HOTĂRÂRE nr. 796 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 4 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri stabilesc condiţiile de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, denumite în continuare produse, în măsura în care cerinţele esenţiale ale construcţiei, prevăzute în anexa nr. 1, se referă la acestea."2. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) agrement tehnic în construcţii - specificaţie tehnica naţionala, astfel cum este definită în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;".3. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) perioada de coexistenta a specificatiilor tehnice armonizate - perioada în care au valabilitate pentru introducerea pe piaţa a produselor atât specificaţiile tehnice armonizate, cat şi specificaţiile tehnice naţionale existente, referitoare la acelaşi produs;".4. La articolul 2 alineatul (1), după litera k) se introduc doua noi litere, literele k^1) şi k^2), cu următorul cuprins:"k^1) specificaţii tehnice armonizate - standarde române care adopta standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii sau standarde naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate în domeniul produselor pentru construcţii şi agremente tehnice europene;k^2) specificaţii tehnice recunoscute - specificaţii tehnice române şi/sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, care au fost recunoscute de Comisia Europeană şi de statele membre ca fiind conforme cu cerinţele esenţiale în cadrul unei proceduri coordonate de Comisia Europeană şi ale căror indicative de referinţa sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C;".5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul preia şi atribuţiile Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Construcţii, înfiinţată conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi disponibilul existent în contul 5003 «Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri proprii», aferent activităţii de agrement tehnic în construcţii, desfăşurată în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului până la data preluării acestei activităţi de către Consiliu."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Se admite introducerea pe piaţa a produselor destinate utilizării în construcţii numai dacă sunt adecvate acelei utilizări preconizate. Aceasta înseamnă ca ele au astfel de caracteristici încât construcţiile în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate, dacă sunt corect proiectate şi executate, pot sa satisfacă cerinţele esenţiale ale construcţiilor prevăzute în anexa nr. 1, dacă şi unde construcţiile respective fac obiectul unor reglementări conţinând astfel de cerinţe. (2) Produsele pentru construcţii realizate în şantier şi puse în opera direct nu fac obiectul prezentei hotărâri."7. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În cazul în care produselor le sunt aplicabile şi alte reglementări tehnice armonizate cu privire la alte aspecte şi care impun, de asemenea, aplicarea marcajului CE, aplicarea marcajului semnifica faptul ca produsele sunt conforme cu prevederile tuturor acestor reglementări armonizate."8. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Cerinţele esenţiale aplicabile construcţiilor care pot influenţa caracteristicile tehnice ale unui produs, exprimate în termeni de obiective în anexa nr. 1, sunt următoarele:1. rezistenta mecanică şi stabilitate;2. securitate la incendiu;3. igiena, sănătate şi mediul înconjurător;4. siguranţa în exploatare;5. protecţie împotriva zgomotului;6. economia de energie şi izolarea termica."9. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Unei construcţii îi pot fi aplicabile una, mai multe sau toate cerinţele esenţiale; acestea trebuie satisfacute pe o perioadă de viaţa a construcţiei rezonabila din punct de vedere economic."10. Alineatul (1) al articolului 7 se abroga.11. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru produsele prevăzute la art. 4 se accepta prezumţia ca sunt adecvate pentru utilizare dacă permit construcţiilor la care sunt folosite, cu condiţia ca cele din urma să fie corect proiectate şi executate, sa satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, atunci când produsele respective poarta marcajul CE. (3) Marcajul CE semnifica faptul ca: a) produsele sunt conforme cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, ale căror indicative de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C; b) produsele sunt conforme cu un agrement tehnic european, eliberat conform procedurii prevăzute în cap. IV; sau c) produsele sunt conforme, în măsura în care nu exista specificaţii tehnice armonizate, cu specificaţii tehnice recunoscute."12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Atunci când autoritatea competentă în domeniul produselor pentru construcţii considera ca exista specificaţii tehnice româneşti conforme cu cerinţele esenţiale, aceasta va putea transmite textul integral al acestor specificaţii Comisiei Europene spre a fi supuse procedurii de recunoaştere. (2) Specificaţiile tehnice recunoscute, altele decât standardele, se adoptă ca versiuni oficiale în limba română cu denumirea generica «specificaţie tehnica recunoscută» şi sigla STR adăugată indicativului original, pe baza unei metodologii care va fi elaborata de Consiliu ca document tehnic director, iar indicativele lor se includ în lista prevăzută la art. 13 alin. (3). (3) Consiliul pune aceste specificaţii tehnice recunoscute la dispoziţia utilizatorilor, contra cost."13. