HOTĂRÂRE nr. 808 din 14 iulie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 12 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii se face de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.  +  Articolul 3Autorizaţiile emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 808.  +  Anexa REGULAMENTprivind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, denumite în continuare laboratoare de încercări în construcţii, reprezintă componenta sistemului calităţii în construcţii instituit de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competenţa tehnică a laboratoarelor de a efectua analize şi încercări specifice domeniului construcţii şi competenţa legală de a emite documente valabile pentru atestarea calităţii lucrărilor de construcţii.  +  Articolul 2 (1) Prezentul regulament se aplică: a) laboratoarelor care execută analize şi încercări în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în construcţii, cu standardele naţionale sau cu alte documente tehnice aplicabile, pentru controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii; b) laboratoarelor care execută analize şi încercări pentru constatarea stării tehnice a construcţiilor existente, necesare în cadrul activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor şi de urmărire a comportării în timp a construcţiilor. (2) Prezentul regulament nu se aplică laboratoarelor de încercări prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii. (3) Pentru aplicarea prezentului regulament, expresia lucrări de construcţii semnifică lucrările de execuţie a construcţiilor noi, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrările de intervenţii în timp asupra construcţiilor existente şi instalaţiilor aferente acestora, constând în lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, reabilitare, extindere, desfiinţare parţială şi reparaţii, după caz.  +  Articolul 3Prezentul regulament stabileşte condiţiile generale privind autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii, precum şi cadrul organizatoric de desfăşurare a activităţii de autorizare.  +  Articolul 4Documentele emise de laboratoarele de încercări în construcţii sunt valabile în condiţiile în care: a) laboratoarele emitente sunt autorizate şi autorizarea este valabilă; b) documentele sunt emise pentru domeniile de competenţă autorizate.  +  Capitolul II Domenii şi condiţii de autorizare  +  Articolul 5Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii constă în: a) evaluarea domeniului de activitate, respectiv a analizelor şi încercărilor ce pot fi efectuate; b) evaluarea personalului pentru îndeplinirea unor funcţii sau sarcini specifice în activitatea de laborator.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea domeniului de activitate se realizează pe profiluri şi tipuri de analize şi încercări ce pot fi efectuate, identificate pe baza unui nomenclator de analize şi încercări. (2) Domeniul de activitate autorizat pentru un laborator, poate include unul sau mai multe profiluri, respectiv tipuri, de analize şi încercări.  +  Articolul 7Evaluarea personalului de laborator se face pe baza unor cerinţe privind nivelul de instruire, specialitatea de formare profesională şi experienţa în activitatea de laborator, stabilite prin Procedura de autorizare a personalului din laboratoarele de analize şi încercări în construcţii.  +  Articolul 8 (1) Poate fi autorizată ca laborator de încercări în construcţii orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice, cu sediul în România, care funcţionează ca laborator de încercări şi îndeplineşte criteriile de autorizare şi cerinţele minime de competenţă referitoare la autorizare, prevăzute în Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării. Standardul naţional de referinţă în domeniu este SR EN ISO 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări". (2) Laboratoarele de încercări în construcţii se autorizează, la solicitarea acestora, pe domenii exprimate prin profilurile şi tipurile de analize şi încercări pentru care, pe baza unei evaluări specifice, dovedesc că dispun cel puţin de condiţiile de competenţă tehnică prevăzute de Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii în vederea autorizării. (3) Laboratoarele de încercări în construcţii acreditate de organismul naţional de acreditare se autorizează fără altă evaluare pentru analizele şi încercările înscrise în certificatul de acreditare şi solicitate pentru autorizare în condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a). (4) Laboratoarele de încercări în construcţii autorizate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza autorizării.  +  Articolul 9 (1) Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se finalizează printr-un certificat de autorizare, cu o durată de valabilitate de 4 ani. (2) Pe durata de valabilitate a autorizării, laboratoarele de încercări în construcţii sunt supuse supravegherii permanente prin reevaluări anuale, pe baza cărora autorizarea poate fi menţinută sau, după caz, suspendată, limitată ori retrasă.  +  Capitolul III Organizarea activităţii de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii  +  Articolul 10 (1) Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., prin comisii de autorizare care se organizează la nivelul inspectoratelor teritoriale în construcţii aparţinând acestuia. (2) Comisiile de autorizare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui set unic de documente cuprinzând: a) regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de autorizare; b) proceduri şi instrucţiuni de lucru privind evaluarea laboratoarelor şi a personalului de laborator în vederea autorizării, precum şi supravegherea laboratoarelor autorizate. (3) Componenţa comisiilor de autorizare se aprobă prin dispoziţii ale inspectorului general de stat. (4) Coordonarea comisiilor de autorizare se realizează de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., aparatul central, printr-un compartiment de specialitate. (5) Documentele prevăzute la alin. (2) se elaborează de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi se aprobă de conducerea acestuia.  +  Articolul 11Autorizarea laboratoarelor de încercări în construcţii cuprinde, în principal, următoarele etape: a) depunerea cererii pentru autorizare, însoţită de un chestionar de informare şi autoevaluare completat, de către laboratorul de încercări solicitant la comisia de autorizare de la inspectoratul teritorial în construcţii în jurisdicţia căruia se situează sediul laboratorului, prin care se precizează explicit domeniul pentru care se solicită autorizarea şi informaţiile aferente relevante; b) analizarea de către comisia de autorizare a informaţiilor privind laboratorul solicitant, furnizate de acesta prin chestionarul de informare şi autoevaluare; c) evaluarea la faţa locului de către evaluatori desemnaţi de comisia de autorizare şi întocmirea raportului de evaluare; d) analizarea de către comisia de autorizare a dosarului de evaluare - cerere, chestionar de informare şi autoevaluare, informaţii culese în timpul evaluării la faţa locului, raportul de evaluare şi stabilirea concluziilor cu privire la îndeplinirea criteriilor de autorizare de către laboratorul solicitant; e) întocmirea şi eliberarea certificatului de autorizare; f) supravegherea laboratoarelor autorizate prin reevaluare la intervale specificate şi întocmirea rapoartelor de supraveghere; g) analizarea periodică de către comisia de autorizare a situaţiei laboratoarelor autorizate, pe baza rapoartelor de supraveghere, a programelor de acţiuni corective, a eventualelor sesizări şi reclamaţii şi a altor informaţii relevante pe care le deţin, şi stabilirea concluziilor cu privire la menţinerea sau modificarea, după caz, a statutului autorizării - suspendare, limitare sau retragere.  +  Articolul 12 (1) Comisiile de autorizare din cadrul inspectoratelor teritoriale în construcţii transmit compartimentului de specialitate din cadrul aparatului central datele de identificare a laboratoarelor de încercări în construcţii evaluate şi domeniile lor de competenţă acceptate pentru autorizare, precum şi informaţiile relevante rezultate pe parcursul supravegherii laboratoarelor autorizate. (2) Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului central întocmeşte certificatele de autorizare, care se semnează de inspectorul general de stat, şi le transmite comisiilor de autorizare implicate spre a fi puse la dispoziţia laboratoarelor de încercări în construcţii autorizate.  +  Articolul 13În situaţiile în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităţi în legătură cu îndeplinirea cerinţelor pentru autorizare, evaluatorii împreună cu laboratoarele de încercări în construcţii în cauză stabilesc programe de acţiuni corective pentru eliminarea neconformităţilor, precum şi modul de urmărire şi raportare a realizării acestora, care se supun avizării comisiei de autorizare implicate.  +  Articolul 14Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. transmite semestrial Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului rapoarte informale privind evidenţa laboratoarelor de încercări în construcţii autorizate şi domeniile de competenţă aferente, precum şi eventualele modificări ale statutului în vigoare al autorizărilor.  +  Capitolul IV Obligaţii şi răspunderi  +  Articolul 15Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. are următoarele obligaţii şi răspunderi: a) să organizeze sistemul de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament; b) să asigure funcţionarea acestui sistem şi să îl evalueze periodic în scopul eficientizării şi/sau armonizării cu reglementările legale în vigoare; c) să asigure şi să facă publică evidenţa actualizată la zi a laboratoarelor de încercări în construcţii autorizate; d) să întocmească şi să transmită semestrial rapoarte informale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 16Laboratoarele de încercări în construcţii, care fac obiectul prezentului regulament, au următoarele obligaţii şi răspunderi: a) să facă demersurile necesare pentru autorizare; b) să precizeze toate datele şi informaţiile cerute pentru autorizare; c) să faciliteze şi să asigure condiţiile necesare pentru verificarea la faţa locului de către evaluatorii desemnaţi de comisiile de autorizare a condiţiilor de competenţă tehnică obligatorii pentru autorizare; d) să achite, la termenele stabilite, potrivit reglementărilor aplicabile, costurile pentru autorizare şi supraveghere; e) să menţină permanent condiţiile de competenţă tehnică dovedite la autorizare; f) să facă uz de autorizare exclusiv pentru încercările supuse autorizării şi cuprinse în certificatul de autorizare; g) să informeze imediat comisia de autorizare implicată asupra oricăror schimbări survenite privind condiţiile avute în vedere la acordarea autorizării; h) să stabilească cu clienţii limitele de utilizare a rapoartelor de încercări emise.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 17Până la data aderării României la Uniunea Europeană, laboratoarele de încercări în construcţii ale staţiilor de betoane şi ale staţiilor de mixturi asfaltice sunt supuse cerinţelor de autorizare conform prezentului regulament.  +  Articolul 18După data aderării României la Uniunea Europeană, laboratoarele de încercări în construcţii cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene, care sunt autorizate de autorităţile competente din statele respective sau deţin autorizări echivalente acestora, vor fi considerate autorizate, în sensul prezentei hotărâri, conform principiului recunoaşterii reciproce.  +  Articolul 19Cheltuielile ocazionate de autorizarea şi supravegherea laboratoarelor de încercări în construcţii se suportă de laboratoarele solicitante.  +  Articolul 20Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.___________