DECRET nr. 10 din 16 ianuarie 1986privind aprobarea şi utilizarea formularelor tipizate în unităţile socialiste şi perfecţionarea sistemului informaţional
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 2 din 17 ianuarie 1986    Pe baza hotărîrilor adoptate de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, din 12 aprilie 1985, în scopul rationalizarii şi simplificării sistemului de evidenta, al perfecţionării sistemului informaţional în unităţile socialiste,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Formularele tipizate se utilizează în unităţile socialiste pentru consemnarea fenomenelor economice şi social-culturale, pentru culegerea, prelucrarea şi asigurarea informaţiilor necesare conducerii economiei naţionale, precum şi pentru elaborarea, fundamentarea, urmărirea şi controlul îndeplinirii sarcinilor de plan, conducerea operativă a activităţilor, cunoaşterea resurselor de munca, materiale şi financiare şi a modului lor de folosire.Formularele tipizate se elaborează şi se codifica într-o concepţie unitară, în scopul ordonării şi prelucrării cît mai operative a datelor cu mijloace moderne de calcul, al creşterii eficientei informaţiilor, al reducerii muncii de evidenta şi a consumului de hirtie.  +  Articolul 2Formularele tipizate, potrivit sferei lor de utilizare, sînt: a) formularele tipizate comune, care se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii din activităţile desfăşurate în toate unităţile socialiste sau în unităţi din subordinea mai multor ministere, organe centrale sau locale, inclusiv în aparatul propriu al acestora; b) formulare tipizate specifice, care se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii caracteristice activităţilor desfăşurate în aparatul propriu sau în unităţi din subordinea unui singur minister, organ central sau local.  +  Articolul 3Se aproba formularele tipizate comune şi nomenclatorul de indicatori pentru:   ________________________________________________________________             Ministerul         (organul central) Activitatea Anexa nr.            coordonator   ________________________________________________________________    a) Comitetul de Stat al       Planificării planificare 1 a, 1 b, 1 c    b) Ministerul Finanţelor financiară 2 a, 2 b, 2 c                                    şi contabila 2 d, 2 e, 2 f    c) Banca Naţionala a Repu-       blicii Socialiste România bancară 3 a, 3 b    d) Direcţia Centrala de Sta-       tistica statistica 4 a, 4 b, 4 c                                                     4 d, 4 e, 4 f                                                     4 g   ________________________________________________________________  +  Articolul 4Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Direcţia Centrala de Statistica, împreună cu celelalte ministere, organe centrale şi locale, vor asigura pentru domeniile de activitate prevăzute la art. 3: a) perfecţionarea în continuare a sistemului informaţional, a metodologiilor şi indicatorilor utilizaţi, precum şi realizarea progresiva a sistemului informatic unitar, pe toate treptele organizatorice, ca nucleu al Sistemului Informatic Naţional; b) elaborarea unui program unitar de realizare a sistemului de prelucrare a datelor cu mijloace moderne de calcul, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret.  +  Articolul 5Numărul maxim de formulare tipizate, comune pe domenii de activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3, precum şi numărul minim de formulare adaptate la cerinţele prelucrării automate a datelor, sînt prevăzute în anexa nr. 5.Numărul maxim de formulare tipizate specifice pe ministere, organe centrale, şi consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi numărul minim de formulare adaptate la cerinţele prelucrării automate a datelor sînt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 6Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste aproba, la propunerea ministerelor şi organelor centrale coordonatoare de domenii de activitate, formulare tipizate comune, potrivit numărului stabilit conform anexei nr. 5.Organele de conducere colectivă ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti aproba formularele specifice, cu avizul organelor centrale coordonatoare de domenii de activitate şi cu acordul Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, potrivit numărului stabilit conform anexei nr. 6.Unele reglementări privind regimul dărilor de seama statistice sînt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 7Unităţile socialiste sînt obligate sa utilizeze, în cadrul sistemului de evidenta, numai formulare tipizate aprobate, conform legii. Pe toate aceste formulare se vor menţiona, după caz, numărul şi data actului normativ sau al aprobării organelor prevăzute la art. 6.  +  Articolul 8Corespunzător numărului de formulare comune şi specifice aprobat prin prezentul decret şi extinderii prelucrării automate a datelor, se vor stabili şi cantităţile de hirtie necesare şi se vor lua măsuri pentru folosirea eficienta şi dimensionarea raţională a personalului muncitor din activitatea de evidenta.  +  Articolul 9In vederea introducerii operative a unor măsuri de perfecţionare a sistemului de evidenta, corespunzător cerinţelor impuse de introducerea unor noi activităţi sau unor noi tehnologii, se autoriza: a) Consiliul de Miniştri, sa aprobe, la propunerea fundamentată a ministerelor şi celorlalte organe centrale prevăzute la art. 4, cu avizul Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, modificarea sau introducerea de formulare tipizate comune sau de noi indicatori, pentru activităţile: planificare, financiară şi contabila, bancară şi statistica, prevăzute în anexele nr. 1*-4*; b) Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, sa aprobe, la propunerea fundamentată a ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, numărul maxim pentru noi formulare tipizate; modificarea numărului de formulare din anexele nr. 5 şi 6 va fi raportată anual Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 10Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste va acţiona împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru: a) perfecţionarea sistemului de evidenta a indicatorilor economici, a sistemului de clasificare şi codificare şi a principalelor corelaţii din economia naţionala; b) raţionalizarea şi reducerea, în continuare, a formularisticii, extinderea numărului de formulare adaptate la cerinţele prelucrării automate a datelor, în scopul realizării unui sistem informaţional şi informatic unitar, operativ şi eficient; c) exercitarea unui control exigent pentru respectarea normelor legale în vigoare privind sistemul informaţional.  +  Articolul 11Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru: a) raţionalizarea în continuare a sistemului de evidenta în unităţile subordonate, precum şi în aparatul propriu; b) elaborarea normelor de utilizare a formularelor comune şi specifice şi actualizarea periodică a acestora; c) analiza periodică în organele de conducere colectivă a modului de utilizare a formularelor tipizate şi a realizării sistemului informaţional şi informatic unitar, precum şi a rezultatelor şi eficientei obţinute; d) înaintarea proiectelor de acte normative spre aprobare, însoţite de avizul prealabil al Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, în toate cazurile în care prevederile acestora generează introducerea unor noi formulare şi evidente sau modificarea celor în vigoare.  +  Articolul 12Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste răspunde pentru asigurarea editării, tipăririi şi livrării ritmice a formularelor tipizate pentru toate unităţile socialiste, în cantităţi fundamentate şi de calitate corespunzătoare, în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora.In acest scop, pe baza comenzilor unităţilor socialiste şi a cantităţilor de hirtie şi carton repartizate prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, va nominaliza cantităţile necesare pentru tipărirea formularelor tipizate aprobate.Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste va emite, cu acordul Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, norme unitare pentru editarea, tipărirea şi livrarea formularelor tipizate aprobate.  +  Articolul 13Dispoziţiile prezentului decret, cu privire la formularele tipizate comune, se aplica şi de unităţile din sectoarele speciale; formularele specifice necesare activităţii din aceste sectoare se aproba de organele de conducere colectivă ale ministerelor şi organelor centrale respective.  +  Articolul 14Formularele tipizate care se utilizează în relaţiile internaţionale, pe baza unor reglementări ale organelor competente ale Republicii Socialiste România, nu fac obiectul prezentului decret.  +  Articolul 15Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, civilă sau materială, potrivit legii.  +  Articolul 16Falsificarea de date statistice, prin înscrierea în documentele oficiale a unor date necorespunzătoare adevărului, ori prin omisiunea cu ştiinţa de a insera unele date, constituie infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal, pedepsita cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 17Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret următoarele fapte: a) introducerea sau utilizarea altor formulare în afară celor tipizate aprobate; b) nerespectarea normelor de utilizare a formularelor tipizate, stabilite potrivit art. 11 lit. b), sau tipărirea acestora cu încălcarea normelor elaborate potrivit art. 12 alin. 3; c) nerespectarea termenelor de prezentare, către organele în drept, a dărilor de seama statistice; d) refuzul de a comunica organelor în drept datele prevăzute în dările de seama statistice; e) refuzul de a prezenta organelor de control, la cerere, materialele necesare controlului prevăzut la art. 10 lit. c), precum şi documentaţia necesară verificării exactităţii datelor statistice; f) introducerea, solicitarea sau transmiterea altor dări de seama, indicatori şi date statistice în dările de seama statistice în vigoare, în afară celor aprobate, precum şi la alte termene şi periodicitati; g) neaplicarea măsurilor stabilite, potrivit legii, de către organele de control.  +  Articolul 18Contravenţiile prevăzute la art. 17 lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amenda de la 1.000 la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), e), f) şig), cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei.  +  Articolul 19Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele anume împuternicite de organele prevăzute la art. 10 şi 11.  +  Articolul 20Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora. Plîngerea, însoţită de o copie a procesului-verbal, se depune la organul din care face parte agentul constatator.Plîngerea se rezolva de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.  +  Articolul 21Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la art. 17-20 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1250/1973 privind reglementarea regimului dărilor de seama statistice de stat şi departamentale, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 163-164 din 22 octombrie 1973, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1028/1975, publicată în Buletinul Oficial nr. 128-129 din 6 decembrie 1975, precum şi alte dispoziţii contrare.------------------  +  Anexa 1a ------------------------------------------------------------------------------ Nr. Cod formular crt. Denumirea formularului ---------------------------                                                    Baza Varianta ------------------------------------------------------------------------------  0 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------                            1.a/1 INDUSTRIE                           -----------------                  Producţia industriala şi capacităţile de producţie 1. Propuneri de plan pentru principalii    indicatori 1-1-1A 2. Capacităţi de producţie industriala si    gradul lor de utilizare 1-1-2A 3. Producţia fizica şi fundamentarea producţiei    industriale valorice 1-1-3A    - producţia de repere de piese de schimb      destinată beneficiarilor interni 1-1-3/aA    - fundamentarea producţiei fizice şi destinaţia      acesteia 1-1-3/bA    - indicatorii înnoirii şi modernizării producţiei 1-1-3/cA 4. Program unitar de cooperare pentru realizarea    producţiei şi exportului 1-1-4A                  Cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică si                  introducerea progresului tehnic 5. Instalaţii pilot, experimentale şi standuri    de proba 1-6-3 6. Tehnologii şi sisteme de mecanizare    (automatizare) asimilate, care se prevăd in    producţie 1-6-4 7. Obiective de tipizare şi standardizare 1-6-5                  Îmbunătăţirea calităţii producţiei şi a produselor 8. Fundamentarea îmbunătăţirii calităţii    produselor 1-7-1A 9. Producţia destinată fondului pieţei pe    sortimente şi clase de calitate îmbunătăţite 1-7-210. Limite maxime de pierderi tehnologice 1-7-3                  Reparaţii - investiţii - construcţii11. Fundamentarea planului reparaţiilor capitale,    reviziilor generale şi modernizărilor la    principalele instalaţii şi utilaje    tehnologice 1-8-4A                  Aprovizionarea tehnico-materială12. Balanţa materială*) 1-10-2A                  Munca şi retribuirea muncii13. Fundamentarea fondului de timp de munca    necesar 1-13-3A14. Productivitatea muncii în expresie fizica    (norme de consum de munca pe produs) 1-13-4                  Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta15. Planul costurilor producţiei industriale 1-14-2A    - planul costului unitar al produsului 1-14-2/aA    - planul cheltuielilor comune ale secţiei de producţie 1-14-2/bA    - planul cheltuielilor generale ale întreprinderii 1-14-2/cA                  1.a/2 AGRICULTURA                  ------------------                   Producţia agricolă 1. Propuneri de plan pentru principalii indicatori    în agricultura 1-2-1A 2. Principalii indicatori ai producţiei    agricole vegetale 1-2-2A-------------    *) Se completează la nivel de minister şi centrala. 3. Principalii indicatori ai producţiei agricole    animale şi fundamentarea acesteia 1-2-3A 4. Calculul resurselor de furaje 1-2-4A    - calculul necesarului de furaje 1-2-4/aA 5. Repartizarea producţiei agricole - IAS 1-2-5A    - repartizarea producţiei agricole - CAP 1-2-5/aA 6. Baza materială a agriculturii 1-2-6 7. Fundamentarea valorii producţiei agricole    pe baza producţiei fizice 1-2-7A 8. Principalii indicatori ai staţiunii pentru    mecanizarea agriculturii 1-2-8                  Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta 9. Costurile principalelor produse vegetale 1-14-3A10. Costurile principalelor produse animale 1-14-4A                  1.a/3 CONSTRUCŢII                  ------------------                  Producţia de construcţii-montaj 1. Principalii indicatori ai producţiei de    construcţii-montaj 1-8-6A 2. Lista lucrărilor de construcţii-montaj pe    obiective de investiţii 1-8-7A    - fişa lucrării 1-8-7/aA    - fişa investiţiei 1-8-7/bA    - planul producţiei de construcţii-montaj      (lista de lucrări) 1-8-7/cA    - lista investiţiilor din plan grupate pe      faze ale elaborării notelor de comanda şi      proiectelor de execuţie 1-8-7/dA    - studiul finanţării investiţiilor noi cu PE      aprobate (inclusiv lucrările derogatorii) din plan 1-8-7/eA 3. Fundamentarea folosirii utilajelor de    construcţii din parcul activ propriu 1-8-8 4. Protocol privind predarea-preluarea indica-    torilor planului de producţie de construcţii-    montaj, ai planului de munca şi de retribuire    a muncii, costurilor de producţie şi a    indicatorilor financiari pentru executarea    lucrării 1-8-9 5. Fundamentarea ponderii mecanizării    principalelor lucrări în construcţii 1-8-10                  Aprovizionarea tehnico-materială 6. Necesarul de materiale pentru investiţii-    construcţii pentru obiectivul .... 1-10-9A    - fundamentarea necesarului de materiale      pe baza de extrase de deviz pentru .... 1-10-9/a                  Munca şi retribuirea muncii    - fundamentarea productivităţii muncii 1-13-1/a                  Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta 7. Costul producţiei de construcţii-montaj in    antrepriza-regie 1-14-5A                  Eşalonarea, desfăşurarea, actualizarea, preliminarea                  indicatorilor, pe trimestre şi luni 8. Corelaţia principalilor indicatori de plan 1-0-7                  1.a/4 TRANSPORTURI SI TELECOMUNICAŢII                  ------------------------------------- 1. Principalii indicatori ai activităţii de    transport (feroviar, auto, fluvial, maritim,    exploatare portuara) 1-5-1A 2. Fundamentarea volumului de transport de    mărfuri 1-5-2A    - fundamentarea activităţii de transport      pe calea ferată 1-5-2/aA    - fundamentarea activităţii de transport auto 1-5-2/bA    - fundamentarea activităţii de transport fluvial 1-5-2/cA    - fundamentarea activităţii de transport maritim 1-5-2/dA    - fundamentarea activităţii de transport prin      conducte petroliere magistrale 1-5-2/eA    - principalii indicatori ai activităţii de      transport aerian 1-5-2/fA 3. Transporturi rutiere de mărfuri şi călători cu    parc de folosinţa proprie 1-5-3A 4. Principalii indicatori ai activităţii de    posta şi telecomunicaţii 1-5-4A 5. Costul prestaţiei în transporturi 1-14-6A                  1.a/5 ALTE CATEGORII DE UNITĂŢI                  --------------------------------                       Lucrări geografice 1. Creşteri efective de rezerve de substanţe    minerale utile - volume fizice de lucrări    geologice şi volume de finanţare a    lucrărilor geologice 1-9-1                      Gospodărirea apelor 2. Fundamentarea necesarului de apa 1-3-1 3. Balanţa apei 1-3-2                      Silvicultura 4. Fundamentarea producţiei fizice şi valorice    silvice 1-4-1 5. Suprafaţa medie anuala ce urmează a fi    parcursă cu tăieri de masa lemnoasă în fondul    forestier 1-4-2                  Aprovizionarea cu mărfuri şi prestările de servicii                  pentru populaţie 6. Principalii indicatori ai comerţului interior 1-16-1A 7. Contractări şi achiziţii 1-16-4A 8. Planul de desfacere şi stocurile pe grupe    de produse 1-16-5A 9. Desfaceri de mărfuri cu amănuntul în unităţi    naturale 1-16-6A10. Cheltuieli de circulaţie 1-14-7A                  1.a/6 FORMULARE COMUNE TUTUROR CATEGORIILOR                  ---------------------------------------------                  DE ÎNTREPRINDERI SI UNITĂŢI                  ----------------------------                    Cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică si                    introducerea progresului tehnic 1. Obiectivele de cercetare ştiinţifică,    dezvoltare tehnologică şi de introducere a    progresului tehnic 1-6-1    - indicatorii sintetici privind obiectivele      din cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea      tehnologică şi introducerea progresului      tehnic 1-6-1/a 2. Volumul total al activităţii de cercetare    ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică si    încasările din contracte de cercetare 1-6-2                     Reparaţii - investiţii - construcţii 3. Lista obiectivelor de investiţii 1-8-1A 4. Lista utilajelor pentru investiţii (model A) 1-8-2A    - utilaje şi aparataje pentru investiţii -      faze de realizare (model B) 1-8-2/aA 5. Balanţa fondurilor fixe 1-8-3A 6. Reparaţii capitale şi modernizări la maşini    şi utilaje standardizate 1-8-5A 7. Elemente de calcul pentru norme de consum de    materiale coeficienţi de utilizare 1-10-1A 8. Necesarul de materii prime-centralizator 1-10-3A 9. Necesarul de combustibili, energie termica    şi energie electrica 1-10-4A10. Necesarul de benzina/motorina pentru    transporturi 1-10-5A11. Bilanţul utilizării materiilor prime    şi materialelor 1-10-6A12. Fişa ambalării produsului - elemente de    calcul pentru coeficienţi de ambalare,    norme şi normative de utilizare şi indici    de refolosire 1-10-7A13. Fişa recuperării şi valorificării    materialului refolosibil 1-10-8A14. Volumul de mărfuri încărcate şi expediate    mecanizat 1-10-10A                  Comerţ exterior şi cooperare economică internaţionala15. Indicatorii valorici ai comerţului exterior 1-11-1A     - fundamentarea exportului 1-11-1/aA     - fundamentarea valorii importului pentru       producţie 1-11-1/bA     - fundamentarea valorii importului pentru       investiţii 1-11-1/cA     - fundamentarea importului valoric pentru       activitatea de cercetare ştiinţifică si       dezvoltare tehnologică inclus în importul pentru       producţie şi investiţii 1-11-1/dA     - producţie, consum intern şi export 1-11-1/eA16. Fundamentarea turismului internaţional 1-11-2A17. Fundamentarea acţiunilor de cooperare si    secializare cu alte tari 1-11-3                  Asigurarea, pregătirea şi perfecţionarea forţei de munca18. Asigurarea necesarului de muncitori calificaţi    pe meserii, de tehnicieni pe specialităţi    şi de maiştri 1-12-1A19. Planul perfecţionării profesionale a    personalului 1-12-2A                  Munca şi retribuirea muncii20. Fundamentarea productivităţii muncii 1-13-1A21. Numărul mediu de personal muncitor 1-13-2A                  Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta22. Calculul eficientei fondurilor fixe 1-14-1A                  Aprovizionarea cu mărfuri şi prestările de servicii pentru                  populaţie23. Fundamentarea livrărilor de mărfuri la    fondul pieţei 1-16-2A24. Prestări de servicii pentru populaţie 1-16-3A                  Eşalonarea, desfăşurarea, actualizarea şi preliminarea                  indicatorilor pe trimestre, luni şi decade25. Desfăşurarea sarcinilor de plan 1-0-126. Repartizarea pe trimestre a exportului si    importului în expresie fizica 1-0-227. Fundamentarea realizării preliminate a    sarcinilor de plan pe perioada ... 1-0-3A28. Fundamentarea realizării preliminate a    sarcinilor de plan pe trimestru (luna,    decada) 1-0-429. Actualizarea sarcinilor de plan 1-0-530. Indicatorii planului de dezvoltare    economico-socială în profil teritorial 1-0-6--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 1bPRINCIPALII INDICATORI AI DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE AR.S.ROMÂNIA PE ANUL 198...1.b/A - Sinteze pe economie pentru prezentare 1.b/B - Caiete pe ministere        la Conducere        1.b/A^1 - Principalii indicatori 1.b/B^1 - Principalii indicatori                  sintetici ai dezvoltării valorici                  economico-sociale 1.b/B^2 - Producţia fizica                                              1.b/B^3 - Fundamentarea producţiei                                                        fizice pe capacităţi        1.b/A^2 - Principalii indicatori 1.b/B^4 - Exportul şi importul in                  valorici pe ansamblul unităţi naturale                  economiei şi pe minis-                  tere        1.b/A^3 - Producţia fizica indus- 1.b/B^5 - Aprovizionarea tehnico-                  triala materială        1.b/A^4 - Fundamentarea producţiei 1.b/B^6 - Cercetare ştiinţifică,                  fizice industriale pe dezvoltare tehnologică                  capacităţi şi introducerea progre-                                                        sului tehnic        1.b/A^5 - Exportul în unităţi 1.b/B^7 - Investiţii - construcţii                  materiale        1.b/A^6 - Importul în unităţi                  naturale 1.b/C - Caiete pe ramuri        1.b/A^7 - Balanţele de energie                  primara, electrica si                  termica 1.b/C^1 - Industria                                              1.b/C^2 - Agricultura        1.b/A^8 - Balanţele principalelor                  materii prime şi                  materiale 1.b.C^3 - Construcţii                                              1.b/C^4 - Transporturi şi tele-                                                        comunicaţii        1.b/A^9 - Principalii indicatori                  de consum: recuperarea                  şi valorificarea                  materialelor refolo-                  sibile 1.b/D - Programe speciale                                                1.b/E - Indicatori in                                                        profil teritorial  +  Anexa 1cNOMENCLATORULindicatorilor planului naţional unic pe anul 198...--------------------------------------------------------------------------------Nr. Cod Denumirecrt.-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2--------------------------------------------------------------------------------                    I. PRODUCŢIA INDUSTRIALA                          ------------------------- 1. 8001* Capacităţile de producţie industriala la principalele produse             (instalaţii) şi gradul lor de utilizare 2. 1011 Indicii de utilizare a fondului de timp disponibil de lucru al             maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor din întreprinderile             industriale de stat 3. 8002 Indicii de utilizare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor             tehnologice de la întreprinderile industriale de stat 4. 2* Producţia industriala în unităţi fizice 5. 8003* Producţia industriala în unităţi fizice la principalele produse             noi şi modernizate introduse în fabricaţie de la începutul             cincinalului pînă în anul 198... inclusiv 6. 8004* Producţia de utilaje tehnologice destinată pentru investiţii,             producţie, reparaţii, întreţinere şi export 7. 1008* Producţia de repere de piese de schimb în unităţi fizice destinate             beneficiarilor interni 8. 8005* Producţia în unităţi a principalelor bunuri de larg consum si             livrările la fondul pieţei 9. 8006* Producţia industriala destinată fondului pieţei la sortimentele cu             structura şi clase de calitate îmbunătăţită10. 3025 Valoarea producţiei marfa industriale11. 2964 Valoarea producţiei marfa industriale şi a prestărilor de servicii             neindustriale - în industria mica12. 915 Valoarea producţiei nete industriale13. 2900 Valoarea producţiei nete industriale şi a prestărilor de servicii             neindustriale14. 4 Valoarea producţiei globale industriale15. 1079 Valoarea producţiei produselor noi şi modernizate                            din care:16. 461 - pe seama produselor noi şi modernizate, pe baza de                     concepţie proprie şi reproducere17. 2346 Ponderea producţiei produselor noi şi modernizate în valoarea             totală a producţiei marfa18. 1132 Gradul de valorificare a materiilor prime, materialelor,             combustibililor, energiei electrice, calculat pe baza:19. 1130 - Valorii producţiei marfa - lei/leu20. 1129 - Valorii producţiei nete - lei/leu21. 8007 Creşterea valorificării materiilor prime pe produse - exprimat             fizic22. 8008* Programul de cooperare pentru asigurarea produselor destinate             exportului23. 8009 - Livrări pentru producţia totală24. 8010 - Livrări pentru producţia destinată exportului                   II. PRODUCŢIA AGRICOLĂ                   ---------------------- 1. 762 Suprafaţa agricolă la finele anului, pe destinaţii 2. 755 Suprafaţa arabila în cultura - total                    - pe culturi 3. 2951 Suprafaţa agricolă irigata în cultura 4. 753 Suprafaţa arabila irigata în cultura - total                    - pe culturi 5. 867 Suprafaţa cu culturi duble şi succesive - total                    - pe culturi 6. 927 Suprafaţa de culturi intercalate - total                    - pe culturi 7. 4272 Plantaţii pe rod, pe categorii de plantaţii 8. 4860 Suprafaţa insamintata cu soiuri noi pe principalele culturi 9. 752 Producţii medii la hectar pe culturi10. 2952 Producţia totală a produselor vegetale (inclusiv culturile irigate,             duble, succesive şi intercalate), pe produse11. 1020 Efectivele de animale la finele anului, pe specii12. 1023 Indicii de natalitate (pe specii: viţei, miei şi purcei)13. 8011 Producţii medii pe animal (pasare), pe produse şi greutatea             medie de sacrificare, pe specii14. 1026 Producţia animala totală, pe produse15. 8012 Balanţa furajera pe specii şi grupe de vîrsta16. 106* Producţia secundară în unităţi fizice, pe produse17. 485* Fondul de stat de produse agricole, pe produse18. 8013 Dotarea cu mijloace mecanizate19. 3503 Îngrăşăminte organice ce vor fi aplicate20. 1038 Îngrăşăminte chimice livrate agriculturii - total                    - pe sortimente21. 4866 Pesticide livrate agriculturii22. 2444 Suprafaţa amenajată pentru irigaţii23. 1043 Suprafaţa ameliorata prin lucrări de desecare24. 1045 Suprafaţa ameliorata prin lucrări de combatere a eroziunii solului25. 4266 Suprafaţa ameliorata prin lucrări agropedoameliorative26. 2319 Suprafaţa amenajată pentru piscicultura27. 1047 Suprafaţa de pajişti amenajată28. 731 Suprafaţa de pajişte regenerata29. 2945 Suprafaţa pajiştilor reinsamintate, suprainsamintate şi ingrasate             chimic şi natural30. 2946 Suprafaţa de sere31. 3509 Indici de utilizare a parcului de tractoare la staţiunile pentru             mecanizarea agriculturii32. 3508 Volumul veniturilor din activitatea de exploatare şi întreţinere a             lucrărilor de îmbunătăţiri funciare33. 2839 Valoarea producţiei nete agricole34. 424 Valoarea producţiei marfa agricole a unităţilor agricole de stat35. 544 Valoarea producţiei globale agricole - total                   - pe ramuri36. 425 Volumul lucrărilor executate de staţiunile pentru mecanizarea             agriculturii                   III. GOSPODĂRIREA APELOR                   ------------------------- 1. 5095 Veniturile din activitatea de exploatare şi întreţinere a             lucrărilor de gospodărire a apelor (inclusiv pentru lucrările             aflate în administrarea oficiilor de gospodărire a apelor) 2. 1150 Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a lucrărilor de             gospodărire a apelor (inclusiv) pentru lucrările aflate in             administraţia oficiilor de gospodărire a apelor) 3. 8014 Balanţa apei                   IV SILVICULTURA                   ---------------- 1. 361 Producţia în unităţi fizice, pe produse 2. 1892 Valoarea producţiei unităţilor silvice 3. 1890 Balanţa masei lemnoase ce se pune în circuitul economic 4. 8015 Suprafaţa ce urmează a fi parcursă cu tăieri de regenerare şi             îngrijiri în fondul forestier 5. 8016 Suprafaţa pădurilor regenerate                   V TRANSPORTURI-TELECOMUNICAŢII                   -------------------------------             Activitatea unităţilor de transport feroviar, auto, naval şi aerian             cu mijloace de folosinţa generală 1. 1155 Venituri brute - total - pe feluri de transport 2. 2043 Valoarea producţiei nete - pe feluri de transport 3. 1958 Transport de mărfuri - total                    - pe feluri de transport 4. 1244 Transport de călători - total                    - pe feluri de transport 5. 1242 Transport aerian de mărfuri şi călători 6. 1623 Greutatea medie bruta pe tren de marfa 7. 77 Rulajul vagonului de marfa 8. 8017 Indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul inventar             de: 9. 78 - autovehicule de marfa (exclusiv autovehicule in                      conservare)10. 282 - nave maritime11. 283 - nave fluviale12. 281 Număr de remorci la 100 autocamioane13. 284 Indicele de utilizare a unui loc capacitate din parcul inventar de             aeronave de călători14. 81 Transport prin conducte petroliere magistrale15. 8018 Valoarea producţiei nete şi brute pentru activitatea de             exploatare portuara                    Transporturi rutiere de mărfuri şi călători pe principalele                    ministere, organe centrale şi locale, cu mijloace de                    folosinţa proprie şi locală, pe total şi grupe de mărfuri16. 2043 Valoarea producţiei nete din activitatea de transport17. 1155 Venituri brute din activitatea de transport18. 1958 Transport de mărfuri - total                          din care:19. 8019 - cu autobasculante20. 1244 Transport de călători cu autobuze21. 78 Indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul inventar             de autovehicule de marfa - total                          din care:22. 8020 - cu autobasculante23. 8021 Indicele de utilizare a unui loc capacitate din parcul inventar             de autobuze24. 8022 Transporturi rutiere de mărfuri cu parcul de folosinţa generală -             total                           din care:25. 8023 - cu autobasculante                    Posta şi telecomunicaţii26. 1326 Venituri brute din activitatea de posta şi telecomunicaţii                   VI. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ SI                   ------------------------------------------------------                   INTRODUCEREA PROGRESULUI TEHNIC                   -------------------------------- 1. 1071* Obiectivele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de             introducere a progresului tehnic pentru: 2. 8024 - produse noi şi modernizate 3. 8025 - tehnologii noi şi perfectionate, sisteme noi de mecanizare                      şi automatizate 4. 8026 - alte soluţii de progres tehnic 5. 8027 Instalaţii pilot, experimentale şi standuri de proba a căror             execuţie este finanţată din fondul pentru cercetarea ştiinţifică,             dezvoltarea tehnologică şi introducerea progresului tehnic 6. 8028 Tehnologii, sisteme de mecanizare şi automatizare aplicate             în anii 198... - 198... şi tehnologii avansate ce se prevăd in             producţie în anul 198... 7. 1095 - pe baza de concepţie proprie 8. 1096 - pe baza de licenţe 9. 8029 Obiective de tipizare şi standardizare10. 8030 Obiective de tipizare11. 8031 Obiective de standardizare12. 8032 - Standarde noi13. 8033 - Revizuiri de standarde                    VII. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR                    ---------------------------------------- 1. 386 Valoarea produselor care se realizează pe mai multe calităţi 2. 