ORDONANŢĂ nr. 39 din 14 iulie 2005privind cinematografia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 4 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează cadrul general de desfăşurare a activităţilor din domeniul cinematografiei, susţinerea dezvoltării industriei filmului, a culturii şi educaţiei cinematografice în România, modul de constituire şi de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea şi arhivarea creaţiilor cinematografice naţionale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale, precum şi organizarea Centrului Naţional al Cinematografiei ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei.  +  Articolul 2Reglementarea activităţilor din domeniul cinematografiei are, în principal, următoarele obiective: a) dezvoltarea industriei filmului din România şi susţinerea formării profesionale în domeniu; b) încurajarea iniţiativei private în domeniile creaţiei, finanţării, producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor româneşti sau realizate cu participare românească; c) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori; d) promovarea unui sistem concurenţial deschis de acces la modalităţile de credit financiar din Fondul cinematografic; e) dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale; f) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cinematografie - industrie culturală, de importanţă naţională, care creează plusvaloare prin exploatarea şi răspândirea diversităţii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice şi include totalitatea activităţilor şi persoanelor care activează în acest domeniu; b) film cinematografic, denumit în continuare film produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficţiune, de animaţie, documentare, de orice durată şi pe orice suport, şi care sunt puse iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spaţii destinate acestui scop; c) film românesc - film realizat cu participare artistică şi tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul emis pe baza şi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe, denumit în continuare regulament; d) film în coproducţie - film în care participarea românească la costurile totale ale producţiei nu poate fi mai mică de 20% pentru coproducţiile bilaterale şi, respectiv, 10% pentru coproducţiile multilaterale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în regulament; e) film de artă - film care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice şi a diversităţii culturale naţionale, europene şi universale; f) producător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, care iniţiază şi susţine în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop condiţiile financiare, organizatorice şi tehnice necesare; g) coproducător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film; în cazul persoanelor fizice sau juridice române, acestea trebuie să fie înscrise în Registrul cinematografiei; h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de toţi coproducătorii, care desfăşoară acţiunile specifice producătorului, în numele acestuia; i) producător executiv - persoana fizică, angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, coordonează şi răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari şi organizatorici stabiliţi; j) finanţator - persoana fizică sau juridică care participă la finanţarea unui film şi nu are drepturi asupra negativului acestuia; k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii, precum şi alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; l) credit direct - creditul financiar rambursabil, fără dobândă, acordat din Fondul cinematografic în urma câştigării unui concurs pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte, în conformitate cu prevederile regulamentului; m) sprijin financiar nerambursabil - sume nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, sprijinul financiar automat pentru succes de public şi calitate artistică, pentru distribuirea şi exploatarea în cinematografe a filmelor româneşti sau cu participare românească ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri şi târguri de profil, precum şi pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică sau pentru funcţionarea cinematografului de artă; n) distribuitor de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor; o) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecţii pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spaţii definite ca atare, vânzări de licenţe către posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum şi importul şi exportul de filme; p) cinematograf - orice spaţiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecţie pe ecrane, a unui film şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare; r) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporţie de minimum 60% din programul anual de spectacole, din care cel puţin jumătate este rezervată filmului european şi/sau românesc; s) filme dificile şi cu buget redus - filme care prezintă următoarele caracteristici: filme de lung metraj de debut, filme de lung metraj de interes cultural naţional, filme de lung metraj de mare complexitate şi a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate, filme de scurt metraj, documentare şi animaţie;ş) dezvoltare de proiect constă în activităţile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, întocmirea bugetului şi a planului de finanţare, identificarea surselor de finanţare, precum şi orice alte activităţi dedicate acestui scop; t) producţie de film - totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;ţ) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidenţiate şi justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite şi emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform legii şi regulamentului.  +  Capitolul II Centrul Naţional al Cinematografiei  +  Articolul 4 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei se reorganizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1. (3) Activitatea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi a unităţilor din subordine se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 5 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este coordonat de un consiliu de administraţie, denumit în continuare Consiliu, compus din 7 membri. (2) Membrii Consiliului sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, pentru o perioadă de 2 ani. (3) Din componenţa Consiliului fac parte: a) 5 membri numiţi la propunerea uniunilor şi asociaţiilor din domeniul cinematografiei; b) un membru propus de Ministerul Culturii şi Cultelor; c) directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (4) Membrii Consiliului sunt retribuiţi cu o indemnizaţie lunară de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei. (5) Centrul Naţional al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în urma unui concurs organizat potrivit legii. (6) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este, de drept, preşedintele Consiliului. (7) Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei este ordonator secundar de credite şi reprezintă instituţia în raporturile sale cu terţii. (8) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual. (9) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi atribuţiile Consiliului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 6 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor, strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;2. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;3. emite, potrivit prezentei ordonanţe, norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei;4. emite reglementări, norme şi instrucţiuni pentru instituţiile din subordine;5. participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;6. propune Ministerului Culturii şi Cultelor încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă;7. emite norme, asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;8. emite norme şi asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum şi a sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului;9. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute prin normele şi metodologiile emise;10. administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;11. asigură, în condiţiile prezentei ordonanţe, resursele financiare necesare pentru conservarea, întreţinerea şi modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei;12. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;13. poate aloca resurse financiare în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale;14. asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic, potrivit prezentei ordonanţe;15. iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe;16. acordă, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe, credite directe pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte;17. acordă sprijin financiar nerambursabil pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică, pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti în ţară şi în străinătate, precum şi pentru cinematograful de artă;18. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare;19. poate acorda sprijin financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora;20. iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, orice alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti şi a patrimoniului naţional al cinematografiei;21. acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti;22. elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;23. editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii;24. poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe;25. stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum şi pentru cele prestate de instituţiile din subordine;26. organizează şi finanţează activităţile de formare şi perfecţionare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează în acest scop atestate profesionale;27. colaborează, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi patronatele din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta ordonanţă;28. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale;29. propune Ministerului Culturii şi Cultelor reprezentanţi ai României în organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;30. avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc.  +  Capitolul III Arhiva Naţională de Filme  +  Articolul 7În subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei funcţionează Arhiva Naţională de Filme, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică.  +  Articolul 8Arhiva Naţională de Filme îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar şi are ca principale atribuţii colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise şi de orice altă natură ale culturii cinematografice româneşti şi universale, precum şi organizarea şi sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.  +  Articolul 9 (1) Arhiva Naţională de Filme se finanţează prin bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Arhiva Naţională de Filme este condusă de un director, care îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite.  +  Articolul 10 (1) În cadrul Arhivei Naţionale de Filme funcţionează Cinemateca Română şi Laboratorul de Restaurare a Peliculei. (2) Cinemateca Română funcţionează şi îşi desfăşoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema: "UNION" şi "EFORIE" din municipiul Bucureşti. (3) Arhiva Naţională de Filme are în administrare sălile de cinema: "UNION", "EFORIE" şi "STUDIO" din municipiul Bucureşti. (4) În vederea susţinerii şi dezvoltării culturii cinematografice şi a promovării filmului românesc, Arhiva Naţională de Filme poate înfiinţa filiale ale Cinematecii Române în alte localităţi din ţară.  +  Articolul 11Organizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Capitolul IV Fondul cinematografic  +  Articolul 12 (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii cinematografice, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic. (2) Fondul cinematografic se constituie din venituri proprii realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi din sume alocate Centrului Naţional al Cinematografiei de la bugetul de stat. (3) Centrul Naţional al Cinematografiei poate utiliza veniturile proprii colectate la Fondul cinematografic şi pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal şi materiale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanţe.  +  Articolul 13 (1) Veniturile proprii care se colectează în contul Fondului cinematografic se constituie din următoarele surse: a) venituri obţinute din administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei ordonanţe; b) venituri obţinute din închirierea şi concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit prezentei ordonanţe. c) tarife pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei; tarifele se stabilesc şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei; d) colectarea unei contribuţii de 2% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, DVD-urilor sau al oricărui alt material, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate sau DVD-uri sunt obligaţi să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile respective; în cazul filmelor cu interdicţie de vizionare pentru minori, contribuţia este de 10%; e) colectarea unei contribuţii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice şi private, care se adaugă la acest preţ şi care se încasează de la agentul de publicitate, sau de firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate; acestea sunt obligate să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor vânzători; obligaţia de plată revine agenţiei de publicitate sau firmei intermediare cumpărătoare a minutelor de publicitate, după caz; f) colectarea unei contribuţii de 3% în cazul vânzărilor barter, care se calculează din valoarea echivalentă preţului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv, în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează publicitatea; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de agentul de publicitate sau, după caz, de agentul intermediar; g) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenţa pentru producţia de programe, şi care se adaugă acestui preţ; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. d)-f); h) colectarea unei contribuţii de 3% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionării cu public; contribuţia revine în proporţie de 50% distribuitorilor şi de 50% exploatanţilor şi va fi achitată de exploatant; i) o contribuţie de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru transmisia prin cablu a emisiunilor de televiziune şi satelit; j) colectarea unei contribuţii de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea, acordată pe bază de licitaţie, a drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; k) colectarea unei contribuţii de 1% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc. Plata se va face până la data de 31 mai a anului în curs, pentru anul precedent; l) realizarea altor activităţi specifice, precum şi acceptarea de donaţii şi sponsorizări; m) dobânda aferentă disponibilităţilor din contul de venituri proprii ale Centrului Naţional al Cinematografiei, aflat în Trezoreria Statului; n) alte venituri dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Sumele datorate pentru contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. d)-i) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-i) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-a dedus TVA-ul aferent şi/sau impozitul pe spectacol, precum şi taxa de timbru cinematografic.  +  Articolul 14Operatorii economici sunt obligaţi să declare şi să vireze Centrului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-j), până la data de 25 a lunii curente, pentru luna anterioară, precum şi să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-j), cu menţionarea valorii acestora.  +  Articolul 15 (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. (2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate, Centrul Naţional al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 16 (1) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-i), pot opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la jumătate din suma datorată, la solicitarea producătorilor, cu notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Persoanele fizice şi juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. h), pot opta, cu notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru finanţarea directă a producţiei sau distribuirii de filme româneşti, în condiţiile prezentei ordonanţe. (3) Sumele neutilizate se virează în contul de venituri proprii al Centrului Naţional al Cinematografiei, până la data de 31 decembrie a anului în curs. (4) Notificările formulate potrivit alin. (1) vor fi depuse trimestrial la Centrul Naţional al Cinematografiei. (5) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) vor fi scăzute din cuantumul contribuţiei datorate Fondului cinematografic, în condiţiile prezentei ordonanţe. (6) Bugetele filmelor finanţate în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie aprobate de Centrul Naţional al Cinematografiei, pe baza listelor de preţuri unitare medii de piaţă pentru echipamente şi utilaje, laborator, aparatura de preluare sunet şi montaj, în conformitate cu regulamentul. (7) Operatorii economici care intenţionează să participe la selecţia de proiecte cinematografice, organizată potrivit prezentei ordonanţe, şi care au în patrimoniu echipamente de filmare sunt obligaţi să comunice, până la data de 31 martie a fiecărui an, lista de preţuri pentru echipamente şi utilaje, aparatura de preluare a sunetului şi de montaj. Preţurile pentru laborator vor fi cele comunicate de laboratoarele care funcţionează în România. (8) Contribuţia persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) şi (2) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la producţia sau distribuirea filmului, nefiind inclusă în cuantumul creditului direct acordat conform prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 17 (1) Pentru susţinerea producţiei naţionale de film cinematografic, Societatea Română de Televiziune va contribui cu o sumă reprezentând 15% din veniturile proprii realizate din publicitate. (2) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la jumătate din suma datorată la solicitarea producătorilor, cu notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei. (3) Sumele neutilizate se virează în contul de venituri proprii al Centrului Naţional al Cinematografiei, până cel mai târziu la data de 31 martie a anului în curs, pentru anul precedent.  +  Articolul 18La sfârşitul fiecărui an, suma reprezentând veniturile proprii, rămasă neutilizată din Fondul cinematografic, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul V Mecanisme şi modalităţi de finanţare a unor activităţi din Fondul cinematografic  +  Secţiunea 1 Finanţarea prin acordarea de credit direct  +  Articolul 19Centrul Naţional al Cinematografiei acordă, din Fondul cinematografic, în condiţiile prezentei ordonanţe, credite directe persoanelor fizice şi juridice autorizate şi înscrise în Registrul cinematografiei.  +  Articolul 20 (1) Creditul direct se acordă, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru: a) producţia de filme de toate genurile: de ficţiune, documentar, de animaţie; b) dezvoltarea proiectelor de film. (2) Creditul direct se acordă de Centrul Naţional al Cinematografiei în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe şi ale regulamentului. (3) Creditul direct pentru producţie nu poate depăşi 50% din valoarea totală a bugetului de cheltuieli de producţie. (4) Sunt exceptate de la limita prevăzută la alin. (3) filmele dificile şi cu buget redus.  +  Articolul 21 (1) Pot solicita credit direct pentru producţie şi dezvoltare de proiect persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate care au câştigat o sesiune de selecţie şi îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 20.000 lei RON, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice; c) asigură o contribuţie proprie de minimum 6% din bugetul total al producţiei filmului, în numerar, servicii sau în natură, în condiţiile art. 16 alin. (5) şi (6); d) în cazul coproducţiilor cinematografice, contribuţia proprie de minimum 6% se referă la participarea părţii române; e) au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum şi dreptul de exploatare al filmului produs; f) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului; g) includ în devizul de producţie al filmului costuri care nu pot depăşi următoarele cote maximale:- 10% pentru onorariul societăţilor producătoare;- 10% pentru cheltuieli neprevăzute;- 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor, precum şi pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;- 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului, precum şi a dialogurilor şi cesiunea drepturilor provenite din această activitate;- 4% pentru producătorul executiv;- 4% pentru onorariul pentru muzica original compusă; h) includ în devizul de producţie al filmului costuri la echipamente şi materiale, conform art. 16 alin. (5) şi (6); i) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi la Fondul cinematografic, cu excepţia ratelor scadente la contractele încheiate cu Centrul Naţional al Cinematografiei şi aflate în derulare. (2) Producătorul poate cheltui minimum 20% din bugetul unui film pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerţ Liber. Condiţia de teritorialitate este îndeplinită dacă din bugetul filmului se cheltuie până la maximum 80% pe teritoriul României. (3) Creditul direct pentru producţia unui film se acordă exclusiv pentru proiectele declarate câştigătoare ale concursurilor de selecţie şi nu este transmisibil, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 22 (1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda în cadrul sesiunilor de concurs pentru proiectele cinematografice, pe baza evaluărilor pe care comisiile le fac, potrivit prevederilor regulamentului. (2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acordă numai pentru filmele de lung metraj de ficţiune, documentare sau de animaţie. (3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare şi prospecţii necesare scrierii scenariului, angajarea de specialişti dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului. (4) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecţie pentru producţie a proiectelor cinematografice, în termen de maximum un an de la încheierea contractului de creditare pentru dezvoltare. (5) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câştigător la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat să îl restituie. (6) În cazul proiectelor câştigătoare, suma acordată drept credit de dezvoltare se cumulează cu creditul de producţie acordat proiectului şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (3) şi (4). (7) Creditul pentru dezvoltare de proiect nu poate depăşi cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de producţie al unui film de ficţiune, documentar sau de animaţie, după caz, realizat în anul precedent. (8) Creditul pentru dezvoltare de proiect este netransmisibil, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 23Cuantumul maxim de creditare care se poate acorda în condiţiile prezentei ordonanţe este de 80% din valoarea devizului filmului.  +  Articolul 24Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda credit direct în cazul producţiilor internaţionale de film care îndeplinesc următoarele condiţii: a) coproducători sunt persoane fizice sau juridice române, autorizate ca atare şi înscrise în Registrul cinematografiei; b) coproducătorii români au participat şi au câştigat o sesiune de selecţie, în condiţiile prezentei ordonanţe; c) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor multilaterale, şi de minimum 20% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor bilaterale, în condiţiile prevăzute în regulament; d) coproducătorii deţin, pe bază de contract de coproducţie, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuţiei fiecăruia, şi sunt deţinători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României; e) coproducătorii îşi asumă obligaţia ca, pe genericul filmului şi în toate materialele publicitare, să menţioneze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Naţional al Cinematografiei; f) utilizarea creditului acordat de Centrul Naţional al Cinematografiei se face în proporţie de maximum 80% pe teritoriul României; g) creditul direct pentru coproducţii internaţionale nu poate depăşi 65% din contribuţia părţii române la realizarea filmului, cu excepţia filmelor prevăzute la art. 20 alin. (4).  +  Secţiunea a 2-a Finanţarea prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil  +  Articolul 25Centrul Naţional al Cinematografiei acordă din Fondul cinematografic, în condiţiile prezentei ordonanţe, sprijin financiar nerambursabil persoanelor fizice şi juridice autorizate şi înscrise în Registrul cinematografiei.  +  Articolul 26 (1) Sprijinul financiar nerambursabil se acordă, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru: a) încurajarea realizatorilor şi producătorilor filmelor cu succes de public; b) încurajarea realizatorilor şi producătorilor filmelor de valoare artistică deosebită, recunoscute ca atare pe plan internaţional; c) distribuirea filmelor româneşti de toate genurile: de ficţiune, documentar, animaţie; d) încurajarea funcţionării cinematografelor de artă şi a programării filmelor în acestea; e) organizarea sau participarea la festivaluri şi târguri de filme, interne şi internaţionale; f) susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică. (2) Acordarea de sprijin financiar nerambursabil se face în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi ale regulamentului. (3) Sprijinul financiar nerambursabil se acordă la cerere, conform regulamentului, de către Consiliu.  +  Articolul 27 (1) Sprijin financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor şi regizorilor unui film realizat în condiţiile prezentei ordonanţe, denumit film de referinţă, care a realizat în sălile de cinematograf sau alte săli destinate vizionării cu public un număr de spectatori plătitori definit ca prag de referinţă. (2) Pragul de referinţă pentru filmele româneşti se stabileşte de către Centrul Naţional al Cinematografiei la începutul fiecărui an, pe baza datelor statistice înregistrate în sălile de cinematograf din România, în anul precedent, reprezentând media numărului de spectatori înregistraţi la această categorie de filme. (3) Modalitatea de calcul al sprijinului este prevăzută în regulament. (4) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producţia unui nou film, în condiţiile prezentei ordonanţe. (5) Această sumă se acordă separat, în proporţie egală producătorului şi regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului de selecţie organizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (6) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor doar pentru filmele româneşti sau în coproducţie cu participare românească. (7) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă regizorilor în situaţia filmelor în coproducţie cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme. (8) Sprijinul financiar automat pentru succes de public este un sprijin financiar nerambursabil.  +  Articolul 28 (1) Sprijin financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor şi regizorilor unui film, realizat în condiţiile prezentei ordonanţe, care a fost selecţionat sau premiat la festivalurile internaţionale de categoria A. (2) Cuantumul acestui sprijin este echivalent cu sprijinul financiar automat pentru succes de public, ce se poate acorda în anul respectiv. (3) Această sumă se acordă separat, în proporţie egală producătorului şi regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului de selecţie organizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (4) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producţia unui nou film, în condiţiile prezentei ordonanţe. (5) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă producătorilor doar pentru filmele româneşti sau în coproducţie cu participare românească. (6) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică se acordă regizorilor în situaţia filmelor în coproducţie cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme. (7) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică este un sprijin financiar nerambursabil.  +  Articolul 29 (1) Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON), în cazul distribuitorilor şi exploatanţilor, persoane juridice, sau prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice; c) asigură un aport propriu de 6% din valoarea devizului în numerar sau în echivalent servicii; d) au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al producătorului în vederea distribuirii şi exploatării filmului; e) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului; f) includ în deviz costuri care nu pot să depăşească următoarele cote maximale:- 7,5% pentru onorariul societăţilor de distribuire;- 5% cheltuieli neprevăzute. (2) Distribuitorul poate cheltui minimum 20% din bugetul de distribuire al unui film românesc pe teritoriul statelor membre al Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerţ Liber. Condiţia de teritorialitate este îndeplinită dacă din bugetul filmului se cheltuie până la maximum 80% pe teritoriul României. (3) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea şi exploatarea unui film nu este transmisibil, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă. (4) Sprijinul nerambursabil pentru distribuirea unui film românesc sau cu participare românească se poate acorda cu cel mult 6 luni de la termenul de începere a distribuirii acestuia. (5) În cazul filmelor româneşti sau al filmelor cu participare majoritar românească, se poate acorda sprijin nerambursabil şi pentru distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice în afara României.  +  Articolul 30Pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru funcţionarea cinematografului de artă persoanele fizice şi persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON) în cazul persoanelor juridice sau prezintă o scrisoare de garanţie bancară în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice; c) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu regulamentul; d) difuzează film de artă în proporţie de minimum 60% din programul anual, din care cel puţin jumătate este consacrat filmului european sau românesc.  +  Articolul 31 (1) Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pe baza unui contract încheiat cu Centrul Naţional al Cinematografiei. (2) Sprijinul financiar nerambursabil, cu excepţia sprijinului financiar automat pentru succes de public şi pentru calitatea artistică a filmului, se acordă în tranşe de plată, cu condiţia ca prima dintre acestea să nu depăşească 30% din totalul finanţării aprobate, iar ultima să fie de cel puţin 15%. (3) Ultima tranşă se acordă numai după încheierea activităţii şi prezentarea documentelor justificative cu privire la costurile efectuate şi a raportului de evaluare a proiectului derulat. (4) Sprijinul financiar nerambursabil nu poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor salariale sau a altor debite ale beneficiarilor finanţării ori pentru obţinerea de profit. (5) Modul de utilizare a sprijinului financiar nerambursabil este supus controlului Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi al autorităţilor publice cu atribuţii în domeniul financiar-bugetar.  +  Capitolul VI Concursul de proiecte cinematografice  +  Articolul 32 (1) Acordarea creditului direct pentru dezvoltarea proiectelor şi pentru producţia filmelor se face ca urmare a câştigării unor concursuri de selecţie a proiectelor cinematografice. (2) Concursul de proiecte cinematografice se organizează de două ori pe an şi se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi ale regulamentului.  +  Articolul 33Concursurile de selecţie a proiectelor cinematografice se organizează cu respectarea următoarelor principii: a) libertatea de creaţie, de exprimare artistică şi de comunicare publică a filmelor cinematografice; b) primordialitatea valorii artistice în cadrul selecţiei şi promovării proiectelor cinematografice; c) încurajarea coproducţiilor cinematografice internaţionale; d) încurajarea debuturilor în cinematografie.  +  Articolul 34 (1) La concursurile de selecţie a proiectelor cinematografice pot participa persoane fizice şi juridice române, autorizate ca producător de filme şi înregistrate în Registrul cinematografiei, ale căror proiecte îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în regulament. (2) Persoanele fizice şi juridice care nu au respectat prevederile prezentei ordonanţe şi obligaţiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Naţional al Cinematografiei nu pot beneficia de credite din Fondul cinematografic.  +  Articolul 35 (1) În condiţiile prezentei ordonanţe sunt eligibile proiectele cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj, ficţiune, animaţie şi documentare, cu o durată de minimum 70 de minute, şi a filmelor de scurt metraj de ficţiune, animaţie şi documentare, cu o durată de maximum 60 de minute. (2) Concursul de selecţie a proiectelor cinematografice se organizează în două secţiuni: secţiunea filmelor de ficţiune de lung sau scurt metraj şi secţiunea filmelor documentare şi de animaţie.  +  Articolul 36La data anunţării publice a concursului, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei numeşte secretariatul tehnic al concursului, alcătuit din 3 persoane.  +  Articolul 37 (1) Organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunţă prin mijloacele de informare în masă, prin publicarea în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională, prin publicare pe site şi prin afişare la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, cu cel puţin 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de concurs. (2) La data anunţării publice a concursului, Centrul Naţional al Cinematografiei va comunică şi valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs. (3) Din totalul fondurilor se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficţiune de debut, minimum 5% pentru filme de scurt metraj de ficţiune şi 15% pentru filmele documentare şi filmele de animaţie.  +  Articolul 38 (1) Proiectele cinematografice de lung metraj de ficţiune, care urmează să beneficieze de credite financiare pentru producţie, trebuie să fie prezentate la premieră, prin proiecţie pe ecrane, în copie standard de 35 mm sau proiecţie digitală. (2) Filmele de scurt metraj, documentare şi cele de animaţie pot fi prezentate la premieră şi pe suport video betacam, digibeta sau HD.  +  Articolul 39 (1) În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, producătorii de filme vor întocmi dosarul de scenariu de film şi dosarul de proiect. (2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului. (3) Dosarele de scenariu se depun sub formă securizată, fără să conţină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora. (4) Selecţia proiectelor cinematografice se face de două comisii, astfel: a) o comisie formată din 5 membri pentru secţiunea filmelor de ficţiune, de lung şi scurt metraj; b) o comisie formată din 3 membri pentru secţiunea filmelor documentare şi de animaţie. (5) Comisia de selecţie pentru secţiunea filmelor de ficţiune va fi sprijinită în activitatea sa de către o comisie ajutătoare de lectori fără drept de vot. (6) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecţie. (7) Comisia de lectori analizează scenariile de filme şi întocmeşte referate de specialitate, pe care le pune la dispoziţie membrilor comisiei de selecţie. (8) Organizarea şi funcţionarea comisiilor de selecţie şi a comisiei de lectori se stabilesc prin regulament.  +  Articolul 40 (1) Componenţa comisiilor de selecţie a proiectelor cinematografice se stabileşte, pentru fiecare sesiune de concurs, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (2) Membrii comisiilor de selecţie sunt desemnaţi pentru două sesiuni de concurs. (3) Membrii comisiei de lectori pot fi desemnaţi pentru două sesiuni de concursuri succesive. (4) Persoanele propuse atât pentru comisiile de selecţie, cât şi pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele de gradul unu nu pot participa în nici o calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs. (5) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunilor de concurs membrii acestora vor fi remuneraţi din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 41 (1) Comisiile de selecţie evaluează şi selectează proiectele cinematografice care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi stabilesc rezultatele concursului pe baza următoarelor criterii de evaluare: a) calitatea scenariului; b) calitatea regizorului; c) calitatea producătorului. (2) Ponderea acestor criterii în evaluarea şi selectarea proiectelor cinematografice se stabileşte prin regulament. (3) Pentru creditul direct de dezvoltare de proiect, criteriile de evaluare sunt: a) calitatea sinopsisului sau scenariul, dacă este finalizat şi se doreşte rescrierea lui, în cazul filmelor de ficţiune; b) calitatea descrierii proiectului, în cazul filmelor documentare sau de animaţie; c) calitatea scenaristului; d) calitatea producătorului.  +  Articolul 42La încheierea etapei de selecţie a proiectelor cinematografice, respectiv a celei de acordare a creditelor directe pentru dezvoltare de proiect, comisiile de selecţie vor emite hotărâri cu privire la selecţia acestora.  +  Articolul 43 (1) Proiectele de film selecţionate vor fi clasificate în funcţie de ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut, pe liste separate, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează: a) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de lung metraj; b) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de ficţiune de lung metraj, de debut; c) lista proiectelor cinematografice selecţionate pentru filmele de scurt metraj de ficţiune; d) lista proiectelor selecţionate pentru filmele documentare şi de animaţie; e) lista proiectelor selecţionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect. (2) Hotărârile comisiilor de selecţie reprezintă înscrisul care certifică selecţionarea proiectelor pentru faza de finanţare şi se transmit directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 44 (1) În etapa de finanţare Consiliul analizează dosarele proiectelor cinematografice în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, stabilite prin hotărârea comisiei de selecţie. (2) Consiliul decide cuantumul creditului ce se acordă pentru producţia de filme proiectelor selecţionate în funcţie de următoarele criterii: a) ierarhizarea proiectelor cinematografice selecţionate prin hotărârea comisiei de selecţie; b) devizul de producţie sau al dezvoltării de proiect, după caz; c) planul de finanţare; d) planul de producţie; e) modul de derulare a contractelor anterioare încheiate între Centrul Naţional al Cinematografiei şi producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul. (3) Pentru fiecare proiect analizat se întocmeşte un raport de acordare a creditului financiar.  +  Articolul 45Cuantumul maxim care se poate aloca unui producător persoană fizică sau juridică autorizată, ca atare, din totalul fondurilor alocate de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru fiecare sesiune de concurs se comunică înainte de fiecare sesiune.  +  Articolul 46În cazul în care producătorul unui proiect câştigător al concursului decide înlocuirea regizorului, această înlocuire se poate face numai în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Consiliului.  +  Articolul 47 (1) Comisia de selecţie şi Consiliul se vor întruni în termen de maximum două zile după încheierea etapei de finanţare, pentru adoptarea unei hotărâri finale cu privire la rezultatele concursului de selecţie a proiectelor cinematografice şi de acordare a creditelor financiare. (2) Proiectele care au fost selecţionate şi care au obţinut credite financiare sunt declarate câştigătoare ale concursului.  +  Articolul 48 (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câştigător, vor fi făcute publice prin afişare la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum şi într-un ziar cu acoperire naţională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecţie şi a Consiliului. (2) Hotărârea de acordare a creditelor directe pentru producţie este valabilă 12 luni de la data comunicării, pentru o producţie exclusiv românească, şi 24 de luni pentru proiectele ce se realizează în coproducţie cu participare românească, interval în care trebuie asigurată finanţarea proiectului şi trebuie încheiat contractul de creditare. (3) Beneficiarii creditelor, precum şi persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite până la semnarea contractelor de creditare a proiectului în curs. (4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (2), de maximum 3 luni, respectiv 6 luni.  +  Articolul 49Centrul Naţional al Cinematografiei este obligat să comunice în scris solicitanţilor de credite, în termen de 7 zile calendaristice, hotărârea de acordare a creditelor financiare directe.  +  Articolul 50 (1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă privind acordarea creditului direct pentru producţie şi dezvoltare de proiect poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la anunţarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii şi Cultelor. (2) Ministrul culturii şi cultelor va numi prin ordin o comisie de soluţionare a contestaţiilor, formată din 5 membri. (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se pronunţă în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiilor. (4) Hotărârile comisiei de contestaţie pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în 30 de zile de la comunicare. (5) Decizia Curţii de Apel Bucureşti emisă în soluţionarea acestor contestaţii este definitivă şi irevocabilă.  +  Articolul 51 (1) Creditul direct pentru producţie şi creditul pentru dezvoltare de proiecte de film se acordă pe baza unui contract încheiat între Centrului Naţional al Cinematografiei şi persoana fizică sau juridică autorizată ca atare, care l-a solicitat. (2) Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanţarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât şi ca termene, este asigurată. (3) Producţia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producţie, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum şi al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum 6 luni de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depăşească 2 ani de la acea dată, pentru o producţie exclusiv românească. (4) Producţia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producţie, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum şi al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depăşească 3 ani de la această dată, pentru proiectele realizate în coproducţie cu participare românească.  +  Articolul 52 (1) Creditul direct pentru producţie se alocă astfel: a) până la 50% din suma alocată la începutul perioadei de pregătire; b) diferenţa de până la 50% din valoarea rămasă se alocă pe parcursul realizării proiectului:- până la 20% la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, pe baza rapoartelor de producţie semnate de regizor şi producător sau, în funcţie de caz, de producătorul delegat;- până la 20% la solicitarea producătorului, la sfârşitul filmărilor, pe baza rapoartelor de producţie şi a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor şi producător;- 10% la solicitarea producătorului, odată cu îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: predarea copiei standard sau a matriţei video; predarea unui audit care să certifice corecta utilizare a creditului, participarea financiară a coproducătorilor/finanţatorilor proiectului, precum şi aportul producătorului şi prezentarea unui contract de distribuire. (2) Alocarea ultimei tranşe de creditare se face numai în urma unui audit financiar, realizat şi predat de producător, care să certifice corecta utilizare a creditelor acordate.  +  Articolul 53Directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit şi poate declanşa procedura executării silite, potrivit prezentei ordonanţe, în următoarele situaţii: a) beneficiarul creditului direct nu prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei situaţia cheltuielilor efectuate şi documentele justificative, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării; b) beneficiarul creditului direct nu respectă obligaţiile contractuale asumate faţă de Centrul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 54 (1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, este obligat să ţină evidenţa contabilă a încasărilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, în cont analitic distinct, pe toată durata returnării creditului. (2) Beneficiarul creditului direct este obligat să pună la dispoziţie Centrului Naţional al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.  +  Articolul 55 (1) Creditul direct pentru producţie şi dezvoltare, acordat în condiţiile prezentei ordonanţei, se rambursează Centrului Naţional al Cinematografiei din veniturile obţinute de beneficiarul creditului, exclusiv prin valorificarea filmului realizat cu acest credit. (2) Rambursarea se face începând de la primul leu încasat, procentual, din toate veniturile realizate de filmul care a obţinut creditarea, din toate formele de exploatare audiovizuală, cinematograf, video, televiziune, piaţa internă sau cea internaţională, procentul de rambursare fiind egal cu procentul de creditare a proiectului respectiv de către Centrul Naţional al Cinematografiei. (3) Durata de rambursare a creditului direct pentru producţie este de 7 ani. (4) În cazul nerambursării integrale a creditului direct pentru producţie, după expirarea perioadei de 7 ani, Centrul Naţional al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe baza unei "Scrisori de acces" la laborator pentru efectuarea de noi copii, semnate de producător. (5) La data semnării protocolului prevăzut la alin. (4), suma nerambursată se stinge ca datorie. În cazul coproducţiilor cu parteneri străini, prevederile art. (4) se referă la partea de finanţare românească. (6) Producătorii, persoane fizice sau juridice, care au obţinut credit direct sunt obligaţi să raporteze periodic Centrului Naţional al Cinematografiei veniturile realizate de filmul respectiv, în toate formele de exploatare, cinematograf, video, TV şi orice altă formă de prezentare, atât pe teritoriul României, cât şi peste hotare. (7) Această raportare se face lunar în primul an de exploatare a filmului, trimestrial în următorii 2 ani şi anual după cel de-al treilea an de exploatare. Raportările se fac pe formulare speciale aprobate de Centrul Naţional al Cinematografiei. (8) Neraportarea acestor venituri, pentru o perioadă mai lungă de 3 luni în primul an, 6 luni în anii 2 şi 3 şi un an în următorii ani de creditare, duce la rezilierea automată a contractului de creditare şi la obligarea debitorului la plata integrală a soldului creditului respectiv.  +  Articolul 56Transferul sumelor reprezentând ratele scadente la creditele acordate, prevăzute la art. 55 alin. (2), se face trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui în care s-au încasat veniturile realizate din exploatarea filmului, potrivit dispoziţiilor art. 55 alin. (7).  +  Articolul 57 (1) În condiţiile prezentei ordonanţe, dreptul de proprietate asupra negativului filmului aparţine producătorului. (2) Până la restituirea creditului, negativul şi toate materialele primare ale filmului realizat cu credit de la Fondul cinematografic se vor depune într-un laborator agreat de Centrul Naţional al Cinematografiei, care este cosemnatar al actului de depunere. (3) Cazurile în care Centrul Naţional al Cinematografiei poate aproba transmiterea unui proiect spre producţia unui alt producător sunt: a) incapacitatea de plată; b) reorganizarea judiciară sau falimentul; c) retragerea din proiect a unui coproducător sau finanţator.  +  Articolul 58 (1) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate din Fondul cinematografic: a) proiectele autorilor care ocupă funcţii de director general al Centrului Naţional al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care deţin alte funcţii de conducere din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de membri ai comisiilor de selecţie, pentru perioada succesivă a două sesiuni de concurs, precum şi de funcţionari publici în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor; b) proiectele cinematografice care propagă defăimarea ţării sau a naţiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituţionale, care incită la război, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial; c) proiectele de film care conţin, în imagini ori în limbaj, elemente cu caracter pornografic sau obscen; d) proiectele cinematografice care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul acesteia la propria imagine; e) proiectele cinematografice care incită, direct sau indirect, la violenţă; f) proiectele cinematografice cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă. (2) Nu pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate din Fondul cinematografic studiourile cinematografice cu capital integral de stat. (3) Studiourile cinematografice cu capital integral de stat pot participa la concursurile de selecţie pentru obţinerea de credite acordate din Fondul cinematografic, în calitate de coproducător.  +  Articolul 59 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot susţine, în condiţiile prezentei ordonanţe, construirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor acorda facilităţi pentru desfăşurarea filmărilor şi a altor activităţi de producţie cinematografică, în cazul filmelor româneşti sau realizate în coproducţie cu participare românească.  +  Articolul 60 (1) Pentru încurajarea distribuirii filmului românesc, exploatanţii de săli şi grădini de cinematograf au obligaţia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu producţii cinematografice româneşti, din care cel puţin 1% la orele de maximă audienţă, putând beneficia de sprijin financiar nerambursabil în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Sălile de cinematograf care vor asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu producţii cinematografice româneşti vor beneficia de o reducere de 50% a contribuţiei prevăzute la art. 13.  +  Articolul 61Televiziunile generaliste au obligaţia să asigure minimum 5% din timpul de transmisie, cu excepţia programelor de ştiri, evenimente sportive, jocuri şi reclamă, pentru difuzarea producţiilor cinematografice româneşti, din care cel puţin 1% la orele de maximă audienţă.  +  Articolul 62 (1) În vederea sprijinirii activităţii cinematografice, operatorii economici care au ca obiect de activitate principal şi sunt direct implicaţi în producţia, distribuirea şi exploatarea de filme cinematografice, înscrişi ca atare în Registrul cinematografiei, pot beneficia de scutirea de la plata taxelor vamale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Tarifului vamal de import al României pentru importurile de utilaje şi echipamente cinematografice, peliculă şi substanţe de procesare care nu se produc în ţară, alte bunuri folosite în industria cinematografică. (2) În vederea sprijinirii activităţii cinematografice, operatorii economici direct implicaţi în producţia şi finanţarea de filme, înscrişi ca atare în Registrul cinematografiei, sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit a cotei-părţi din profitul brut reinvestit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor alin. (2), Centrul Naţional al Cinematografiei va emite un "Certificat de investitor" pentru producător, respectiv "Certificat de finanţator" pentru coproducător sau finanţator, în care sunt precizate următoarele date: a) numele persoanei juridice şi datele de identificare; b) numărul de înscriere în Registrul cinematografiei, în cazul producătorului şi coproducătorului, sau contractul, în cazul finanţatorului; c) valoarea creditului direct obţinut; d) valoarea totală a bugetului estimativ al producţiei şi valoarea costurilor directe de producţie; e) valoarea totală a investiţiei sau a finanţării. (4) Certificatele prevăzute la alin. (3) vor fi depuse la organele fiscale de către persoanele juridice, odată cu celelalte declaraţii prevăzute de lege.  +  Capitolul VII Patrimoniul naţional al cinematografiei şi modul de administrare a acestuia  +  Articolul 63 (1) Se află în proprietatea publică a statului următoarele categorii de bunuri: a) filme de toate genurile: lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, documentare sau de animaţie, precum şi materialele lor primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet realizate până în anul 1997 cu finanţare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unităţi de stat sau de la bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei; b) materialele documentare, precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri şi alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, aflate în cadrul Arhivei Naţionale de Filme; c) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Naţional al Cinematografiei; d) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Arhiva Naţională de Filme; e) sălile de cinematograf "Union", "Eforie" şi "Studio" din municipiul Bucureşti. (2) Bunurile din patrimoniul public al statului enumerate la alin. (1) lit. a) şi c) se află în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, iar cele enumerate la alin. (1) lit. b) şi e) se află în administrarea Arhivei Naţionale de Filme.  +  Articolul 64Mixajele magnetice, materialele şi bunurile rămase în urma producţiilor româneşti, realizate în condiţiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestaţii internaţionale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate şi confecţionate pe costurile filmelor respective şi aflate în orice loc de depozitare, se află în patrimoniul privat al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 65 (1) Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film" sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, precum şi terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film" Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogoşoaia din municipiul Bucureşti.  +  Articolul 66Se află în proprietatea privată a statului sediile, clădirile cu altă destinaţie, precum şi terenurile aferente acestora, aflate în patrimoniul Studioului Cinematografic "Sahia Film" - S.A., Studioului Cinematografic "Rofilm" - S.A. şi al Studioului Cinematografic "Animafilm" - S.A., societăţi ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 67 (1) Diminuarea participaţiei statului la unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor, prevăzute la art. 66, precum şi vânzarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic şi terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "România-Film", se poate face, pe baza unei strategii emise de Ministerul Culturii şi Cultelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Strategia va cuprinde modalităţi de realizare a privatizării, respectiv a vânzării, prin: a) vânzarea de acţiuni; b) vânzarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, sediilor, clădirilor cu altă destinaţie, precum şi a altor bunuri proprietate privată a statului către utilizatorii actuali; c) majorarea capitalului social prin aport de capital privat; d) încheierea unor contracte de asociere cu investitori privaţi în scopul realizării de investiţii în domeniu; e) orice combinaţie a metodelor prevăzute la lit. a)-d). (3) Strategia de privatizare se aprobă în termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe.  +  Capitolul VIII Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 68Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON) nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe privind: a) înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei; b) desfăşurarea oricăror activităţi de distribuţie, difuzare sau exploatare de filme cinematografice, indiferent de suportul de transpunere al acestora, fără certificat de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei; c) exploatarea, inclusiv prin comercializare şi/sau închiriere de videograme, a filmelor cinematografice în alte condiţii decât cele prevăzute în certificatul de clasificare; d) exploatarea sălilor şi/sau grădinilor de spectacole cinematografice fără certificatul de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei; e) exploatarea, prin proiecţie publică, comercializare şi/sau închiriere de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate în limba română.  +  Articolul 69Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea încălcării prevederilor prezentei ordonanţe se fac de către Centrul Naţional al Cinematografiei sau de organele de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor: a) la cererea unei autorităţi publice; b) din oficiu; c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică prejudiciată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 70Contravenţiilor prevăzute la art. 68 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 71 (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat. (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 72În cazul nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe şi a normelor metodologice care reglementează funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, Centrul Naţional al Cinematografiei poate dispune suspendarea sau retragerea certificatului de înscriere sau de clasificare în Registrul cinematografiei şi de încetare imediată a activităţilor pentru care s-a dispus măsura respectivă.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 73 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora regulamentul prevăzut de prezenta ordonanţă privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltarea de proiecte, producţie şi distribuire de filme. (2) Proiectul regulamentului menţionat la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În acelaşi termen Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Ministerului Culturii şi Cultelor normele şi instrucţiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 74 (1) Operaţiunile de înscriere şi de clasificare efectuate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, care îşi păstrează valabilitatea, nu vor fi modificate până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate. (2) Se exceptează de la obţinerea clasificării filmele cinematografice care se prezintă în cadrul unor festivaluri cinematografice internaţionale, schimburi culturale, alte manifestări oficiale organizate în România sau în străinătate.  +  Articolul 75 (1) Centrul Naţional al Cinematografiei organizează activităţi de formare şi perfecţionare profesională, precum şi eliberarea de certificate de atestare de liberă practică în meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu există forme de şcolarizare în învăţământul de stat. (2) În acest scop, pe lângă Centrul Naţional al Cinematografiei se constituie comisii de specialişti din care fac parte reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (3) Comisiile prevăzute la alin. (2) se constituie prin ordin comun al miniştrilor de resort, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Comisiile îşi vor desfăşura activitatea la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, care va asigura secretariatul tehnic. (5) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, membrii acestora vor fi remuneraţi conform prevederilor legale.  +  Articolul 76În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va introduce în codul clasificării ocupaţiilor din România, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, profesiile şi meseriile specifice domeniului cinematografic, în acord cu legislaţia europeană în materie.  +  Articolul 77Plata cotizaţiilor datorate de către Centrul Naţional al Cinematografiei şi Arhiva Naţională de Filme către organismele internaţionale de profil se suportă din bugetul Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 78 (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune sunt obligate ca, în cadrul grilelor de programe, să rezerve spaţiul publicistic necesar promovării premierelor cinematografice româneşti, realizate în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Centrul Naţional al Cinematografiei, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalităţile şi spaţiul acordat în grila de programe pentru promovarea filmului românesc. (3) Publicitatea difuzată în condiţiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială.  +  Articolul 79Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 80Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul culturii şi cultelor,Ioan Onisei,secretar de statp. Ministrul educaţiei şi cercetării,Anton Anton,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 39.  +  Anexa SALILE ŞI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC CARE SEAFLA IN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI ŞI INADMINISTRAREA R.A.D.E.F. "România Film"
           
    Nr. crt.AdresaDenumireaNumăr de locuri
    0123
    1Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 8COLUMNA500
    2Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. M. Viteazul nr. 31Cinematograful-grădină CETATE750
    3Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25DACIA500
    4Judeţul Alba, Municipiul Aiud, Str. Băilor nr. 42PROGRESUL350
    5Judeţul Alba, Oraşul Cugir, Str. Al. Sahia nr. 24PATRIA399
    6Judeţul Alba, Oraşul Zlatna, Str. Avram Iancu nr. 6MUNCITORUL241
    7Judeţul Alba, Oraşul Teiuş, Str. Clujului nr. 90VICTORIA219
    8Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2ARTA - complex cinematografic cu 2 săli250+60
    9Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2Grădina de vară ARTA445
    10Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Goldiş nr. 1-3STUDIO587
    11Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 98MUREŞUL465
    12Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. P. Rareş nr. 25GRĂDIŞTE310
    13Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Calea Timişorii nr. 32PROGRESUL232
    14Judeţul Arad, Municipiul Arad, Str. Codrului nr. 1SOLIDARITATEA261
    15Judeţul Arad, Municipiul Arad, Bd. Revoluţiei nr. 49-53DACIA741
    16Judeţul Arad, Oraşul Chişineu-Cris, Str. Înfrăţirii nr. 66POPULAR200
    17Judeţul Arad, Oraşul Chişineu-Cris, Str. Înfrăţirii nr. 66Grădina de vară POPULAR300
    18Judeţul Arad, Oraşul Nădlac, Str. Victoriei nr. 32NĂDLAC280
    19Judeţul Arad, Oraşul Sântana, Str. Muncii nr. 58POPULAR220
    20Judeţul Arad, Oraşul Lipova, Str. N. Titulescu nr. 10MUREŞUL374
    21Judeţul Arad, Comuna Pecica, Str. Bella Breiner nr. 16DACIA279
    22Judeţul Arad, Comuna Ghioroc nr. 86GHIOROC186
    23Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Calea Bucureşti nr. 2BUCUREŞTI459
    24Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Str. Victoriei nr. 20MODERN351
    25Judeţul Argeş, Municipiul Piteşti, Cartier CraioveiDACIA501
    26Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Cartier Visoi IIIBALADA150
    27Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1MUSCELUL315
    28Judeţul Argeş, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1Grădina de vară MUSCELUL150
    29Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 165ORIZONT500
    30Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărăşeşti nr. 4FORUM410
    31Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. M. Eminescu nr. 33ORION419
    32Judeţul Bacău, Municipiul Bacău, Str. N. Bălcescu nr. 12CENTRAL650
    33Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Str. Poştei nr. 3CAPITOL457
    34Judeţul Bacău, Municipiul Oneşti, Bd. Oituz nr. 25OITUZ353
    35Judeţul Bacău, Oraşul Târgu Ocna, Str. C. Dionisie nr. 1URANUS285
    36Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Independenţei nr. 1LIBERTATEA - complex cinematografic cu 3 săli961
    37Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, P-ţa Regele Ferdinand nr. 2TRANSILVANIA399
    38Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4PATRIA652
    39Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 77CRIŞANA450
    40Judeţul Bihor, Municipiul Beiuş, Str. Andrei Şaguna nr. 2BIHORUL501
    41Judeţul Bihor, Municipiul Salonta, P-ţa Libertăţii nr. 14VICTORIA325
    42Judeţul Bihor, Oraşul Aleşd, Str. Bobâlna nr. 10Cabina de proiecţie cinema PACEA0
    43Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Bd. Decebal nr. 3-5DACIA - complex cinematografic cu 3 săli383+207+150
    44Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. Republicii nr. 39BULEVARD200
    45Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. Gh. Şincai nr. 22TINERETULUI150
    46Judeţul Bistriţa-Năsăud, Oraşul Năsăud, Str. Grănicerului nr. 24FLACĂRA331
    47Judeţul Bistriţa-Năsăud, Comuna Prundu Bârgăului, Str. Principală nr. 35TIHUŢA161
    48Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. Unirii nr. 24UNIREA500
    49Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3LUCEAFĂRUL150
    50Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi, Str. A.I. Cuza nr. 22MELODIA355
    51Judeţul Botoşani, Municipiul Dorohoi, Str. D-tru Furtună nr. 3CULTURAL355
    52Judeţul Botoşani, Oraşul Săveni, Str. Centrală nr. 12PATRIA300
    53Judeţul Botoşani, Oraşul ŞtefăneştiPRUTUL309
    54Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Cojocari nr. 21LIRA - complex cinematografic cu 2 săli399+79
    55Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 10CENTRAL656
    56Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Bd. Independenţei nr. 57BULEVARD754
    57Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Aleea Cinematografului nr. 5UNIREA336
    58Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 5Grădina de vară CENTRAL1000
    59Judeţul Brăila, Municipiul Brăila, Cartier Viziru IPESCĂRUŞ355
    60Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 50PATRIA789
