DECIZIE nr. 385 din 27 iulie 2005privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale
EMITENT
  • INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 9 august 2005    În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) şi (4), ale art. 59 alin. (1) şi ale art. 60, 61, 64-66 şi 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,preşedintele Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta decizie stabileşte procedura şi condiţiile de acordare a avizului tehnic, a licenţei de emisie, respectiv a licenţei în cazul serviciilor publice de radiodifuziune, precum şi a autorizaţiei tehnice de funcţionare pentru staţiile de emisie şi reţelele de comunicaţii electronice aflate sub jurisdicţia României şi utilizate în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe audiovizuale.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Legea audiovizualului - Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) aviz tehnic - actul administrativ emis de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (2) din Legea audiovizualului, care conferă solicitantului dreptul de a participa la concursul pentru acordarea licenţei audiovizuale; c) licenţă - actul juridic prin care se acordă unui operator de reţele de comunicaţii electronice dreptul de difuzare pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune sonoră şi/sau de televiziune; d) zona de acoperire - zona în care valoarea intensităţii câmpului electromagnetic util al emiţătorului este egală sau mai mare decât valoarea intensităţii câmpului electromagnetic utilizabil; e) câmpul electromagnetic utilizabil - valoarea minimă a intensităţii câmpului electromagnetic necesară pentru a permite o calitate bună a recepţiei; f) staţie de emisie - staţia radioelectrică aflată sub jurisdicţia României, utilizată în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României; g) aviz de retransmisie - actul administrativ prin care Consiliul Naţional al Audiovizualului, în temeiul art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului, acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia unor servicii de programe printr-o reţea de comunicaţii electronice, a unor servicii de programe de radiodifuziune sonoră şi/sau de televiziune; h) autorizaţie tehnică de funcţionare - actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea audiovizualului, acordă titularilor licenţelor audiovizuale/licenţelor de emisie, respectiv ai avizelor de retransmisie, dreptul de a utiliza staţiile de emisie sau reţelele de comunicaţii electronice aflate sub jurisdicţia României, în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României; i) buletin de măsurători - actul administrativ emis de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei prin care se constată că staţiile de emisie/reţelele de comunicaţii electronice respectă sau nu condiţiile tehnice şi parametrii impuşi prin licenţa de emisie/licenţă, precum şi prevederile şi reglementările în vigoare privind protecţia radioelectrică, compatibilitatea electromagnetică şi parametrii tehnici prevăzuţi în reglementările specifice. Buletinul de măsurători favorabil se anexează şi constituie parte integrantă a autorizaţiei tehnice de funcţionare; j) IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; k) CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului; l) ANRC - Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii. (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 1 din Legea audiovizualului şi la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002.  +  Articolul 3 (1) Licenţele de emisie, autorizaţiile tehnice de funcţionare şi avizele tehnice se eliberează gratuit. (2) În vederea eliberării autorizaţiei tehnice de funcţionare, IGCTI va efectua verificările tehnice ale staţiei de emisie şi/sau ale reţelei de comunicaţii electronice. (3) Efectuarea verificărilor tehnice necesare în vederea eliberării buletinului de măsurători se face gratuit. În cazul în care rezultatul verificărilor tehnice este negativ, reverificările tehnice necesare eliberării autorizaţiei tehnice de funcţionare se vor face contra cost, plata urmând a se realiza în baza facturii emise şi a devizului întocmit conform cheltuielilor efectuate de către direcţia teritorială a IGCTI care a realizat măsurătorile. (4) Cheltuielile efectuate cu ocazia verificărilor prevăzute la alin. (3) vor fi obiective şi proporţionale cu scopul pentru care sunt destinate.  +  Capitolul II Procedura de autorizare în cazul difuzării serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvenţe radioelectrice terestre  +  Secţiunea 1 Eliberarea avizului tehnic  +  Articolul 4 (1) În vederea participării la concursurile organizate de CNA pentru acordarea licenţei audiovizuale solicitanţii vor depune la IGCTI o cerere-tip, în original, de eliberare a avizului tehnic, disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI. (2) Depunerea cererii-tip prevăzute la alin. (1) se face după publicarea de către CNA a anunţului de organizare a concursului pentru acordarea licenţelor audiovizuale. (3) IGCTI analizează solicitarea depusă şi, în cazul în care sunt întrunite condiţiile tehnice, eliberează avizul tehnic şi comunică solicitantului un exemplar al acestuia, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii. (4) Avizul tehnic nu va fi eliberat dacă cererea depusă nu este completă sau nu îndeplineşte condiţiile legale de eliberare a acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Eliberarea/modificarea licenţei de emisie  +  Articolul 5 (1) În vederea eliberării licenţei de emisie titularul licenţei audiovizuale va completa o cerere-tip disponibilă pe pagina de Internet a IGCTI. (2) Cererea-tip, în original, prevăzută la alin. (1), va fi depusă la IGCTI cel mai târziu în termen de 180 de zile calendaristice de la data primirii de către titular a licenţei audiovizuale şi va fi însoţită de: a) copia licenţei audiovizuale; b) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, în original, care să conţină în mod obligatoriu cel puţin menţiuni referitoare la:1. datele de identificare: denumirea/numele, nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, sediul social;2. obiectul de activitate, care trebuie să cuprindă menţiuni referitoare la activităţi de radiodifuziune şi/sau de televiziune (cod CAEN - 6431, 6432, 9220);3. durata de funcţionare;4. starea de faliment. (3) Copia documentului prevăzut la alin. (2) lit. a) va fi legalizată sau va fi însoţită de exemplarul original, pentru conformitate.  +  Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii, IGCTI verifică documentele depuse în conformitate cu prevederile art. 5 şi, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, va emite licenţa de emisie. (2) Licenţa de emisie va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială.  +  Articolul 7 (1) Licenţa de emisie intră în vigoare la data emiterii şi are ca termen de valabilitate 9 ani de la data emiterii primei autorizaţii tehnice de funcţionare. (2) În cazul în care CNA, în aplicarea prevederilor art. 95 din Legea audiovizualului, decide reducerea termenului de valabilitate a licenţei audiovizuale, IGCTI va reduce în mod corespunzător termenul de valabilitate a licenţei de emisie. (3) Licenţa de emisie cuprinde în principal: a) datele de identificare a titularului; b) amplasamentul staţiei de emisie; c) tipul serviciului; d) tipul staţiei (locală, regională, staţie dintr-o reţea naţională); e) frecvenţa; f) PAR maxim; g) restricţii privind PAR; h) H(efectiv max.); i) zona de acoperire; j) perioada de valabilitate; k) obligaţii referitoare la plata tarifului de utilizare a spectrului.  +  Articolul 8Licenţa de emisie nu se eliberează dacă titularul licenţei audiovizuale se află în una dintre următoarele situaţii: a) cererea de eliberare nu este completă; b) nu a depus documentele prevăzute la art. 5.  +  Articolul 9 (1) În situaţia modificării/schimbării datelor de identificare cuprinse în licenţa audiovizuală, modificarea licenţei de emisie se va face în baza unei cereri scrise depuse la IGCTI. (2) Titularul licenţei de emisie are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la data modificării licenţei audiovizuale să depună cererea prevăzută la alin. (1). (3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită în mod obligatoriu de copiile de pe toate documentele care certifică modificarea/schimbarea datelor de identificare şi de copia de pe licenţa audiovizuală modificată. (4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi însoţite de exemplarele originale, pentru conformitate. (5) IGCTI va modifica licenţa de emisie în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1) şi (3). (6) Licenţa de emisie modificată va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială numai după predarea licenţei de emisie anterioare.  +  Articolul 10 (1) Modificarea, la cererea titularului, a parametrilor tehnici cuprinşi în licenţa de emisie se realizează în baza unei cereri de modificare a acesteia. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, după caz, de documentele care justifică modificarea acestor parametri. În anumite cazuri IGCTI poate solicita şi o copie a licenţei de emisie. (3) În cazul în care IGCTI este de acord cu modificările solicitate, va modifica licenţa de emisie în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1). (4) Licenţa de emisie modificată va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială şi numai după predarea licenţei de emisie anterioare.  +  Articolul 11 (1) Licenţa de emisie poate fi prelungită pentru o perioadă de 9 ani. (2) Prelungirea licenţei de emisie se face în baza unei cereri scrise a titularului acesteia, care va fi depusă la IGCTI cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită în mod obligatoriu de copia licenţei audiovizuale prelungite, în mod corespunzător, de către CNA şi de certificatul constatator, în original, eliberat de oficiul registrului comerţului, care să conţină în mod obligatoriu cel puţin menţiuni referitoare la: a) datele de identificare: denumire/nume, nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului, CUI, sediul social; b) obiectul de activitate, care trebuie să cuprindă menţiuni referitoare la activităţi de radiodifuziune şi/sau de televiziune (cod CAEN - 6431, 6432, 9220); c) durata de funcţionare; d) starea de faliment. (4) Copia licenţei audiovizuale prevăzută la alin. (3) va fi legalizată sau va fi însoţită de exemplarul original pentru conformitate. (5) În termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2), IGCTI va modifica licenţa de emisie şi, în mod corespunzător, autorizaţia tehnică de funcţionare. (6) Licenţa de emisie va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială.  +  Articolul 12Licenţa de emisie nu va fi prelungită în situaţia în care titularul are restanţe la plata tarifului de utilizare a spectrului, inclusiv accesoriile acestuia.  +  Articolul 13 (1) Licenţa de emisie poate fi cedată unui terţ cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: a) licenţa audiovizuală să fie cedată aceluiaşi terţ; b) terţul să-şi asume toate obligaţiile care decurg din licenţa de emisie. (2) Cedarea licenţei de emisie se face în baza unei cereri scrise care va fi depusă la IGCTI de titularul licenţei de emisie. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită în mod obligatoriu de copiile de pe documentele care certifică datele de identificare a cesionarului. (4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi însoţite de exemplarele originale pentru conformitate. (5) IGCTI va analiza documentele prevăzute la alin. (2) şi (3) şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării licenţei de emisie, în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2). Acordul prealabil nu va fi eliberat în situaţia în care titularul licenţei de emisie are restanţe la plata tarifului de utilizare a spectrului, inclusiv accesoriile acestuia. (6) În termen de 3 zile calendaristice de la emiterea acordului prealabil, IGCTI va comunică un exemplar al acordului prealabil titularului licenţei de emisie. (7) După obţinerea licenţei audiovizuale, în termen de 5 zile calendaristice, cesionarul va depune la IGCTI o cerere de modificare a licenţei de emisie. (8) Cererea prevăzută la alin. (7) va fi însoţită în mod obligatoriu de un exemplar al contractului de cesiune în formă autentică. (9) În termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (7), IGCTI va analiza documentele depuse şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, va emite licenţa de emisie. (10) Licenţa de emisie modificată va fi înmânată reprezentantului legal sau persoanei împuternicite prin procură specială şi numai după predarea licenţei de emisie anterioare.  +  Articolul 14Licenţa de emisie se retrage de către IGCTI dacă titularul acesteia se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 65 din Legea audiovizualului.  +  Secţiunea a 3-a Eliberarea/modificarea autorizaţiei tehnice de funcţionare  +  Articolul 15 (1) Lucrările de realizare a staţiei de emisie vor putea fi începute numai după obţinerea de la IGCTI a licenţei de emisie. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare, după realizarea staţiei de emisie, titularul licenţei de emisie va depune la IGCTI - direcţia teritorială în a cărei rază de acţiune se află staţia de emisie o cerere-tip, în original, de efectuare a verificărilor tehnice şi de eliberare a autorizaţiei tehnice de funcţionare. Modelul de cerere şi arondarea judeţelor la direcţiile teritoriale se află disponibile pe pagina de Internet a IGCTI. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită în mod obligatoriu de proiectul tehnic al staţiei de emisie, întocmit în conformitate cu conţinutul-cadru disponibil pe pagina de Internet a IGCTI, în două exemplare originale.  +  Articolul 16 (1) În baza documentelor prevăzute la art. 15, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii-tip, direcţia teritorială a IGCTI efectuează verificările tehnice ale staţiei de emisie în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare, întocmeşte buletinul de măsurători şi comunică titularului licenţei de emisie un exemplar al autorizaţiei tehnice de funcţionare. (2) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice nu sunt favorabile, se va emite buletin de măsurători nefavorabil care va cuprinde neconformităţile constatate. (3) După efectuarea lucrărilor de remediere prevăzute la alin. (2), titularul licenţei de emisie va solicita reefectuarea verificărilor tehnice.  +  Articolul 17 (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei tehnice de funcţionare este acelaşi cu termenul de valabilitate a licenţei de emisie. (2) Modelul autorizaţiei tehnice de funcţionare este prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.  +  Articolul 18Autorizaţia tehnică de funcţionare nu va fi eliberată în cazul în care titularul licenţei de emisie se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 15; b) staţia de emisie nu respectă reglementările tehnice în vigoare.  +  Articolul 19 (1) În vederea modificării datelor cuprinse în autorizaţia tehnică de funcţionare, titularul licenţei de emisie va notifica direcţiei teritoriale a IGCTI în a cărei rază de acţiune se află staţia de emisie cu privire la această intenţie. Notificarea va cuprinde conţinutul modificărilor, durata estimată pentru realizarea lor şi va fi însoţită în mod obligatoriu de proiectul tehnic al modificărilor, în două exemplare originale. (2) Titularul licenţei de emisie va putea începe realizarea modificărilor parametrilor tehnici cuprinşi în autorizaţia tehnică de funcţionare numai după 10 zile calendaristice de la efectuarea notificării prevăzute la alin. (1) şi numai în cazul în care nu i s-a comunicat un aviz negativ privind modificările solicitate. (3) După realizarea modificărilor parametrilor tehnici prevăzuţi la alin. (1), titularul licenţei de emisie va iniţia procedura de modificare a autorizaţiei tehnice de funcţionare. (4) În vederea modificării autorizaţiei tehnice de funcţionare, titularul licenţei de emisie va depune la direcţia teritorială a IGCTI în a cărei rază de acţiune se află staţia de emisie cererea de modificare a autorizaţiei tehnice de funcţionare, potrivit art. 15 alin. (2). (5) Prevederile art. 15-18 se aplică în mod corespunzător. (6) În situaţia în care modificarea parametrilor tehnici ai staţiei de emisie are implicaţii asupra frecvenţei sau zonei de difuzare prevăzute în licenţa audiovizuală, respectiv asupra datelor tehnice cuprinse în licenţa de emisie şi prevăzute la art. 10 alin. (3), modificarea staţiei de emisie şi a autorizaţiei tehnice de funcţionare nu se va putea face înainte de modificarea licenţei audiovizuale şi a licenţei de emisie.  +  Capitolul III Procedura de autorizare în cazul difuzării/retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale prin intermediul unei reţele de comunicaţii electronice  +  Articolul 20 (1) După obţinerea de la CNA a licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie şi realizarea reţelei de comunicaţii electronice pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, în vederea eliberării autorizaţiei tehnice de funcţionare, titularul licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie va depune la direcţia teritorială a IGCTI în a cărei rază de acţiune se află reţeaua de comunicaţii electronice, în original, cererea de efectuare a verificărilor tehnice şi de eliberare a autorizaţiei tehnice de funcţionare. Modelul de cerere şi arondarea judeţelor la direcţiile teritoriale sunt disponibile pe pagina de Internet a IGCTI. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente: a) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului, care să conţină cel puţin menţiuni referitoare la datele de identificare, durata de funcţionare şi starea de faliment; b) certificatul-tip prin care ANRC, potrivit art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, atestă că respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intenţia de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice (copie); c) licenţa audiovizuală/avizul de retransmisie (copie); d) licenţa de utilizare a frecvenţelor şi autorizaţiile de asignare a frecvenţelor aferente, în cazul utilizării liniilor de transmisie pe cale radioelectrică terestră (copie); e) proiectul tehnic al reţelei de comunicaţii electronice pentru difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale, întocmit în conformitate cu conţinutul-cadru disponibil pe pagina de Internet a IGCTI, un exemplar original. (3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) vor fi legalizate sau vor fi însoţite de exemplarele originale pentru conformitate.  +  Articolul 21 (1) În baza documentelor prevăzute la art. 20, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii-tip, direcţia teritorială a IGCTI efectuează verificările tehnice ale reţelei, consemnează într-un proces-verbal de verificare că parametrii tehnici corespund cu specificaţiile tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare şi comunică titularului licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie un exemplar al autorizaţiei tehnice de funcţionare. (2) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice nu se încadrează în specificaţiile tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare, după efectuarea lucrărilor de remediere, titularul licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie va solicita reefectuarea verificărilor tehnice. (3) Modelul autorizaţiei tehnice de funcţionare este prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.  +  Articolul 22Autorizaţia tehnică de funcţionare nu va fi eliberată în cazul în care titularul licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 20; b) reţeaua nu respectă reglementările tehnice în vigoare; c) nu respectă zona de difuzare prevăzută în licenţa audiovizuală/avizul de retransmisie.  +  Articolul 23 (1) În vederea realizării de modificări ale datelor tehnice cuprinse în autorizaţia tehnică de funcţionare, titularul licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie va notifica direcţiei teritoriale a IGCTI emitente a autorizaţiei tehnice de funcţionare cu privire la această intenţie. Notificarea va cuprinde conţinutul modificărilor şi durata estimată pentru realizarea lor. (2) Titularul licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie va putea începe realizarea modificărilor datelor tehnice cuprinse în autorizaţia tehnică de funcţionare numai după efectuarea notificării prevăzute la alin. (1). (3) După realizarea modificărilor datelor tehnice prevăzute la alin. (1), titularul licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie va iniţia procedura de modificare a autorizaţiei tehnice de funcţionare. (4) În vederea modificării autorizaţiei tehnice de funcţionare, titularul licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie va depune la direcţia teritorială a IGCTI în a cărei rază de acţiune se află reţeaua de comunicaţii electronice cererea de modificare a autorizaţiei tehnice de funcţionare, potrivit art. 20 alin. (2) lit. a)-d). (5) Prevederile art. 21-22 se aplică în mod corespunzător. (6) Funcţionarea reţelei de comunicaţii electronice în condiţiile datelor tehnice modificate este permisă doar după obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare.  +  Articolul 24 (1) În situaţia modificării/schimbării datelor de identificare a titularului autorizaţiei tehnice de funcţionare, modificarea acesteia se va face în baza unei cereri scrise, în original, depuse la direcţia teritorială a IGCTI în a cărei rază de acţiune se află reţeaua de comunicaţii electronice, în termen de 5 zile de la data modificării/schimbării acestora. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită în mod obligatoriu de copiile de pe toate documentele care certifică modificarea/schimbarea datelor de identificare şi de copia de pe licenţa audiovizuală/avizul de retransmisie modificată/modificat. (3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însoţite de exemplarele originale pentru conformitate. (4) Direcţia teritorială a IGCTI va modifica autorizaţia tehnică de funcţionare în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin. (2) şi va comunică titularului un exemplar al acesteia.  +  Articolul 25 (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei tehnice de funcţionare în cazul difuzării serviciilor de programe audiovizuale este acelaşi cu termenul de valabilitate a licenţei audiovizuale. (2) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei tehnice de funcţionare, prelungirea acesteia se va realiza în baza unei cereri scrise, în original, a titularului licenţei audiovizuale. (3) Cererea de prelungire a autorizaţiei tehnice de funcţionare, însoţită de copia legalizată a licenţei audiovizuale, prelungită în mod corespunzător, se va depune la direcţia teritorială a IGCTI cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării termenului de valabilitate. (4) Direcţia teritorială a IGCTI va comunică autorizaţia tehnică de funcţionare prelungită în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2). (5) Autorizaţia tehnică de funcţionare nu va fi prelungită în situaţia în care CNA a refuzat prelungirea licenţei audiovizuale.  +  Articolul 26În cazul retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale prin intermediul unei reţele de comunicaţii electronice durata de valabilitate a autorizaţiei tehnice de funcţionare este acordată pe o perioadă nedeterminată.  +  Articolul 27Autorizaţia tehnică de funcţionare se retrage în următoarele cazuri: a) ca urmare a retragerii de către CNA a licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie; b) ca urmare a încălcării repetate a obligaţiilor prevăzute în autorizaţia tehnică de funcţionare; c) la cererea titularului; d) la înstrăinarea reţelei şi/sau la cesionarea autorizaţiei tehnice de funcţionare.  +  Articolul 28 (1) Autorizaţia tehnică de funcţionare poate fi cedată unui terţ numai în condiţiile în care CNA a acceptat cedarea licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie către acelaşi terţ şi a modificat licenţa audiovizuală/avizul de retransmisie în mod corespunzător. (2) În vederea cedării autorizaţiei tehnice de funcţionare, noul titular al licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie va depune la direcţia teritorială a IGCTI care a eliberat autorizaţia tehnică de funcţionare o cerere de modificare a acesteia, în original, care va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente: a) licenţa audiovizuală/avizul de retransmisie modificată/ modificat; b) contractul de cesiune; c) certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului, care să conţină cel puţin menţiuni referitoare la datele de identificare, durata de funcţionare şi starea de faliment; d) autorizaţia tehnică de funcţionare, în original, eliberată cedentului. (3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) vor fi legalizate sau vor fi însoţite de originale pentru conformitate. (4) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi depusă în termen de 5 zile calendaristice de la data obţinerii de către noul titular a licenţei audiovizuale/avizului de retransmisie modificate/modificat. (5) În termen de 10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt respectate condiţiile prevăzute de lege, direcţia teritorială a IGCTI va comunică noului titular autorizaţia tehnică de funcţionare.  +  Capitolul IV Procedura de autorizare în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune  +  Secţiunea 1 Eliberarea/modificarea licenţei în cazul serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune  +  Articolul 29 (1) Licenţa pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune se acordă unui operator de reţele de comunicaţii electronice în temeiul art. 52 alin. (4) din Legea audiovizualului. (2) Titularul licenţei menţionate la alin. (1) este Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A. (3) Difuzarea programelor prin intermediul licenţei menţionate la alin. (1) se face în baza licenţelor audiovizuale pentru servicii publice de radiodifuziune sonoră şi de televiziune deţinute de către Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv Societatea Română de Televiziune.  +  Articolul 30 (1) În vederea modificării licenţei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune, în sensul completării acoperirii reţelelor naţionale de radiodifuziune sonoră şi/sau de televiziune prevăzute la art. 71 lit. a) şi c) din Legea audiovizualului, IGCTI va elibera un acord tehnic. (2) Cererea de modificare a licenţei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune va fi însoţită de un memoriu tehnic care să cuprindă date privind amplasamentul, parametrii tehnici, zona de acoperire, precum şi programul difuzat. (3) Acordul tehnic va fi comunicat CNA de către IGCTI în vederea modificării în consecinţă a licenţelor audiovizuale arătate în cuprinsul art. 29 alin. (3). (4) Modificarea licenţei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune se face numai după confirmarea de către CNA a modificărilor din cuprinsul licenţelor audiovizuale. (5) Licenţa pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune nu va fi modificată în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi legale sau CNA nu va modifica licenţele audiovizuale arătate în cuprinsul art. 29 alin. (3). Despre acest lucru va fi înştiinţat şi solicitantul cu explicitarea motivelor refuzului.  +  Articolul 31Durata de valabilitate a licenţei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune poate fi prelungită la cererea titularului, solicitare efectuată cu cel puţin 3 luni înaintea expirării licenţei, dar nu mai devreme de 12 luni de la încetarea valabilităţii acesteia.  +  Secţiunea a 2-a Eliberarea/modificarea autorizaţiei tehnice de funcţionare în cazul serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune  +  Articolul 32În vederea obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare titularul licenţei pentru difuzarea pe cale radioelectrică terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi/sau de televiziune va depune la IGCTI - direcţia teritorială în a cărei rază de acţiune se află staţia de emisie o cerere, în original, de efectuare a verificărilor tehnice şi de eliberare a autorizaţiei tehnice de funcţionare.  +  Articolul 33Prevederile art. 15-19 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 34Pentru staţiile de emisie care utilizează frecvenţe cuprinse în licenţă şi aflate în funcţiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii, până la data de 31 decembrie 2005 se vor elibera autorizaţii tehnice de funcţionare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 35Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, încetează valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 365/2002 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 17 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 36Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Inspectoratului Generalpentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,Marius Cătălin MarinescuBucureşti, 27 iulie 2005.Nr. 385.__________