382 Valoarea produselor de calitate superioară 3. 383 Ponderea valorii produselor de calitate superioară în valoarea             produselor care se realizează în mai multe calităţi 4. 384 Ponderea producţiei de calitate I (superioară) la produsele             principale calculată la cantitatea totală - în unităţi fizice 5. 2090 Limite maxime de pierderi tehnologice 6. 8034 Valoarea produselor de baza de nivel tehnic şi calitativ mondial             ridicat                    VIII. REPARAŢII CAPITALE - INVESTIŢII -                    ---------------------------------------                    CONSTRUCŢII                    -------------                    Reparaţii capitale 1. 1144 Volumul total de reparaţii capitale                       din care: 2. 147 - Reparaţii capitale de maşini, utilaje şi instalaţii                      tehnologice 3. 161 - Reparaţii capitale de construcţii - total                    - pe grupe de fonduri fixe                    Investiţii 4. 8035* Volumul, structura investiţiilor şi valoarea fondurilor fixe ce             se pun în funcţiune 5. 1511 Investiţii - total                       din care: 6. 86 - Construcţii-montaj             Din total investiţii: 7. PT** - Investiţii ce se realizează pentru crearea de capacităţi                      de producţie în care se aplica soluţii de progres                      tehnic pe baza de concepţie proprie 8. 99 Volumul fondurilor fixe ce se pun în funcţie - total                       din care: 9. PT ** - Fonduri fixe ce se pun în funcţiune pe baza investiţiilor                      pentru crearea de capacităţi de producţie în care se                      aplica soluţii de progres tehnic pe baza de concepţie                      proprie10. 97 Volumul utilajelor în stoc şi în curs de montaj din ţara şi din             import la 31 decembrie 198...11. 8036 Studii, cercetări şi documentaţii tehnico-economice care se             elaborează în anul 198...12. SL** Obiective cu termene de prezentare spre aprobare la Conducere a             documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţiile care încep in             anul 198...13. SL** Lucrări în continuare, dotări şi alte lucrări de investiţii14. SL** Lucrări de investiţii care încep în anul 198... cu note de             comanda sau indicatori tehnico-economici aprobaţi15. SL** Lucrări de investiţii prevăzute sa înceapă în anul 198... cu             termene de prezentare spre aprobare la Conducere a documentaţiilor             tehnico-economice16. 8037 Lucrări geologice, foraje, împăduriri, plantaţii, lucrări de             combatere eroziunii solului, amenajări de pajişti şi iazuri,             defrişări şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor17. SL** Volumul utilajelor independente şi al dotărilor diverse             necuprinse în obiectivele de investiţii18. SL** Principalele capacităţi ce se pun în funcţiune19. 8038 Lucrări pentru utilizarea resurselor energetice refosolosibile şi a             celor pentru utilizarea surselor noi de energie, în continuare si             noi pe anul 198...20. 8039 Gradul de industrializare a construcţiilor exprimat prin             ponderea prefabricatelor în total betoane                   Construcţii-montaj21. 2398 Valoarea producţiei nete de construcţii-montaj - total                       din care:22. 1076 - Antrepriza23. 2399 Valoarea producţiei globale de construcţii-montaj - total                       din care:24. 170* - Antrepriza25. 8040 Tipizarea lucrărilor de construcţii şi a tehnologiilor de             execuţie26. 8041 Ponderea mecanizării principalelor lucrări de construcţii:                    - pe categorii de lucrări                    - pe operaţii                    IX. LUCRĂRI GEOLOGICE                    ---------------------- 1. 8042 Creşteri efective de rezerve de substanţe minerale utile 2. 4185 Volum total de finanţare a lucrărilor geologice 3. 8043 Volume fizice de lucrări geologice - total                    - pe feluri de lucrări geologice 4. 8044 Volumul lucrărilor de foraj de cercetare şi exploatare pentru ţiţei             gaze - exprimate fizic                    X. APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALĂ                    ----------------------------------- 1. 1170* Norme şi normative de consum de materii prime, materiale si             energetice 2. 1682* Coeficienţi de utilizare a materiilor prime şi materialelor 3. 1169* Normative de valorificare a materiilor prime şi materialelor             (valoarea produselor obţinute din prelucrarea superioară a unei             unităţi fizice de materii prime) 4. 2898* Recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile,             utilizarea şi circulaţia ambalajelor 5. 3435* Sarcini de recuperare, colectare şi valorificare a materialelor             refolosibile 6. 1175* Recuperarea şi refolosirea ambalajelor 7. 8045* Valorificarea resurselor energetice refolosibile libere 8. 8046* Balanţele principalelor materii prime, materiale, energie,             combustibili, maşini, utilaje tehnologice de transport                    XI. COMERŢ EXTERIOR                    -------------------- 1. 54 Export valoric total                       din acesta: 2. 8047 Export valoric, inclusiv aport net din lucrări de construcţii-             montaj şi asistenta tehnica                       din care: 3. 4196 - Export de mărfuri 4. 8068 - Aport valutar net din construcţii-montaj, proiecte si                      asistenta tehnica aferentă 5. 8069 - Aport valutar net din asistenta tehnica, licenţe,                      documentaţii, proiecte etc. 6. 8070 Aport valutar net din servicii internaţionale şi alte activităţi de             export                       din care:                    - Turisma internaţional 7. 8048 - Volum de activitate 8. 8049 - Aport valutar                    - Servicii de transporturi, telecomunicaţii şi asigurări 9. 8050 - Volum de activitate10. 8051 - Aport valutar                        din care:                    - Transporturi navale11. 8052 - Volum de activitate12. 8053 - Aport valutar                    - Transporturi aeriene13. 8054 - Volum de activitate14. 8055 - Aport valutar                    - Transporturi auto15. 8056 - Volum de activitate16. 8057 - Aport valutar                    - Transporturi feroviare17. 8058 - Volum de activitate18. 8059 - Aport valutar                    - Posta şi telecomunicaţii19. 8060 - Volum de activitate20. 8061 - Aport valutar                    - Alte servicii21. 8062 - Volum de activitate22. 8063 - Aport valutar23. 8064 Aport valutar din servicii ale Camerei de Comerţ24. 8065 Aport valutar din servicii necomerciale25. 8066 Aport valutar din activitatea bancară26. 8067 Aport valutar din operaţiuni comerciale27. 17 Export în unităţi naturale28. 3020 Import pentru producţie valoric şi în unităţi naturale                       din care:29. 3042 - Materii prime30. 3061 - Materiale de baza31. 3048 - Alte materiale pentru producţie32. 3051 - Piese şi subansamble33. 65 Import valoric pentru investiţii34. 2843 Import pentru investiţii (cu nominalizarea integrala a importurilor             pe ministere)35. 18 Import de bunuri pentru comerţul socialist (valoric şi pe             principalele produse)36. 8071 Balanţa comercială externa pe principalele ministere37. 1143 Cheltuieli privind transportul mărfurilor din import cu nave             închiriate (navlu import)38. 8072 Sinteze şi cheltuieli de transport şi expediţii internaţionale             pentru mărfurile din import39. 8073 Cheltuieli valutare privind exploatarea flotei de pescuit oceanic40. 2870 Cursuri de revenire pentru export, import pentru producţie şi alte             operaţiuni41. 8074 Balanţa de plati externe    NOTA:    Sarcinile de plan pentru comerţ exterior se dau pe total şi modalităţi    de plata:    1. Total (mil. lei)    2. Cliring tari socialiste (mil. ruble)    3. Devize convertibile (mil. dolari)                   XII. COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALA                   ----------------------------------------- 1. 8075* Societăţi mixte de producţie şi comercializare cu sediul în R.S.             România (investiţii, vărsăminte, aprovizionare, producţie,             desfacere, beneficii, personal, fond de retribuire etc.) 2. 8076* Societăţi mixte de producţie şi comercializare cu sediul in             străinătate (vărsăminte, credite, export, import, cheltuieli,             beneficii, personal etc.) 3. 8077* Societăţi comerciale, bancare, de transporturi şi asigurări cu             sediul în străinătate sau în R.S.România (vărsăminte, export,             beneficii, personal etc.) 4. 8078* Obiective ce se construiesc în străinătate (valoarea livrărilor             şi lucrărilor, export, cheltuieli, aport valutar, personal) 5. 8079 Cercetări geologice, filiale şi birouri de inginerie în             străinătate pentru acţiuni de cooperare (valoarea lucrărilor,             fonduri de investiţii, cheltuieli, personal, fond de retribuire             etc.)                    XIII.ASIGURAREA, PREGĂTIREA SI PERFECŢIONAREA                    ---------------------------------------------                    FORŢEI DE MUNCA                    --------------- 1. 1232 Asigurarea necesarului de muncitori calificaţi - total                    - pe principalele meserii 2. 202 Numărul de cursanţi şcolarizaţi prin cursuri de calificare 3. 203 Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor 4. 8080 Numărul de muncitori necesar de recrutat 5. 2553 Fondul de şcolarizare                    XIV. MUNCA, RETRIBUIREA MUNCII SI VENITURILE POPULAŢIEI                    --------------------------------------------------------     *** Productivitatea muncii exprimată valoric: 1. 2322 - Industria republicană 2. 4013 - Agricultura de stat (DAS şi SMA) 3. 1319 - Construcţii-montaj 4. 1264 - Transporturi (M.T.Tc.)             Productivitatea muncii exprimată fizic: 5. 4017 - Industria republicană 6. 4018 - Agricultura de stat (DAS şi SMA) 7. 4020 - Construcţii-montaj 8. 4021 - Transporturi (M.T.Tc) 9. 8081 Economia relativă totală de personal eferenta creşterii             productivităţii muncii                        din care:10. 8082 - cu aportul progresului tehnic11. 162 Numărul mediu de personal muncitor - total                    - pe ramuri şi activităţi                    - pe grupe şi categorii de personal12. 2523 Fondul de retribuire a muncii - total                    - pe principalele ramuri şi activităţi                    - pe grupe şi categorii de personal13. 418 Nivelul fondului de retribuire a muncii la 1000 lei volum de             desfacere şi prestaţii14. 3774 Veniturile populaţiei                    - Retribuţia medie pe o persoana15. 1261 - Nominală16. 1262 - Reală17. 159 - Veniturile reale ale ţărănimii din munca în CAP si                      gospodăriile personale, pe o persoana activa18. 1347 Normative de munca unificate                    XV. COSTURI DE PRODUCŢIE, EFICIENTA                    ------------------------------------                       Costuri de producţie                    In industria republicană 1. 2040 Cheltuieli maxime la 1000 lei producţie marfa a întreprinderilor             industriale (exclusiv societăţile mixte) 2. 3120 Cheltuieli materiale maxime la 1000 lei producţie marfa a             întreprinderilor industriale (exclusiv societăţile mixte) 3. 8083 Costurile şi rentabilitatea pe principalele produse şi grupe de             produse industriale                    In agricultura de stat 4. 167 Cheltuieli maxime la 1000 lei producţie marfa 5. 8084 Cheltuieli materiale la 1000 lei producţie globală 6. 8085 Cheltuieli maxime la 1000 lei volum de lucrări la staţiunile de             mecanizare a agriculturii                    In construcţii-montaj (antrepriza) 7. 3127 Cheltuieli totale maxime la 1000 lei producţie de             construcţii-montaj 8. 8086 Cheltuieli materiale maxime la 1000 lei producţie de             construcţii-montaj                    In transporturi 9. 1127 Cheltuieli maxime la 1000 lei venituri brute din activitatea de             transport, pe feluri de transport                    In activitatea de contractări-achiziţii10. 8087 Cheltuieli maxime de recepţionare, depozitare şi conservare pe             tona11. 8088 Economiile la costurile de producţie cu aportul progresului tehnic             fata de anul precedent (în industria republicană, agricultura de             stat, construcţii-montaj-antrepriza şi transporturi de folosinţa             generală) - total                       din care:12. 8089 - la cheltuielile materiale                    Eficienta fondurilor fixe             Valoarea producţiei marfa industriale din activitatea de baza la             1000 lei fonduri fixe medii, din activitatea de baza13. 2965 - la valoarea de inventar14. 2966 - la valoarea rămasă             Valoarea producţiei nete industriale din activitatea de baza la             1000 lei fonduri fixe medii, din activitatea de baza15. 2075 - la valoarea de inventar16. 3637 - la valoarea rămasă             Beneficii din activitatea de baza la 1000 lei fonduri fixe medii             din activitatea de baza17. 2079 - la valoarea de inventar18. 3734 - la valoarea rămasă19. 8090 Valoarea producţiei globale agricole la 1000 lei fonduri fixe             medii la valoarea de inventar, în unităţi socialiste20. 8091 Valoarea producţiei globale de construcţii-montaj la 1000 lei             fonduri fixe din activitatea de baza, la valoarea de inventar21. 1490 Beneficii la 1000 lei fonduri fixe medii (mijloace de transport)                    XVI. PREŢURI                    ------------- 1. 8092 Indicii preţurilor cu amănuntul şi ai tarifelor pentru total             populaţiei şi pentru personalul muncitor 2. 8093 Indicii preţurilor de producţie şi de livrare în industria de             stat 3. 8094 Indicii preţurilor produselor agricole livrate la fondul de stat             de către unităţile agricole de stat, cooperativele agricole de             producţie şi gospodăriile populaţiei 4. 8095 Preţurile medii pentru livrările de mărfuri la fondul pieţei                    XVII. APROVIZIONAREA CU MĂRFURI SI PRESTĂRILE DE                    ------------------------------------------------                    SERVICII PENTRU POPULAŢIE                    -------------------------- 1. 190* Livrările de mărfuri către fondul pieţei, fizic 2. 199 - Sortimente ieftine 3. 192 - Articole pentru copii 4. 279 - Produse preambalate 5. 189 Livrările de mărfuri către fondul pieţei, valoric             Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerţul socialist 6. 274* - Fizic 7. 2940 - Produse alimentare 8. 2941 - Produse nealimentare 9. 8096 - Valoric10. 196 Stocurile de mărfuri din comerţul socialist11. 201 Volumul şi structura prestărilor de servicii pentru populaţie -             - total şi pe categorii                       din care:12. 111 - plătite de populaţie13. 2581 Volumul şi structura activităţilor de transport şi de gospodărie             comunală pentru populaţie - total                       din care:14. 4251 - plătite de populaţie                    XVIII. CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE SI PROTECŢIA                    -------------------------------------------                    MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR                    --------------------- 1. 4498 Construcţii de locuinţe din fondurile statului desfăşurate pe             ministere, consilii populare şi în profil teritorial 2. 8097 Locuinţe ce se executa de populaţie cu fonduri proprii 3. 1751 Vinzarile de locuinţe din fondul locativ de stat existent, către             populaţie, conform Legii nr. 4/1973 4. 8098 Investiţii pentru protecţia mediului înconjurător                       din care: 5. 8099 - Construcţii-montaj                   XIX. PRODUSUL SOCIAL SI VENITUL NAŢIONAL                   ----------------------------------------- 1. 2433 Produsul social 2. 1639 Ponderea Cheltuielilor materiale în produsul social - % 3. 341 Venitul naţional 4. 2513 Fondul de consum 5. 1662 Ponderea fondului de acumulare în venitul naţional utilizat pentru             consum şi acumulare - % 6. 1653 Fondul naţional de dezvoltare economico-socială                    XX. BALANŢA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BĂNEŞTI                    ________________________________________________                    ALE POPULAŢIEI                    --------------- 1. 4508 Venituri 2. 781 Cheltuieli-------------------------------------------------------------------------------* Indicatorii respectivi au asociate nomenclatoare specifice.** Coduri de selecţie asociate cu codurile obiectivelor de investiţii.*** Indicatorii de productivitate a muncii în expresie valorică se calculează pentru fiecare ramura în funcţie de metodologia în vigoare  +  Anexa 2aNOMENCLATORULformularelor tipizate comune privind bugetele de venituri şi cheltuieli din subactivitatea planificare financiară ------------------------------------------------------------------------------ Nr. Cod crt. Denumirea formularului ---------------------------                                                    Baza Varianta ------------------------------------------------------------------------------  0 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------ 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al    întreprinderii 1-20-1A 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al    instituţiei de stat 1-20-2A 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al    centralei 1-20-3A 4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al    ministerului (cu activitate economică) 1-20-4A    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al      ministerului (fără activitate economică) 1-20-4/aA    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al      băncilor şi C.E.C. - Model 1-20-4/bA    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al      Administraţiei Asigurărilor de Stat -      Model 1-20-4/cA    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al      Administraţiei de Stat Loto-Pronosport -      Model 1-20-4/dA    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al      caselor de ajutor reciproc organizate      pe lîngă sindicate şi caselor de      ajutor reciproc ale pensionarilor -      Model 1-20-4/eA    - Bugetul de venituri şi cheltuieli      (cooperaţia mestesugareasca) 1-20-4/fA    - Bugetul de venituri şi cheltuieli      (cooperaţia de producţie, achiziţii      şi desfacere a mărfurilor) 1-20-4/gA    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al      cooperativei agricole de producţie şi      asociaţiei economice intercooperatiste      cu profil agricol 1-20-4/hA    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al      cooperativei de credit - Model 1-20-a/iA 5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al    judeţului (municipiului Bucureşti) 1-20-5A 6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al    municipiului, oraşului şi comunei 1-20-6A 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al    organizaţiei obşteşti 1-20-7A 8. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru    asigurări sociale 1-20-15A 9. Planul financiar în profil teritorial -    Model 1-20-12A                   Anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli      Planul de finanţare-creditare a investiţiilor    (anexa 1 - întreprindere, centrala, minister şi alte organe    centrale, consilii populare)      Mijloacele circulante şi resursele de finanţare    (anexa 2 - întreprindere)      Mijloacele circulante şi resursele de finanţare    pe ramuri ale economiei naţionale (anexa 3 -    centrala, minister şi alte organe centrale,    consilii populare judeţene şi al municipiului    Bucureşti)      Planul cheltuielilor de circulaţie (anexa 4,    pe ramuri - întreprindere, centrala, minister    şi alte organe centrale, consilii populare    judeţene şi al municipiului Bucureşti)      Detalierea veniturilor şi cheltuielilor din    activitatea economică pe ramuri economice    (anexa 5 - centrala, minister şi alte    organe centrale, consilii populare judeţene    şi al municipiului Bucureşti)      Determinarea încasărilor din prestaţii, a    impozitului pe circulaţia mărfurilor, a    rezultatelor financiare, precum şi a    veniturilor şi cheltuielilor privind    administrarea fondului locativ de stat    (anexa 6 - întreprindere, consilii    populare judeţene şi al municipiului    Bucureşti)      Indicatori de calcul, fundamentare si    eficienta (anexa 7 - pe ramuri, cu excepţia    ramurilor comerţ exterior şi turism -    centrala, minister şi late organe centrale,    consilii populare judeţene şi al municipiului    Bucureşti)      Indicatori de calcul, fundamentare şi eficienta    (anexa 8 - pentru ramurile comerţ exterior si    turism - centrala, minister, alte organe    centrale, consilii populare judeţene şi al    municipiului Bucureşti)      Planul de finanţare a investiţiilor instituţiei    de stat şi altor organizaţii (anexa 9 -    instituţie, consilii populare comunale,    orăşeneşti şi municipale, minister fără    activitate economică, organizaţie    obsteasca)      Detalierea veniturilor proprii ale instituţiei    de stat şi activităţilor autofinanţate (anexa    10 - consilii populare comunale, orăşeneşti,    municipale, judeţene şi al municipiului    Bucureşti)      Detalierea cheltuielilor pe articole şi    alineate (anexa 11 - ministere şi consilii    populare)      Bugetul local (anexa 12 - consilii populare    comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene    şi al municipiului Bucureşti)      Indicatori financiari pentru cheltuielile    agrozooveterinare, întreţinerea şi repararea    drumurilor şi podurilor, gospodărie,    comunală şi alte cheltuieli    economice (anexa 13 - minister, consilii    populare comunale, orăşeneşti, municipale,    judeţene şi al municipiului Bucureşti)      Indicatori de calcul şi fundamentare pentru    cheltuielile agrozooveterinare, de întreţinere    şi repararea drumurilor şi podurilor,    de gospodărie comunală şi pentru alte cheltuieli    economice (anexa 14 - minister, consilii populare    comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene şi    al municipiului Bucureşti)      Indicatori financiari pentru cheltuieli    social-culturale, administraţia de stat şi    alte cheltuieli (anexa 15 - minister) - Model      Indicatori financiari pentru cheltuieli    social-culturale, administraţia de stat şi    alte cheltuieli (anexa 16 - consilii populare    comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene    şi al municipiului Bucureşti)      Indicatori de calcul şi fundamentare    pentru cheltuieli social-culturale,    (anexa 17 - minister) - Model      Indicatori de calcul şi fundamentare pentru    cheltuielile social-culturale (anexa 18    - consilii populare comunale, orăşeneşti,    municipale, judeţene şi al municipiului Bucureşti)    Indicatori financiari şi indicatori de calcul    şi fundamentare privind învăţămîntul superior    (anexa 18 - minister) - Model      Indicatori de calcul şi fundamentare a cheltuielilor    pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii,    pensii IOVR şi unele cheltuieli sociale (anexa    20 - minister) - Model      Indicatori de calcul şi fundamentare pentru    impozitul pe veniturile unităţilor cooperaţiei    meşteşugăreşti, unităţilor cooperaţiei de producţie,    achiziţii şi desfacere a mărfurilor şi unităţilor    economice ale organizaţiilor obşteşti, impozitul pe    fondul total de retribuire, impozitul agricol de la    cooperativele agricole de producţie şi impozitele    şi taxele de la populaţie (anexa 21 - consilii populare    comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene şi al    municipiului Bucureşti)      Fondul pentru simularea exportului (anexa 22 -    întreprindere, centrala, minister şi alte organe    centrale, consilii populare judeţene şi al    municipiului Bucureşti)10. Comunicare de indicatori 1-20-1311. Cerere pentru deschidere de credite 1-20-14A--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2b---------- Extras -NOMENCLATORULformularelor tipizate privind activitatea financiară şi contabila ------------------------------------------------------------------------------ Nr. Cod crt. Denumirea formularului ---------------------------                                                    Baza Varianta ------------------------------------------------------------------------------  0 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------                    I. MIJLOACE FIXE                    ----------------- 1. Registrul numerelor de inventar 14-1-1    - Registru pentru evidenta mijloacelor fixe 14-1-1/a 2. Fişa mijloacelor fixe 14-1-2    - Lista de evidenta şi inventariere a      mijloacelor fixe 14-1-2/a 3. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 14-1-3A    - Proces-verbal de scoatere din funcţiune      a mijloacelor fixe de declasare a unor      bunuri materiale 14-1-3/aA    - Bon de mişcare 14-1-3-/bA                    II. Materiale                    ------------- 4. Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-2-1A    - Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-2-1/aM    - Nota de intrare în gestiune şi constatare      de deferente 14-2-1/bA 5. Bond de predare-transfer, restituire 14-2-2A 6. Bon de consum 14-2-3A    - Bon de consum (colectiv) 14-2-3/aA    - Fişa limita de consum 14-2-3/bA    - Fişa limita de consum (colectivă) 14-2-3/cA    - Lista zilnica de alimente 14-2-3/dA 7. Dispoziţie de livrare-aviz de expediere "RS" 14-2-5A    - Bon de prelucrare "RS" 14-2-5/a    - Aviz de expediere-document de eliberare -      bon de consum 14-2-5/bA 8. Borderou de predare a documentelor 14-2-6 9. Fişa de magazie 14-2-7    - Fişa de magazie (cu doua unităţi de măsura) 14-2-7/a    - Fişa de magazie a formularelor cu regim special 14-2-7/b    - Fişa de magazie cu repartizarea ieşirilor 14-2-7/c10. Fişa de evidenta a obiectelor de inventar in    folosinţa 14-2-8    - Fişa de evidenta a materialelor şi obiectelor      de inventar pe locuri de folosinţa 14-2-8/a11. Fişa de cont analitic pentru valori materiale 14-2-9    - Fişa de cont analitic pentru valori materiale 14-2-9/aM12. Registrul stocurilor 14-2-10    _ Registrul stocurilor 14-2-10/aM13. Lista de inventariere 14-2-11    - Lista de inventariere (pentru gestiuni      global-valorice) 14-2-11/a                   III. MIJLOACE BĂNEŞTI SI DECONTĂRI                   ------------------------------------14. Chitanţa "RS" 14-3-1    - Chitanţa (pentru operaţii în valuta) "RS" 14-3-1/a    - Chitanţa (chirii) "RS" 14-3-1/b    - Chitanţa (autotaxi) "RS" 14-3-1/c    - Chitanţa (operaţii service auto) "RS" 14-3-1/d    - Bon de comanda-chitanţa (curăţătorie-spălătorie) "RS" 14-3-1/e15. Proces-verbal de plati 14-3-2A16. Dispoziţie de plata-încasare către casierie 14-3-3    - Dispoziţie de plata-încasare către      casierie (colectivă) 14-3-3/a17. Împuternicire 14-3-418. Borderoul documentelor achitate cu    cecuri de decontare 14-3-519. Registru de casa 14-3-6A    - Registru de casa (în valuta) 14-3-6/aA20. Dispoziţie bugetară 14-3-721. Decont privind impozitul pe circulaţia    mărfurilor 14-3-8A22. Factura "RS" 14-3-9A    - Continuarea facturii 14-3-9/aA    - Factura (cu dispoziţie de plata-      încasare) "RS" 14-3-9/bA    - Factura-dispoziţie de livrare "RS" 14-3-9/cA    - Continuarea facturii-dispoziţie de livrare 14-3-9/dA    - Factura-dispoziţie de livrare (pentru      mărfuri) "RS" 14-3-9e/M    - Continuarea facturii-dispoziţie de livrare      (pentru mărfuri) 14-3-9/fM    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,      salubritate - pentru populaţie) "RS" 14-3-9/gM    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,      salubritate - pentru populaţie) "RS" 14-3-9/hA    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,      salubritate - pentru unităţi socialiste) "RS" 14-3-9/iM    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,      salubritate - pentru unităţi socialiste) "RS" 14-3-9/jM    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,      salubritate) "RS" 14-3-9/kA    - Factura (gospodărie comunală - energie termica)      "RS" 14-3-9/lM    - Factura (gospodărie comunală - energie termica)      "RS" 14-3-9/mA23. Calculul penalităţilor pentru intirzierea    plăţilor 14-3-1024. Stat de retribuţii 14-4-1    - Stat de retribuţii 14-4-1/a    - Stat de retribuţii 14-4-1/bM    - Stat de retribuţii (fără elementele componente      ale retribuţiei totale) 14-4-1/cM    - Stat de retribuţii (fără elementele componente      ale retribuţiei totale) 14-4-1/dM    - Lista de avans chenzinal 14-4-1/e    - Lista de avans chenzinal 14-4-1/f    - Lista de indemnizaţii pentru concediu de odihna 14-4-1/gM    - Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite in      contul asigurărilor sociale de stat 14-4-1/h25. Fişa de evidenta a retribuţiilor 14-4-2    - Fişa de evidenta a retribuţiilor (cu      elementele componente ale retribuţiei totale) 14-4-2/aM26. Stat de pensa 14-4-327. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-4-4    - Ordin de deplasare (delegaţie) in      străinătate (transporturi internaţionale) 14-4-4/a28. Decont de cheltuieli (pentru deplasări    externe) 14-4-5    - Decont de cheltuieli valutare (transporturi      internaţionale) 14-4-5/a                    V. CONTABILITATEA GENERALĂ                    ---------------------------29. Nota de debitare-creditare 14-5-1A    - Proces-verbal de scădere 14-5-1/a30. Nota de contabilitate 14-5-2A    - Nota de contabilitate 14-5-2/aA31. Extras de cont 14-5-332. Jurnal - situaţie privind operaţiile    contabile 14-5-4    - Jurnal - situaţie privind operaţiile      de casa şi banca 14-5-4/a    - Jurnal - situaţie privind operaţiile      de casa şi banca 14-5-4/b    - Jurnal privind decontările cu furnizorii 14-5-4/c    - Situaţia încasării-achitării facturilor 14-5-4/d    - Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de materiale 14-5-4/e    - Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de materiale 14-5-4/f    - Situaţie privind valorile materiale intrate sau      ieşite (după metoda operativ-contabila) 14-5-4/gM    - Situaţie privind mişcarea materialelor şi cheltuielilor      de transport-aprovizionare 14-5-4/h    - Jurnal privind valorile materiale intrate sau      ieşite (după metoda cantitativ-valorică) 14-5-4/iM    - Jurnal privind retribuţiile şi contribuţia la      asigurările sociale 14-5-4/j    - Jurnal privind repartizarea şi decontarea      cheltuielilor de producţie 14-5-4/k    - Jurnal privind repartizarea şi decontarea      cheltuielilor de producţie 14-5-4/l    - Jurnal privind vînzarea produselor şi alte ieşiri 14-5-4/m    - Jurnal privind vînzarea mărfurilor şi alte ieşiri 14-5-4/n    - Situaţie privind facturile emise-încasate 14-5-4/oM    - Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi      sintetice 14-5-4/p    - Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi      sintetice) 14-5-4/r    - Jurnal privind operaţii diverse 14-5-4/sM    - Situaţie privind avansurile spre decontare 14-5-4/t    - Jurnal privind operaţiile de banca 14-5-4/tA33. Jurnal de înregistrare 14-5-534. Fişa de cont analitic pentru costuri    efective 14-5-6    - Fişa de cont analitica pentru      cheltuieli indirecte 14-5-6/a35. Fişa de cont pentru operaţii diverse 14-5-7    - Fişa de cont pentru operaţii diverse 14-5-7/aM    - Fişa de cont pentru operaţii diverse      (în valuta şi în lei) 14-5-7/bM36. Fişa pentru operaţii bugetare 14-5-837. Fişa sintetică sah 14-5-938. Document cumulativ 14-5-10    - Document cumulativ 14-5-10/a    - Document cumulativ 14-5-10/b    - Document cumulativ 14-5-10/c    - Borderou de desfacere a fondului de      retribuire pe purtători de conturi 14-5-10/dA    - Document cumulativ pentru reţineri 14-5-10/eA39. Registru pentru evidenta veniturilor 14-5-1140. Registru pentru evidenta cheltuielilor si    altor operaţii 14-5-1241. Scadenţarul cheltuielilor anticipate 14-5-1342. Cartea Mare 14-5-1443. Jurnalul operaţiilor contabile 14-5-15A44. Balanţa de verificare 14-5-16    - Balanţa de verificare (cu trei egalităţi) 14-5-16/a    - Balanţa de verificare (cu doua egalităţi) 14-5-16/b    - Balanţa analitica a valorilor materiale 14-5-16/cM                    VI. BILANŢUL CONTABIL                    -----------------------45. Bilanţ (unităţi economice) 14-6-1A    - Situaţia principalilor indicatori      economico-financiari (lunar) 14-6-1/aA46. Bilanţ (instituţii) 14-6-2A    - Bilanţ (organe financiare) 14-6-2/aA    - Situaţia soldurilor (consilii populare      comunale) 14-6-2/bA    - Bilanţ (organizaţii obşteşti) 14-6-2/cA47. Bilanţ B.N.R.S.R. - model 14-6-3A    - Bilanţ B.A.I.A. - model 14-6-3/aA    - Bilanţ B.I. - model 14-6-3/bA    - Bilanţ B.R.C.E. - model 14-6-3/cA    - Bilanţ C.E.C. - model 14-6-3/dA                    Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli                    (anexe la bilanţuri şi dări de seama contabile)      Veniturile, cheltuielile şi rezultatele    întreprinderii (anexa 1 - unităţi economice)      Repartizarea beneficiilor (anexa 2 - unităţi    economice)      Principalele cauze care au influenţat rezultatele    financiare (anexa 3 - unităţi economice)      Mijloace circulante (anexa 4 - unităţi economice)      Fonduri proprii (anexa 5 - unităţi economice)      Producţia marfa vinduta şi încasată şi indicatori de    eficienta (anexa 6 - unităţi economice)      Finanţarea şi creditarea investiţiilor (anexa 7 -    unităţi economice)      Cheltuieli care se suporta direct din rezultatele    financiare, indirecte, administrativ-gospodăreşti    şi alte cheltuieli (anexa 8 - unităţi economice)      Pagube materiale (anexa 9 - unităţi economice,    instituţii, organe financiare şi organizaţii    obşteşti)      Cheltuieli de circulaţie (comerţ interior, comerţ    exterior, contractări, achiziţii, aprovizionare,    turism - anexa 10 - unităţi economice)      Cheltuieli de producţie (staţiunile pentru mecanizarea    agriculturii - anexa 11 - unităţi economice)      Cheltuieli de producţie (agricultura de stat - anexa 12    unităţi economice)      Cheltuielile activităţii de cercetare/ de proiectare    (anexa 13 - unităţi economice)      Rentabilitatea principalelor prestări (anexa 14 -    unităţi economice)      Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli    (anexa 15 - instituţii, anexa 15a - asigurări    sociale)      Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli    (anexa 16 - organe financiare)      Veniturile şi cheltuielile bugetelor pe categorii    de bugete (anexa 17 - organe financiare)      Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli    (anexa 18 - organizaţii obşteşti)      Detalierea cheltuielilor (anexa 19 - instituţii,    organe financiare, organizaţii obşteşti)      Fonduri cu destinaţie specială (anexa 20 - instituţii,    organe financiare)      Finanţarea bugetară (anexa 21 - instituţii)      Finanţarea investiţiilor (anexa 22 - instituţii, organe    financiare, organizaţii obşteşti)      Soldul materialelor peste normativ la sfîrşitul    anului (anexa 23 - instituţii, organe financiare)      Realizarea planului de credite pe termen scurt    (anexa 24 - B.N.R.S.R., B.A.I.A., B.I., B.R.C.E.)      