    61Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Griviţei nr. 47MODERN - complex cinematografic cu 3 săli705
    62Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Uranus nr. 1COSMOS500
    63Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Mureşenilor nr. 7ROYAL510
    64Judeţul Braşov, Municipiul Braşov, Str. Lungă nr. 1ASTRA505
    65Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş, Str. 13 Decembrie bloc 100TRANSILVANIA350
    66Judeţul Braşov, Municipiul Făgăraş, Str. Republicii nr. 21NEGOIUL501
    67Judeţul Braşov, Municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131MĂGURA311
    68Judeţul Braşov, Oraşul Rupea, Str. Republicii nr. 143POPULAR346
    69Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Gh. Magheru nr. 12-14PATRIA1387
    70Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Gh. Magheru nr. 2-4SCALA900
    71Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Ion Mihalache nr. 174EXCELSIOR801
    72Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 137DACIA150
    73Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 166GRIVIŢA150
    74Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Şos. Cotroceni nr. 9COTROCENI150
    75Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Giuleşti nr. 56AGIULEŞTI350
    76Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Griviţei nr. 80FEROVIAR-
    77Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1Grădina PARC150
    78Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str. S.V. Rahmaninov nr. 2FLOREASCA150
    79Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos. Ştefan cel Mare nr. 131MELODIA150
    80Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Calea Moşilor nr. 127EUROPA (MIORIŢA)536
    81Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Str. Mătăsări nr. 31POPULAR150
    82Municipiul Bucureşti, sectorul 2, Şos. Pantelimon nr. 357ACOSMOS150
    83Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd. I.C. Brătianu nr. 6LUCEAFĂRUL802
    84Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea Bucovina nr. 7GLORIA652
    85Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Aleea Stănilă nr. 2Grădina de vară GLORIA-TITAN150
    86Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Şos. Mihai Bravu nr. 221MUNCA150
    87Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9DOINA150
    88Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9Grădina de vară DOINA150
    89Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd. Libertăţii nr. 1AMODERN150
    90Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Şos. Giurgiului nr. 119FLAMURA900
    91Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Bd. Al. Obregia nr. 31CULTURAL525
    92Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Str. 11 Iunie nr. 79Grădina de vară MODERN150
    93Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 26BUCUREŞTI1015
    94Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 34FESTIVAL817
    95Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 27CORSO150
    96Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36CAPITOL150
    97Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36Grădina de vară CAPITOL150
    98Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 32LUMINA500
    99Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196LIRA150
    100Municipiul Bucureşti, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196Grădina de vară LIRA150
    101Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8DRUMUL SĂRII150
    102Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 24AFAVORIT944
    103Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1DACIA642
    104Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36TINERETULUI454
    105Judeţul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36Grădina de vară TINERETULUI150
    106Judeţul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. N. Bălcescu nr. 2 bisGrădina de vară150
    107Judeţul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 36PROGRESUL320
    108Judeţul Buzău, Comuna Merei, Sat MonteoruMONTEORU250
    109Judeţul Buzău, Comuna Merei, Sat MonteoruGrădina de vară MONTEORU150
    110Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Prelungirii Bucureşti nr. 2ORIZONT450
    111Judeţul Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Bd. 1 Mai nr. 2 - în curs de transfer la alte loc.VICTORIA150
    112Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Bd. Republicii nr. 154FLACĂRA150
    113Judeţul Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Str. Flacăra nr. 1Grădina de vară FLACĂRA150
    114Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. Republicii nr. 15DACIA634
    115Judeţul Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, P-ţa Revoluţiei nr. 2TINERETULUI522
    116Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Băile Herculane, Str. 1 Mai nr. 5HERCULES453
    117Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Bocşa, Str. 1 Decembrie nr. 24ASTRA300
    118Judeţul Caraş-Severin, Oraşul Oraviţa, Str. 1 Decembrie nr. 57CARAŞ302
    119Judeţul Caraş-Severin, Localitatea Moldova Veche, Str. CoşbucDANUBIUS350
    120Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 51VICTORIA464
    121Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Mihai Viteazul nr. 11REPUBLICA1010
    122Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Universităţii nr. 3ARTA300
    123Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 4-6FAVORIT294
    124Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 24TIMPURI NOI280
    125Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Lingurari F.N.DACIA - complex cinematografic cu 2 săli400+250
    126Judeţul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu F.N.MĂRĂŞTI - complex cinematografic cu 2 săli350+150
    127Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1FOX255
    128Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1TINERETULUI - complex cinematografic cu 2 săli350+150
    129Judeţul Cluj, Municipiul Turda, Str. Republicii nr. 38Grădina de vară PACEA150
    130Judeţul Cluj, Municipiul Dej, P-ţa 16 Februarie nr. 3ARTA500
    131Judeţul Cluj, Municipiul Dej, Str. Mioriţei nr. 1BOBÂLNA300
    132Judeţul Cluj, Municipiul Gherla, P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1PACEA300
    133Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Ferdinand nr. 56REPUBLICA1000
    134Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 46STUDIO (POPULAR)465
    135Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Tomis nr. 235DACIA650
    136Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Mamaia nr. 169ABULEVARD257
    137Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, Bd. Ferdinand nr. 9AGrădina de vară TOMIS2527
    138Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1APESCĂRUŞ300
    139Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Sud, Bd. Republicii nr. 41EFORIE SUD188
    140Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie NordGrădina de vară NEON1682
    141Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie NordGrădina de vară PERLA1694
    142Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazul F.N.Grădina de vară FARUL1142
    143Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Staţiune VenusGrădina de vară VENUS1258
    144Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Staţiune SaturnGrădina de vară SATURN954
    145Judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia, Staţiune JupiterGrădina de vară JUPITER1077
    146Judeţul Constanţa, Localitatea Mamaia, Bd. Mamaia nr. 1Grădina de vară ALBATROS1625
    147Judeţul Constanţa, Localitatea Eforie Sud, Str. T. Vladimirescu nr. 2Grădina de vară EFORIE SUD1513
    148Judeţul Constanţa, Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14DOBROGEA503
    149Judeţul Constanţa, Oraşul Negru Vodă, Str. Constanţei nr. 34LUMINA299
    150Judeţul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Korosi Cs. Sandor nr. 10ARTA500
    151Judeţul Covasna, Municipiul Covasna, Str. Gh. Doja nr. 1VICTORIA300
    152Judeţul Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos nr. 2PETOFI300
    153Judeţul Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. Independenţei nr. 2INDEPENDENŢA668
    154Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Găeşti, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6GLORIA300
    155Judeţul Dâmboviţa, Oraşul Moreni, Str. Lct. Pantea Ion nr. 8MUNCA350
    156Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. A. I. Cuza nr. 19PATRIA950
    157Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82Grădina de vară PATRIA950
    158Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Madona Dudu nr. 3-5MODERN520
    159Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. A. I. Cuza nr. 3JEAN NEGULESCU382
    160Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. M. Kogălniceanu nr. 2-4Grădina de vară JEAN NEGULESCU150
    161Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Bd. Oltenia F.N.CRAIOVIŢA504
    162Judeţul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Drumul Jiului nr. 2LUMINA248
    163Judeţul Dolj, Oraşul Filiaşi, Str. Stadionului nr. 2INDEPENDENŢA500
    164Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Brăilei nr. 165ŢIGLINA800
    165Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Gh. Asachi nr. 60DOINA600
    166Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Lahovary nr. 4Grădina de vară CENTRAL2000
    167Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Oţelarilor nr. 11DACIA500
    168Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 35REPUBLICA851
    169Judeţul Galaţi, Municipiul Galaţi, Bd. Henri Coandă nr. 7FLACĂRA500
    170Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Str. Ion Petrovici nr. 1ARTA370
    171Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16BUCUREŞTI420
    172Judeţul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16Grădina de vară BUCUREŞTI200
    173Judeţul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 8AVICTORIA440
    174Judeţul Gorj, Municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16MINERUL500
    175Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Majlath Gustav nr. 2TRANSILVANIA501
    176Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Petofi Sandor nr. 38HARGHITA150
    177Judeţul Harghita, Municipiul Topliţa, Str. N. Bălcescu nr. 35CĂLIMAN302
    178Judeţul Harghita, Municipiul Gheorghieni, Str. Libertăţii nr. 22MIORIŢA400
    179Judeţul Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Rakoczi Ferencz nr. 3STUDIO501
    180Judeţul Harghita, Oraşul Cristuru Secuiesc, P-ţa Libertăţii nr. 35ARTA355
    181Judeţul Harghita, Comuna Ciumani, Str. Principală nr. 256CULTURAL300
    182Judeţul Hunedoara, Municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5PATRIA482
    183Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Bd. Dacia nr. 5FLACĂRA421
    184Judeţul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3MODERN500
