HOTĂRÂRE nr. 890 din 4 august 2005pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 11 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, sub îndrumarea comisiilor judeţene şi a comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor urmări şi vor lua măsurile necesare pentru respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor asigura realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi vor propune Guvernului măsurile necesare.  +  Articolul 4Cheltuielile necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigură de la bugetul de stat, prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 21 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 4 august 2005.Nr. 890.  +  AnexăREGULAMENT 04/08/2005