Realizarea planurilor de credite pe termen    mijlociu şi lung (anexa 25 - B.A.I.A., B.I.,    B.R.C.E., C.E.C)      Eşalonarea la rambursare a creditelor (anexa 26 -    B.N.R.S.E., B.A.I.A., B.I., B.R.C.E., C.E.C.)      Execuţia de casa a planului de finanţare si    creditare a investiţiilor pe perioada    (anexa 27 - B.A.I.A., B.I.)      Disponibilităţile din conturile investiţiilor    de stat, bugetelor locale şi a avansurilor    de la populaţie pentru construcţii de locuinţe    şi cumpărarea de locuinţe din fondul locativ    de stat (anexa 28 - B.N.R.S.R., B.I., B.A.I.,    B.R.C.E., C.E.C.)    ...............................................      Execuţia de casa a bugetului statului (anexa 32 -    B.N.R.S.R.)                   VII. ALTE SUBACTIVITATI                   ------------------------48. Declaraţia de inventar 14-7-149. Adeverinţa (privind veniturile realizate) 14-7-250. Decizie de imputare 14-7-3    - Angajament de plata 14-7-3/a51. Contract de garanţie în numerar 14-7-4    - Contract de garanţie suplimentară 14-7-4/a52. Carnet de proprietar al partii sociale 14-7-5    Cerere de participare cu părţi sociale    la fondul de dezvoltare economică 14-7-5/a    - Fişa de evidenta a depunerilor la partea      socială 14-7-5/b    - Borderoul depunerilor la partea socială "RS" 14-7-5/c    - Borderoul depunerilor la partea socială "RS" 14-7-5/d    - Carnet de depuneri în bani la partea socială      pentru fondul de dezvoltare economică a      cooperativei 14-7-5/e53. Contract (pentru activităţi organizate, potrivit    Decretului nr. 101/1980) 14-7-7    Act adiţional (pentru activităţi organizate,    potrivit Decretului nr. 101/1980) 14-7-7/a54. Registru pentru evidenta zilnica privind încasările    şi cheltuielile (pentru activităţi organizate,    privind Decretul nr. 101/1980) 14-7-855. Registru pentru evidenta fondului de rulment    şi a altor fonduri (pentru asociaţiile de    locatari) 14-7-956. Registru pentru evidenta bunurilor asociaţiei    (pentru asociaţiile de locatari) 14-7-1057. Registru pentru evidenta operaţiilor băneşti    (pentru asociaţiile de locatari 14-7-1158. Lista de plata a cotelor de contribuţii pentru    cheltuielile comune de folosinţa întreţinere şi    reparaţii (pentru asociaţiile de locatari) 14-7-12--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2c---------- Extras -NOMENCLATORULindicatorilor financiari ce se aproba prin decret al Consiliului de Stat pe ministere, alte organe centrale consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa şi obşteşti şi centrale industriale-------------------------------------------------------------------------------- Nr. crt. Cod Denumirea indicatorilor--------------------------------------------------------------------------------                   A. Pe ministere, alte organe centrale şi consilii populare                   -----------------------------------------------------------judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa---------------------------------------------------------------------------si obşteşti-----------                   I. VENITURI                   ------------  1. 01 Beneficii  2. 01.1 Beneficii pentru investiţii  3. 01.2 Beneficii pentru fondul mijloacelor circulante  4. 01.3 Beneficii pentru fondul de acţiuni sociale  5. 01.4 Beneficii pentru participarea oamenilor muncii la                       realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea                       beneficiilor  6. 01.4.011 Sume din fondul de participare a oamenilor muncii la                        realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea                        beneficiilor repartizate la fondul pentru acţiuni                        sociale  7. 01.5 Beneficii pentru rambursări de credite  8. 01.6 Beneficii pentru dobînzi la credite  9. 01.7 Vărsăminte la buget din beneficiile unităţilor economice                       de stat 10. 01.7.01 Vărsăminte la buget din beneficiile anului curent 11. 01.7.04 Vărsăminte la buget pentru restituirea sumelor primite                        de întreprinderi de la buget pentru mijloace circulante 12. 01.7.05 Vărsăminte la buget din prisosul de beneficii rezultat                        la fondul de investiţii pentru întreprinderi noi şi                        dezvoltări importante................................................................................ 15. 01.8 Impozitul pe veniturile unităţilor cooperatiste şi obşteşti 16. 01.8.01 Impozitul pe veniturile cooperativelor şi organizaţiilor                       cooperatiste meşteşugăreşti 17. 01.8.02 Impozitul pe veniturile cooperativelor şi organizaţiilor                       cooperatiste de producţie, achiziţii şi desfacere a                       mărfurilor 18. 01.8.03 Impozitul pe veniturile unităţilor economice ale                       organizaţiilor obşteşti 19. 01.9 Beneficii pentru alte destinaţii 20. 01.9.01 Beneficii pentru compensarea majorării preţurilor si                       tarifelor 21. 01.9.02 Beneficii cuvenite oamenilor muncii pentru părţi sociale 22. 01.9.03 Beneficii pentru fondul pentru reduceri de preţuri 23. 01.9.04 Beneficii pentru fondul de asigurare.............................................................................. 25. 01.9.06 Beneficii pentru fondul de calamitaţi 26. 01.9.07 Beneficii pentru fondul de rezerva 27. 01.9.08 Beneficii pentru fondul judeţean de dezvoltare a                       activităţilor prevăzute de Legea nr. 7/1971 28. 01.9.09 Beneficii pentru fondul intercooperatist de                       întrajutorare 29. 01.9.10 Vărsăminte din beneficiile unităţilor economice la                       organul ierarhic superior 30. 01.9.12 Beneficii pentru fondul pentru acţiuni gospodăreşti si                       social-culturale, potrivit Legii nr. 7/1971 31. 01.9.13 Beneficii pentru fondul pentru finanţarea unor acţiuni                       specifice invalizilor şi nevăzătorilor 32. 01.9.14 Beneficii pentru fondul acţiunilor cultural-sportive 33. 01.9.15 Vărsăminte din beneficii pentru sport 34. 01.9.16 Beneficii pentru finanţarea acţiunilor de interes general 35. 01.9.17 Beneficii pentru cote-părţi cuvenite unităţilor                       socialiste 36. 01.9.70 Beneficii pentru alte destinaţii şi fonduri, potrivit                       legii 37. 04 Impozitul pe circulaţia mărfurilor 38. 04.1 Impozitul pe circulaţia mărfurilor (la buget)................................................................................ 40. 05 Prelevarea pentru societate 41. 10 Amortizarea fondurilor fixe 42. 10.1 Amortizarea pentru investiţii 43. 10.2 Amortizarea pentru rambursări de credite 44. 10.3 Amortizarea pentru dobînzi la credite 45. 10.4 Alte vărsăminte din amortizare................................................................................ 47. 12 Veniturile asigurărilor sociale 48. 12.1 Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat 49. 12.1.01 Contribuţia unităţilor socialiste pentru asigurări                       sociale de stat 50. 12.1.05 Contribuţia oamenilor muncii pentru tratament balnear si                       odihna 51. 12.1.10 Alte venituri ale asigurărilor sociale 52. 12.2 Veniturile asigurărilor sociale din alte sisteme 53. 12.2.02 Contribuţia unităţilor socialiste de stat pentru                       alte sisteme de asigurări sociale 54. 12.2.03 Contribuţia unităţilor socialiste la sistemele proprii de                       asigurări sociale 55. 12.2.04 Contribuţia oamenilor muncii la asigurări sociale 56. 12.2.05 Contribuţia oamenilor muncii pentru tratament balnear si                       odihna 57. 12.2.10 Alte venituri ale asigurărilor sociale 58. 12.3 Veniturile fondului pentru pensia suplimentară 59. 12.3.06 Contribuţia oamenilor muncii pentru pensia suplimentară 60. 15 Încasări din credite externe acordate 61. 15.1 Încasări din rate scadente la creditele externe acordate                      pentru mărfuri exportate şi acţiuni de cooperare*) 62. 15.3 Încasări din rate scadente la alte credite externe 63. 15.4 Încasări din dobînzi la creditele externe acordate 64. 18 Alte venituri de la unităţile economice socialiste 65. 18.1 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din                      funcţiune şi alte resurse 66. 18.1.10 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din                       funcţiune şi alte resurse pentru investiţii 67. 18.1.20 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din                       funcţiune şi alte resurse pentru rambursări de credite                       pentru investiţii 68. 18.1.30 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din                       funcţiune şi alte resurse pentru plata de dobînzi la                       credite pentru investiţii............................................................................... 73. 18.3 Disponibilităţi din anii precedenţi*) 74. 18.4 Taxe vamale de la unităţi socialiste 75. 18.5 Veniturile fondului de cercetare ştiinţifică, dezvoltare                      tehnologică introducerea progresului tehnic 76. 18.7 Alte vărsăminte la buget ale unităţilor economice                      socialiste 77. 18.7.03 Vărsăminte din prisosul de amortizare rezultat la fondul                       de investiţii pentru întreprinderi noi şi dezvoltări                       importante 78. 18.7.09 Venituri din locaţii la transportul pe calea ferată 79. 18.7.19 Chirii*) 80. 18.9 Diverse resurse cu destinaţie specială 81. 18.9.01 Rambursări de credite pentru modelări, nivelări si                       sacrificari 82. 18.9.02 Rambursări de credite pentru consolidare 83. 18.9.04 Rambursări de credite de la societăţi mixte 84. 18.9.09 Rambursări de alte credite 85. 20 Veniturile instituţiilor de stat 86. 20.1 Vărsăminte la buget de la instituţiile de stat 87. 20.1.02 Veniturile creşelor 88. 20.1.04 Taxe de spitalizare, analize, consultaţii, tratamente,                       înregistrarea medicamentelor şi proteze 89. 20.1.05 Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice 90. 20.1.07 Taxe de metrologie 91. 20.1.09 Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări                       de servicii porturi, taxe pentru folosirea aeroporturilor                       civile, drumurilor 92. 20.1.13 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele                       decît cele sanitare, de pe lîngă instituţii 93. 20.1.14 Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule,                       eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri                       privind circulaţia pe drumurile publice 94. 20.1.15 Venituri din activitatea de gospodărire a apelor 95. 20.1.16 Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane                       fizice prin unităţile vamale 96. 20.1.17 Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de                       combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal 97. 20.1.18 Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a                       animalelor---------------    *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor       financiari. 98. 20.1.19 Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi                       dispensarelor veterinare 99. 20.2 Veniturile proprii ale instituţiilor de stat si                      activităţilor autofinanţate100. 20.2.01 Veniturile păşunilor comunale101. 20.2.02 Veniturile oficiilor judeţene pentru studii pedologice si                       agrochimice102. 20.2.11 Contravaloarea muncii neefectuate de locuitori şi                       contribuţia în bani a unităţilor economice socialiste                       (în domeniul drumurilor şi podurilor)103. 20.2.21 Contravaloarea muncii neefectuate de locuitori si                       contribuţia în bani a unităţilor economice socialiste                       (în domeniul gospodăriei comunale)104. 20.2.22 Taxe pentru staţiuni balneoclimaterice105. 20.2.31 Veniturile unităţilor de cercetare fără personalitate                       juridică106. 20.2.41 Veniturile pieţelor, tirgurilor şi oboarelor107. 20.2.42 Veniturile unităţilor cu volum mic de producţie si                       prestări de servicii108. 20.2.43 Veniturile şcolilor de conducători auto109. 20.2.44 Veniturile activităţilor economice ale unităţilor privind                       domeniul public110 20.2.45 Veniturile din lucrări executate pentru terţi de către                       direcţiile de drumuri şi poduri111. 20.2.46 Veniturile cabinetelor pentru probleme de organizare                       ştiinţifică a producţiei şi a muncii112. 20.2.47 Veniturile centrelor de calificare şi perfecţionare113. 20.2.48 Veniturile centrului de antrenament şi perfecţionare a                       personalului din aeronautica civilă114. 20.2.49 Veniturile activităţilor productive ale caselor de copii                       şi şcolilor speciale pentru copii cu deficiente şi ale                       caselor de pionieri115. 20.2.50 Veniturile atelierelor-şcoala pe lîngă unităţile de                       învăţămînt primar, gimnazial şi de pe lîngă licee116. 20.2.51 Veniturile grădinilor botanice117. 20.2.52 Veniturile activităţilor productive în cadrul loturilor                       agricole, crescătorilor de animale de pe lîngă unităţile                       de învăţămînt118. 20.2.53 Veniturile activităţilor de integrare cu producţia,                       cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii in                       unităţile de învăţămînt superior119. 20.2.54 Veniturile privind excursii, tabere şi colonii120. 20.2.55 Veniturile activităţilor productive în cadrul atelierelor                       unităţilor de asistenta pentru batrini, pensionari sau                       copii invalizi121. 20.2.56 Veniturile activităţilor productive în cadrul căminelor                       atelier122. 20.2.57 Veniturile camerelor de cazare în comune123. 20.2.58 Veniturile inspecţiilor judeţene şi a municipiului                       Bucureşti pentru construcţii124. 20.2.60 Alte venituri din domeniul activităţilor economice125. 20.2.61 Veniturile unităţilor de învăţămînt superior pentru                       autofinanţare126. 20.2.62 Veniturile caselor corpului didactic127. 20.2.70 Alte venituri din domeniul învăţămîntului128. 20.2.71 Veniturile caselor de cultura129. 20.2.72 Veniturile centrelor de îndrumare a creaţiei populare si                       a mişcării artistice de masa130. 20.2.73 Veniturile muzeelor131. 20.2.74 Veniturile teatrelor şi instituţiilor muzicale132. 20.2.75 Venituri din activitatea de presa133. 20.2.76 Veniturile căminelor culturale134. 20.2.77 Veniturile şcolilor populare de arta135. 20.2.78 Veniturile caselor de filme136. 20.2.79 Veniturile editurilor137. 20.2.80 Alte venituri din domeniul culturii şi artei138. 20.2.81 Veniturile spitalelor urbane şi spitalelor clinici                       pentru autofinanţare139. 20.2.82 Veniturile din asistenta medicală ambulatorie cu plata140. 20.2.83 Veniturile activităţilor de ergoterapie în unităţi                       medico-sanitare141. 20.2.84 Veniturile unităţilor balneoclimaterice neorganizate ca                       întreprinderi142. 20.2.90 Alte venituri din domeniul sănătăţii143. 20.2.91 Venituri din activităţi de ergoterapie în unităţi de                       asistenta socială144. 20.3 Veniturile proprii ale fondului silvic comunal145. 28 Părţi sociale146. 28.1 Creşterea părţilor sociale la unităţile economice                      socialiste147. 28.1.01 Creşterea părţilor sociale la unităţile socialiste pentru                       investiţii din fondul de dezvoltare economică148. 28.1.02 Creşterea părţilor sociale la unităţile socialiste                       pentru fondul mijloacelor circulante149. 28.2 Creşterea părţilor sociale la cooperativele de credit si                      casele de ajutor reciproc150. 30.4 Creşterea disponibilităţilor din veniturile proprii*)151. 30.5 Creşterea altor resurse de creditare*)152. 32 Credite externe primite153. 32.1 Credite externe primite pentru importuri154. 32.2 Credite externe primite pentru investiţii155. 32.3 Credite externe financiar-bancare156. 35 Alte venituri157. 35.1 Alte venituri la buget158. 35.3 Sume din vînzarea locuinţelor din fondul locativ de stat159. 35.4 Încasări de rate scadente la creditele pentru construcţii                      şi cumpărări de locuinţe160. 35.4.01 Încasări de rate scadente la creditele pentru construcţii                       de locuinţe161. 35.4.02 Încasări de rate scadente la creditele pentru cumpărări                       de locuinţe162. 35.4.03 Încasări de rate scadente la creditele acordate                       populaţiei pentru locuinţe în construcţie proprie şi alte                       obiective163. 35.5 Contribuţia personalului muncitor la fondul pentru acţiuni                      sociale164. 35.5.01 Contribuţia personalului muncitor la tratament balnear si                       odihna165. 35.5.02 Contribuţia personalului muncitor la întreţinerea                       copiilor în creşs166. 35.5.03 Contribuţia personalului muncitor la întreţinerea                       copiilor în grădiniţe167. 35.5.09 Alte venituri ale fondului de acţiuni sociale168. 35.6 Veniturile proprii ale fondurilor cu destinaţie specială                      la dispoziţia consiliilor populare169. 35.6.01 Contribuţia bănească a populaţiei170. 35.6.02 Contribuţia pentru paza obsteasca comunală171. 35.6.03 Contribuţia pentru electrificări rurale172. 35.7 Avansuri de la populaţie pentru construirea de locuinţe                      proprietate personală173. 35.8 Veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti174. 35.9.01 Venituri din bugetele altor organizaţii175. 46 Resurse de creditare*)                    II. CHELTUIELI                    ---------------176. 51 Cheltuieli pentru investiţii177. 51.1 Alocaţii de la buget pentru investiţii178. 51.2 Cheltuieli pentru investiţii din resurse proprii ale                     unităţilor economice179. 51.3 Credite de completare pentru cheltuieli de investiţii180. 51.4 Credite pentru construcţii de locuinţe proprietate                     personală181. 51.5 Cheltuieli pentru investiţii ale instituţiilor si                     organizaţiilor obşteşti din resurse proprii182. 51.5.01 Cheltuieli pentru investiţii din contribuţia bănească a                       populaţiei183. 51.5.02 Cheltuieli pentru investiţii din veniturile proprii ale                       instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate184. 51.5.03 Cheltuieli pentru investiţii din veniturile fondului                       silvic comunal185. 51.5.04 Cheltuieli pentru investiţii din veniturile proprii                       ale organizaţiilor obşteşti186. 51.5.05 Cheltuieli pentru investiţii din alte resurse proprii187. 56 Alocări pentru mijloace circulante188. 56.1 Alocaţii de la buget pentru mijloace circulante189. 56.2 Alocări din resurse proprii pentru mijloace circulante190. 56.3 Credite bancare pentru mijloace circulante................................................................................192. 66 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare193. 66.1 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare de la buget194. 66.2 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare din veniturile                      proprii instituţiilor de stat şi activităţilor autofinan-                      tate195. 66.2.06 Cheltuieli pentru păşuni comunale196. 66.2.18 Cheltuieli pentru oficiile judeţene pentru studii                       pedologice şi agro-chimice--------------    *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor       financiari.197. 66.2.30 Cheltuieli pentru alte unităţi şi acţiuni                       agrozooveterinare198. 66.3 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare din                      veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti şi din                      beneficiile unităţilor economice subordonate199. 66.3.30 Cheltuieli pentru alte unităţi şi acţiuni                       agrozooveterinare200. 67 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si                     podurilor201. 67.1 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi                      podurilor de la buget202. 67.2 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si                      podurilor din veniturile proprii ale instituţiilor de stat                      şi activităţilor autofinanţate203. 67.4 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si                      podurilor din contribuţia bănească a populaţiei204. 68 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală205. 68.1 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală de la                      buget206. 68.2 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală din                      veniturile proprii ale instituţiilor de stat şi activita-                      tilor autofinanţate207. 68.2.01 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea străzilor208. 68.2.11 Cheltuieli din taxe pentru staţiuni balneoclimaterice209. 68.2.30 Cheltuieli pentru alte acţiuni de gospodărie comunală210. 68.4 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală din                      contribuţia bănească a populaţiei211. 69 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare                     tehnologică şi introducerea progresului tehnic212. 69.1 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică de la buget213. 69.2 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică din veniturile                      proprii ale instituţiilor de stat şi activităţilor                      autofinanţate214. 69.3 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică din veniturile                      proprii ale organizaţiilor obşteşti şi din beneficiile                      unităţilor economice subordonate215. 69.6 Cheltuieli din fondul pentru cercetare ştiinţifică,                      dezvoltare tehnologică şi introducerea progresului tehnic216. 70 Cheltuieli pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de                     cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi................................................................................226. 72 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice227. 72.1 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice de la buget228. 72.1.01 Cheltuieli pentru unităţile vamale229. 72.1.02 Cheltuieli pentru aviaţia civilă330. 72.1.03 Cheltuieli pentru navigaţia civilă231. 72.1.04 Cheltuieli pentru activitatea de gospodărire a apelor232. 72.1.06 Alocaţii pentru compensarea majorării preţurilor si                       tarifelor la unităţi economice233. 72.1.07 Cheltuieli pentru imobile preluate de stat234. 72.1.08 Cheltuieli pentru reparaţii, întreţinere şi administrarea                       fondului locativ de stat235. 72.1.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice236. 72.2 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din veniturile                       proprii ale instituţiilor de stat şi activităţilor                       autofinanţate237. 72.2.11 Cheltuieli pentru pieţe, tîrguri şi oboare238. 72.2.12 Cheltuielile unităţilor cu volum mic de producţie si                       prestări de servicii239. 72.2.13 Cheltuielile şcolilor de conducători auto240. 72.2.14 Cheltuielile activităţilor economice ale unităţilor                       privind domeniul public241. 72.2.15 Cheltuieli pentru lucrări executate pentru terţi de către                       direcţiile de drumuri şi poduri242. 72.2.16 Cheltuielile cabinetelor pentru probleme de organizare                       ştiinţifică a producţiei şi a muncii243. 72.2.17 Cheltuielile centrelor de calificare şi perfecţionare244. 72.2.18 Cheltuielile centrului de antrenament şi perfecţionare a                       personalului din aeronautica civilă245. 72.2.19 Cheltuieli pentru activităţi productive ale caselor de                       copii şi şcolilor speciale pentru copii cu deficiente si                       ale caselor de pionieri246. 72.2.20 Cheltuielile atelierelor-şcoala pe lîngă unităţile de                       învăţămînt primar, gimnazial şi de pe lîngă licee247. 72.2.21 Cheltuielile grădinilor botanice248. 72.2.22 Cheltuielile pentru activităţile productive în cadrul                       loturilor agricole, crescătorilor de animale de pe lîngă                       unităţile de învăţămînt249. 72.2.23 Cheltuielile activităţilor de integrare cu producţia,                       cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii in                       unităţile de învăţămînt superior250. 72.2.24 Cheltuieli pentru excursii, tabere şi colonii251. 72.2.25 Cheltuieli pentru activităţi productive în cadrul                       căminelor atelierelor unităţilor de asistenta pentru                       batrini, pensionari sau copii invalizi252. 72.2.26 Cheltuieli pentru activităţi productive în cadrul                       căminelor atelier253. 72.2.27 Cheltuieli pentru camere de cazare în comune254. 72.2.28 Cheltuieli pentru inspecţii judeţene şi a municipiului                       Bucureşti pentru construcţii255. 72.2.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice256. 72.4 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din fondurile cu                      destinaţie specială la dispoziţia consiliilor populare257. 72.4.04 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din contribuţia                       bănească a populaţiei258. 72.4.09 Cheltuieli din fondul silvic comunal259. 72.5 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din beneficii si                      amortizare260. 72.5.01 Cheltuieli pentru participarea oamenilor muncii la                       realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea                       beneficiilor261. 72.5.02 Compensarea majorării preţurilor şi tarifelor262. 72.5.03 Sume cuvenite oamenilor muncii pentru părţile sociale263. 72.5.04 Fonduri pentru reduceri de preţuri264. 72.5.05 Fonduri pentru acoperirea pierderilor determinate de                       calamitaţi265. 72.5.06 Dobînzi la creditele bancare de completare pentru                       investiţii266. 72.5.07 Fondul judeţean de dezvoltare a activităţilor                       prevăzute de Legea nr. 7/1971267. 72.5.08 Fondul intercooperatist de întrajutorare268. 72.5.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice269. 72.6 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din rezultatele                      financiare ale unităţilor economice270. 72.8 Cheltuieli pentru alte obiective economice şi sociale                      acoperite din credite271. 72.8.01 Cheltuieli pentru modelări, nivelări şi sacrificari                       acoperite din credite272. 72.8.02 Cheltuieli pentru consolidare acoperite din credite273. 72.8.04 Cheltuieli pentru aport de capital la societăţi mixte                       acoperite din credite274. 72.8.05 Credite acordate populaţiei pentru locuinţe in                       construcţie proprie şi alte obiecte275. 72.8.06 Credite pentru cumpărări de locuinţe din fondul locativ                       de stat276. 72.8.07 Creşterea (reducerea) creditelor pentru beneficiarii de                       investiţii277. 72.9 Creşterea împrumuturilor acordate de cooperativele de                     credit şi casele de ajutor reciproc278. 75 Cheltuieli pentru acordarea de credite externe pentru                    export279. 75.1 Credite externe acordate pentru mărfuri exportate si                     acţiuni de cooperare280. 75.3 Alte credite externe acordate281. 76 Cheltuieli pentru învăţămînt282. 76.1 Cheltuieli pentru învăţămînt de la buget283. 76.2 Cheltuieli pentru învăţămînt din veniturile proprii ale                     instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate284. 76.2.05 Cheltuieli pentru învăţămîntul superior285. 76.2.11 Cheltuieli pentru casele corpului didactic286. 76.2.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni de                       învăţămînt287. 76.4 Cheltuieli pentru învăţămînt din contribuţia bănească a                      populaţiei288. 76.6 Cheltuieli pentru învăţămînt din rezultatele financiare                      ale unităţilor economice289. 76.6.07 Cheltuieli pentru calificarea, perfecţionarea şi                       specializarea cadrelor290. 76.7 Cheltuieli pentru învăţămînt din fondul de acţiuni sociale291. 76.7.01 Cheltuieli pentru învăţămînt preşcolar292. 76.8 Cheltuieli pentru învăţămînt din bugetele altor                      organizaţii293. 77 Cheltuieli pentru cultura şi arta294. 77.1 Cheltuieli pentru cultura şi arta de la buget295. 77.2 Cheltuieli pentru cultura şi arta din veniturile proprii                      ale instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate296. 77.2.01 Cheltuieli pentru case de cultura297. 77.2.02 Cheltuieli pentru centre de îndrumare a creanţei populare                       şi a mişcării artistice de masa298. 77.2.05 Cheltuieli pentru muzee299. 77.2.06 Cheltuieli pentru teatre şi instituţii muzicale300. 77.2.07 Cheltuieli pentru activitatea de presa301. 77.2.11 Cheltuieli pentru cămine culturale302. 77.2.12 Cheltuieli pentru şcoli populare de arta303. 77.2.13 Cheltuieli pentru case de filme304. 77.2.14 Cheltuieli pentru edituri305. 77.2.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni de cultura                       şi arta306. 77.3 Cheltuieli pentru cultura şi arta din veniturile proprii                      ale organizaţiilor obşteşti şi beneficiile unităţilor                      economice subordonate307. 77.3.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni de cultura                       şi arta308. 77.4 Cheltuieli pentru cultura şi arta din contribuţia                      bănească a populaţiei309. 77.8 Cheltuieli pentru cultura şi arta din bugetele altor                      organizaţii310. 78 Cheltuieli pentru sănătate311. 78.1 Cheltuieli pentru sănătate de la buget312. 78.2 Cheltuieli pentru sănătate din veniturile proprii ale                      instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate313. 78.2.04 Cheltuieli pentru spitale urbane şi spitale clinici314. 78.2.15 Cheltuieli pentru asistenta medicală, ambulatorie, cu                       plata315. 78.2.16 Cheltuieli pentru activităţi de ergoterapie în unităţi                       medico-sanitare316. 78.2.17 Cheltuieli pentru unităţi balneoclimaterice neorganizate                       ca întreprinderi317. 78.2.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni sanitare318. 78.3 Cheltuieli pentru sănătate din veniturile proprii ale                      organizaţiilor obşteşti şi beneficiile unităţilor                      economice subordonate319. 78.3.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni sanitare320. 78.4 Cheltuieli pentru sănătate din contribuţia bănească a                      populaţiei321. 78.7 Cheltuieli pentru sănătate din fondul pentru acţiuni                      sociale322. 78.7.02 Cheltuieli pentru dispensare medicale din mediul urban323. 78.7.06 Cheltuieli pentru creşs324. 79 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport325. 79.1 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport de la buget326. 79.3 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din veniturile                      proprii ale organizaţiilor obşteşti şi beneficiile                      unităţilor economice subordonate327. 79.4 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din contribuţia                      bănească a populaţiei328. 79.5 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din beneficiile                      unităţilor economice de stat329. 79.8 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din bugetele                      altor organizaţii330. 80 Cheltuieli pentru asistenta socială321. 80.1 Cheltuieli pentru asistenta socială de la buget332. 80.2 Cheltuieli pentru asistenta socială din veniturile                      proprii ale instituţiilor de stat şi activităţilor                      autofinanţate333. 80.2.11 Cheltuieli pentru activităţi de ergoterapie în unităţi de                       asistenta socială334. 80.3 Cheltuieli pentru asistenta socială din veniturile proprii                      ale organizaţiilor obşteşti şi beneficiile unităţilor                      economice subordonate335. 80.3.30 Cheltuieli pentru alte acţiuni de asistenta socială336. 80.4 Cheltuieli pentru asistenta socială din contribuţia                     bănească a populaţiei337. 