    185Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Aleea Poporului nr. 1PARÂNGUL500
    186Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie nr. 89VICTORIA546
    187Judeţul Hunedoara, Municipiul Petroşani, Str. Aviatorilor nr. 2UNIREA350
    188Judeţul Hunedoara, Municipiul Lupeni, Str. T. Vladimirescu nr. 1CULTURAL501
    189Judeţul Hunedoara, Municipiul Orăştie, Str. N. Bălcescu nr. 5PATRIA485
    190Judeţul Hunedoara, Municipiul Brad, Str. Moţilor nr. 13ZARAND623
    191Judeţul Hunedoara, Municipiul Vulcan, Str. M. Viteazul nr. 18LUCEAFĂRUL355
    192Judeţul Hunedoara, Oraşul Haţeg, Str. T. Vladimirescu nr. 3DACIA353
    193Judeţul Hunedoara, Oraşul Uricani, Str. Muncii nr. 19RETEZATUL355
    194Judeţul Hunedoara, Oraşul Lonea, Str. Republicii nr. 22MINERUL300
    195Judeţul Hunedoara, Comuna Ilia, Str. Libertăţii nr. 10LUMINA300
    196Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Bd. Unirii nr. 19GALAX500
    197Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Str. M. Basarab nr. 132IALOMIŢA360
    198Judeţul Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Str. M. Basarab nr. 132Grădina de vară AMFITEATRU600
    199Judeţul Ialomiţa Municipiul Urziceni, Str. Bucureşti nr. 27PACEA250
    200Judeţul Ialomiţa, Oraşul AmaraGrădina de vară AMARA1000
    201Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, P-ţa Unirii nr. 5VICTORIA902
    202Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Bd. Copou nr. 48COPOU500
    203Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, P-ţa Voievozilor nr. 14DACIA500
    204Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. Al. Lăpuşneanu nr. 18TINERETULUI150
    205Judeţul Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. Al. Lăpuşneanu nr. 12REPUBLICA858
    206Judeţul Iaşi, Oraşul Hârlău, Str. Bogdan Vodă nr. 21 MAI392
    207Judeţul Agricol Ilfov, Oraşul Buftea, Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 123LIBERTĂŢII150
    208Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare, P-ţa Revoluţiei nr. 7DACIA800
    209Judeţul Maramureş, Municipiul Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr. 7MINERUL549
    210Judeţul Maramureş, Municipiul Sighetul Marmaţiei, Str. Bogdan Vodă nr. A1UNIREA350
    211Judeţul Maramureş, Municipiul Sighetul Marmaţiei, Str. Libertăţii nr. 1MUNCITORESC497
    212Judeţul Maramureş, Oraşul Baia Sprie, Str. Săsar nr. 4MINERUL298
    213Judeţul Maramureş, Oraşul Şomcuţa Mare, Str. Ioan Buteanu nr. 1CHIOARUL298
    214Judeţul Maramureş, Comuna Câmpulung la Tisa, Str. Principală nr. 852TISA200
    215Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Traian nr. 65PORŢILE DE FIER483
    216Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol nr. 7Grădina de vară PORŢILE DE FIER1200
    217Judeţul Mehedinţi, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bd. Revoluţiei nr. 22FLACĂRA150
    218Judeţul Mehedinţi, Municipiul Orşova, Centrul Civic nr. 52DUNĂREA345
    219Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 35-37ARTA742
    220Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 49SELECT300
    221Judeţul Mureş, Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Trandafirilor nr. 13TINERETULUI200
    222Judeţul Mureş, Municipiul Reghin, Str. Petru Maior nr. 58PATRIA500
    223Judeţul Mureş, Oraşul Sovata, Str. M. Eminescu nr. 10DOINA328
    224Judeţul Mureş, Oraşul Luduş, Str. Republicii nr. 14FLACĂRA300
    225Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. Ştefan cel Mare nr. 14DACIA650
    226Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7COZLA - complex cinematografic cu 2 săli350+150
    227Judeţul Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, P-ţa M. Kogălniceanu nr. 4PIETRICICA500
    228Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, Str. Ştefan cel Mare nr. 211FLACĂRA390
    229Judeţul Neamţ, Municipiul Roman, Str. N. Titulescu nr. 4UNIREA500
    230Judeţul Neamţ, Oraşul Târgu Neamţ, Str. M. Kogălniceanu nr. 2OZANA351
    231Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Bd. A. I. Cuza nr. 28ALUTUS612
    232Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str. Dinu Lipatti nr. 30LUMINA300
    233Judeţul Olt, Municipiul Slatina, Str. Lipscani nr. 42VICTORIA150
    234Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str. Victoriei nr. 8CENTRAL299
    235Judeţul Olt, Municipiul Caracal, Str. Antonius Caracalla nr. 5FLACĂRA501
    236Judeţul Olt, Oraşul Corabia, Str. Carpaţi nr. 112DUNĂREA150
    237Judeţul Olt, Oraşul Balş, Str. N. Bălcescu nr. 2MODERN500
    238Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, P-ţa Victoriei nr. 4PATRIA1000
    239Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Inelului nr. 3MODERN - complex cinematografic cu 2 săli + gr.400+269
    240Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Romană nr. 32ARO cu grădină271
    241Judeţul Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Ştefan cel Mare nr. 8TINERETULUI227
    242Judeţul Prahova, Municipiul Câmpina, Bd. Carol nr. 69CENTRAL469
    243Judeţul Prahova, Oraşul Sinaia, Str. Carol I nr. 25PERLA - complex cinemat. cu 2 săli250+270
    244Judeţul Prahova, Oraşul Azuga, Str. Postăvăriei nr. 1CONCORDIA223
    245Judeţul Prahova, Oraşul Mizil, Str. M. Bravu nr. 108FAVORIT300
    246Judeţul Prahova, Oraşul Slănic, Str. Slănicului nr. 13UNIREA300
    247Judeţul Sălaj, Municipiul Zalău, Str. Simion Bărnuţiu nr. 1SCALA500
    248Judeţul Sălaj, Oraşul Şimleul Silvaniei, P-ţa Iuliu Maniu nr. 1MĂGURA300
    249Judeţul Sălaj, Oraşul Cehu-Silvaniei, Str. Gh. Pop de Băseşti nr. 1SILVANIA327
    250Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Bd. L. Blaga nr. 1LUCEAFĂRUL500
    251Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, P-ţa Păcii nr. 1VICTORIA337
    252Judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. Ştefan cel Mare nr. 18POPULAR150
    253Judeţul Satu Mare, Municipiul Carei, Str. 25 Octombrie nr. 1ARTA160
    254Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. N. Bălcescu nr. 29PACEA634
    255Judeţul Sibiu, Municipiul Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu nr. 1ARTA238
    256Judeţul Sibiu, Municipiul Mediaş, Str. I. G. Duca nr. 11PROGRESUL567
    257Judeţul Sibiu, Oraşul Cisnădie, Str. Cetăţii nr. 15POPULAR453
    258Judeţul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Petru Rareş nr. 1MODERN501
    259Judeţul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Gh. Doja nr. 5ARTA150
    260Judeţul Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 276DOINA450
    261Judeţul Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu nr. 36DORNA300
    262Judeţul Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 35MOLDOVA298
    263Judeţul Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 2LUCEAFĂRUL150
    264Judeţul Suceava, Oraşul Gura Humorului, P-ţa Republicii nr. 15LUMINA150
    265Judeţul Suceava, Comuna Vama, Sat VamaVAMA150
    266Judeţul Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Str. Vlad Ţepeş bloc 32TURRIS500
    267Judeţul Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. Carpaţi nr. 10MODERN480
    268Judeţul Teleorman, Oraşul Zimnicea, Str. Mihai Viteazul nr. 1UNIREA150
    269Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 2CAPITOL1079
    270Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 2Grădina de vară CAPITOL2500
    271Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Zborului nr.DACIA500
    272Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Lenau nr. 2STUDIO708
    273Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 7TIMIŞ770
    274Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Porumbescu nr. 2VICTORIA355
    275Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Văcărescu nr. 18ARTA400
    276Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Văcărescu nr. 18Grădina de vară ARTA150
    277Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Mureş nr. 3UNIREA350
    278Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Izlaz nr. 40FRATELIA288
    279Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. N. Andreescu nr. 97FREIDORF330
    280Judeţul Timiş, Municipiul Lugoj, Str. Alex. Mocioni nr. 5VICTORIA331
    281Judeţul Timiş, Oraşul Sânnicolaul Mare, Str. V. Babeş nr. 8Grădina de vară SELECT150
    282Judeţul Timiş, Oraşul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37URANIA511
    283Judeţul Timiş, Oraşul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37Grădina de vară URANIA150
    284Judeţul Timiş, Oraşul Recaş, Str. Crişan nr. 113AMFORA258
    285Judeţul Timiş, Comuna Cărpiniş, Str. Principală nr. 96MARA316
    286Judeţul Timiş, Comuna Variaş, Str. Principală nr. 29ASTEAUA324
    287Judeţul Timiş, Comuna PeriamMUNCITORESC274
    288Judeţul Timiş, Comuna PeriamGrădina de vară MUNCITORESC150
    289Judeţul Timiş, Comuna Dudeştii VechiLIBERTATEA296
    290Judeţul Timiş, Comuna CenadCULTURAL423
    291Judeţul Timiş, Comuna Teramia MareLUCEAFĂRUL396
    292Judeţul Timiş, Sat GrabaţiROMANŢA268
    293Judeţul Timiş, Sat GottlobGOTTLOB180
    294Judeţul Timiş, Sat Tomnatic1 MAI235
    295Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 16Grădina de vară DACIA1121
    296Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 6A - în curs de predare L10/2001SELECT - complex cinemat. cu 2 săli380+55
    297Judeţul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Babadag nr. 4ATINERETULUI350
    298Judeţul Tulcea, Oraşul Măcin, Str. Florilor nr. 4REPUBLICA300
    299Judeţul Tulcea, Oraşul Babadag, Str. Mihai Viteazul nr. 82HERACLEEA350
    300Judeţul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Tineretului nr. 1FLACĂRA362
    301Judeţul Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, Str. Gib Mihăescu nr. 31PROGRESUL298
    302Judeţul Vâlcea, Localitatea Căciulata, Str. Calea lui Traian nr. 782COZIA266
    303Judeţul Vâlcea, Oraşul Olăneşti, Str. Băilor nr. 4DACIA261
    304Judeţul Vâlcea, Oraşul Olăneşti, Str. T. VladimirescuGrădina de vară DACIA670
    305Judeţul Vâlcea, Oraşul Călimăneşti, Str. Calea lui TraianOLTUL281
    306Judeţul Vâlcea, Oraşul Horezu, Str. T. Vladimirescu nr. 45MIORIŢA290
    307Judeţul Vâlcea, Oraşul Govora Băi, Str. ParculuiPARC320
    308Judeţul Vâlcea, Oraşul BălceştiOLTEŢUL200
    309Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100INDEPENDENŢA650
    310Judeţul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 80MODERN501
    311Judeţul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 250VICTORIA397
    312Judeţul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83BÂRLADUL450
    313Judeţul Vaslui, Municipiul Huşi, Str. G-ral Teleman nr. 15DACIA - complex cinematografic cu 2 săli311+151
    314Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Str. Republicii nr. 18UNIREA100
    315Judeţul Vrancea, Municipiul Focşani, Parc N. Bălcescu nr. 1Grădina de vară1350
    316Judeţul Vrancea, Municipiul Adjud, Str. V. Alecsandri nr. 1DOINA300
    317Judeţul Vrancea, Oraşul Panciu, Bd. Independenţei nr. 1REPUBLICA350
    318Judeţul Vrancea, Oraşul Mărăşeşti, Str. Republicii nr. 1VICTORIA350
  _____________