HOTĂRÂRE nr. 812 din 14 iulie 2005privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 10 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 3 (1) Consiliul de supraveghere este constituit din specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Preşedintele Consiliului de supraveghere este secretarul de stat cu atribuţii în domeniul transportului feroviar, iar membrii sunt specialişti cel puţin din domeniile feroviar, integrare europeană, economic şi juridic.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este abilitat să solicite administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi interesate furnizarea informaţiilor necesare. (2) Administratorul infrastructurii, solicitanţii şi oricare altă parte interesată sunt obligaţi să prezinte fără întârziere informaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar emite decizii. (2) Deciziile luate de Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar au caracter obligatoriu pentru toate părţile implicate, cu excepţia prevederilor art. 8.  +  Articolul 6 (1) În scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, începând cu data prezentei hotărâri se înfiinţează Secretariatul Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, compartiment cu caracter permanent în structura Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Numărul maxim de posturi al Secretariatului Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se asigură în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 7Resursele financiare necesare în vederea funcţionării Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se cuprind în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 8Contestaţiile împotriva deciziilor luate de Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzute la art. 5, se soluţionează de instanţele judecătoreşti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.  +  Articolul 9 (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii. (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către personalul împuternicit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Dispoziţiile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 812.  +  Anexa REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a Consiliului desupraveghere din domeniul feroviar  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2 martie 2004, şi potrivit prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 2Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi faţă de operatorii de transport feroviar.  +  Capitolul II Organizarea Consiliului de supraveghere  +  Articolul 3 (1) Consiliul de supraveghere este constituit din 7 specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Preşedintele Consiliului de supraveghere este secretarul de stat cu atribuţii în domeniul transportului feroviar, iar cei 6 membri sunt specialişti cel puţin din domeniile feroviar, integrare europeană, economic şi juridic. (3) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. (4) Când se creează un loc vacant în Consiliul de supraveghere, se numeşte un nou membru pentru o durată egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. (5) Pentru activitatea depusă, persoanele din componenţa Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizaţie lunară stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a secretarului de stat.  +  Articolul 4 (1) Pregătirea activităţilor Consiliului de supraveghere se face de către Secretariatul Consiliului de supraveghere, compartiment cu caracter permanent în structura Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Capitolul III Atribuţiile Consiliului de supraveghere şi ale Secretariatului Consiliului de supraveghere  +  Articolul 5 (1) Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii:1. analizează şi soluţionează toate contestaţiile împotriva deciziilor luate de administratorul infrastructurii feroviare sau, dacă este cazul, de operatorul de transport feroviar, cu privire la: a) documentul de referinţă al reţelei; b) criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei; c) procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi rezultatele acesteia; d) sistemul de tarifare; e) nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare pe care trebuie să le plătească sau pe care ar putea avea obligaţia să le plătească; f) certificatul de siguranţă, aplicarea şi controlul normelor şi regulilor de siguranţă;2. urmăreşte şi asigură că tarifele stabilite de administratorul infrastructurii feroviare sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi au un caracter nediscriminatoriu;3. autorizează negocierile dintre solicitanţi şi administratorul infrastructurii feroviare cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare;4. supraveghează negocierile dintre solicitanţi şi administratorul infrastructurii feroviare cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare şi intervine imediat în cazul în care negocierile ar putea să contravină prevederilor legale în vigoare;5. se pronunţă asupra tuturor contestaţiilor şi adoptă măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, într-un termen de maximum o lună de la primirea tuturor informaţiilor;6. monitorizează concurenţa pe piaţa de servicii de transport feroviar, inclusiv pe piaţa de transport feroviar de marfă, fără a încălca prevederile legale privind concurenţa şi activitatea instituţiilor/autorităţilor publice competente în domeniu;7. adoptă măsurile necesare pentru buna sa funcţionare;8. colaborează cu ministerele şi cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;9. analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;10. efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene. (2) Consiliul de supraveghere îndeplineşte orice ale atribuţii specifice prevăzute de lege.  +  Articolul 6Atribuţiile şi sarcinile Secretariatului Consiliului de supraveghere se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Capitolul IV Funcţionarea Consiliului de supraveghere  +  Articolul 7Activitatea Consiliului de supraveghere se desfăşoară în şedinţe lunare, pe baza unui program tematic anual, sau ori de câte ori este necesar pentru soluţionarea unor solicitări care nu suportă întârziere.  +  Articolul 8 (1) Şedinţele Consiliului de supraveghere sunt conduse de preşedintele acestuia. (2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile din motive obiective, şedinţele Consiliului de supraveghere vor fi conduse de un membru al Consiliului de supraveghere, specialist din domeniul feroviar, desemnat de acesta să îl înlocuiască.  +  Articolul 9 (1) Convocările şedinţelor Consiliului de supraveghere cuprind data, locul şi ordinea de zi, aprobate de preşedintele Consiliului de supraveghere, împreună cu materialele ce urmează să fie supuse dezbaterilor. (2) Convocările prevăzute la alin. (1) vor fi redactate şi difuzate de Secretariatul Consiliului de supraveghere cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru şedinţă. (3) În cazul şedinţelor pentru soluţionarea unor solicitări care nu suportă întârziere, termenul prevăzut la alin. (2) este de cel puţin două zile.  +  Articolul 10Consiliul de supraveghere este întrunit legal pentru validitatea deliberărilor, dacă sunt prezenţi preşedintele sau înlocuitorul acestuia şi 4 membri.  +  Articolul 11 (1) Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului de supraveghere au loc conform ordinii de zi şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat. (2) Procesul-verbal al şedinţei se redactează de Secretariatul Consiliului de supraveghere şi se semnează de preşedinte şi de toţi membrii.  +  Articolul 12 (1) În urma dezbaterilor prevăzute la art. 11, Consiliul de supraveghere emite decizii. (2) Deciziile Consiliului de supraveghere se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenţi. (3) Membrii Consiliului de supraveghere care s-au abţinut sau au votat împotriva luării deciziei în forma adoptată vor solicita înscrierea justificării opiniilor lor separate. (4) Deciziile motivate în mod corespunzător se redactează de Secretariatul Consiliului de supraveghere conform procesului-verbal al şedinţei, se semnează de preşedintele Consiliului de supraveghere şi se contrasemnează de membrii Secretariatului Consiliului de supraveghere. (5) Opiniile prevăzute la alin. (3) se consemnează separat în cadrul deciziei adoptate, după semnătura preşedintelui Consiliului de supraveghere şi semnăturile membrilor Secretariatului Consiliului de supraveghere, şi se semnează separat de autorul fiecăreia. (6) Deciziile Consiliului de supraveghere se comunică şi se difuzează, după caz, celor interesaţi, prin grija Secretariatului Consiliului de supraveghere, cu respectarea termenelor legale.  +  Articolul 13 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de supraveghere solicită administratorului infrastructurii feroviare, solicitanţilor şi oricărei alte părţi interesate furnizarea informaţiilor necesare. (2) Administratorul infrastructurii feroviare, solicitanţii şi oricare altă parte interesată sunt obligaţi să prezinte fără întârziere informaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 14În cazul în care se introduce contestaţie împotriva unui refuz de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară sau împotriva modalităţilor unei propuneri de capacităţi de infrastructură feroviară, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de administratorul infrastructurii feroviare, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul reclamaţiei, în conformitate cu liniile directoare stabilite de Consiliul de supraveghere.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 15Consiliul de supraveghere întocmeşte şi publică anual, pe site-ul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, raportul privind activitatea desfăşurată.-----------