80.8 Cheltuieli pentru asistenta socială din bugetele altor                     organizaţii338. 81 Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii339. 81.1 Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii,                     de la buget340. 81.1.01 Alocaţii de stat pentru copii341. 81.1.02 Ajutoare pentru mame cu mulţi copii342. 81.1.03 Indemnizaţii de naştere343. 81.1.04 Ajutoare pentru sotii de militari în termen344. 81.6 Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii,                     din rezultatele financiare ale unităţilor345. 82 Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si                    alte persoane346. 82.1 Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si                     alte persoane, de la buget347. 82.1.01 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.348. 82.1.02 Pensii militari349. 82.1.03 Alte pensii şi ajutoare350. 84 Cheltuielile asigurărilor sociale351. 84.1 Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat352. 84.1.01 Pensii de asigurări sociale de stat plătite prin oficiile                      de pensii353. 84.1.02 Pensii de asigurări sociale de stat plătite prin                      întreprinderi şi instituţii354. 84.1.06 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de munca din                      cauza de boala şi accident355. 84.1.07 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea                      copiilor bolnavi356. 84.1.08 Ajutoare sociale357. 84.1.09 Ajutoare acordate personalului muncitor358. 84.1.10 Ajutoare pentru pensionari359. 84.1.11 Cheltuieli pentru tratament balnear şi odihna360. 84.1.12 Cheltuieli pentru transmiterea pensiilor361. 84.1.13 Impozit asupra indemnizaţiilor de asigurări sociale362. 84.1.14 Cheltuieli pentru masa calda mineri şi geologi363. 84.1.30 Alte cheltuieli pentru asigurări sociale364. 84.2 Cheltuielile asigurărilor sociale din alte sisteme365. 84.2.03 Pensii de asigurări sociale plătite din alte sisteme de                      asigurări sociale366. 84.2.06 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de munca din                      cauza boala şi accident367. 84.2.07 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea                      copiilor bolnavi368. 84.2.08 Ajutoare sociale369. 84.2.09 Ajutoare acordate personalului muncitor370. 84.2.10 Ajutoare pentru pensionari371. 84.2.11 Cheltuieli pentru tratament balnear şi odihna372. 84.2.12 Cheltuieli pentru transmiterea pensiilor373. 84.2.13 Impozit asupra indemnizaţiilor de asigurări sociale374. 84.2.15 Vărsăminte la buget pentru asistenta medicală375. 84.2.16 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii din fondurile                      sistemelor proprii de asigurări sociale376. 84.2.30 Alte cheltuieli pentru asigurări sociale377. 84.3 Cheltuieli pentru asigurări sociale din fondul pentru                     pensia suplimentară378. 84.3.04 Pensii suplimentare plătite pensionarilor proveniţi din                      unităţile de stat379. 84.3.05 Pensii suplimentare plătite pensionarilor proveniţi din                      unităţile care au sisteme proprii de asigurări sociale380. 85 Cheltuieli pentru alte acţiuni social-culturale381. 85.1 Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale382. 85.5 Cheltuieli pentru alte acţiuni social-culturale din                     beneficii383. 85.7 Cheltuieli pentru alte acţiuni social-culturale finanţate                     din fondul de acţiuni sociale384. 85.7.01 Cheltuieli pentru tratament balnear şi odihna385. 85.7.02 Cheltuieli pentru cantine-restaurant386. 85.7.03 Cheltuieli pentru cămine muncitoreşti387. 85.7.30 Alte cheltuieli social-culturale388. 86 Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii si                    administraţiei de stat389. 86.1 Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii si                     administraţiei de stat de la buget390. 86.1.01 Cheltuieli pentru organele supreme ale puterii de stat391. 86.1.02 Cheltuieli pentru organele centrale ale administraţiei de                      stat, organe judecătoreşti şi de procuratura392. 86.1.03 Cheltuieli pentru unităţile exterioare ale organelor                      centrale, organelor judecătoreşti şi de procuratura393. 86.1.04 Cheltuieli pentru reprezentantele Republicii Socialiste                      România în străinătate394. 86.1.05 Cheltuieli pentru comitetele executive ale consiliilor                      populare judeţene395. 86.1.06 Cheltuieli pentru comitetele executive ale consiliilor                      populare municipale şi ale sectoarelor municipiului                      Bucureşti396. 86.1.07 Cheltuieli pentru birourile executive ale consiliilor                      populare orăşeneşti397. 86.1.08 Cheltuieli pentru birourile executive ale consiliilor                      populare comunale...............................................................................399. 87 Cheltuieli pentru apărarea tarii400. 89 Rate şi dobînzi la credite externe primite401. 89.1 Rate scadente la creditele externe primite402. 89.1.01 Rate scadente la creditele externe primite pentru                      importuri*)403. 89.1.02 Rate scadente la creditele externe primite pentru                      investiţii404. 89.1.03 Rate scadente la creditele externe financiar-bancare405. 89.1.04 Rate scadente la creditele externe primite de la F.M.I.406. 89.2 Dobînzi la creditele externe primite407. 89.2.01 Dobînzi la creditele externe primite pentru importuri*)408. 89.2.02 Dobînzi la creditele externe primite pentru investiţii409. 89.2.03 Dobînzi la creditele externe financiar-bancare410. 89.2.04 Dobînzi la creditele externe primite de la F.M.I.411. 90 Alte cheltuieli412. 90.1 Cheltuieli pentru alte acţiuni de la buget413. 90.3 Cheltuieli ale altor organizaţii obşteşti414. 90.3.30 Alte cheltuieli415. 90.4 Cheltuieli din fondurile cu destinaţie specială la                     dispoziţia consiliilor populare416. 90.4.01 Cheltuieli din contribuţia bănească a populaţiei417. 90.4.03 Cheltuieli din fondul pentru acţiuni gospodăreşti418. 90.4.04 Cheltuieli din fondul pentru paza obsteasca419. 90.6 Alte cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor                     economice420. 90.6.01 Cheltuieli de protocol din rezultatele financiare ale                      unităţilor economice-------------    *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor financiari.421. 90.1.02 Fonduri de rezerva în bugetul local422. 92.1.02 Excedentele bugetelor locale423. 92.1.03 Vărsăminte la bugetul republican pentru fondul de                      dezvoltare al întregii societăţi424. 92.1.04 Fond de rulment pentru autofinanţare la dispoziţia                      comitetelor (birourilor) executive ale consiliilor                      populare425. 96 Credite bancare şi alte active bancare*)------------    *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor financiari.          III. Alţi indicatori................................................................................431. 48.4.04 Viteza de rotaţie - în zile - a mijloacelor circulante                      totale, pentru ramurile:                      01 - industrie                      04 - construcţii                      06 - transporturi                      07 - telecomunicaţii                      08 - comerţ interior                      09 - comerţ exterior                      10 - aprovizionare tehnico-materială                    12.1 - cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică                    12.2 - proiectare                      18 - prestări de servicii      B. Pe centrale industriale şi unităţi economice asimilate acestora      ------------------------------------------------------------------1. 01 Beneficii2. 04 Impozitul pe circulaţia mărfurilor3. 05 Prelevarea pentru societate4. 10 Amortizarea fondurilor fixe5. 56 Alocări pentru mijloace circulante--------------------------------------------------------------------------------NOTA:Prezentul nomenclator se completează de Ministerul Finanţelor cu indicatorii rezultaţi din dispoziţii legale şi măsuri aprobate de Conducere, cu cei stabiliţi prin clasificaţia indicatorilor financiari.  +  Anexa 2dNOMENCLATORULindicatorilor financiari care se aproba de Ministerul Finanţelor pe ministere, celelalte organe centrale consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa şi obşteşti--------------------------------------------------------------------------------Nr. Cod Denumirea indicatorilorcrt.--------------------------------------------------------------------------------1. 48.9.40 Cheltuieli administrativ-gospodăreşti ale unităţilor                        economice2. 48.9.401 Cheltuieli de birou3. 48.9.402 Cheltuieli de deplasare, detaşare şi transfer4. 48.9.403 Cheltuieli pentru întreţinere şi reparaţii la clădiri                          şi alte mijloace fixe şi cheltuieli gospodăreşti--------------------------------------------------------------------------------NOTA:Prezentul nomenclator se completează de Ministerul Finanţelor cu indicatorii rezultaţi din dispoziţii legale şi măsuri aprobate de Conducere, cu cei stabiliţi prin clasificaţia indicatorilor financiari.  +  Anexa 2 e- Extras -NOMENCLATORULindicatorilor financiari ce se aproba de ministere, celelalte organe centrale, consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa şi obşteşti, pe unităţile în subordine, în cadrul şi în corelare cu indicatorii economici şi financiari aprobaţi potrivit legii--------------------------------------------------------------------------------Nr. Cod Denumirea indicatorilorcrt.-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2--------------------------------------------------------------------------------                            I. VENITURI                            -----------  1. 01.0.01 Beneficii pentru fondul de dezvoltare economică  2. 01.0.02 Beneficii pentru fondul pentru construcţii de locuinţe si                   alte investiţii cu caracter social  3. 01.1.01 Beneficii pentru investiţii din fondul de dezvoltare                   economică  4. 01.1.02 Beneficii pentru investiţii din fondul pentru construcţii de                   locuinţe şi alte investiţii cu caracter social  5. 01.1.03 Beneficii pentru restituirea fondurilor primite pentru                   investiţii  6. 01.4.01 Beneficii pentru fondul de participare a oamenilor muncii la                   realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea                   beneficiilor  7. 01.4.02 Beneficii pentru stimularea suplimentară a oamenilor muncii                   pentru realizarea exportului  8. 01.5.01 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii                   finanţate din fondul de dezvoltare economică  9. 01.5.02 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii                   finanţate din fondul de construcţii de locuinţe şi alte                   investiţii cu caracter social 10. 01.5.03 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii din                   împrumuturi externe 11. 01.5.04 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii din                   alte fonduri 12. 01.5.09 Beneficii pentru rambursări de alte credite 13. 01.6.01 Beneficii pentru dobînzi la credite pentru investiţii                   finanţate din fondul de dezvoltare economică 14. 01.6.02 Beneficii pentru dobînzi la credite pentru investiţii                   finanţate din fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte                   investiţii cu caracter social 15. 10.0.01 Amortizarea fondurilor fixe pentru fondul de dezvoltare                   economică 16. 10.0.02 Amortizarea fondurilor fixe pentru fondul pentru construcţii                   de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social 17. 10.1.01 Amortizarea pentru investiţii din fondul de dezvoltare                   economică 18. 10.1.02 Amortizarea pentru investiţii din fondul pentru construcţii                   de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social 19. 10.1.03 Amortizarea pentru restituirea fondurilor primite pentru                   investiţii 20. 10.2.01 Amortizarea pentru rambursări de credite pentru investiţii                   finanţate din fondul de dezvoltare economică 21. 10.2.02 Amortizarea pentru rambursări de credite pentru investiţii                   finanţate din fondul de construcţii de locuinţe şi alte                   investiţii cu caracter social 22. 10.2.03 Amortizarea pentru rambursări de credite pentru investiţii                   din împrumuturi externe 23. 10.2.04 Amortizarea pentru rambursări de alte credite 24. 10.3.011 Amortizarea pentru dobînzi la creditele pentru investiţii                   finanţate din fondul de dezvoltare economică 25. 10.3.012 Amortizarea pentru dobînzi la creditele pentru investiţii                   finanţate din fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte                   investiţii cu caracter social 26. 10.3.04 Amortizarea pentru dobînzi la alte credite 27. 10.4.01 Vărsăminte din prisosul de amortizare la fondul centralei 28. 10.4.02 Amortizarea pentru fondul la dispoziţia organului ierarhic                   superior 29. 18.1.01 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune                   şi alte resurse pentru fondul de dezvoltare economică 30. 18.1.02 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune                   şi alte resurse pentru fondul pentru construcţii de locuinţe                   şi alte investiţii cu caracter social 31. 18.1.101 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune                   şi alte resurse pentru investiţii din fondul de dezvoltare                   economică 32. 18.1.102 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune                   şi alte resurse pentru investiţii din fondul pentru                   construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social 33. 18.1.103 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune                   şi alte resurse pentru finanţarea investiţiilor instituţiilor                   de stat 34. 18.1.104 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune                   şi alte resurse pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe                   din fondurile statului 35. 18.1.201 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune                   şi alte resurse pentru rambursări de credite de investiţii                   finanţate din fondul de dezvoltare economică 36. 18.1.202 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune                   şi alte resurse pentru rambursări de credite pentru                   investiţii finanţate din fondul pentru construcţii de                   locuinţe şi alte investiţii cu caracter social................................................................................ 41. 18.3.101 Disponibilităţi din anii precedenţi pentru investiţii din                   fondul de dezvoltare economică 42. 18.3.102 Disponibilităţi din anii precedenţi pentru investiţii din                   fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu                   caracter social 43. 18.3.103 Disponibilităţi din anii precedenţi pentru investiţii din                   fondul pentru întreprinderi noi şi dezvoltări importante 44. 18.5.01 Încasări din valorificarea producţiei realizată din fondul                   pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică si                   introducerea progresului tehnic 45. 18.5.02 Sume pentru fondul de cercetare ştiinţifică, dezvoltare                   tehnologică şi introducerea progresului tehnic incluse in                   costurile de producţie 46. 18.5.03 Sume primite de la organul ierarhic superior la fondul de                   cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi introducerea                   progresului tehnic 47. 20.8 Sume primite de la organul ierarhic superior 48. 35.6.05 Venituri din sumele încasate de la unităţile economice                   socialiste şi de la populaţie pentru neefectuarea                   contribuţiei în munca                         II. CHELTUIELI                         -------------- 49. 51.1.01 Alocaţii de la buget pentru investiţiile instituţiilor de                   stat 50. 51.1.02 Alocaţii de la buget pentru investiţii la întreprinderi noi                   şi dezvoltări importante 51. 51.1.03 Alocaţii de la buget pentru construcţii de locuinţe din                   fondurile statului 52. 51.1.05 Alocaţii de la buget pentru alte investiţii 53. 51.2.01 Cheltuieli pentru investiţii din fondul de dezvoltare                   economică 54. 51.2.02 Cheltuieli pentru investiţii din fondul pentru construcţii de                   locuinţe şi alte investiţii cu caracter social 55. 51.2.03 Cheltuieli pentru investiţii din fondul pentru întreprinderi                   noi şi dezvoltări importante 56. 51.3.01 Credite de completare pentru investiţii din fondul de                   dezvoltare economică 57. 51.3.02 Credite de completare pentru investiţii din fondul pentru                   construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social 58. 51.3.03 Credite de completare pentru investiţii din resurse externe 59. 51.3.04 Alte credite de completare pentru investiţii 60. 51.0.01 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul de dezvoltare                   economică 61. 51.0.02 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul pentru                   construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social 62. 51.0.03 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul pentru                   întreprinderi noi şi dezvoltări importante 63. 51.0.04 Cheltuieli totale pentru investiţii ale instituţiilor de stat 64. 51.0.05 Cheltuieli totale pentru investiţii ale instituţiilor de stat                   şi activităţi autofinanţate 65. 51.0.06 Cheltuieli totale pentru investiţii din contribuţia bănească                   a populaţiei 66. 51.0.07 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul silvic comunal 67. 51.0.08 Cheltuieli pentru investiţii ale unităţilor financiar-bancare 68. 51.0.09 Cheltuieli pentru construcţii de locuinţe din fondul statului 69. 66.1.01 Cheltuieli de la buget pentru amendarea solurilor acide 70. 66.1.02 Cheltuieli de la buget pentru acoperirea sumelor fixe                   stabilite la cantităţile de seminţe 71. 66.1.03 Cheltuieli de la buget pentru încercarea şi omologarea                   soiurilor 72. 66.1.04 Cheltuieli de la buget pentru drepturile şi indemnizaţiile                   pentru cadrele din CAP, consilii intercooperatiste 73. 66.1.05 Cheltuieli de la buget pentru combaterea dăunătorilor si                   bolilor în sectorul vegetal 74. 66.1.06 Cheltuieli de la buget pentru păşuni comunale 75. 66.1.07 Cheltuieli de la buget pentru prime pentru viţei 76. 66.1.08 Cheltuieli de la buget pentru reproducţia şi selecţia                   animalelor 77. 66.1.09 Cheltuieli de la buget pentru circumscripţii, spitale si                   laboratoare veterinare, precum şi combaterea epizootiilor 78. 66.1.12 Cheltuieli de la buget pentru activitatea direcţiilor                   generale pentru agricultura 79. 66.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte unităţi şi acţiuni                   agrozooveterinare 80. 67.1.01 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi repararea                   drumurilor şi podurilor 81. 67.1.02 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi funcţionarea                   unităţilor de drumuri 82. 68.1.01 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi repararea                   străzilor 83. 68.1.02 Cheltuieli de la buget pentru iluminat public 84. 68.1.03 Cheltuieli de la buget pentru salubritate 85. 68.1.04 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea grădinilor                   publice, parcurilor şi zonelor verzi 86. 68.1.05 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi funcţionarea                   unităţilor privind domeniul public 87. 68.1.06 Cheltuieli de la buget pentru prevenirea şi stingerea                   incendiilor 88. 68.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte acţiuni de gospodărie                   comunală 89. 69.1.01 Cheltuieli de la buget pentru obiective, teme de cercetare si                   cercetări complexe din programele prioritare 90. 69.1.02 Cheltuieli de la buget pentru unităţi de cercetare 91. 69.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte instituţii şi acţiuni                   pentru cercetare ştiinţifică 92. 69.2.02 Cheltuieli din veniturile proprii ale instituţiilor de stat                   şi activităţilor autofinanţate pentru unităţi de cercetare 93. 69.2.30 Cheltuieli din veniturile proprii ale instituţiilor de stat                   şi activităţilor autofinanţate pentru alte instituţii si                   acţiuni pentru cercetare ştiinţifică 94. 69.3.02 Cheltuieli din veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti                   şi din beneficiile unităţilor economice subordonate pentru                   unităţi de cercetare 95. 69.3.30 Cheltuieli din veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti                   şi din beneficiile unităţilor economice subordonate pentru                   alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică 96. 72.6.01 Cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor                   economice pentru amortizarea şi cheltuielile pentru                   reparaţiile clădirilor şi altor fonduri fixe date in                   folosinţa şcolilor profesionale şi organizaţiilor obşteşti                   conform prevederilor legale 97. 72.6.02 Cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor                   economice pentru comisionul plătit întreprinderilor de comerţ                   exterior pentru export 98. 72.6.30 Cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor                   economice pentru alte acţiuni economice 99. 72.6.301 Fondul de ajutor ce se constituie direct din rezultatele                   financiare100. 72.6.302 Pierderi neimputabile, neacoperite din anii precedenţi, ce se                   suporta direct din rezultatele financiare101. 72.6.303 Alte cheltuieli de lege din rezultatele financiare102. 72.6.304 Cotizaţii la Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de                   Producţie103. 76.1.01 Cheltuieli de la buget pentru învăţămîntul preşcolar104. 76.1.02 Cheltuieli de la buget pentru învăţămîntul primar si                   gimnazial105. 76.1.03 Cheltuieli pentru învăţămînt de la buget pentru licee106. 76.1.04 Cheltuieli de la buget pentru unităţile de învăţămînt pentru                   copii cu deficiente107. 76.1.05 Cheltuieli de la buget pentru învăţămîntul superior108. 76.1.06 Cheltuieli pentru învăţămînt pentru casele de copii109. 76.1.07 Cheltuieli de la buget pentru calificarea, perfecţionarea si                   specializarea cadrelor110. 76.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte instituţii şi acţiuni de                   învăţămînt111. 77.1.01 Cheltuieli de la buget pentru casele de cultura112. 77.1.02 Cheltuieli de la buget pentru centrele de îndrumare a                   creaţiei populare şi a mişcării artistice de masa113. 77.1.03 Cheltuieli de la buget pentru bibliotecile comunale114. 77.1.04 Cheltuieli de la buget pentru biblioteci naţionale,                   universitare, judeţene, municipale şi orăşeneşti115. 77.1.05 Cheltuieli de la buget pentru muzee116. 77.1.06 Cheltuieli de la buget pentru teatre şi instituţii muzicale117. 77.1.07 Cheltuieli de la buget pentru presa118. 77.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte instituţii şi acţiuni de                   cultura şi arta119. 78.1.01 Cheltuieli de la buget pentru dispensare medicale din mediul                   rural120. 78.1.02 Cheltuieli de la buget pentru dispensare medicale din mediul                   urban121. 78.1.03 Cheltuieli de la buget pentru spitale rurale122. 78.1.04 Cheltuieli de la buget pentru spitale urbane şi spitale                   clinici123. 78.1.05 Cheltuieli de la buget pentru sanatorii, preventorii si                   dispensare cu staţionar TBC124. 78.1.06 Cheltuieli de la buget pentru creşs125. 78.1.07 Cheltuieli de la buget pentru leagăne de copii126. 78.1.08 Cheltuieli de la buget pentru unităţi şi acţiuni                   balneoclimaterice127. 78.1.09 Cheltuieli de la buget pentru centre de recoltare si                   conservare a singelui128. 78.1.10 Cheltuieli de la buget pentru staţii de salvare129. 78.1.30 Cheltuieli de la buget pentru instituţii şi acţiuni sanitare130. 80.1.01 Cheltuieli de la buget pentru cămine de batrini şi pensionari131. 80.1.02 Cheltuieli de la buget pentru cămine spital, pentru invalizi                   şi bolnavi cronici132. 80.1.03 Cheltuieli de la buget pentru cămine de copii infirmi si                   cămine atelier133. 80.1.04 Cheltuieli de la buget pentru cantine de ajutor social134. 80.1.05 Cheltuieli de la buget pentru centre de primire a minorilor135. 80.1.06 Cheltuieli de la buget pentru plasament familial136. 80.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte acţiuni de asistenta                   socială137. 90.1.01 Cheltuieli de la buget pentru protocol138. 90.1.02 Cheltuieli de la buget pentru centre militare teritoriale139. 90.1.03 Cheltuieli de la buget pentru apărarea civilă140. 90.1.04 Cheltuieli de la buget pentru centre şi oficii de calcul141. 90.1.05 Cheltuieli de la buget pentru cotizaţii şi contribuţii ale                   R.S.R. la organisme internaţionale142. 90.1.06 Cheltuieli de la buget pentru deserventii cultelor religioase143. 90.1.07 Cheltuieli de la buget pentru recompense acordate persoanelor                   decorate144. 90.1.30 Cheltuieli pentru alte acţiuni de la buget privind alte                   cheltuieli145. 90.8 Vărsăminte la organul ierarhic superior             III. DESFĂŞURAREA PE ARTICOLE A CAPITOLELOR             --------------------------------------------                 SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI                 -------------------------------  1. 15 Cheltuieli cu retribuţiile  2. 16 Impozitul pe fondul total de retribuire  3. 17 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat  4. 18 Drepturi cu caracter social  5. 19 Deplasări, detaşări şi transferări  6. 20 Hrana  7. 21 Burse  8. 22 Medicamente şi materiale sanitare*)  9. 23 Cheltuieli de întreţinere şi gospodărie 10. 24 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 11. 25 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si                   echipament 12. 26 Reparaţii curente 13. 27 Reparaţii capitale 14. 28 Cărţi şi publicaţii 15. 29 Alocaţii pentru instituţii, organizaţii şi activităţi                   autofinanţate 16. 30 Alte cheltuieli 17. 40 Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale ale                   unităţilor economice 18. 41 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii 19. 42 Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane 20. 43 Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat 21. 44 Cheltuieli pentru acţiuni economice finanţate direct de la                   buget 22. 45 Alte cheltuieli--------------------------------------------------------------------------------NOTA:Prezentul nomenclator se completează de Ministerul Finanţelor cu indicatorii rezultaţi din dispoziţiile legale şi măsuri aprobate de Conducere, cu cei stabiliţi prin clasificaţia indicatorilor financiari.  +  Anexa 2 fNOMENCLATORULindicatorilor financiari care se aproba de întreprinderi şi instituţii în cadrulşi în corelare cu indicatorii economici şi financiari aprobaţi potrivit legii--------------------------------------------------------------------------------Nr. Cod Denumirea indicatorilorcrt.-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2--------------------------------------------------------------------------------                         A. Întreprinderi  1. 33.1 Venituri din activitatea de baza**)  2. 33.2 Venituri din alte activităţi**)  3. 33 Venituri totale din activitatea economică**)  4. 73.1 Cheltuieli privind activitatea de baza**)  5. 73.2 Cheltuieli privind alte activităţi  6. 73 Cheltuieli totale privind activitatea economică**)  7. 18.8.01 Avansuri primite de la clienţi  8. 18.8.02 Resurse atrase  9. 35.8.01 Venituri din taxe de înscriere, cotizaţii etc. 10. 35.8.02 Veniturile subunităţilor şi activităţilor anexe 11. 35.8.30 Venituri din alte activităţi                         B. Instituţii                   Desfăşurarea pe alineate a articolelor din cadrul capitolelor                   şi subcapitolelor de cheltuieli  1. 15.01 Cheltuieli cu retribuţii pentru personalul muncitor  2. 15.02 Cheltuieli cu retribuţii din fondul planificat pe activităţi                   şi acţiuni  3. 15.03 Cheltuieli cu compensaţii pentru majorarea preţurilor si                   tarifelor  4. 18.01 Cheltuieli pentru manuale şi rechizite şcolare  5. 18.02 Cheltuieli cu transportul elevilor, studenţilor, asistaţilor,                   bolnavilor, invalizilor şi însoţitorilor lor  6. 18.03 Cheltuieli privind drepturi pentru elevi, studenţi pe                   perioada practicii în producţie, a concursurilor si                   campionatelor---------------    *) Se detaliază pe art. 22.01 Medicamente şi art. 22.02 Materiale sanitare.    **) Se desfăşoară potrivit clasificaţiei cadrului comun al veniturilor,   respectiv al cheltuielilor de producţie, circulaţie şi alte cheltuieli   privind activitatea economică, stabilită de Ministerul Finanţelor.  7. 18.04 Cheltuieli privind drepturi pentru donatorii de singe  8. 18.05 Cheltuieli pentru alte drepturi stabilite de dispoziţiile                   legale  9. 20.01 Hrana oamenilor 10. 20.02 Hrana animalelor 11. 23.01 Cheltuieli pentru încălzit 12. 23.02 Cheltuieli pentru iluminat şi forta motrice 13. 23.03 Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate 14. 23.04 Cheltuieli pentru posta, telefon, telex, radio şi televizor 15. 23.05 Cheltuieli pentru furnituri de birou 16. 23.06 Cheltuieli pentru materiale de curăţenie 17. 23.07 Cheltuieli pentru alte materiale şi prestări de servicii 18. 30.01 Cheltuieli pentru protecţia muncii 19. 30.03 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale pentru                   instituţii finanţate de la buget--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 3 aNOMENCLATORULformularelor tipizate comune din activitatea bancară--------------------------------------------------------------------------------Nr. SUBACTIVITATEA Codul formularuluicrt. ------------------------ ----------------------------         denumirea formularelor de baza varianta-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3--------------------------------------------------------------------------------                                I. CREDITE                                ----------- 1. Planul de credite pe termen scurt pe trimestrul...    19... total economie 1-24-1    Anexa 1 - Necesarul de credite pe trimestrul....    19... 2. Planul de credite pe termen scurt pe trimestrul...    19... al sucursalei judeţene........... 1-24-2    Anexa 1 - Comunicare de plafoane nr... (pentru    industrie)    Anexa 2 - Comunicare de plafoane nr... (pentru    baze şi comerţ)    Anexa 3 - Comunicare de plafoane nr... (pentru    modificări)    - Planul de credite pe termen scurt şi comunicarea    plafoanelor de credite repartizate pe trimestrul...    19... 1-24-100/a    - Comunicare de plafoane (Banca pentru Agricultura    şi Industrie Alimentara) Sucursala judeţeana... 1-24-200/a 3. Contract de credite nr... 24-1-1    Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor la data    de...    - Cerere-contract de credit pe termen scurt pentru    investiţii 24-1-100/a    - Contract de credite nr... (pentru construcţii-    montaj) 24-1-100/b    Anexa 1 - Grafic de rambursare a creditelor in    trimestrul.........    Anexa 2 - Act adiţional la contractul de credite    nr...    - Situaţia imobilizărilor şi a garanţiei creditelor    bancare la data de..... 24-1-100/c    - Contract de credite nr... (pentru unităţile    agricole de stat) 24-1-200/a    Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor la finele    lunii... şi a necesarului de credite pentru luna...    19... la... (pentru unităţile agricole de stat si    asociaţiile economice)    - Contract de credite pentru unităţile din industria    alimentara şi de valorificare a produselor agricole    şi a altor unităţi economice cu activitate neagricola 24-1-200/b    Anexa 1 - Situaţia avansurilor pentru contractări    la finele lunii... 19...    Anexa 2 - Graficul eşalonării avansurilor băneşti    pentru produsele contractate a se livra la fondul    de stat în anul...    Anexa 3 - Situaţia verificării garanţiei creditelor    la data de...    - Contract de credit (pentru unităţile agricole    cooperatiste) 24-1-200/d    Anexa 1 - Cerere privind necesarul de credite pentru    producţie preliminat la finele trimestrului...    şi planificat pe trimestrul... la unităţile    agricole cooperatiste    - Contract de credit (pentru producătorii agricoli    constituiţi în asociaţii) 24-1-200/e 4. Contract de credit pe termen mijlociu şi lung 24-1-100    - Contract de credite (pentru investiţiile    unităţilor agricole cooperatiste) 24-1-200/c    Anexa 1 - Act adiţional (la contractul de credite    pentru investiţiile unităţilor agricole cooperatiste) 5. Fişa privind verificarea îndeplinirii condiţiilor    prevăzute de lege pentru aprobarea deschiderii fi-    nantarii şi începerii execuţiei lucrărilor la    obiectivul de investiţii... 