau meseriilor respective din unităţile de stat sau ale cooperaţiei meşteşugăreşti şi - cu excepţia personalului prevăzut la art. 80^1 - nici retributia lunară totală cuvenită preşedintelui cooperativei agricole de producţie, respectiv directorului asociaţiei economice intercooperatiste."  +  Articolul 9Legea nr. 12/1971 privind încadrarea şi promovarea în munca a personalului din unităţile socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 131 din 21 octombrie 1971, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul 7 al articolului 22 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Promovarea muncitorilor în categoria a 5-a şi următoarele se poate face numai după însuşirea de către aceştia a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare exercitării unei a doua meserii, stabilită de conducerea unităţii, în raport cu necesităţile producţiei, dovedită prin certificat de calificare (policalificare) eliberat în condiţiile legii. Pe perioada însuşirii celei de-a doua meserii - policalificare sau recalificare - muncitorii îşi menţin categoria şi treapta pe care o au în meseria de baza."2. După articolul 69 se introduce articolul 69^1, cu următorul cuprins:"Art. 69^1 - Promovarea personalului muncitor în categorii şi funcţii, precum şi trecerea acestuia în trepte şi gradatii superioare, se fac în condiţiile prevăzute de prezenta lege, numai dacă a absolvit şi un curs de ridicare a calificării sau o alta forma de perfecţionare profesională, organizată conform reglementărilor legale."  +  Articolul 10Articolul 5 litera a) din Decretul nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, astfel cum a fost republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 63 din 16 iunie 1975, va avea următorul cuprins:"a) exercita controlul în întreaga economie asupra folosirii depline şi în condiţii de siguranţă a fondurilor fixe, exploatării, întreţinerii şi repararii corespunzătoare a acestora, inzestrarii cu piese de schimb, punînd accentul pe controlul pregătirii reparaţiilor şi reviziilor, realizarea acestora în intervalul planificat şi în condiţii de calitate care să asigure menţinerea parametrilor funcţionali, pe întărirea ordinii în unităţi şi la locurile de muncă, pe creşterea răspunderii întregului personal muncitor, prin predarea sub semnatura, între schimburi, a utilajelor şi instalaţiilor; controlează folosirea la capacitate a fondurilor fixe şi propune, împreună cu Comitetul de Stat al Planificarii, măsuri pentru încărcarea raţională a capacităţilor de producţie şi redistribuirea la alte organizaţii economice a utilajelor nefolosite sau slab încărcate, evitînd astfel includerea în planurile anuale a noi dotări cu utilaje similare;"  +  Articolul 11Pe baza propunerilor prezentate de ministere, celelalte organe centrale şi locale, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor supune, spre aprobare, modificarea indicatorilor economici şi financiari din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat şi în rezervele financiare, pe anul 1986, rezultate din aplicarea prezentului decret.  +  Anexa 1 Produse cu ciclu lung de fabricaţie la care decontarea se efectuează pe etape de fabricaţie - Platforme de foraj marin- Platforme de exploatare fixe- Instalaţii de foraj de mare adîncime- Cazane 420 t/abur/ora- Cazane 520 t/abur/ora- Cazane 720 t/abur/ora- Cazane 1035 t/abur/ora- Turbine D.S.L. ( 50 MW)- Turbina (120 MW)- Turbina (330 MW)- Excavator cu rotor ERC 1400RSC 470- Instalatie de haldat IH 6500- Complexe mecanizate de sustinere- Mori autogene şi cu bile- Strunguri Karusel cu D peste 5000 mm- Maşini de rectificat cu ghidaje RG 2000- Maşini de frezat longitudinal cu portal- Presa 12.000 t/f- Presa 6.000 t/f----------------------