HOTĂRÂRE nr. 895 din 4 august 2005privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 18 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, înfiinţată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică independentă, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului şi în coordonarea directă a primului-ministru. (2) Sediul ANRMAP este în municipiul Bucureşti. (3) ANRMAP preia drepturile şi obligaţiile Direcţiei de reglementare şi monitorizare a achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ale Serviciului achiziţii lucrări publice al Direcţiei generale achiziţii în lucrări publice şi infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în domeniul reglementării, monitorizării şi controlului achiziţiilor publice. (4) Activitatea de suport tehnic pentru funcţia de monitorizare, prevăzută la art. 3 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005, este preluată de la Ministerul Finanţelor Publice de către ANRMAP începând cu data de 1 februarie 2006.  +  Articolul 2 (1) În vederea îndeplinirii rolului său fundamental privind formularea la nivel de concepţie, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice, ANRMAP elaborează şi propune Guvernului României proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea în domeniul achiziţiilor publice. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale ANRMAP se consultă şi colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte instituţii publice, sindicate şi patronate. (3) Orice proiect de act normativ, care poate avea impact asupra activităţilor reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice, poate fi supus spre adoptare Guvernului numai dacă a fost avizat de ANRMAP.  +  Articolul 3 (1) Asigurarea unui cadru legal coerent şi armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achiziţiilor publice, precum şi modificarea, completarea şi urmărirea modului de punere în aplicare a acestuia sunt încredinţate ANRMAP, care este învestită să adopte măsuri, în condiţiile legii, pentru a preveni, a stopa sau a remedia efectele produse de încălcarea prevederilor legale în domeniu. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale ANRMAP are dreptul de a solicita autorităţilor contractante, în condiţiile legii, informaţii/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.  +  Articolul 4 (1) Preşedintele ANRMAP conduce întreaga activitate a instituţiei. (2) Preşedintele are calitatea de ordonator de credite terţiar. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni potrivit art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005. (4) Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui în absenţa acestuia.  +  Articolul 5 (1) Preşedintele reprezintă ANRMAP în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, inclusiv cu organismele şi organizaţiile internaţionale. (2) Preşedintele reprezintă ANRMAP ca persoană juridică şi o angajează patrimonial, prin semnătura sa, în raporturile cu terţii. (3) Preşedintele emite ordine de numire şi de încetare a raporturilor de serviciu, aprobă transferul şi aplică sancţiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul angajat al ANRMAP. (4) Preşedintele are dreptul de a delega competenţe vicepreşedintelui, secretarului general sau direcţiilor din subordine.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorică a ANRMAP este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În cazul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui se pot organiza servicii, birouri sau alte compartimente. (3) Structura personalului şi numărul salariaţilor, pentru fiecare direcţie sau compartiment, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui. (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul ANRMAP se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare ale fiecărei direcţii, aprobate prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul ANRMAP este de 125, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. (2) Personalul compartimentelor din Ministerul Finanţelor Publice şi din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005, se transferă la ANRMAP, cu acordul scris al acesteia, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) În cadrul ANRMAP funcţionează următoarele direcţii: a) Direcţia generală de politici şi reglementare; b) Direcţia generală de dezvoltare operaţională şi monitorizare, care cuprinde Direcţia de consultanţă şi instruire şi Direcţia de monitorizare; c) Direcţia generală de control; d) Direcţia administrativă. (2) În subordinea preşedintelui ANRMAP funcţionează compartimentul de audit public intern.  +  Articolul 9Direcţia generală de politici şi reglementare are următoarele atribuţii principale: a) elaborează legislaţia-cadru în domeniul achiziţiilor publice; b) elaborează normele de aplicare a legislaţiei-cadru în domeniul achiziţiilor publice; c) evaluează necesităţile de perfecţionare a cadrului normativ în domeniu şi propune măsuri de remediere a deficienţelor constatate în funcţionarea sistemului de achiziţii publice; d) iniţiază şi organizează întâlniri periodice cu participanţii din sistem şi cu alte organisme interesate pentru identificarea soluţiilor optime de perfecţionare a cadrului de reglementare; e) emite aviz la proiectele de acte normative, din alte domenii, care pot avea impact asupra activităţilor în domeniul achiziţiilor publice, şi propune modificarea celor care pot afecta respectarea acquis-ului comunitar în materie de achiziţii publice; f) menţine contactul cu serviciile tehnice specializate în domeniul achiziţiilor publice ale Comisiei Europene şi cu instituţiile corespondente din statele membre; g) asigură participarea şi sprijină activitatea comisiilor sau delegaţiilor sectoriale constituite pentru îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de Uniunea Europeană ori în cadrul altor acorduri care vizează achiziţiile publice; h) asigură participarea în cadrul comitetelor consultative şi grupurilor de lucru în domeniul achiziţiilor publice, organizate la nivelul Comisiei Europene; i) elaborează punctul de vedere la solicitările de clarificare pe care autorităţile contractante/potenţialii ofertanţi le transmit cu privire la modul de interpretare şi aplicare a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; j) elaborează puncte de vedere privind contestaţiile primite de autorităţile contractante.  +  Articolul 10Direcţia generală de dezvoltare operaţională şi monitorizare are următoarele atribuţii principale:A. prin Direcţia de consultanţă şi instruire: a) acordă consultanţă de specialitate autorităţilor contractante privind bunele practici în aplicarea procedurilor de achiziţie publică; b) elaborează documente standard, ghiduri şi alte instrumente operaţionale pentru aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică; c) iniţiază şi/sau participă la proiecte ori acţiuni de instruire a personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor contractante; d) realizează studii şi propune soluţii practice pentru dezvoltarea sistemului de achiziţii publice;B. prin Direcţia de monitorizare: a) coordonează mecanismul de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziţie publică în baza informaţiilor transmise de autorităţile contractante; b) prelucrează informaţiile colectate, constituie baze de date relevante şi elaborează statistici, sinteze şi rapoarte referitoare la funcţionarea sistemului achiziţiilor publice; c) gestionează pagina web a ANRMAP; d) analizează modul de funcţionare a sistemului de achiziţii publice.  +  Articolul 11 (1) Direcţia generală de control funcţionează în subordinea vicepreşedintelui ANRMAP şi efectuează controlul: a) în mod obligatoriu pentru orice contract de lucrări a cărui valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro, respectiv pentru orice contract de furnizare sau de servicii a cărui valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro; b) pentru achiziţiile a căror valoare este mai mică decât plafoanele valorice prevăzute la lit. a), ca urmare a primirii unor sesizări sau informaţii referitoare la posibile încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. (2) În efectuarea controlului, Direcţia generală de control are următoarele atribuţii principale: a) verifică şi avizează anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire; b) verifică conformitatea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică cu legislaţia aplicabilă; c) desemnează observatori care vor participa pe lângă comisiile de evaluare a ofertelor, fără a fi remuneraţi de către autorităţile contractante; d) verifică rapoartele de evaluare; e) emite acordul pentru încheierea contractului de achiziţie publică în cazul în care controlul efectuat nu a evidenţiat încălcări sau eludări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. În caz contrar, impune măsuri corective. (3) Sancţiunile prevăzute de lege pentru eludarea sau încălcarea prevederilor legislative în domeniul atribuirii contractelor de achiziţie publică se aplică de persoane anume împuternicite prin ordin al preşedintelui, din cadrul Direcţiei generale de control.  +  Articolul 12Direcţia administrativă funcţionează în subordinea secretarului general al ANRMAP şi are următoarele atribuţii principale: a) asigură, în condiţiile legii, fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget privind veniturile şi cheltuielile ANRMAP şi urmăreşte execuţia acestuia; b) întocmeşte dările de seamă contabile, potrivit legii; c) analizează şi urmăreşte cheltuirea eficientă a fondurilor ANRMAP; d) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la selecţionarea, angajarea şi salarizarea personalului; e) păstrează şi completează carnetele de muncă; f) întocmeşte documentele şi îndeplineşte activităţile necesare pentru angajări, transferări şi pentru încetarea raporturilor de muncă; g) asigură achiziţionarea, potrivit prevederilor legale, a produselor, serviciilor şi/sau lucrărilor necesare derulării activităţii ANRMAP; h) asigură gestionarea şi administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a altor materiale; i) exercită controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor prin care se nasc, se sting sau se modifică raporturi patrimoniale ale ANRMAP.  +  Articolul 13 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin Cancelaria Primului-Ministru. (2) Veniturile proprii se pot constitui din: a) sume obţinute ca urmare a activităţilor de consiliere metodologică şi a acţiunilor de instruire a personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice; b) sume provenite din publicarea de broşuri, cataloage şi alte materiale informative în domeniul achiziţiilor publice; c) fonduri nerambursabile; d) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii. (3) Sumele provenite din sursele prevăzute la alin. (2) şi rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar se reportează în anul următor, în condiţiile legii.  +  Articolul 14ANRMAP utilizează un parc propriu de mijloace de transport format din 8 autoturisme. Consumul lunar normat de carburanţi se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyBucureşti, 4 august 2005.Nr. 895.  +  Anexa Număr maxim de posturi = 125,exclusiv preşedintele şi vicepreşedinteleSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentruReglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice                               ┌──────────────┐                              │ PREŞEDINŢE │                              └───────┬──────┘                                      │ ┌────────────────────────┐   ┌────────────────┐ ├─────┤ Compartimentul │   │ VICEPREŞEDINTE ├─────────────────┤ │ de audit public intern │   └───────┬────────┘ │ └────────────────────────┘           │ │           │ │ ┌────────────────┐           │ ├──────────────────────┤SECRETAR GENERAL│           │ │ └─────────┬──────┘           │ ┌────────┴────────────┐ │ ┌─────────┴───────┐ ┌──────┴──────────┐ ┌───────┴─────────┐ ┌──────┴───────┐ │ │ │Direcţia generală│ │Direcţia generală│ │ │ │Direcţia generală│ │ de politici şi │ │ de dezvoltare │ │ Direcţia │ │ de control │ │ reglementare │ │ operaţională şi │ │administrativă│ │ │ │ │ │ monitorizare │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └───────┬─────────┘ └──────────────┘                                                   │                                          ┌────────┴────────┐                                  ┌───────┴──────┐ ┌──────┴──────┐                                  │ Direcţia de │ │ │                                  │consultanţă şi│ │ Direcţia de │                                  │ instruire │ │ monitorizare│                                  └──────────────┘ └─────────────┘---------