24-1-101 6. Propuneri de credite pe trimestrul... pentru    activitatea de export 24-1-300    - Propuneri de credite pe trimestrul... pentru    mărfuri vîndute pe credit comercial în străinătate    (pe termen de pînă la un an) 24-1-300/a    - Propuneri de credite pe trimestrul... pentru mărfuri    şi documente de import 24-1-300/b 7. Cerere de credit - cadru nr... din... pentru acti-    vitatea de construcţii în străinătate 24-1-301    Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor pentru    activitatea de construcţii-montaj în străinătate la    data de...    - Cerere de credit-cadru nr... din... pentru exporturi    pe credit guvernamental-cooperare, comercial 24-1-301/a    - Cerere de credit export nr... 24-1-301/b    Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor pentru exportul    şi importul de mărfuri întocmită în baza bilanţului    contabil sau a balanţei de verificare din... 8. Situaţia centralizata privind realizarea aportului    valutar pe luna... 24-1-302 9. Cerere de credit (pentru investiţiile producătorilor    agricoli) 24-1-201    Anexa 1 - Angajament (al producătorului ce contrac-    teaza produse agricole)    Anexa 2 - Angajament (al asociaţiei de producători    agricoli)10. Obligaţia de plata a împrumutului agricol 24-1-20211. Situaţia financiară a unităţilor care au imobilizări    de fonduri sau pierderi de mijloace circulante pe    luna... 19... 24-1-20312. Situaţia creditelor pe termen scurt şi a plăţilor    restante la.... 24-1-2 A    Anexa 1 - Dare de seama cu privire la angajamentele    din creditarea pe baza de aprobări speciale, la    sfîrşitul lunii... 19...    Anexa 2 - Situaţia lunară a creditelor pe termen    scurt la data de... 19...    Anexa 3 - Situaţia chenzinala a creditelor pe judeţ    la data de... 19...13. Situaţia realizării planului de credite pe sucursala    la finele trimestrului... 19... 24-1-3    Anexa 1 - Situaţia creditelor nerambursate la    scadenta, a creditelor pentru refacerea capacităţii    de plata şi a plăţilor restante, precum şi a cauzelor    care le-au determinat la finele trimestrului... 19...14. Raportarea realizării planului de credite pe termen    scurt pe unităţi şi feluri de credite la data de... 24-1-204 A    Anexa 1 - Situaţia creditelor pe termen scurt la data    de...    Anexa 2 - Situaţia plăţilor neachitate la termen la    data de...    Anexa 3 - Situaţia plăţilor neachitate la termen la    data de... ale cooperativelor agricole de producţie    Anexa 4 - Cauzele plăţilor neachitate - investiţii -    la data de...15. Situaţia creditelor pe termen mijlociu şi lung 24-1-205 A    Anexa 1 - Situaţia creditelor pe termen mijlociu si    lung transferate şi primite prin transfer16. Dare de seama privind creditele pentru investiţii    acordate unităţilor agricole cooperatiste de la    1 ianuarie la... 24-1-206 A                           II. DECONTĂRI                           -------------17. Cerere de deschidere a contului....... 24-2-1    Anexa 1 - Fişa specimenelor de semnături    Anexa 2 - Proces-verbal privind condiţiile de    efectuare a decontărilor încheiat astăzi......    - Cerere pentru deschidere de cont (pentru    cooperativele de credit) 24-2-200/a18. Cec de decontare din carnet fără limita de suma 24-2-3 A    - Cec de decontare din carnet cu limita de suma 24-2-3/a A    - Borderoul cecurilor de decontare depuse la banca    spre încasare 24-2-3/b19. Dispoziţie de... (plata/încasare) 24-2-4 A    - Dispoziţie de... (plata/încasare) pentru operaţiuni    privind asigurările sociale de stat 24-2-4/a A    - Dispoziţie de... (plata-încasare) pentru lucrări de    construcţii montaj 24-2-4/c A    Anexa 1 - Anexa la dispoziţia de plata/încasare nr...    din...20. Scrisoare de garanţie 24-2-2    - Adeverinţa de disponibil 24-2-200/b21. Cerere de prelungire a termenului de acceptare/    /acceptare la plata a facturilor (pentru mai multe    facturi) 24-2-5    - Cerere de prelungire a termenului de acceptare/    acceptare la plata a facturii (pentru o singura    factura) 24-2-5/a22. Registru de evidenta a dispoziţiilor de plata-    -încasare 24-2-623. Date privind structura plăţilor fără numerar (luna    septembrie din anul...) 24-2-7 A    Anexa 1 - Volumul documentelor neachitate în termen,    refuzate şi respinse la plata în anul...    Anexa 2 - Refuzurile de plata grupate pe cauzele    legale (art. 158 din Legea finanţelor)    Anexa 3 - Documentele respinse la plata    Anexa 4 - Volumul documentelor neachitate în termen    Anexa 5 - Plăţile fără numerar pe instrumente şi    limite valorice24. Decont pentru justificarea fondurilor de investiţii    la obiectivul... 24-2-10025. Cerere de admitere la decontare 24-2-10126. Cerere limite de plati 24-2-102 A                        III. CIRCULAŢIE BĂNEASCĂ                        ------------------------27. Planul de casa pe trim... 19... al... 1-24-4    Anexa 1 - Determinarea încasărilor din comerţ pe    trimestrul... 19...    Anexa 2 - Operaţiuni cu numerar ale CEC pe    trimestrul... 19...    Anexa 3 - Operaţiile cu numerar ale PTTR pe    trimestrul... 19...    Anexa 4 - Calculul plăţilor în numerar pentru produse    agricole pe trimestrul... 19...28. Balanţa de plan a veniturilor şi cheltuielilor    băneşti ale populaţiei pe anul... 1-24-5    Anexa 1 - Calculul veniturilor băneşti din retribuirea    muncii pe anul...    Anexa 2 - Calculul veniturilor băneşti ale ţărănimii    Anexa 3 - Calculul plăţilor pentru impozite şi taxe    pe anul...    Anexa 4 - Calculul fondului de cumpărare    Anexa 5 - Calculul cumpărărilor de mărfuri şi al    planului de desfacere necesar29. Graficul modificării numerarului în circulaţie 24-3-130. Fişa de plan casa 24-3-231. Situaţia operaţiunilor cu numerar pe luna... 19... 24-3-3 A32. Situaţia chenzinala a realizării planului de casa    pentru unităţi cu sarcini de încasări la data de... 24-3-4 A    - Situaţia semidecadala a realizării planului de casa    la data de... 24-3-4/a A    - Situaţia zilnica a operaţiunilor cu numerar la data    de... 24-3-4/b A33. Situaţia realizării încasărilor în numerar din    prestări de servicii pe perioada... 24-3-5 A34. Evidenta operaţiilor de emisiune pe luna... 24-3-635. Situaţia comparativa a realizării planului de casa    pe perioada... 24-3-7    - Situaţia executării planului de casa de sucursalele    Băncii Naţionale pe perioada... 24-3-7/a A36. Stabilirea modalităţii şi termenelor pentru    efectuarea vărsămintelor 24-3-837. Situaţia plăţilor efectuate din încasări în    perioada... 24-3-9 A38. Situaţia unităţilor la care s-au înregistrat    diferenţe între fondul calculat şi solicitat pe    perioada... 24-3-10    - Situaţia plăţilor pentru premii, recompense, fond    de participare a oamenilor muncii la beneficiu,    premii anuale, stimulente pentru export şi compensare    bănească pentru personalul muncitor în trim... 19... 24-3-10/a39. Situaţia realizării plăţilor pentru cheltuieli de    deplasare pe trim... 19... 24-3-1140. Declaraţie pentru eliberarea retribuţiilor pe luna...    19... 24-3-12    Anexa 1 - Indicatorii de plan pentru calcularea şi    eliberarea fondului de retribuire (activitatea    industrie)    - Declaraţie pentru eliberarea retribuţiilor pe    luna... anul... privind activitatea de construcţii-    -montaj 24-3-100/b41. Declaraţia sumelor pentru plata retribuirii muncii    în bani, ce se eliberează de banca pe luna... 19...    (unităţi CAP) 24-3-200    Anexa 1 - Calculatia fondului de retribuire în bani    pe luna... 19... (sector vegetal)    Anexa 2 - Calculatia fondului de retribuire pe    luna... 19... (sector zootehnic)    Anexa 3 - Calculatia fondului de retribuire la    activităţile industriale şi prestări servicii pe    luna... 19...42. Fişa pentru evidenta plăţilor de retribuţii 24-3-1343. Fişa plăţilor plafonate 24-3-1444. Situaţia plăţilor din fondul de retribuire planificat    pe activităţi şi acţiuni prin planurile de casa    trimestriale pe anul 19... 24-3-15                IV. EXECUTAREA DE CASA A BUGETULUI DE STAT                ------------------------------------------45. Situaţia îndeplinirii planului de încasări la data    de... din veniturile de stat de la unităţile    controlate de Banca Naţionala, exclusiv sectorul    special 24-4-146. Graficul de urmărire a vărsămintelor la buget din... 24-4-247. Dispoziţia de înregistrare nr... (individuală) 24-4-3    - Dispoziţia de înregistrare nr... (colectivă) 24-4-3/a48. Situaţia majorărilor 24-4-449. Execuţia de casa a bugetului republican la data    de... 24-4-5 A50. Dare de seama, situaţia trimestriala privind    veniturile bugetului republican întocmită la data    de... 24-4-6 A51. Situaţia sumelor defalcate din veniturile bugetului    republican pentru bugetele locale la data de 31    decembrie 19... 24-4-7 A52. Situaţia plăţilor de casa din bugetul republican    pentru alocaţia de stat şi alte ajutoare pentru copii,    întocmită la data de 31 decembrie 19... 24-4-8 A                    V. VALUTARĂ SI METALE PREŢIOASE                    --------------------------------53. Autorizaţia nr... (pentru efectuarea de operaţii cu    mijloace de plata străine) 24-5-1    - Buletin de schimb nr... 24-5-1/a    - Buletin de schimb nr...    (valute efective ale ţărilor socialiste) 24-5-1/b    - Specificaţia nr... valute încasate în ziua (zilele)    de... din operaţii de... 24-5-1/c    - Cerere pentru eliberarea de valuta pentru titularii    de plan de plati valutare 24-5-1/d54. Adeverinţa nr... (vamal-valutară) 24-5-2    - Registru de evidenta al adeverinţelor vamal-    valutare 24-5-2/a55. Cerere de deschidere de cont în valuta 24-5-3    - Cerere de eliberare-virare 24-5-3/a    - Cerere de depunere şi utilizare a valutei 24-5-3/b    - Adeverinţa (depunere) 24-5-3/c    - Înştiinţare pentru sume primite prin ordine de    plata externe 24-5-3/d    - Certificat nr... (pentru export de valuta şi    cecuri) 24-5-3/e    - Confirmarea provenienţei valutei 24-5-3/f56. Chitanţa nr... ordin de plata nr... 24-5-4    - Chitanţa (text în limba franceza) 24-5-4/a57. Specificaţie de valutele ce se remit la B.R.C.E. 24-5-558. Jurnal de valute nr... (format mic) 24-5-6    - Jurnal de valute nr... (format mare) 24-5-6/a59. Situaţia mişcării mijloacelor de plata străine 24-5-7 A    - Situaţia încasărilor şi plăţilor în valuta pe    beneficiari şi capitole de plan 24-5-7/a A60. Plan de repartiţii şi recuperări de metale preţioase    pe trim... anul 19... 1-24-6    Anexa 1 - Fundamentarea planului de consum la metalele    preţioase pe anul 19... şi trim...    Anexa 2 - Fundamentarea planului de recuperări de    metale preţioase pe anul 19... şi trim....61. Autorizaţia nr... pentru efectuari de operaţiuni cu    metale preţioase, eliberata in... 24-5-862. Repartiţia nr... de metale preţioase pe trim...    19... 24-5-963. Act de vînzare nr... 24-5-1064. Adeverinţa provizorie nr... / buletin de analiza şi    marcare nr... 24-5-11    - Borderou nr... al obiectelor şi bijuteriilor    depuse pentru analiza şi marcare 24-5-11/a    - Buletinul de analiza nr... pentru obiecte din aur    şi platina depuse pentru preschimbarea cu aur dentar    de... 24-5-11/b    - Buletin de analiza (laborator - pentru    întreprinderi) 24-5-11/c    - Buletin de analiza (laborator - pentru populaţie) 24-5-11/d    - Borderou nr... (individual) 24-5-11/e65. Inventar de metale preţioase şi pietre preţioase    ridicate de la... 24-5-1266. Autorizaţia nr... pentru colecţii numismatice 24-5-13    Anexa 1 - Specificaţie privind colecţia numismatica                      VI. DESERVIREA OPERATIVĂ BANCARĂ                      --------------------------------67. Cont analitic 24-6-1 A    - Extras de cont 24-6-1/a A    - Fişa nr... (cont analitic pentru unităţile cu cont    la cooperativele de credite) 24-6-200/a    - Extras de cont (pentru unităţile cu cont la    cooperativele de credite) 24-6-200/b    - Fişa centralizatoare (cont sintetic) 24-6-1/b A68. Jurnal contabil-balanţa de verificare la... 24-6-2 A69. Balanţa de verificare 24-6-3 A70. Situaţia pentru controlul soldurilor privind    conturile sintetice pe... 19... 24-6-4 A    - Situaţia numerelor şi dobînzilor calculate pe    trim... 19... privind contul sintetic... 24-6-4/a A    - Situaţia numerelor şi a dobînzilor calculate pe    anul 19... privind contul... 24-6-4/b A71. Propuneri privind cheltuielile generale pe anul 19...    (cont 91) 24-6-572. Situaţia centralizatoare cuprinzînd planul de    cheltuieli generale pe anul 19... repartizate la    sedii şi defalcate pe trimestre 24-6-6 A    Anexa 1 - Plan de cheltuieli generale pe anul 19...    cu repartizarea pe trimestre    Anexa 2 - Fişa de evidenta a rezervei la contul...73. Situaţia realizării bugetului de venituri şi    cheltuieli pe trim... 19... 24-6-7 A    - Situaţia realizării cheltuielilor generale la    contul 91 la data... 24-6-7/a A    - Situaţia realizării "cheltuielilor efectuate cu    operaţiunile cont 90" şi "venituri din operaţiuni    şi alte venituri-cont 95" la data de... 24-6-7/b A74. Elemente de calcul, evidenta, control şi raportare    a operaţiilor de creditare, decontare, circulaţie    bănească şi diverse...*) 24-6-10                         VII. TEZAUR SI CASIERIE                         -----------------------75. Ordin de încasare nr... 24-7-1    - Ordin de plata nr.. 24-7-1/a76. Chitanţa nr... /foaia de varsamint nr... 24-7-2    - Chitanţa nr... /foaia de varsamint nr... 24-7-200/a    - Borderou însoţitor nr... 24-7-2/a77. Cec nr... 24-7-3    - Cec nr... (B.A.I.A.) 24-7-200/b---------------    *) Formular cadru.78. Registrul de predare-primire a genţilor cu numerar 24-7-4    - Registru pentru evidenta numerarului manipulat de    personalul casieriei 24-7-4/a    - Registru de evidenta lipsurilor şi plusurilor 24-7-4/b    - Registru pentru evidenta valutelor efective şi a    cecurilor de călătorie 24-7-4/c    - Proces-verbal pentru plusuri şi minusuri de numerar 24-7-4/d79. Situaţia casei de circulaţie, fondului de rezerva şi    altor valori din ziua de... 19... 24-7-5    - Situaţia încasărilor şi plăţilor din... 19... 24-7-5/a    - Evidenta aprobărilor cont... pe luna... 19... 24-7-5/b    - Scrisoare pentru remitere de valori 24-7-5/c80. Dare de seama privind specificarea casei de    circulaţie şi a fondului de rezerva pe cupiuri la    data de... 19... 24-7-6    - Informare privind activitatea de tezaur şi casierie    în anul 19... 24-7-6/a81. Evidenta la intrare în tezaur 24-7-782. Recapitulaţia plăţilor efectuate în ziua de... 19... 24-7-200    Anexa 1 - Lista plăţilor zilnice din borderoul de    recepţie nr... din... 19...    - Centralizatorul borderourilor de plata avansuri    şi produselor către producători în perioada... 24-7-200/c    Anexa 1 - Borderou nr... pentru plata avansurilor şi    a primelor în perioada... 19...    - Borderou centralizator de decontare privind plati    de produse în perioada de la... pînă la... 24-7-200/d    Anexa 1 - Borderou nr... de plata produselor    efectuată în ziua (perioada)... 19...    - Evidenta borderourilor de recepţie predate pentru    plata casierilor plătitori 24-7-200/e    - Tabel cuprinzînd producătorii neprezentati în    termen la plata produselor agricole 24-7-200/f83. Elemente de calcul, evidenta şi raportări cu privire    la primirea, gestionarea şi predarea numerarului,    mijloacelor de plata străine, metale preţioase şi a    altor valori în tezaurele băncii...*) 24-7-15                           VIII. CONTROL                           -------------84. Planul acţiunilor de control pe semestrul... 19...    împreună cu Consiliul Central de Control Muncitoresc    al Activităţii Economice şi Sociale şi Curtea    Superioară de Control Financiar 24-8-1    Anexa 1 - Plan de deplasări pentru verificarea    activităţii sucursalelor, filialelor şi altor unităţi    în luna... 19...    Anexa 2 - Plan de munca pe trimestrul... 19...85. Situaţia sancţiunilor aplicate şi a măsurilor dispuse    în anul... în conformitate cu prevederile Legii    nr. 5/1970 24-8-286. Situaţia volumului activităţii bancare privind    perioada... 24-8-3 A                      IX. SECRETARIAT-ADMINISTRATIV                      -----------------------------87. Lista privind necesarul de aprovizionat a    formularelor utilizate în unităţile operative ale    băncii, în anul... 24-9-1----------------*) Formular cadru.  +  Anexa 3 bNOMENCLATORULindicatorilor sintetici utilizaţi în activitatea bancară--------------------------------------------------------------------------------Nr. Cod Subactivitateacrt. ---------------------                                 Denumirea indicatorilor-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2--------------------------------------------------------------------------------                            1. CREDITE                            -----------  1. 1.1. Volumul creditelor pe termen scurt pentru                      producţie şi circulaţia mărfurilor-total                         din care:  2. 1.1.01 - Credite pentru activitatea de baza - total                           din care:  3. 1.1.01.1 - Industrie  4. 1.1.01.2 - Construcţii-montaj*)  5. 1.1.01.3 - Foraj geologie  6. 1.1.01.4 - Agricultura  7. 1.1.01.5 - Proiectare, cercetare ştiinţifică*)  8. 1.1.01.6 - Comerţ interior  9. 1.1.01.7 - Baze de aprovizionare şi desfacere*) 10. 1.1.01.8 - Credite pentru completarea fondurilor proprii de mijloace                    circulante 11. 1.1.01.9 - Comerţ exterior - total                       din care: 12. 1.1.01.9.1. - Credite pentru activitatea de import 13. 1.1.01.9.2. - Credite pentru activitatea de export cu plata la vedere 14. 1.1.01.9.3. - Credite pentru activitatea de export cu plata pe credit 15. 1.1.02 - Credite pentru produse preluate, achiziţionate 16. 1.1.03 - Credite pentru avansuri contractări 17. 1.1.04 - Credite pentru stocuri rezerva de plan 18. 1.1.05 - Credite pe baza de aprobări speciale*) 19. 1.1.06 - Credite pentru mărfuri vîndute, servicii prestate cu plata                    în rate 20. 1.1.07 - Credite pentru beneficiarii de investiţii 21. 1.1.08 - Credite pentru organizare de şantier*) 22. 1.1.09 - Credite diverse-total                      din care: 23. 1.1.09.1 - Credite pentru materii prime agricole 24. 1.1.09.2 - Credite pentru acoperirea cheltuielilor planificate care                      depăşesc în unele trimestre veniturile 25. 1.1.09.3 - Credite pentru cheltuieli de reparaţii capitale 26. 1.1.09.4 - Credite pentru cantina 27. 1.1.09.5 - Credite pentru stoc de intervenţie la bazele                      M.A.T.M.C.G.F.F. 28. 1.1.09.6 - Credite pentru stocuri de materii şi materiale disponibile                      preluate de baze 29. 1.1.09.7 - Credite pentru nevoi temporare pentru plata furnizorilor 30. 1.1.10. - Credite pentru refacerea capacităţii de plata*) 31. 1.1.11 - Credite nerambursabile la scadenta 32. 1.1.12 - Rezerva planului de credite 33. 1.1.13 - Credite acordate băncilor specializate (B.A.I.A. şi B.I.) 34. 1.1.14 - Alte active 35. 1.2 Volumul creditelor pe termen scurt - pe ramuri - total                         din care: 36. 1.2.01 - Industrie - total                          din care: 37. 1.2.01.1 - Unităţi de stat 38. 1.2.01.2 - Unităţi cooperatiste 39. 1.2.02 - Construcţii-montaj - total                         din care: 40. 1.2.02.1 - Foraj geologie 41. 1.2.03 - Agricultura - total                         din care: 42. 1.2.03.1 - Unităţi de stat 43. 1.2.03.2 - Unităţi cooperatiste 44. 1.2.03.3 - Unităţi S.M.A. 45. 1.2.03.4 - Alte unităţi 46. 1.2.04 - Silvicultura 47. 1.2.05 - Transporturi 48. 1.2.06 - Telecomunicaţii 49. 1.2.07 - Comerţ interior - total                         din care: 50. 1.2.07.1 - unităţi de stat 51. 1.2.07.2 - unităţi cooperatiste 52. 1.2.08 - Comerţ exterior 53. 1.2.09 - Baze de aprovizionare tehnico-materială 54. 1.2.10 - Achiziţii produse agricole 55. 1.2.11 - Gospodărie comunală 56. 1.2.12 - Cultura şi arta 57. 1.2.13 - Ştiinţa şi deservire ştiinţifică 58. 1.2.14 - Turism şi odihna 59. 1.2.15 - Editura şi presa 60. 1.2.16 - Informatica 61. 1.2.17 - Colectarea metalelor 62. 1.2.18 - Beneficiari de investiţii 63. 1.3. Volumul creditelor pe termen scurt pentru investiţii - total                      din care: 64. 1.3.01 - Credite pentru acoperirea decalajului planificat pe                    trimestre 65. 1.3.02 - Credite pentru depăşirea planului trimestrial de investiţii 66. 1.3.03 - Credite pentru reconstituirea resurselor proprii destinate                    finanţării investiţiilor 67. 1.3.04 - Credite pentru achiziţionarea în devans a utilajelor                    tehnologice 68. 1.3.05 - Credite pentru probe tehnologice 69. 1.3.06 - Credite pentru restituirea resurselor virate în plus în anul                    precedent 70. 1.3.07 - Credite acordate pe baza de aprobări speciale pentru                    achiziţii de utilaje 71. 1.3.08 - Credite pentru plata ratelor, dobînzilor şi comisioanelor la                    împrumuturile acordate de B.I.R.D. 72. 1.3.09 - Credite pentru suplinirea resurselor nerealizate ca urmare a                    nevinzarii locuinţelor din fondul de stat existent 73. 1.3.10 - Credite pentru acoperirea diferenţelor de preţ la locuinţe 74. 1.3.11 - Credite nerambursate la scadenta 75. 1.4. Volumul creditelor pe termen mijlociu şi lung - total                              din care: 76. 1.4.01 - Credite pentru investiţii în curs de execuţie 77. 1.4.02 - Credite pentru investiţii terminate şi date în funcţiune 78. 1.4.03 - Credite pentru utilaje ce necesita montaj 79. 1.4.04 - Credite pentru organizare de şantier 80. 1.4.05 - Credite pentru utilaje disponibile 81. 1.4.06 - Credite pentru construcţii de şcoli 82. 1.4.07 - Credite pentru dispensare şi case de naştere 83. 1.4.08 - Credite pentru cămine culturale şi cluburi 84. 1.4.09 - Credite pentru brutării 85. 1.4.10 - Credite pentru completare fond I 86. 1.4.11 - Credite pentru completare fond II 87. 1.4.12 - Credite pentru completare acordate după expirarea termenelor                    planificate de punere în funcţiune 88. 1.4.13 - Credite pentru investiţii integral creditate 89. 1.4.14 - Credite pentru locuinţele necontractate cu populaţia, in                    curs de execuţie 90. 1.4.15 - Credite pentru locuinţe necontractate cu populaţia,                    terminate şi trecute la închiriere 91. 1.4.16 - Credite pentru plata ratelor, dobînzilor şi comisioanelor la                    împrumuturile acordate de B.I.R.D. 92. 1.4.17 - Credite din împrumuturi externe pentru investiţii la                    unităţile agricole de stat 93. 1.4.18 - Credite din împrumuturi externe pentru investiţii la unităţi                    agricole cooperatiste 94. 1.4.19 - Credite pentru investiţii acordate unităţilor C.A.P.,                    membrilor C.A.P. şi producătorilor cu gospodărie individuală                    - total                          din care: 95. 1.4.19.1 - Credite pentru investiţii acordate unităţilor C.A.P. - total                          din care: 96. 1.4.19.1.01 - Îmbunătăţiri funciare - total                          din care: 97. 1.4.19.1.01.1 - Irigaţii în sisteme 98. 1.4.19.1.01.2 - Irigaţii amenajări locale 99. 1.4.19.1.01.3 - Îndiguiri şi desecări100. 1.4.19.1.01.4 - Combaterea eroziunii solului101. 1.4.19.1.01.5 - Amendarea solului102. 1.4.19.1.01.6 - Utilaje pentru irigaţii103. 1.4.19.1.01.7 - Alte lucrări104. 1.4.19.1.02 - Viticultura105. 1.4.19.1.03 - Pomicultura106. 1.4.19.1.04 - Legumicultura - total                         din care:107. 1.4.19.1.04.1 - Sere tip industrial108. 1.4.19.1.04.2 - Solarii încălzite109. 1.4.19.1.04.3 - Solarii neîncălzite110. 1.4.19.1.04.4 - Alte lucrări111. 1.4.19.1.05 - Construcţii agrozootehnice - total                          din care:112. 1.4.19.1.05.01 - Ferme porci113. 1.4.19.1.05.02 - Ferme de reproducţie porci114. 1.4.19.1.05.03 - Ingrasatorii tineret taurin115. 1.4.19.1.05.04 - Ferme vaci lapte116. 1.4.19.1.05.05 - Ferme vitele117. 1.4.19.1.05.06 - Ferme pui carne118. 1.4.19.1.05.07 - Ferme găini oua119. 1.4.19.1.05.08 - Ferme berbecuti sau mielute120. 1.4.19.1.05.09 - Ferme ovine121. 1.4.19.1.05.10 - Ferme pui animale blana122. 1.4.19.1.05.11 - Alte lucrări123. 1.4.19.1.06 - Amenajări dezvoltări, modernizări în ferme existente -                      total                           din care:124. 1.4.19.1.06.1 - Modernizări în ferme existente125. 1.4.19.1.06.2 - Extinderi în cadrul acţiunii de modernizare126. 1.4.19.1.06.3 - Alte lucrări127. 1.4.19.1.07 - Utilaje, instalaţii, maşini agricole şi mijloace de                      transport independente128. 1.4.19.1.08 - Amenajări pajişti129. 1.4.19.1.09 - Amenajări piscicole130. 1.4.19.1.10 - Cumpărări de animale de producţie şi de munca - total                          din care:131. 1.4.19.1.10.1 - Din sector socialist - total                          din care:132. 1.4.19.1.10.1.1 - Vitele şi juninci133. 1.4.19.1.10.1.2 - Vaci lapte şi bivoliţe134. 1.4.19.1.10.1.3 - Ovine135. 1.4.19.1.10.2 - Din sector particular - total                          din care:136. 1.4.19.1.10.2.1 - Vitele şi juninci137. 1.4.19.1.10.2.2 - Vaci lapte şi bivoliţe138. 1.4.19.1.10.2.3 - Ovine139. 1.4.20 - Alte investiţii (locuinţe specialişti, activităţi anexe                      etc.)140. 1.4.21 - Rezerva sucursalei141. 1.4.22 - Credite pentru investiţii ce se executa în cadrul                      acordurilor B.I.R.D.                      - an curent142. 1.4.23 - Credite B.I.R.D. acordate în anul curent dar care privesc                      anii anteriori143. 1.4.24 - Credite rambursate - total                        din care:144. 1.4.24.1 - Credite B.I.R.D.145. 1.4.25 - Credite pentru mărfuri exportate, acţiuni de cooperare si                      organizare de şantier146. 1.4.26 - Credite furnizori pentru societăţi mixte din ţara                      (investiţii)147. 1.4.27 - Credite pentru aport la capital la societăţi mixte din                      străinătate148. 1.4.28 - Credite pentru livrări de la furnizori din producţia                      interna către societăţi mixte cu sediul în ţara (Decret                      nr. 302/1982)149. 1.4.29 - Credite nerambursabile la scadenta150. 1.5 Volumul resurselor de creditare - total                           din care:151. 1.5.1. - Volumul mijloacelor proprii ale băncii - total                          din care:152. 1.5.1.1 - Fond statutar153. 1.5.1.2 - Fond de rezerva154. 1.5.1.3 - Alte fonduri155. 1.5.2 - Volumul mijloacelor bugetului de stat - total                           din care:156. 1.5.2.1. - Excedent din anii precedenţi157. 1.5.2.2. - Soldul bugetului republican158. 1.5.2.3 - Soldul bugetelor locale159. 1.5.2.4 - Sume rezervate ca resurse de creditare160. 1.5.3 - Volumul disponibilităţilor unităţilor economice din                      conturi curente şi de decontare - total                          din care:161. 1.5.3.1 - Disponibilităţile unităţilor economice de stat162. 1.5.3.2 - Disponibilităţile unităţilor cooperatiste163. 1.5.3.3 - Disponibilităţile în expediţie în circuitul între bănci................................................................................165. 1.5.4 - Volumul disponibilităţilor din fonduri cu destinaţie                      specială şi alte disponibilităţi - total                         din care:166. 1.5.4.1 - Contribuţia pentru pensia suplimentară167. 1.5.4.2 - Disponibilităţi ale ministerelor, centralelor,                        întreprinderilor din fondul cu destinaţie specială168. 1.5.4.3 - Disponibilităţi ale organizaţiilor de masa şi obşteşti                        din conturile cu destinaţie specială169. 1.5.4.4 - Alte disponibilităţi ale instituţiilor de stat cu                        destinaţie specială170. 1.5.4.5 - Fonduri M.F. cu destinaţie specială171. 1.5.5. - Volumul disponibilităţilor instituţiilor de credit si                      asigurare - total                          din care:172. 1.5.5.1 - Casa de Economii şi Consemnaţiuni173. 1.5.5.2 - Administraţia Asigurărilor de Stat174. 1.5.5.3 - Banca Romana de Comerţ Exterior175. 1.5.6 - Volumul disponibilităţilor din resurse externe - total                         din care:176. 1.5.6.1 - Credite bancare externe primite177. 1.5.6.2 - Disponibilităţi şi decontări cu corespondenţii din                        străinătate178. 1.5.6.3 - Disponibilităţi în valuta ale persoanelor fizice române                        şi străine179. 1.5.7 - Mijloace de la Banca Naţionala - total                          din care:180. 1.5.7.1. - pentru credite pe termen scurt181. 1.5.7.2 - pentru credite pe termen lung182. 1.5.8 - Numerarul în circulaţie183. 1.5.9 - Alte pasive-------    NOTA:    a) Indicatorii de mai sus se urmăresc de către centralele băncilor pe    ministere (departamente) şi ramuri ale economiei naţionale, iar în    teritoriu de către filiale şi sucursale, pe titulari de cont   (întreprinderi şi centrale industriale), atît în faza de plan cît şi de    urmărire a realizării acestuia.    b) Indicatorii prevăzuţi cu *) se urmăresc de către Banca de Investiţii    şi pe consilii populare judeţene.                     2. DECONTĂRI                     ------------184. 2.01 Volumul plăţilor fără numerar pe economie - total                    din care:185. 2.01.1 - Plati pentru livrări de mărfuri, executări de lucrări,                     prestări de servicii - total                       din care efectuate prin:186. 2.01.1.1 - Dispoziţie de plata187. 2.01.1.2 - Cec de decontare fără limita de suma188. 2.01.1.3 - Cec de decontare cu limita de suma189. 2.01.1.4 - Dispoziţie de încasare cu factura sau situaţie de plata190. 2.01.1.5 - Dispoziţie de încasare fără factura191. 2.01.2 - Alte plati192. 2.02 - Plati pe baza de acreditive deschise la banca furnizorului193. 2.03 - Plati pe baza de scrisoare de garanţie - total                         din care:194. 2.03.1 - Scrisori de garanţie eliberate195. 2.03.2 - Plati efectuate din scrisori de garanţie eliberate196. 2.04 - Convenţii de plati planificate197. 2.05 - Documente neachitate în termen - total                        din care:198. 2.05.1 - Documente neachitate în termen - investiţii - total                        din care pentru:199. 2.05.1.1 - neprimirea resurselor de la centralele industriale si                         unităţile asimilate acestora200. 2.05.1.2 - nerealizarea resurselor proprii201. 2.05.1.3 - depăşirea limitei de plati la utilaje202. 2.05.1.4 - depăşirea planului anual de investiţii203. 2.05.1.5 - neîncadrarea în documentaţia admisă la decontare204. 2.05.1.6 - execuţia unor lucrări înainte de admiterea la finanţare205. 2.05.1.7 - depăşirea devizelor generale aprobate206. 2.05.1.8 - depăşirea termenelor sau valorilor aprobate pentru                         execuţie în condiţii derogatorii207. 2.06 - Documente respinse la plata208. 2.07 - Documente refuzate - total                        din care, din:209. 2.07.1 - lipsa de contract210. 2.07.2 - neprimirea produselor211. 2.07.3 - nerespectarea preţurilor sau tarifelor212. 2.07.4 - neprimirea documentelor213. 2.07.5 - sume pretinse şi nedatorate214. 2.07.6 - nerespectarea clauzelor contractuale (calitate, termen                      etc.)215. 2.08 - Durata medie de staţionare în restanta a documentelor216. 2.09 - Durata medie de decontare exprimată în zile217. 2.10 - Încasări în valuta din exportul de mărfuri, executări de                   lucrări, prestări de servicii - total                      din care pe baza de:218. 2.10.1 - acreditive219. 2.10.2 - garanţii220. 2.10.3 - incasouri221. 2.10.4 - ordine de plata222. 2.11 - Plati în valuta pentru importuri de mărfuri, executări de                   lucrări, prestări de servicii - total                      din care pe baza de:223. 2.11.1 - acreditive224. 2.11.2 - garanţii225. 2.11.3 - incasouri226. 2.11.4 - ordine de plata227. 2.12 - Volumul documentelor de export remise la încasare - total                      din care:228. 2.12.1 - neîncasate în termenul convenţional stabilit-------    NOTA:    - Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către fiecare    unitate bancară (filiala, sucursala) ca număr şi valoare pe titulari de    cont şi se centralizează la nivelul centralelor băncilor pe ministere,    cu excepţia celor menţionaţi la pct. 217-228 care se urmăresc numai de    către B.R.C.E.    - Indicatorii de la numărul curent 186-191 se urmăresc şi pe 5 categorii    de limite valorice: sub 500 lei; de la 501 la 5.000 lei; de la 5.001 la    100.000 lei; de la 100.001 la 1.000.000 lei şi peste 1.000.000 lei.                       3. CIRCULAŢIA BĂNEASCĂ                       ----------------------229. 3.1 Încasări în numerar - total                          din care:230. 3.1.1 - Încasări din comerţ - total                        din care:231. 3.1.1.1 - prin unităţi M.C.I.232. 3.1.1.2 - prin unităţi Centrocoop233. 3.1.1.3 - prin alte sisteme comerciale234. 3.1.2 - Încasări din prestări servicii235. 3.1.3 - Încasări din impozite şi taxe236. 3.1.4 - Încasări de la C.A.P.237. 3.1.5 - Încasări diverse238. 3.1.6 - Încasări de la C.E.C.239. 3.1.7 - Încasări de la P.T.T.R.240. 3.1.8 - Încasări din părţi sociale la fondul de dezvoltare241. 3.2. Plati în numerar - total                         din care:242. 3.2.1 - Plati pentru retribuirea muncii243. 3.2.2 - Plati pentru alocaţii de stat pentru copii244. 3.2.3 - Plati pentru ajutoare, burse, pensii, daune A.D.A.S.245. 3.2.4 - Plati către ţărănime246. 3.2.5 - Plati pentru retribuirea muncii în C.A.P.247. 3.2.6 - Plati pentru preluări de produse agricole248. 3.2.7 - Alte plati C.A.P.249. 3.2.8 - Plati diverse250. 3.3 Modificarea numerarului în circulaţie-------    NOTA:    Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către toate unităţile    bancare (filiale, sucursale şi centrale) pe titulari de plan cu sarcini de    încasări (întreprinderi).                 4. EXECUTAREA DE CASA A BUGETULUI DE STAT                 -----------------------------------------                                      Veniturile bugetului republican251. 4.01.7 - Vărsăminte la buget din beneficiile unităţilor economice de                  stat^1)252. 4.04.1 - Impozitul pe circulaţia mărfurilor^1)253. 4.05.1 - Prelevarea pentru societate254. 4.12.1 - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat255. 4.18.7 - Alte vărsăminte la buget ale unităţilor economice socialiste256. 4.20.1 - Vărsăminte la buget de la instituţiile de stat^2)257. 4.23.1 - Impozitul pe fondul total de retribuire258. 4.35.1 - Alte venituri la buget                                      Cheltuielile bugetului republican259. 4.51.1 - Alocaţii de la buget pentru investiţii^3)260. 4.56.1 - Alocaţii de la buget pentru mijloace circulante^3)................................................................................262. 4.66.1 - Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare de la buget263. 4.67.1 - Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si                  podurilor de la buget264. 4.69.1 - Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică de la buget265. 4.70.1 - Cheltuieli pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de                  cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi de la buget................................................................................267. 4.72.1 - Cheltuieli pentru alte acţiuni economice de la buget268. 4.76.1 - Cheltuieli pentru învăţămînt de la buget269. 4.77.1 - Cheltuieli pentru cultura şi arta de la buget270. 4.78.1 - Cheltuieli pentru sănătate de la buget271. 4.79.1 - Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport de la buget272. 4.80.1 - Cheltuieli pentru asistenta socială de la buget273. 4.81.1 - Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii de la                  buget^3)274. 4.82.1 - Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si                  alte persoane de la buget275. 4.84.1 - Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat276. 4.85.1 - Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale277. 4.86.1 - Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii si                  administraţiei de stat de la buget278. 4.87.1 - Cheltuieli pentru apărarea tarii279. 4.90.1 - Cheltuieli pentru alte acţiuni de la buget280. 4.92.1 - Excedentul bugetului de stat281. 4.93.1 - Transferuri între bugete^3)-------    NOTA:    Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către toate unităţile    teritoriale ale băncilor, precum şi de Centrala Băncii Naţionale a Republicii    Socialiste România. Astfel:    - veniturile: pe capitole şi subcapitole; subdiviziunile notate cu 1) se    desfăşoară pe titulari de plan şi plătitori, iar cele cu 2), numai pe    titulari de plan;    - cheltuielile: pe capitole şi titulari de plan; capitole notate cu 3), pe    subcapitole şi titulari de plan.................................................................................                     6. DESERVIREA OPERATIVĂ BANCARĂ                     -------------------------------333. 6.1 Venituri - total                      din care:334. 6.1.1 - Venituri din dobînzi335. 6.1.2 - Dobînzi şi diverse venituri în valuta336. 6.1.3 - Comisioane şi taxe de serviciu încasate337. 6.1.4 - Comisioane bancare şi speze încasate pentru operaţiunile cu                  străinătatea338. 6.1.5 - Recuperarea cheltuielilor pentru colectarea numerarului339. 6.1.6 - Venituri în lei din comisioane340. 6.1.7 - Rambursarea de către clienţi a cheltuielilor efectuate in                  contul lor341. 6.1.8 - Alte venituri342. 6.2 Cheltuieli - total                     din care:343. 6.2.01 - Dobînzi plătite344. 6.2.02 - Dobînzi plătite băncilor din străinătate345. 6.2.03 - Taxe de serviciu plătite pentru operaţii de mandat346. 6.2.04 - Comisioane şi speze plătite băncilor din străinătate347. 6.2.05 - Cheltuieli cu imprimarea biletelor şi baterea monedei metalice348. 6.2.06 - Cheltuieli în contul clienţilor pentru posta, telefon etc.349. 6.2.07 - Cheltuieli în contul clienţilor privind colectarea numerarului350. 6.2.08 - Diverse cheltuieli cu operaţiunile351. 6.2.09 - Cheltuieli de interes general352. 6.2.10 - Cheltuieli administrativ-gospodăreşti353. 6.2.11 - Cheltuieli neproductive354. 6.2.12 - Sume ce se suporta din rezultatele financiare                                             Beneficiile băncii-------    NOTA:    Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către toate unităţile    băncilor pe feluri de venituri şi cheltuieli potrivit metodologiei elaborate    de Ministerul Finanţelor.................................................................................  +  Anexa 4 aNOMENCLATORULformularelor din activitatea statisticaDări de seama statistice--------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea Codul dării de seama Periodi- Beneficiarii dărilorcrt. dării -------------------- citatea de seama de la:      de seama Baza Varianta ------------------------------                                                  unităţile centrale ministere                                                    de la şi si                                                     baza unităţile celelalte                                                             asimilate organe                                                             acestora centrale-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7-------------------------------------------------------------------------------- 1. Îndeplinirea 60-1-0101 A lunar*) Organul Organul Direcţia    planului la ierarhic ierarhic Centrala    principalii superior superior de    indicatori Direcţia Direcţia Statis-    ai produc- judeţeana Centrala tica    tiei indus- de de Comitetul    triale (Ind. statistica Statis- de Stat    1 la - fila Banca tica al    1) finanta- Comitetul Planifi-                                                  toare de Stat carii                                                                al Ministe-                                                             Planifi- rul                                                              carii Finanţe-                                                                         lor                                                                        Banca                                                                       finanta-                                                                        toare    - Elemente 60-1-0101/aA semes- Organul Organul Direcţia    componente trial ierarhic ierarhic Centrala    ale produc- superior superior de    tiei indus- Direcţia Direcţia Statis-    triale şi judeţeana judeţeana tica    producţia de de Comitetul    marfa in- statistica statis- de Stat    dustriala tica al    pe desti- Planifi-    natii (Ind. carii    1 a - fila    2)    - Îndeplinirea 60-1-0101/bA semes- Organul Organul Direcţia    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala    producţie pe superior superior de    ramuri ale Direcţia Direcţia Statis-    industriei judeţeana judeţeana tica    (Ind. 1 a de de Comitetul    - fila 3) statistica statis- de Stat                                                              tica al                                                                       Planifi-                                                                        carii    - Producţia 60-1-0101/cA anual Direcţia Direcţia -    industriala judeţeana Centrala    în profil de de de    ramura şi statistica Statisti-    teritorial ca    (Ind. 1 a    - fila 4) 2. Îndeplinirea 60-1-0102 A lunile Organul Organul Direcţia    planului I şi II ierarhic ierarhic Centrala    valorii pro- ale superior superior de    ducţiei nete trimes- Direcţia Direcţia Statis-    industriale trelor judeţeana Centrala tica    (P. N. Ind - şi de de Comitetul    fila 1) trimes- statistica Statis- de Stat                                          trele Banca tica al                                          I şi finanta- Comite- Planifi-                                           III toare tul de carii                                                             Stat al Ministe-                                                             Planifi- rul Fi-                                                              carii nantelor                                                                         Banca                                                                       finanta-                                                                        toare    - Îndeplinirea 60-1-0102/aA semes- Organul Organul Direcţia    planului trial ierarhic ierarhic Centrala    valorii pro- superior superior de    ducţiei nete Direcţia Direcţia Statis-    industriale judeţeana Centrala tica    şi structura de de Comitetul    acesteia pe statistica Statis- de Stat    elemente com- Banca tica al    ponente (P.N. finanta- Comite- Planifi-    Ind. - fila 2) toare tul de carii                                                             Stat al Ministe-                                                             Planifi- rul Fi-                                                              carii nantelor    - Producţia neta 60-1-0102/bA anual Organul Organul Direcţia    industriala în ierarhic ierarhic Centrala    profil de ramura superior superior de    şi teritorial Direcţia Direcţia Statis-    (P.N. Ind. - judeţeana judeţeana tica    fila 3) de de                                                 statistica statis-                                                              tica 3. Îndeplinirea 60-1-0103 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala    ridicare a superior superior de    nivelului Direcţia Statis-    tehnic şi judeţeana tica    calitativ al de Comitetul    producţiei statistica de Stat    (Ind. 1 b - al    fila 1) Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Fi-                                                                       nantelor    - Pierderi teh- 60-1-0103/aA trimes- Organul Organul Direcţia    nologice. Piese, trial ierarhic ierarhic Centrala    subansamble şi superior superior de    produse reclamate Direcţia Statis-    în termen de ga- judeţeana tica    rantie şi chel- de Comitetul    tuieli pentru statistica de Stat    remediere (Ind. al    1 b - fila 2) Planifi-                                                                        carii 4. Suprafaţa 60-1-0104 A anual Organul Direcţia -    productiva ierarhic Centrala    de primavara superior de    (Agr. 2 a**)) Direcţia Statis-                                                 judeţeana tica                                                    de                                                 statistica    - Suprafaţa 60-1-0104/aA anual Organul Direcţia -    productiva ierarhic Centrala    de primavara superior de    (Agr. 2 a Direcţia Statis-    - Consiliul judeţeana tica    popular**)) de                                                 statistica 5. Producţia 60-1-0105 A anual Organul Direcţia -    obţinută la ierarhic Centrala    culturile re- superior de    coltate în Direcţia Statis-    toamna (Agr. judeţeana tica    2 b**)) de                                                 statistica    - Producţia 60-1-0105/aA anual Organul Direcţia -    obţinută la ierarhic Centrala    culturile re- superior de    coltate în Direcţia Statis-    toamna (Agr. judeţeana tica    2 b - Consi- de    liul popular**)) statistica 6. Producţia 60-1-0106 A anual Organul Direcţia -    culturilor ierarhic Centrala    recoltate în superior de    vara şi su- Direcţia Statis-    prafata in- judeţeana tica    samintata cu de    culturi suc- statistica    cesive (duble)    (Agr. 3**))    - Producţia 60-1-0106/aA anual Organul Direcţia -    culturilor ierarhic Centrala    recoltate în superior de    vara şi su- Direcţia Statis-    prafata in- judeţeana tica    samintata cu de    culturi suc- statistica    cesive (duble)    (Agr. 3 - Con-    siliul popu-    lar**)-------------------    *) Zilnic şi decadal se raportează operativ date privind producţia în expresie    naturala, iar decadal şi producţia marfa în expresie valorică.    **) La nivelul direcţiilor judeţene de statistica se folosesc dări de seama    centralizate cu acelaşi conţinut de informaţii. 7. Suprafaţa şi 60-1-0107 A anual Organul Direcţia -    producţia ierarhic Centrala    serelor superior de    (Agr. 4) Direcţia Statis-                                                 judeţeana tica                                                    de                                                 statistica    - Suprafaţa şi 60-1-0107/aA anual Organul Direcţia -    producţia sere- ierarhic Centrala    lor (Agr. 4 - superior de    Consiliul Direcţia Statis-    popular) judeţeana tica                                                    de                                                 statistica 8. Aplicarea 60-1-0108 A anual Organul Direcţia -    măsurilor ierarhic Centrala    agrotehnice, superior de    plantari şi Direcţia Statis-    defrişări de judeţeana tica    vii şi pomi de    (Agr. 5) statistica    - Aplicarea 60-1-0108/aA anual Organul Direcţia -    măsurilor ierarhic Centrala    agrotehnice, superior de    plantari şi Direcţia Statis-    defrişări de judeţeana tica    vii şi pomi de    la consiliile statistica    populare si    gospodăriile    populaţiei    (Agr. 5 -    Consiliul    popular) 9. Efectivele 60-1-0109 A lunile Organul Direcţia -    şi producţia I şi II ierarhic Centrala    animalelor ale superior de    domestice trimes- Direcţia Statis-    (Agr. 6 a) trelor judeţeana tica                                                    de                                                 statistica10. Efectivele 60-1-0110 A trimes- Organul Direcţia -    de animale trial ierarhic Centrala    domestice, superior de    producţia Direcţia Statis-    animala şi judeţeana tica    consumul de de    furaje (Agr. statistica    6 b)    - Efectivele 60-1-0110/aA trimes- Organul Direcţia -    de animale trele ierarhic Centrala    domestice, I, II superior de    producţia şi III Direcţia Statis-    animala, con- judeţeana tica    sumul de fu- de    raje, desfa- statistica    cerile de mar-    furi şi pres-    ţările de ser-    vicii (Agr. 6    b - C.A.P.)11. Intrări de 60-1-0111 A deca- Organul Direcţia -    produse agri- dal ierarhic Centrala    cole în fon- superior de    dul de stat, Direcţia Statis-    încheieri de judeţeana tica    contracte şi de    stocul de le- statistica    gume, cartofi    şi fructe (Fd.    S 1 a)12. Intrări de 60-1-0112 A lunar Organul Direcţia -    produse ierarhic Centrala    agricole în superior de    fondul de Direcţia Statis-    stat (Fd. S judeţeana tica    1 b) de                                                 statistica13. Intrări de 60-1-0113 A trimes- Organul Direcţia -    produse trial ierarhic Centrala    agricole în superior de    fondul de Direcţia Statis-    stat (Fd.S 2) judeţeana tica                                                    de                                                 statistica14. Producţia 60-1-0114 A trimes- Organul - Direcţia    unităţii sil- trial ierarhic Centrala    vice (Silv. 2) superior de                                                 Direcţia Statis-                                                 judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii15. Masa lem- 60-1-0115 A anual Organul - Direcţia    noasa pusă ierarhic Centrala    în circuitul superior de    economic şi Direcţia Statis-    suprafaţa din judeţeana tica    fondul fores- de Comitetul    tier parcursă statistica de Stat    cu tăieri (Silv. al     3) Planifi-                                                                        carii16. Lucrări de 60-1-0116 A semes- Organul - Direcţia    cultura şi trial ierarhic Centrala    refacere a pa- superior de    durilor executa- Direcţia Statis-    te în fondul judeţeana tica    forestier de de Comitetul    stat, terenuri statistica de Stat    degradate şi al    alte terenuri Planifi-    (Silv. 4) carii17. Îndeplinirea 60-1-0117 A lunar Organul Organul Direcţia    planului de ierarhic ierarhic Centrala    construcţii- superior superior de    montaj termi- Direcţia Direcţia Statis-    nata în an- judeţeana judeţeana tica    trepriza/regie de de Comitetul    (Cs. 1 a) statistica statis- de Stat                                                   Banca tica al Plani-                                                  finanta- ficarii                                                   toare Banca                                                                       finanta-                                                                         toare18. Producţia de 60-1-0118 A anual Organul Organul Direcţia    construcţii- ierarhic ierarhic Centrala    montaj reali- superior superior de    zata pe struc- Direcţia Direcţia Statis-    tura şi judeţe; judeţeana judeţeana tica    prefabricarea de de Comitetul    betonului şi statistica statis- de Stat    a apartamente- Banca tica al    lor în atre- finanta- Planifi-    priza/regie toare carii    (Cs. 1 b) Ministe-                                                                         rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor                                                                        Banca                                                                       finanta-                                                                        toare19. Îndeplinirea 60-1-0119 A anual Organul Organul Direcţia    planului va- ierarhic ierarhic Centrala    lorii produc- superior superior de    tiei nete în Direcţia Direcţia Statis-    construcţii- judeţeana judeţeana tica    montaj antre- de de Comitetul    priza (regie) statistica Statis- de Stat    (P.N.Cs.) Banca tica al                                                 finanta- Planifi-                                                  toare carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor                                                                        Banca                                                                       finanta-                                                                        toare20. Îndeplinirea 60-1-0120 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului lu- trial ierarhic ierarhic Centrala    crarilor de superior superior de    întreţinere- Direcţia Direcţia Statis-    reparaţii cu- judeţeana judeţeana tica    rente şi pres- de de Comitetul    tari în cons- statistica statis- de Stat    tructii (Cs. 2) Banca tica al                                                 finanta- Planifi-                                                  toare carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor                                                                        Banca                                                                       finanta-                                                                        toare21. Îndeplinirea 60-1-0121 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului lu- trial ierarhic ierarhic Centrala    crarilor geo- superior superior de    logice (L.G. 1) Direcţia Statis-                                                 judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                  Banca al                                                 finanta- Planifi-                                                  toare carii22. Îndeplinirea 60-1-0122 A anual Organul Organul Direcţia    planului de ierarhic ierarhic Centrala    creşteri de superior superior de    rezerve de sub- Direcţia Statis-    stante minera- judeţeana tica    le utile (L.G. de Comitetul    2 - fila 1) statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii    - Îndeplinirea 60-1-0122/aA trimes- Organul Organul Direcţia    planului la trial ierarhic ierarhic Centrala    principalele superior superior de    obiective de Direcţia Statis-    cercetare geo- judeţeana tica    logica, cu ter- de Comitetul    men de finali- statistica de Stat    zare în tri- al    mestrul... Planifi-    (L.G. 2 - carii    fila 2)23. Îndeplinirea 60-1-0123 A lunar Organul Organul Direcţia    planului de ierarhic ierarhic Centrala    transport al superior superior de    mărfurilor şi Direcţia Statis-    călătorilor, judeţeana tica    activităţii de de Comitetul    posta şi tele- statistica de Stat    comunicaţii al    şi activităţi Planifi-    portuare (Tr. carii    1 a)24. Îndeplinirea 60-1-0124 A lunile Organul Organul Direcţia    planului pro- I şi II ierarhic ierarhic Centrala    ducţiei nete ale superior superior de    în transpor- trimes- Direcţia Statis-    turi (P.N.Tr.) trelor judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                 Banca al                                                 finanţatoare Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Fi-                                                                       nantelor25. Indicatorii 60-1-0125 A trimes- Organul Organul Direcţia    de utilizare trial ierarhic ierarhic Centrala    a mijloacelor superior superior de    de transport de Direcţia Statis-    folosinţa gene- judeţeana tica    rala (Tr. 1 b) de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii26. Transporturi 60-1-0126 A trimes- Organul Organul Direcţia    de mărfuri cu trial ierarhic ierarhic Centrala    mijloace de superior superior de    folosinţa ge- Direcţia Statis-    nerala pe be- judeţeana tica    neficiari şi de Comitetul    grupe de mărfuri statistica de Stat    (Tr. 1 c^1) al                                                                       Planifi-                                                                        carii27. Realizarea 60-1-0127 A trimes- Organul Organul Direcţia    traficului de trial ierarhic ierarhic Centrala    mărfuri prin superior superior de    porturi (Tr. 2) Direcţia Statis-                                                 judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii28. Activitatea 60-1-0128 A trimes- Organul Organul Direcţia    parcului auto trial ierarhic ierarhic Centrala    pentru folo- superior superior de    sinta proprie Direcţia Statis-    şi locală judeţeana tica    (Tr. 4) de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii29. Utilizarea 60-1-0201 A trimes- Organul Organul Direcţia    fondului de trial ierarhic ierarhic Centrala    timp disponi- superior superior de    bil de lucru Direcţia Statis-    al maşinilor- judeţeana tica    unelte de baza de    pentru prelu- statistica    crarea metale- Banca    lor, pe grupe finanta-    (F.F. 5 - fila toare     1) Inspectoratul                                                 teritorial                                                   pentru                                                  controlul                                                 gospodăririi                                                  fondurilor                                                   fixe,                                                 combustibililor,                                                   energiei si                                                  pentru ve-                                                 rificarea in-                                                  stalatiilor                                                  sub presiune                                                  şi de ridicat    - Utilizarea 60-1-0201/aA trimes- Organul Organul Direcţia    fondului de trial ierarhic ierarhic Centrala    timp disponibil superior superior de    de lucru al ma- Direcţia Statis-    sinilor, utila- judeţeana tica    jelor şi insta- de Comitetul    latiilor speci- statistica de Stat    fice unor ramuri Banca al    industriale finanta- Planifi-    (F.F. 5 - fila 2) toare carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Apro-                                                                       viziona-                                                                       rii Teh-                                                                       nico-Ma-                                                                       teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi Fon                                                                       durilor                                                                         Fixe    - Maşini, uti- 60-1-0201/bA semes- Organul Organul Direcţia    laje şi insta- trial ierarhic ierarhic Centrala    latii nefolosi- superior superior de    te în industrie Direcţia Statis-    (F.F. 5 - fila 3) judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                  Banca al Pla-                                                 finanta- nificarii                                                  toare Ministe-                                                 Inspectoratul rul Apro-                                                 teritorial viziona-                                                   pentru rii Teh-                                                  controlul nico-Ma-                                                 gospodăririi teriale                                                  fondurilor şi Con-                                                   fixe, trolului                                                 combustibililor, Gospoda-                                                   energiei şi ririi Fon                                                  pentru ve- durilor                                                 rificarea in- Fixe                                                  stalatiilor                                                  sub presiune                                                  şi de ridicat30. Indicii de 60-1-0202 A semes- Organul Organul Direcţia    utilizare trial ierarhic ierarhic Centrala    intensiva a superior superior de    maşinilor, utilajelor Direcţia Statis-    şi instalaţiilor judeţeana tica    specifice unor de Comitetul    ramuri indus- statistica de Stat    triale (F.F. 6) al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Apro-                                                                       viziona-                                                                       rii Teh-                                                                       nico-Ma-                                                                       teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi Fon                                                                       durilor                                                                         Fixe31. Mijloace de 60-1-0203 A anual Organul Organul Direcţia    transport ierarhic ierarhic Centrala    (F.F. 7) superior superior de                                                 Direcţia Statis-                                                 judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii32. Drumuri re- 60-1-0204 A anual Organul Organul Direcţia    publicane, ierarhic ierarhic Centrala    judeţene şi superior superior de    comunale Direcţia Statis-    (F.F. 8) judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii33. Îndeplinirea 60-1-0205 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala    folosire a ma- superior superior de    sinilor, u- Direcţia Direcţia Statis-    tilajelor şi judeţeana judeţeana tica    instalaţiilor de de Comitetul    de construcţii statistica statisti- de Stat    şi de mecaniza- Banca ca al    re a lucrărilor finantatoa- Planifi-    de construcţii- re carii    montaj (F.F. 9) Ministe-                                                                       rul Apro-                                                                       viziona-                                                                       rii Teh-                                                                       nico-Ma-                                                                       teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi Fon                                                                       durilor                                                                         Fixe                                                                         Banca                                                                       finanta-                                                                        toare34. Îndeplinirea 60-1-0301 A lunile Organul Organul Direcţia    planului de I şi II ierarhic ierarhic Centrala    introducere a ale superior superior de    progresului trimes- Direcţia Statis-    tehnic, pe o- trelor judeţeana tica    biective (C.S. de Comitetul    Pg.T. 1 - fila statistica de Stat          1) al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Comitetul                                                                       Naţional                                                                       pentru                                                                       Ştiinţa                                                                       şi Teh-                                                                       nologie    - Îndeplinirea 60-1-0301/aA trimes- Organul Organul Direcţia    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala    cercetare stiin- superior superior de    tifica, dezvol- Direcţia Statis-    tare tehnolo- judeţeana tica    gica şi intro- de Comitetul    ducere a pro- statistica de Stat    gresului tehnic, al    pe obiective Planifi-    (C.S.Pg. T 1 - carii     fila 2) Comitetul                                                                       Naţional                                                                       pentru                                                                       Ştiinţa                                                                       şi Teh-                                                                       nologie35. Dotarea şi 60-1-0302 A anual Organul Organul Direcţia    rezultatele ierarhic ierarhic Centrala    economico-fi- superior superior de    nanciare ale Direcţia Statis-    unităţii de judeţeana tica    cercetare de Comitetul    ştiinţifică, statistica de Stat    inginerie teh- al    nologica şi de Planifi-    proiectare pen- carii    tru obiective Comitetul    de investiţii Naţional    (C.S. - D.T.) pentru                                                                       Ştiinţa                                                                       şi Teh-                                                                       nologie36. Eficienta 60-1-0303 A trimes- Organul Organul Direcţia    economică a trial ierarhic ierarhic Centrala    obiectivelor superior superior de    de introducere Direcţia Statis-    a progresului judeţeana tica    tehnic (Pg. T de Comitetul         2) statistica de Stat          1) al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Comitetul                                                                       Naţional                                                                       pentru                                                                       Ştiinţa                                                                       şi Teh-                                                                       nologie37. Îndeplinirea 60-1-0304 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala    expediere me- superior superior de    canizata a mar- Direcţia Statis-    furilor (Pg. T 3) judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Apro-                                                                       viziona-                                                                       rii Teh-                                                                       nico-Ma-                                                                       teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi Fon                                                                       durilor                                                                         Fixe38. Activitatea 60-1-0305 A semes- Organul Organul Direcţia    de standar- trial ierarhic ierarhic Centrala    dizare (Pg.T. superior superior de        4) Direcţia Statis-                                                 judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Institu-                                                                       tul Roman                                                                       de Stan-                                                                       dardizare39. Îndeplinirea 60-1-0401 A lunar*) Organul Organul Direcţia    planului de ierarhic ierarhic Centrala    investiţii şi superior superior de    de punere în Direcţia Direcţia Statis-    funcţiune a judeţeana Centrala tica    fondurilor fixe de de Comitetul    (Inv. 1 b - statistica Statis- de Stat     fila 1) Banca tica al                                                 finanta- Comitetul Planifi-                                                  toare de Stat carii                                                 Comitetul al Ministe-                                                 Naţional Planifi- rul                                                 pentru carii Finanţe-                                                 Ştiinţa şi lor                                                 Tehnologie Banca                                                                       finanta-                                                                        toare    - Îndeplinirea 60-1-0401/aA trimes- Organul Organul -    planului de trial**)ierarhic ierarhic    investiţii pe superior superior    obiective (Inv. Direcţia    1 b - fila 2) judeţeana                                                    de                                                 statistica                                                   Banca                                                 finanţatoare40. Investiţii 60-1-0402 A anual Organul Organul Direcţia    realizate şi ierarhic ierarhic Centrala    fonduri fixe superior superior de    puse în func- Direcţia Direcţia Statis-    tiune, pe ele- judeţeana Centrala tica    mente de struc- de de    tura, ramuri şi statistica Statis-    subramuri ale tica    economiei na-    tionale (Inv.    1 c)41. Contractarea 60-1-0403 A lunar Organul Organul Direcţia    şi achizitio- ierarhic ierarhic Centrala    narea utila- superior superior de    jelor şi ins- Direcţia Statis-    talatiilor a- judeţeana tica    ferente inves- de    titiilor (Inv. statistica    2) Banca fi-                                                 nantatoare42. Îndeplinirea 60-1-0501 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala    reparaţii ca- superior superior de    pitale ale fon- Direcţia Direcţia Statis-    durilor fixe, judeţeana judeţeana tica    de revizii ge- de de Comitetul    nerale şi mo- statistica statis- de Stat    dernizari la Banca tica al    utilaje şi ins- finanta- Planifi-    talatii tehno- toare carii    logice, precum Ministe-    şi la maşini rul    şi utilaje Finanţe-    standardizate lor    (F.F. 10) Banca                                                                       finanta-                                                                        toare43. Îndeplinirea 60-1-0601 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala    aprovizionare superior superior de    tehnico-ma- Direcţia Direcţia Statis-    teriala (Apr.) judeţeana judeţeana tica                                                    de de Comitetul                                                 statistica statisti- de Stat                                                                ca al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Apro-                                                                       viziona-                                                                       rii Teh-                                                                       nico-Ma-                                                                       teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi Fon                                                                       durilor                                                                         Fixe--------------    *) La decadele I şi II se raportează operativ date privind volumul de    investiţii şi de construcţii-montaj, precum şi pentru principalele capacităţi    de producţie puse în funcţiune.    **) Decadal şi lunar se transmit date privind îndeplinirea planului de    investiţii pentru obiectivele prioritare din economie (conform anexei la    planul de investiţii).44. Îndeplinirea 60-1-0602 A lunar Organul Organul Direcţia    planului de ierarhic ierarhic Centrala    livrări de superior superior de    către furni- Direcţia Direcţia Statis-    zori (Lv.Prod. judeţeana judeţeana tica     1) de de Comitetul                                                 statistica statisti- de Stat                                                                ca al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Apro-                                                                       viziona-                                                                       rii Teh-                                                                       nico-Ma-                                                                       teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi Fon                                                                       durilor                                                                         Fixe45. Norme şi 60-1-0603 A lunar*) Organul Organul Direcţia    normative de ierarhic ierarhic Centrala    consum, coefi- superior superior de    cienti de uti- Direcţia Direcţia Statis-    lizare şi nor- judeţeana judeţeana tica    mative de va- de de sta- Comitetul    lorificare; con- statistica tistica de Stat    sumul total de Inspectora- Ministe- al Pla-    metal, laminate tul terito- rul Apro- nificarii    finite pline rial pentru viziona- Ministe-    de oţel, com- controlul rii rul Apro-    bustibili şi gospodări- Tehnico- viziona-    energie elec- ririi fon- Materiale rii Teh-    trica (N.C.) durilor şi Con- nico-Ma-                                                 fixe, trolului teriale                                                 combusti- Gospoda- şi Con-                                                 bililor ririi trolului                                                 şi pentru Fonduri- Gospoda-                                                 verifica- lor Fixe ririi Fon                                                 rea insta- durilor                                                 latiilor Fixe                                                 sub pre-                                                 siune şi de                                                 ridicat46. Contractarea 60-1-0604 A lunar Organul Organul -    producţiei ierarhic ierarhic    marfa indus- superior superior    triale şi re- Direcţia Direcţia    alizarea con- judeţeana Centrala    tractelor eco- de de    nomice (C.E.) statistica Statis-                                                              tica47. Exportul re- 60-1-0701 A decadal Organul Direcţia -    alizat de şi lu- ierarhic Centrala    unităţile nar superior de    producătoare Minister Statistica    (Export.Prod.) (organ cen-                                                 tral)                                                 Direcţia                                                 judeţeana                                                     de                                                 statistica48. Export-total 60-1-0702 A lunar Organul - -    (Com. E. 1 - ierarhic    Operativ) superior                                                 Direcţia                                                 Centrala                                                    de                                                 Statistica                                                 Ministerul                                                 Comerţului                                                 Exterior si                                                 Cooperării                                                 Economice                                                 Internaţionale                                                 Banca Romana                                                 de Comerţ                                                 Exterior                                                 Ministerele                                                 titulare de                                                    plan    - Stocul de 60-1-0702/aA lunar Organul - -    produse ne- ierarhic    vămuite (Anexa superior    Com. E. 1 - Direcţia    Operativ) Centrala                                                    de                                                 Statistica                                                 Comitetul                                                 de Stat al                                                 Planificării                                                 Ministerul                                                 Comerţului                                                 Exterior si                                                 Cooperării                                                 Economice                                                 Internaţionale                                                 Banca Romana                                                 de Comerţ                                                 Exterior                                                 Ministerele                                                 titulare de                                                    plan    - Îndeplinirea 60-1-0702/bA lunar Organul - -    planului de ierarhic    export (Com. superior    E. 1) Direcţia                                                 Centrala                                                    de                                                 Statistica                                                 Comitetul                                                 de Stat al                                                 Planificării                                                 Ministerul                                                 Comerţului                                                 Exterior si                                                 Cooperării                                                 Economice                                                 Internaţionale                                                 Banca Romana                                                 de Comerţ                                                 Exterior                                                 Ministerul                                                 Aprovizionării                                                 Tehnico-                                                 Materiale si                                                 Controlului                                                 Gospodăririi                                                 Fondurilor                                                    Fixe                                                 Ministerele                                                 titulare de                                                    plan49. Macheta pri- 60-1-0703 A lunar - Organul Direcţia    vînd indepli- ierarhic Centrala    nirea planu- superior de    lui de export Direcţia Statis-                                                             Centrala tica                                                                de Comitetul                                                             Statis- de Stat                                                               tica al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Comertu-                                                                       lui Ex-                                                                       terior                                                                       şi Coope-                                                                       rarii                                                                       Economice                                                                       Interna-                                                                       tionale                                                                       Ministe-                                                                        rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor-------------    *) Decadal se raportează operativ date privind îndeplinirea normelor de    consum pentru principalele materii prime şi materiale.50. Îndeplinirea 60-1-0704 A lunar Organul - -    planului de ierarhic    import pentru superior    producţie şi Direcţia    bunuri pentru Centrala    comerţul socia- de    list (Com. E 2 Statistica       a) Comitetul                                                 de Stat al                                                 Planificării                                                 Ministerul                                                 Comerţului                                                 Exterior si                                                 Cooperării                                                 Economice                                                 Internaţionale                                                 Banca Romana                                                 de Comerţ                                                 Exterior                                                 Ministerul                                                 Aprovizionării                                                 Tehnico-                                                 Materiale si                                                 Controlului                                                 Gospodăririi                                                 Fondurilor                                                    Fixe                                                 Ministerele                                                 titulare de                                                    plan51. Îndeplinirea 60-1-0705 A lunar Organul - -    planului de ierarhic    import pentru superior    investiţii (li- Direcţia    vrari) (Com. E. Centrala       2 b) de                                                 Statistica                                                 Ministerul                                                 Comerţului                                                 Exterior si                                                 Cooperării                                                 Economice                                                 Internaţionale                                                 Banca Romana                                                 de Comerţ                                                 Exterior                                                 Ministerele                                                 titulare de                                                    plan52. Macheta pri- 60-1-0706 A lunar - - Direcţia    vînd indepli- Centrala    nirea planu- de    lui de import Statis-                                                                         tica                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Comertu-                                                                       lui Ex-                                                                       terior                                                                       şi Coope-                                                                       rarii                                                                       Economice                                                                       Interna-                                                                       tionale                                                                       Comitetul                                                                       de Stat                                                                           al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                        rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor53. Exportul/im- 60-1-0707 A trimes- Organul - -    portul pe trial ierarhic    grupe de mar- superior    furi şi tari Direcţia    (Com. E. 3) Centrala                                                    de                                                 Statistica                                                 Ministerul                                                 Comerţului                                                 Exterior si                                                 Cooperării                                                 Economice                                                 Internaţionale54. Îndeplinirea 60-1-0801 A trimes- Organul Organul Direcţia    programului trial ierarhic ierarhic Centrala    de asigurare superior superior de    şi pregătire Direcţia Direcţia Statis-    a forţei de judeţeana judeţeana tica    munca şi chel- de de Comitetul    tuieli din fon- statistica statisti- de Stat    dul pentru sco- ca al    larizare (P. Cad.) Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Mun-                                                                         cii55. Îndeplinirea 60-1-0901 A lunile Organul Organul Direcţia    planului de I şi II ierarhic ierarhic Centrala    munca şi re- ale superior superior de    tribuire a trimes- Direcţia Direcţia Statis-    muncii (M.R. trelor judeţeana judeţeana tica    1 a) de de Comitetul                                                 statistica statisti- de Stat                                                                ca al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Mun-                                                                         cii56. Îndeplinirea 60-1-0902 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului trial ierarhic ierarhic Centrala    de munca şi superior superior de    retribuire Direcţia Direcţia Statis-    a muncii, judeţeana judeţeana tica    pe activităţi de de Comitetul    şi categorii statistica statisti- de Stat    de personal ca al    (M.R. 1 b^1) Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Mun-                                                                         cii    - Structura 60-1-0902/aA semes- Organul Organul Direcţia    fondului de re- trial ierarhic ierarhic Centrala    tribuire a per- superior superior de    sonalului mun- Direcţia Direcţia Statis-    citor (M.R. 1 judeţeana judeţeana tica    b - anexa ^1) de de Comitetul                                                 statistica statisti- de Stat                                                                ca al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Mun-                                                                         cii    - Corelarea 60-1-0902/bA trimes- - Organul Direcţia    principalilor trial ierarhic Centrala    indicatori ai superior de    planului de Direcţia Statis-    munca şi retri- Centrala tica    buire a muncii de Comitetul    (M.R. 1 c) Statisti- de Stat                                                                ca al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Mun-                                                                         cii57. Retribuirea 60-1-0903 A o data Direcţia Direcţia -    şi structura la 2 judeţeana Centrala    personalului ani, de de    muncitor (M. ince- statistica Statisti-    R. 2 a) pind cu ca                                         anul                                         1985    - pe reţele 60-1-0903/aA o data Direcţia Direcţia -    specifice: la 5 judeţeana Centrala    transport feroviar 60-1-0903/bA ani, de de    transport auto; 60-1-0903/cA ince- statistica Statisti-    transport naval, 60-1-0903/dA pind cu ca    aerian, exploa- 60-1-0903/eA anul    tare PTTR; circu- 60-1-0903/fA 1986    latia mărfurilor; 60-1-0903/gA    cercetare stiinti- 60-1-0903/hA    fica şi inginerie 60-1-0903/iA    tehnologică; 60-1-0903/jA    învăţămînt preşcolar,    primar, gimnazial,    liceal, profesional    şi tehnic; învăţămînt    superior; ocrotirea    sănătăţii; arta, cine-    matografie şi radio-    televiziune; justiţie    şi procuratura58. Personalul 60-1-0904 A o data Organul Direcţia -    muncitor după la 2 ierarhic Centrala    domeniul de ani, superior de    activitate şi ince- Direcţia Statisti-    nivelul de pind cu judeţeana ca    pregătire pro- anul de statis-    fesionala ce- 1986 tica    rut de locul    de munca (M.R.    2 b)59. Numărul mun- 60-1-0905 A o data Organul Direcţia -    citorilor pe la 5 ierarhic Centrala    meserii, pre- ani, superior de    gatire şcolară, ince- Direcţia Statisti-    calificare pro- pind cu judeţeana ca    fesionala şi anul de statis-    grupe de vîrsta 1988 tica    (M.R. 2 c)60. Normarea 60-1-0906 A trimes- Organul Organul Direcţia    muncii perso- trial ierarhic ierarhic Centrala    nalului munci- superior superior de    tor (M.R. 3 Direcţia Direcţia Statis-    a^1)) judeţeana judeţeana tica                                                    de de Comitetul                                                 statistica statisti- de Stat                                                                ca al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Mun-                                                                         cii61. Utilizarea 60-1-0907 A trimes- Organul Organul Direcţia    timpului de trial ierarhic ierarhic Centrala    lucru şi mis- superior superior de    carea munci- Direcţia Direcţia Statis-    torilor şi judeţeana judeţeana tica    repartizarea de de Comitetul    pe schimburi a statistica statisti- de Stat    personalului ca al    muncitor (M.R. Planifi-    3 b^1)) carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Mun-                                                                         cii62. Îndeplinirea 60-1-0908 A semes- Organul Organul Direcţia    normelor de trial ierarhic ierarhic Centrala    consum de mun- superior superior de    ca pe produse Direcţia Statis-    şi a normelor judeţeana tica    de producţie de Comitetul    pe instalaţii, statistica de Stat    maşini şi utila- al    je (M.R. 4) Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Mun-                                                                         cii63. Cheltuieli 60-1-0909 A semes- Organul Organul -    pentru protec- trial ierarhic ierarhic    tia muncii şi superior superior    accidentele de Direcţia Direcţia    munca (Pr.M - judeţeana Centrala    A.M.) de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca64. Îndeplinirea 60-1-1001 A lunar Organul Organul Direcţia    planului ierarhic ierarhic Centrala    costurilor pro- superior superior de    ducţiei marfa Direcţia Direcţia Statis-    industriale judeţeana Centrala tica    (C.P. Ind. 1- de de Comitetul    fila 1) statistica Statis- de Stat                                                   Banca tica al                                                 finanta- Comite- Planifi-                                                  toare tul de carii                                                             Stat al Ministe-                                                             Planifi- rul Fi-                                                              carii nantelor                                                                         Banca                                                                       finanta-                                                                        toare    - Costurile 60-1-1001/aA semes- Organul Organul Direcţia    producţiei trial ierarhic ierarhic Centrala    marfa indus- superior superior de    triale pe ar- Direcţia Direcţia Statis-    ticole de cal- judeţeana Centrala tica    culaţie şi pe de de Comitetul    elemente pri- statistica Statis- de Stat    mare de chel- Banca tica al    tuieli (C.P. finanta- Comite- Planifi-    Ind. 1 - fila 2) toare tul de carii                                                             Stat al Ministe-                                                             Planifi- rul Fi-                                                              carii nantelor                                                                         Banca                                                                       finanta-                                                                        toare65. Nivelul cos- 60-1-1002 A semes- Organul Organul Direcţia    turilor şi trial ierarhic ierarhic Centrala    rentabilitatea superior superior de    principalelor Direcţia Statis-    produse şi judeţeana tica    grupe de pro- de Comitetul    duse industri- statistica de Stat    ale (C.P. Ind. al      2) Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Fi-                                                                       nantelor                                                                       Comitetul                                                                       de Stat                                                                       pentru                                                                       Preţuri                                                                       Banca                                                                       Finanta-                                                                       toare66. Îndeplinirea 60-1-1003 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului cos- trial ierarhic ierarhic Centrala    turilor în tran- superior superior de    sporturi (C.P.Tr.) Direcţia Statis-                                                 judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                 Banca Fi- al                                                 nantatoare Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Fi-                                                                       nantelor67. Îndeplinirea 60-1-1004 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului cos- trial ierarhic ierarhic Centrala    turilor pro- superior superior de    ducţiei de con- Direcţia Direcţia Statis-    structii-mon- judeţeana judeţeana tica    taj şi produc- de de Comitetul    tiei nete în statistica statis- de Stat    antrepriza Banca tica al    (C.P.Cs.) finanta- Planifi-                                                  toare carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor                                                                        Banca                                                                       finanta-                                                                        toare68. Îndeplinirea 60-1-1005 A anual Organul Organul Direcţia    planului cos- ierarhic ierarhic Centrala    turilor de pro- superior superior de    ducţie-prestări Direcţia Direcţia Statis-    ale întreprinderii judeţeana judeţeana tica    de gospodărie co- de de Ministe-    munala şi locativă statistica statis- rul    şi de transport Banca tica Finanţe-    local de călători finanta- lor    (C.P. Gos.) toare69. Îndeplinirea 60-1-1101 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului li- trial*) ierarhic ierarhic Centrala    vrarilor de superior superior de    mărfuri către Direcţia Statis-    fondul pieţei judeţeana tica    (Lv. Prod. 2b) de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                       rul Co-                                                                       mertului                                                                       Interior                                                                       Ministe-                                                                       rele co-                                                                       ordona-                                                                       toare70. Îndeplinirea 60-1-1102 A lunar Organul Organul Direcţia    planului des- ierarhic ierarhic Centrala    facerilor de superior superior de    mărfuri cu Direcţia Direcţia Statis-    amănuntul comercială judeţeana tica    (Com. I.1.a^1)). judeţeana de Comitetul                                                 Direcţia statis- de Stat                                                 judeţeana tica al                                                    de Planifi-                                                statistica carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Comertu-                                                                         lui                                                                       Interior71. Desfacerile 60-1-1103 A trimes- Organul Organul Direcţia    de mărfuri trial ierarhic ierarhic Centrala    alimentare superior superior de    (Com. I 1. b) Direcţia Direcţia Statis-                                                 comercială judeţeana tica                                                 judeţeana de Comitetul                                                 Direcţia statis- de Stat                                                 judeţeana tica al                                                    de Planifi-                                                statistica carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Comertu-                                                                         lui                                                                       Interior--------------------    *) Chenzinal, ministerele şi celelalte organe centrale raportează operativ    la Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Comerţului Interior date    privind livrările la fondul pieţei pe principalele mărfuri, iar lunar şi la    Direcţia Centrala de Statistica.72. Desfacerile 60-1-1104 A trimes- Organul Organul Direcţia    de mărfuri trial ierarhic ierarhic Centrala    nealimentare superior superior de    (Com. I. 1 c) Direcţia Direcţia Statis-                                                 comercială judeţeana tica                                                 judeţeana de Comitetul                                                 Direcţia statis- de Stat                                                 judeţeana tica al                                                    de Planifi-                                                statistica carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Comertu-                                                                         lui                                                                       Interior73. Reţeaua uni- 60-1-1105 A anual Organul Organul Direcţia    tatilor co- ierarhic ierarhic Centrala    merciale cu superior superior de    amănuntul Direcţia Direcţia Statis-    (Com. I.2) comercială judeţeana tica                                                 judeţeana de Comitetul                                                 Direcţia statis- de Stat                                                 judeţeana tica al                                                    de Planifi-                                                statistica carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Comertu-                                                                         lui                                                                       Interior74. Activitatea 60-1-1106 A anual Direcţia Direcţia -    cantinelor judeţeana Centrala    (Com. I.3) de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca75. Prestările 60-1-1107 A trimes- Organul Organul Direcţia    de servicii trial*) ierarhic ierarhic Centrala    (P.S. 1 b) superior superior de                                                 Consiliul Direcţia Statis-                                                 judeţean judeţeana tica                                                 pentru de Comitetul                                                 coordonarea statis- de Stat                                                 activităţii tica al                                                 de aprovi- Planifi-                                                 zionare şi carii                                                 prestări de Ministe-                                                 servicii rul                                                 pentru Finanţe-                                                 populaţie lor                                                 Direcţia Banca                                                 judeţeana finanta-                                                 de toare                                                 statistica76. Reţeaua 60-1-1108 A anual Organul Direcţia -    unităţilor ierarhic Centrala    specializate superior de    în prestarea Direcţia Statisti-    de servicii judeţeana ca    pentru populaţie de statis-    P.S.2) tica77. Reţeaua 60-1-1109 A trimes- Organul Organul Direcţia    turistica trial ierarhic ierarhic Centrala    şi activi- superior superior de    tatea econo- Oficiul Direcţia Statis-    mica a unita- judeţean judeţeana tica    tilor de turism de de    (Turism 1) turism statis-                                                 Direcţia tica                                                 judeţeana                                                    de                                                 statistica78. Îndeplinirea 60-1-1201 A trimes- Organul Organul Direcţia    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala    producţie şi superior superior de    prestări al Direcţia Direcţia Statis-    întreprinderii judeţeana judeţeana tica    de gospodărie de de    comunală şi lo- statistica statisti-    câţiva şi de ca    transport local    de călători    (Gos. 1)79. Locuinţe 60-1-1202 A anual Organul Direcţia -    date în fo- ierarhic Centrala    losinta superior de    (Loc. 1 a) Direcţia Statisti-                                                 judeţeana ca                                                 de statis-                                                   tica80. Elevi, cadre 60-1-1301 A anual Organul Organul -    didactice şi ierarhic ierarhic    baza materială superior superior    în învăţămîntul Direcţia Direcţia    primar şi gim- judeţeana Centrala    nazial la in- de de    ceputul anului statistica Statisti-    şcolar şi re- ca    zultatele la    învăţătura la    sfîrşitul anului    şcolar (Sc. 1-11)    - Învăţămîntul 60-1-1301/aA anual Organul Organul -    special pentru ierarhic ierarhic    copii cu defi- superior superior    ciente, la ince- Direcţia Direcţia    putul anului judeţeana Centrala    şcolar şi la de de    sfîrşitul anu- statistica Statisti-    lui şcolar (Sc. ca    1-61)    - Elevi, cadre 60-1-1301/bA anual Organul Organul -    didactice şi ierarhic ierarhic    baza materială superior superior    în învăţămîntul Direcţia Direcţia    liceal, profe- judeţeana Centrala    sional şi maiştri, de de    la începutul anu- statistica Statisti-    lui şcolar (Sc. ca    1-31)    - Studenţi, ca- 60-1-1301/cA anual Organul Organul -    dre didactice ierarhic ierarhic    şi baza materia- superior superior    la în invatamin- Direcţia Direcţia    tul superior, la judeţeana Centrala    începutul anului de de    universitar statistica Statisti-    (Sc.1-41) ca    - Instituţiile 60-1-1301/dA anual Organul Organul -    de educaţie pre- ierarhic ierarhic    şcolară, în anul superior superior    şcolar (Sc.1-71) Direcţia Direcţia                                                 judeţeana Centrala                                                    de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca81. Bursierii, 60-1-1302 A anual Organul Organul -    internatele ierarhic ierarhic    şi cantinele superior superior    în învăţămîntul Direcţia Direcţia    primar şi gim- judeţeana Centrala    nazial, în anul de de    şcolar (Sc.2-12) statistica Statisti-                                                                ca    - Bursierii, 60-1-1302/aA anual Organul Organul -    internatele şi ierarhic ierarhic    cantinele în superior superior    învăţămîntul li- Direcţia Direcţia    ceal, profesional judeţeana Centrala    şi maiştri, în anul de de    şcolar (Sc.2-32) statistica Statisti-                                                                ca    - Bursierii, 60-1-1302/bA anual Organul Organul -    căminele şi can- ierarhic ierarhic    tinele în inva- superior superior    tamintul superior Direcţia Direcţia    în anul univer- judeţeana Centrala    sitar (Sc. 2-42) de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca---------------    *) Lunar, se raportează operativ date pe total privind prestările de    servicii, transport şi gospodărie comunală.82. Rezultatele 60-1-1303 A anual Organul Organul -    la învăţătura ierarhic ierarhic    în învăţămîntul superior superior    liceal, profesio- Direcţia Direcţia    nal şi maiştri, judeţeana Centrala    la sfîrşitul de de    anului şcolar statistica Statisti-    (Sc.3-33) ca    - Rezultatele 60-1-1303/aA anual Organul Organul -    la învăţătura ierarhic ierarhic    în învăţămîntul superior superior    superior în anul Direcţia Direcţia    universitar judeţeana Centrala    (Sc. 3-43) de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca83. Activitatea 60-1-1304 A anual Organul Organul -    caselor de ierarhic ierarhic    cultura, căminelor superior superior    culturale, clu- Direcţia Direcţia    burilor şi judeţeana Centrala    activitatea ar- de de    tistica de amatori statistica Statisti-    a sindicatelor ca    (Cult.1- fila 1)    - Activitatea 60-1-1304/aA anual Organul Organul -    bibliotecilor ierarhic ierarhic    (Cult. 1- fila 2) superior superior                                                 Direcţia Direcţia                                                 judeţeana Centrala                                                    de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca    - Activitatea 60-1-1304/bA anual Organul Organul -    muzeelor (Cult. ierarhic ierarhic    1- fila 3) superior superior                                                 Direcţia Direcţia                                                 judeţeana Centrala                                                    de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca    - Activitatea 60-1-1304/cA anual Organul Organul -    teatrelor, ope- ierarhic ierarhic    relor, orchestrelor superior superior    şi circului Direcţia Direcţia    (Cul. 1 - judeţeana Centrala    fila 4) de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca84. Activitatea 60-1-1305 A anual Organul Organul -    reţelei cine- ierarhic ierarhic    matografice superior superior    (Cult. 2) Direcţia Direcţia                                                 judeţeana Centrala                                                    de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca85. Reţeaua şi 60-1-1306 A anual Organul - Direcţia    activitatea ierarhic Centrala    unităţilor superior de    sanitare (San.) Direcţia Statisti-                                                 judeţeana ca                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                       al Plani-                                                                        ficarii86. Balanţa 60-2-01 A anual Organul Organul Direcţia    energiei elec- ierarhic ierarhic Centrala    trice, termice, superior superior de    a combustibili- Direcţia Direcţia Statis-    lor şi struc- judeţeana Centrala tica    tura utilajului de de Comitetul    energetic (E) statistica Statisti- de Stat                                                                ca al                                                                       Planifi-                                                                        carii87. Principalii 60-2-02 A anual Organul Organul Direcţia    indicatori ierarhic ierarhic Centrala    energetici ai superior superior de    centralei elec- Direcţia Direcţia Statis-    trice (E - judeţeana Centrala tica    anexa) de de Comitetul                                                 statistica Statisti- de Stat                                                                ca al                                                                       Planifi-                                                                        carii88. Balanţa fon- 60-2-03 A anual Organul Organul Direcţia    durilor fixe ierarhic ierarhic Centrala    (F.F. 11) superior superior de                                                 Direcţia Statis-                                                 judeţeana tica                                                    de                                                 statistica89. Capacităţile 60-2-04 A anual Organul Organul Direcţia    de producţie ierarhic ierarhic Centrala    industriale superior superior de    şi folosirea Direcţia Statis-    lor (F.F. 4) judeţeana tica                                                    de Comitetul                                                 statistica de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii90. Fondul fun- 60-2-05 A anual Minister - Direcţia    ciar pe ju- Direcţia Centrala    det (Agr. 1) judeţeana de                                                     de Statisti-                                                 statistica ca                                                                       Comitetul                                                                       de Stat                                                                       al Plani-                                                                        ficarii91. Activitatea 60-2-06 A anual Organul Organul Direcţia    unităţilor ierarhic ierarhic Centrala    agricole de superior superior de    stat şi asocia- Direcţia Direcţia Statis-    tiilor econo- judeţeana judeţeana tica    mice de stat şi de de Comitetul    cooperatiste statistica statis- de Stat    (Agr. 1 a) Banca tica al                                                 finanta- Planifi-                                                  toare carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor                                                                        Banca                                                                       finanta-                                                                        toare92. Activitatea 60-2-07 A anual Organul Direcţia -    asociaţiilor ierarhic Centrala    economice inter- superior de    cooperatiste cu Direcţia Statisti-    profil agricol judeţeana ca    (Agr. 1 b) de statis-                                                   tica93. Activitatea 60-2-08 A anual Organul Direcţia -    cooperativelor ierarhic Centrala    agricole de superior de    producţie Direcţia Statisti-    (Agr. 1 c) judeţeana ca                                                 de statis-                                                   tica94. Activitatea 60-2-09 A anual Organul Organul Direcţia    staţiunilor ierarhic ierarhic Centrala    pentru meca- superior superior de    nizarea agri- Direcţia Direcţia Statis-    culturii judeţeana judeţeana tica    (Agr. 1d) de de Comitetul                                                 statistica statis- de Stat                                                  Banca tica al                                                 finanta- Planifi-                                                  toare carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor                                                                        Banca                                                                       finanta-                                                                        toare95. Fondul fo- 60-2-10 A anual Organul - Direcţia    restier şi ierarhic Centrala    vegetaţia fo- superior de    restiera din Direcţia Statisti-    afară fondului judeţeana ca    forestier de Comitetul    (Silv.1) statistica de Stat                                                                       al Plani-                                                                        ficarii96. Stadiul re- 60-2-11 A trimes- Organul Organul Direcţia    alizarii prin- trial ierarhic ierarhic Centrala    cipalilor in- superior superior de    dicatori tehnico- Direcţia Statis-    economici apro- judeţeana tica    bati la noile de Comitetul    capacităţi de statistica de Stat    producţie in- Banca al Pla-    dustriale puse finanta- nificarii    în funcţiune toare Ministe-    (F.F.1) rul Apro-                                                                       viziona-                                                                       rii Teh-                                                                       nico-Ma-                                                                       teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi Fon                                                                       durilor                                                                          Fixe                                                                       Banca fi-                                                                       nantatoa-                                                                          re97. Realizarea 60-2-12 A anual Organul Organul Direcţia    principalilor ierarhic ierarhic Centrala    indicatori superior superior de    tehnico-econo- Direcţia Statis-    mici aprobaţi judeţeana tica    la intreprin- de Comitetul    derile de cres- statistica de Stat    tere şi ingrasa- al    re a porcilor şi Planifi-    la complexele de carii    vaci pentru Ministe-    lapte (F.F.2) rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor                                                                        Banca                                                                       finanta-                                                                        toare98. Realizarea 60-2-13 A anual Organul Organul Direcţia    principalilor ierarhic ierarhic Centrala    indicatori superior superior de    tehnico-econo- Direcţia Statis-    mici aprobaţi judeţeana tica    la sistemele de Comitetul    de irigaţii statis- de Stat    (F.F.3) tica al                                                                       Planifi-                                                                        carii                                                                       Ministe-                                                                         rul                                                                       Finanţe-                                                                         lor                                                                        Banca                                                                       finanta-                                                                        toare99. Locuinţe da- 60-2-14 A anual Organul Direcţia -    te în folo- ierarhic Centrala    sinta, executate superior de    de populaţie Direcţia Statisti-    cu fonduri pro- judeţeana ca    prii (Loc. 1b) de statis-                                                   tica100.Mişcarea 60-2-15 A anual Direcţia Direcţia -    fondului de judeţeana Centrala    locuinţe (Loc. de de    1 c) statistica Statisti-                                                                ca101.Lucrări de 60-2-16 A anual Organul Direcţia -    interes obştesc ierarhic Centrala    realizate şi superior de    date în folo- Direcţia Statisti-    sinta prin con- judeţeana ca    tributia baneas- de statis-    ca şi prin munca tica    patriotica a lo-    cuitorilor (Inv.3)102.Desfacerile 60-2-17 A decadal Direcţia - -    de produse judeţeana    agricole pe de    piaţa taraneas- statistica    ca ale gospoda-    riilor populaţiei    (Com. I 4*))103.Modificarea 60-2-18 A trimes- Organul Organul Direcţia    preţurilor de trial ierarhic ierarhic Centrala    producţie şi superior superior de    de livrare a Direcţia Direcţia Statis-    produselor in- judeţeana Centrala tica    dustriale (M. de de    Pr. 1) statistica Statisti-                                                                ca    - Tarifele servi- 60-2-18/aA de 2 - Direcţia -    ciilor prestate ori pe Centrala    de micii meserii- an de    asi individuali Statistica**)    (T.S.)104.Modificarea 60-2-19 A trimes- Direcţia Direcţia -    preţurilor de trial judeţeana Centrala    producţie, de de    contractare şi statistica Statisti-    achiziţie la ca    produsele agri-    cole preluate de    la producătorii    agricoli (M.Pr.2)105.Modificarea 60-2-20 A semes- Direcţia Direcţia -    preţurilor cu trial judeţeana Centrala    amănuntul şi de de    tarifelor pen- statistica Statisti-    tru populaţie ca    (M.Pr.3)106.Preţurile în 60-2-21 A anual Organul - -    comerţul ex- ierarhic    terior superior    (Pr. Com. E) Direcţia                                                 Centrala                                                    de                                                 Statistica                                                 Ministerul                                                 Comerţului                                                 Exterior si                                                 Cooperării                                                 Economice                                                 Internaţionale                                                 Ministerul                                                 Finanţelor107.Pensionării 60-2-22 A trimes- Organul - Direcţia    şi fondul de trial ierarhic Centrala    pensii (Pensii) superior de                                                 Direcţia Statisti-                                                 judeţeana ca                                                     de                                                 statistica108.Organizarea 60-2-23 A anual Organul Organul Direcţia    de colonii, ierarhic ierarhic Centrala    tabere şi ex- superior superior de    cursii pentru Oficiul Direcţia Statis-    preşcolari şi judeţean judeţeana tica    elevi (Turism de de Ministe-    2) turism statis- rul Tu-                                                 Direcţia tistica rismului                                                 judeţeana                                                    de                                                 statistica109.Alimentarea 60-2-24 A anual Organul Organul Direcţia    cu apa, cana- ierarhic ierarhic Centrala    lizare, salu- superior superior de    britatea şi dis- Direcţia Direcţia Statis-    tribuirea ener- judeţeana judeţeana tica    giei termice de de    (Gos. 2) statistica statis-                                                  Banca tica                                                 finanta-                                                  toare110.Distribuirea 60-2-25 A anual Organul Organul Direcţia    gazelor natu- ierarhic ierarhic Centrala    rale (Gos. 3) superior superior de                                                 Direcţia Direcţia Statis-                                                 judeţeana judeţeana tica                                                    de de                                                 statistica statis-                                                              tica111.Transportul 60-2-26 A anual Organul Organul Direcţia    urban de ca- ierarhic ierarhic Centrala    latori (Gos. 4) superior superior de                                                 Direcţia Direcţia Statis-                                                 judeţeana judeţeana tica                                                    de de                                                 statistica statis-                                                  Banca tica                                                 finanta-                                                  toare112.Străzile 60-2-27 A anual Direcţia Direcţia -    orăşeneşti judeţeana Centrala    (Gos. 5) de de                                                 statistica Statisti-                                                                ca113.Autovehicule 60-2-28 A anual Organul Organul Direcţia    în circulaţie ierarhic ierarhic Centrala    (Tr. 3) superior superior de                                                                       Statis-                                                                         tica                                                                       Comitetul                                                                       de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                        carii------------------    *) La nivelul administraţiilor pieţelor din localităţile cercetate se    foloseşte carnetul pentru înregistrarea zilnica a produselor aduse şi vîndute    de gospodăriile populaţiei pe piaţa ţărănească; preţurile produselor agricole    vîndute pe piaţa ţărănească din localităţile cercetate se înregistrează pe o    macheta de lucru intitulata "Informare operativă".    **) Se întocmeşte şi se transmite de direcţiile judeţene de statistica.114.Activitatea 60-2-29 A semes- Organul Direcţia Direcţia    unităţii de trial ierarhic Centrala Centrala    informatica superior de de    (Inf.) Minister Statisti- Statis-                                                 (organ ca ca                                                 central)                                                 Direcţia                                                 judeţeana                                                    de                                                 statistica115.Protecţia 60-2-30 A anual Organul Organul -    mediului in- ierarhic ierarhic    conjurator - superior superior    pentru unita- Comisia Direcţia    tile economi- judeţeana Centrala    ce (P.M.I. - pentru de    fila 1) protecţia Statisti-                                                 mediului ca                                                 înconjurător                                                 Direcţia                                                 judeţeana                                                    de                                                 statistica    - Protecţia 60-2-30/aA anual Organul Direcţia -    mediului in- ierarhic Centrala    conjurator - superior de    pentru consi- Comisia Statisti-    liile popula- judeţeana ca    re judeţene pentru    (C.P.M.B.), protecţia    inspectoratele mediului    silvice jude- înconjurător    tene şi ofici- Direcţia    ile de gospoda- judeţeana    rire a apelor de    (P.M.I. - fila 2) statistica--------------------------------------------------------------------------------^1) La nivelul centralelor şi ministerelor se folosesc dări de seama centralizate cu acelaşi conţinut de informaţii.  +  Anexa 4 bNOMENCLATORULformularelor din activitatea statisticaDări de seama statistice interdepartamentale--------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea Codul dării de seama Periodi- Beneficiarii dărilorcrt. dării -------------------- citatea de seama de la:      de seama Baza Varianta ------------------------------                                                  unităţile centrale ministere                                                    de la şi si                                                     baza unităţile celelalte                                                             asimilate organe                                                             acestora centrale-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 7--------------------------------------------------------------------------------                 Comitetul de Stat al Planificării 1. Utilizarea C.S.P. lunar Minister - Comitetul    capacităţi- 60-3-1 A de Stat    lor de pro- al    ducţie in- Planifi-    dustriala pen- carii    tru principalele    materii şi ma-    teriale de baza 2. Îndeplinirea C.S.P. semes- Organul Organul Comitetul    planului de 60-3-2 A trial ierarhic ierarhic de Stat    reparaţii ca- superior superior al    pitale şi moder- Planifi-    nizari la maşini carii    şi utilaje, execu-    tate pentru terţi 3. Capacitatea C.S.P. anual Organul Organul Comitetul    verigilor de 60-3-3 A ierarhic ierarhic de Stat    producţie şi superior superior al    locurile înguste Planifi-                                                                         carii 4. Transportul C.S.P. trimes- Organul Organul Comitetul    maritim de 60-3-4 A trial ierarhic ierarhic de Stat    mărfuri cu flo- superior superior al    ta R.S.R. şi Planifi-    străină, pe prin- carii    cipalele grupe de Ministe-    mărfuri şi rela- rul Tran-    tii de transport sporturi-                                                                       lor si                                                                       Telecomu-                                                                       nicati-                                                                       ilor Mi-                                                                       nisterul                                                                       Comertu-                                                                       lui Exte-                                                                       rior si                                                                       Coopera-                                                                       rii Eco-                                                                       nomice                                                                       Interna-                                                                       tionale 5. Îndeplinirea C.S.P. trimes- Organul Organul Comitetul    programelor 60-3-5 A trial ierarhic ierarhic de Stat    de măsuri în superior superior al    vederea reali- Planifi-    zării nivelului carii    planificat al cos- Ministe-    turilor de produc- rul Fi-    tie nantelor                                                                       Comite-                                                                       tul de                                                                       Stat pen-                                                                       tru Pre-                                                                       turi                                                                       Comitetul                                                                       Naţional                                                                       pentru                                                                       Ştiinţa                                                                       şi Teh-                                                                       nologie 6. Îndeplinirea C.S.P. trimes- Organul Organul Comitetul    planului la 60-3-6 A trial ierarhic ierarhic de Stat    indicatorii şi superior superior al    măsurile preva- Planifi-    zute în progra- carii    mele speciale pe Ministe-    produse, grupe de rul Mun-    produse, subramuri, cii    activităţi şi pro-    bleme de sinteza 7. Costurile C.S.P. anual Organul Organul Comitetul    principale- 60-3-7 A ierarhic ierarhic de Stat    lor produse superior superior al    şi grupe de pro- Planifi-    duse industriale carii    pe elemente pri- Ministe-    mare de cheltuieli rul Fi-    şi rentabilitatea nantelor    acestora Comite-                                                                       tul de                                                                       Stat pen-                                                                       tru Pre-                                                                       turi     Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale 8. Contractarea M.C.E.C.E.I. sapta- Ministerul - -    şi realiza- 60-3-1 A minal Comerţului    rea exportului Exterior si    şi importului Cooperării    în cadrul pla- Economice    nului şi a al- Internaţionale    tor operaţiuni Ministerele    decît cele pre- titulare de    văzute în plan plan 9. Contractarea M.C.E.C.E.I. lunar Ministerul Organul Comitetul    şi realiza- 60-3-2 A Comerţului ierarhic de Stat    rea importului Exterior şi superior al Pla-    pentru inves- Cooperării nificarii    titii Economice                                                 Internaţionale                                                 Organul                                                 ierarhic                                                 superior10. Îndeplinirea M.C.E.C.E.I. lunar Ministerul - -    acordurilor 60-3-3 A Comerţului    (programelor) Exterior si    pentru expor- Cooperării    tul (importul) Economice    mărfurilor Internaţionale11. Activitatea M.C.E.C.E.I. lunar Ministerul - -    de coopera- 60-3-4 A Comerţului    re economică Exterior si    internaţionala Cooperării    în cadrul pla- Economice    nului şi a al- Internaţionale^1)                                                 Ministerul                                                 Finanţelor                                                 Banca Romana                                                 de Comerţ                                                 Exterior                                                 Ministerele                                                 titulare de                                                 plan                                                 Departamentul                                                 pentru con-                                                 structii in                                                 străinătate*)      Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi                            Fondurilor Fixe12. Stadiul con- M.A.T.M.C.G.F.F. decadal Organul Organul Ministe-    tractării 60-3-1 A ierarhic ierarhic rul Apro-    producţiei superior superior viziona-    pentru intern rii Teh-    şi export, pe nico-Ma-    produse teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi                                                                       Fonduri-                                                                       lor Fixe                                                                       Comitetul                                                                       de Stat                                                                          al                                                                       Planifi-                                                                         carii13. Stadiul re- M.A.T.M.C.G.F.F. trimes- Organul Organul Ministe-    alizarii ma- 60-3-2 A trial ierarhic ierarhic rul Apro-    surilor de superior superior viziona-    dezvoltare a Inspecto- rii Teh-    bazei energe- ratul te- nico-Ma-    tice şi de ritorial teriale    folosire mai pentru con- şi Con-    judicioasă a trolul gos- trolului    combustibililor podaririi Gospoda-    şi energiei şi fondurilor ririi    efectele econo- fixe, com- Fonduri-    mice rezultate bustibili- lor Fixe                                                 lor, ener- Comitetul                                                 giei şi pen- Naţional                                                 tru verifi- pentru                                                 carea insta- Ştiinţa                                                 latiilor sub şi Teh-                                                 presiune şi nologie                                                 de ridicat14. Colectarea M.A.T.M.C.G.F.F. trimes- Organul Organul Ministe-    şi valorifi- 60-3-3 A trial ierarhic ierarhic rul Apro-    carea materi- superior superior viziona-    ilor prime şi rii Teh-    materialelor re- nico-Ma-    cuperabile şi teriale    refolosibile şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi                                                                       Fonduri-                                                                       lor Fixe15. Recuperarea M.A.T.M.C.G.F.F. trimes- Organul Organul Ministe-    şi valorifi- 60-3-4 A trial ierarhic ierarhic rul Apro-    carea ambala- superior superior viziona-    jelor refolosi- rii Teh-    bile, inclusiv nico-Ma-    a celor prove- teriale    nite de la pro- şi Con-    dusele importate trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi                                                                       Fonduri-                                                                       lor Fixe16. Respectarea M.A.T.M.C.G.F.F. trimes- Organul Organul Ministe-    relaţiilor 60-3-5 A trial ierarhic ierarhic rul Apro-    de transport superior superior viziona-    optimizat pe rii Teh-    calea ferată, nico-Ma-    auto şi fluvial teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi                                                                       Fonduri-                                                                       lor Fixe                                                                       Ministe-                                                                       rul Tran-                                                                       sporturi-                                                                       lor si                                                                       Telecomu-                                                                       nicati-                                                                       ilor17. Realizarea M.A.T.M.C.G.F.F. trimes- Organul Organul Ministe-    reparaţiilor 60-3-6 A trial ierarhic ierarhic rul Apro-    capitale, cu- superior superior viziona-    rente şi revi- rii Teh-    ziilor tehnice nico-Ma-    ale fondurilor teriale    fixe şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi                                                                       Fonduri-                                                                       lor Fixe18. Inventarul M.A.T.M.C.G.F.F. trimes- Organul Organul Ministe-    stocurilor 60-3-7 A trial ierarhic ierarhic rul Apro-    disponibile superior superior viziona-    de metal rii Teh-                                                                       nico-Ma-                                                                       teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi                                                                       Fonduri-                                                                       lor Fixe                   Ministerul Energiei Electrice19. Liniile e- M.E.E. anual Centrala - -    lectrice de 60-3-1 A industriala    transport şi de reţele    distribuţie, electrice    staţii şi pos-    turi de trans-    formare şi trans-    formatoare de pu-    tere din centra-    lele electrice20. Realizarea M.E.E. trimes- Organul Organul Ministe-    programului 60-3-2 A trial ierarhic ierarhic rul Ener-    de investiţii superior superior giei E-    pentru valorifi- Intreprin- lectrice    carea resurselor derea de Comitetul    energetice refolo- exploatare Naţional    sibile, a surselor şi intreti- pentru    noi de energie şi nere a rete- Ştiinţa    a programului de lelor şi in- şi Teh-    microhidrocentrale stalatiilor nologie                                                 energetice                                                 de distribuire                                                 a energiei elec-                                                 trice şi termice21. Balanţa pro- M.E.E. trimes- Organul Organul Ministe-    ducţiei şi 60-3-3 A trial ierarhic ierarhic rul Ener-    consumului de superior superior giei E-    energie termica Intreprin- lectrice                                                 derea de Comitetul                                                 exploatare de Stat                                                 şi intreti- al Plani-                                                 nere a rete- ficarii                                                 lelor şi in- Ministe-                                                 stalatiilor rul Apro-                                                 energetice viziona-                                                 de distribuire rii Teh-                                                 a energiei elec- nico-Ma-                                                 trice şi termice teriale                                                                       şi Con-                                                                       trolului                                                                       Gospoda-                                                                       ririi                                                                       Fonduri-                                                                       lor Fixe---------------    *) Unităţile ii transmit 1 exemplar din capitolul 7 al dării de seama.                 Ministerul Industriei Electrotehnice22. Stadiul in- M.I.E. trimes- Minister - Ministe-    formatizarii 60-3-1 A trial (organ cen- rul In-    unităţii şi al tral) dustriei    realizării sis- Electro-    temelor infor- tehnice    matice                 Ministerul Construcţiilor Industriale23. Îndeplinirea M.C.Ind. trimes- Organul Organul Ministe-    planului de 60-3-1 A trial ierarhic ierarhic rul Con-    tipizare şi de superior superior structii-    normative teh- lor In-    nice în construcţii dustria-                                                                       le^1)24. Îndeplinirea M.C.Ind. trimes- Organul Organul Ministe-    planului 60-3-2 A trial ierarhic ierarhic rul Con-    tehnic depar- superior superior structii-    tamental în con- lor In-    structii (proiec- dustria-    tare-execuţie) le^1)                           Ministerul Geologiei25. Îndeplinirea M.G. trimes- Organul Organul Ministe-    planului 60-3-1 A trial ierarhic ierarhic rul Ge-    costurilor lu- superior superior ologiei^1    crarilor geolo- Comitetul    gice de Stat                                                                       al Pla-                                                                       nificarii