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Atunci când un producător sau reprezentantul sau autorizat nu a aplicat specificaţiile tehnice armonizate ori specificaţiile tehnice recunoscute care prevăd pentru atestarea conformitatii produselor sistemele 3 şi 4 din anexa nr. 3, produsele pot fi introduse pe piaţa după ce conformitatea este atestata prin procedura aferentă sistemului 3."14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Atunci când autoritatea competentă constata ca standardele europene armonizate sau agrementele tehnice europene ori mandatele acordate de Comisia Europeană organismelor europene de standardizare pentru elaborarea standardelor europene armonizate nu corespund cerinţelor esenţiale ale construcţiilor, aceasta constatare, cu motivele justificative, este notificată Comitetului Permanent pentru Construcţii de pe lângă Comisia Europeană, în vederea retragerii acestora din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Atunci când autoritatea competentă constata ca o specificaţie tehnica recunoscută nu mai este conformă cu cerinţele esenţiale ale construcţiilor, aceasta constatare, cu motivele justificative, este notificată Comitetului Permanent pentru Construcţii de pe lângă Comisia Europeană, în vederea stabilirii de către aceasta a măsurii ce priveşte menţinerea sau retragerea indicativelor de referinţa respective din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene."15. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 12 se abroga.16. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(3) În situaţiile în care pentru unele produse pentru construcţii nu sunt în vigoare specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice recunoscute, precum şi în perioada de coexistenta a specificatiilor tehnice armonizate în vigoare, se admite introducerea pe piaţa românească a produselor respective în următoarele condiţii, după caz: a) atunci când exista standarde naţionale aplicabile, produsele care sunt realizate în conformitate cu standardele respective pot fi introduse pe piaţa dacă conformitatea cu standardele face obiectul unei declaraţii de conformitate date de producător sau de reprezentantul sau autorizat pe baza unei proceduri de evaluare echivalente sistemului de atestare a conformitatii prevăzut pentru produs potrivit prevederilor art. 21 alin. (5); b) atunci când nu exista standarde naţionale sau produsele se abat de la prevederile standardelor existente, produsele pot fi introduse pe piaţa pe baza agrementului tehnic în construcţii şi cu respectarea prevederilor acestuia."17. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1), (3^2) şi (3^3), cu următorul cuprins:"(3^1) În timpul perioadei de coexistenta a unei specificaţii tehnice armonizate, pentru produsele care intră în domeniul sau de aplicare, producătorul sau reprezentantul sau autorizat poate opta între respectarea specificatiei respective sau respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (3).(3^2) Durata perioadei de coexistenta a specificatiilor tehnice armonizate este stabilită distinct pentru fiecare specificaţie tehnica armonizata, datele individualizate de încetare a perioadei de coexistenta fiind indicate în specificaţiile respective, precum şi în lista prevăzută la art. 13 alin. (3).(3^3) După data de încetare a perioadei de coexistenta a unei specificaţii tehnice armonizate, produsele care intră în domeniul sau de aplicare nu mai pot fi introduse pe piaţa decât cu marcajul CE aplicat potrivit prevederilor art. 10."18. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(3) Lista cuprinzând indicativele de referinţa ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificatiilor tehnice recunoscute, precum şi datele de încetare a perioadei de coexistenta aferente acestora se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii competente în domeniul produselor pentru construcţii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."19. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(3) În cazuri speciale, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), Comisia Europeană poate autoriza eliberarea unui ETA pentru produse pentru care exista un mandat pentru un standard armonizat sau pentru care a stabilit ca poate fi elaborat un standard armonizat. Autorizarea va fi valabilă pentru o perioadă determinata."20. La articolul 20 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Titlurile ghidurilor pentru ETA publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, se publică în lista prevăzută la art. 13 alin. (3)."21. Alineatele (2), (4) şi (6) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:"(2) Produsele care fac obiectul unei atestări a conformitatii vor beneficia de prezumţia de conformitate cu specificaţiile tehnice armonizate sau cu specificaţiile tehnice recunoscute. Conformitatea va fi stabilită prin încercări sau alte verificări, pe baza specificatiilor tehnice respective şi potrivit prevederilor anexei nr. 3.................................................................... (4) Conformitatea produselor pentru construcţii este evaluată numai în raport cu specificaţiile tehnice armonizate sau cu specificaţiile tehnice recunoscute, utilizându-se sisteme de atestare a conformitatii alcătuite pe baza unor metode de control şi evaluare specifice acestui domeniu, diferite de modulele şi procedurile de evaluare a conformitatii prevăzute de Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare................................................................... (6) Produsele fabricate la bucata sau ca unicate fac doar obiectul unei declaraţii de conformitate de al treilea tip, conform prevederilor sistemului 4 prevăzut în anexa nr. 3, dacă nu sunt prevăzute alte dispoziţii prin specificaţiile tehnice pentru produsele care au implicaţii deosebit de importante pentru sănătate şi securitate."22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Procedurile aferente sistemelor prevăzute în anexa nr. 3 se finalizează cu întocmirea unei declaraţii de conformitate EC pentru produs, data de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia potrivit sistemului de atestare aplicat, după caz: a) pe propria şi unica sa răspundere, în cazul sistemului 4; b) pe baza raportului de încercări iniţiale de tip, eliberat de un laborator notificat, în cazul sistemului 3; c) pe baza unui certificat de conformitate EC pentru un sistem de control şi supraveghere a producţiei sau pentru produsul însuşi, eliberat de un organism de certificare notificat, în cazul sistemelor 1+, 1, 2+ şi 2. (2) Declaraţia de conformitate EC da dreptul producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia să aplice în mod corespunzător marcajul CE."23. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(2) În afară de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, alte persoane fizice sau juridice care comercializează ori utilizează produsele nu au dreptul să aplice marcajul CE."24. Alineatul (3) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"(3) Procedura de desemnare a organismelor în domeniul produselor pentru construcţii se elaborează de către Consiliu ca document tehnic director şi se aproba prin ordin comun al autorităţilor competente prevăzute la alin. (2), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."25. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Evaluarea iniţială şi supravegherea sistematica a organismelor desemnate şi notificate în domeniul produselor pentru construcţii se fac, pe baza criteriilor specificate în anexa nr. 4 şi conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 27 alin. (3), de către Consiliu sau, după caz, de un organism stabilit de Ministerul Admnistratiei şi Internelor."26. Alineatul (3) al articolului 32 va avea următorul cuprins:"(3) Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să pună la dispoziţie organelor de control, în plus faţă de declaraţia de conformitate, toate documentele care atesta conformitatea produsului, conform prevederilor prezentei hotărâri."27. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Până la data intrării în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru construcţii sau până la data aderării la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, se admite introducerea pe piaţa românească a produselor în următoarele condiţii, după caz: a) poarta marcajul CE potrivit prevederilor prezentei hotărâri; sau b) poarta marcajul naţional de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, potrivit prevederilor cap. V^1 din Legea nr. 608/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului capitol; sau c) fără marcaj de conformitate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3). (2) Marcajul CS se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România, pe produsele care sunt conforme cu standardele sau specificaţiile tehnice ale căror indicative sunt publicate în lista prevăzută la art. 13 alin. (3)."28. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Până la termenele prevăzute la art. 34 alin. (1), pentru clasificarea produselor şi/sau a construcţiilor din punct de vedere al comportării la foc, se admite utilizarea claselor naţionale de comportare la foc în paralel cu clasele stabilite la nivel european şi acceptate de România. (2) Rapoartele de încercare/clasificare la foc pentru produse pentru construcţii, elaborate conform claselor naţionale de comportare la foc, rămân valabile până la termenele stabilite la art. 34 alin. (1)."29. Alineatul (4) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(4) Recunoaşterea şi aprobarea prevăzute la alin. (3) se realizează avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 4, cu excepţia pct. 6, precum şi prevederile aplicabile ale procedurii prevăzute la art. 27 alin. (3), incluzând parcurgerea următoarelor etape: a) evaluarea organismelor în vederea recunoaşterii de către structuri abilitate de autorităţile competente pentru desemnare, după caz, inclusiv verificarea de către acestea a procedurii/procedurilor de evaluare a conformitatii documentate şi aplicate de solicitant; b) recunoaşterea organismelor de către autorităţile competente pentru desemnare, după caz; c) înscrierea organismelor în Registrul organismelor recunoscute şi obţinerea numerelor de identificare alocate; d) aprobarea organismelor recunoscute."30. La articolul 37, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Organismele şi laboratoarele recunoscute poarta întreaga răspundere pentru activităţile proprii şi documentele emise şi nu se pot prevala de recunoaşterea acordată de autorităţile competente pentru a fi exonerate de răspundere sau pentru împărţirea răspunderii, după caz."31. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 4, art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 23 alin. (3) lit. b) şi ale art. 32, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea utilizării şi a introducerii pe piaţa a produselor neconforme; b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) şi (3^1), art. 21 alin. (5) şi (6), art. 22 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (5), cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON) şi interzicerea comercializării sau utilizării produsului până la o dată stabilită pentru eliminarea neconformitatilor de către organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia ori altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piaţa, după caz; c) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (4), cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), retragerea de pe piaţa şi/sau interzicerea introducerii pe piaţa a produselor nemarcate ori marcate incorect; d) nerespectarea obligaţiilor de către organismele autorizate pentru agrementul tehnic european şi de către organismele desemnate şi/sau notificate pentru atestarea conformitatii produselor, care, nemaiindeplinind condiţiile iniţiale, continua să execute astfel de sarcini, se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) şi retragerea autorizării/desemnării."32. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:"Art. 38^1. - Daunele generate de aplicarea necorespunzătoare a marcajelor CE sau CS, precum şi eliberarea de certificate de conformitate necorespunzătoare se suporta de vinovaţi."33. După articolul 39 se introduc doua articole noi, articolele 39^1 şi 39^2, cu următorul cuprins:"Art. 39^1. - (1) Pot fi introduse pe piaţa sau utilizate în scopurile prevăzute, fără alte restrictii legale, numai produsele care satisfac prevederile prezentei hotărâri. (2) Este interzisă obstructionarea, prin reglementări impuse de autorităţi publice sau de organisme private abilitate de către autorităţi ori aflate în poziţie de monopol, a folosirii potrivit destinaţiei prevăzute a produselor care satisfac prevederile prezentei hotărâri. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) reglementările care transpun prevederi ale actelor comunitare sau care condiţioneaza din punct de vedere tehnic folosirea produselor.Art. 39^2. - (1) Se instituie sistemul naţional de informare privind produsele pentru construcţii a căror conformitate cu specificaţii tehnice armonizate a fost atestata, care este gestionat de Consiliu. (2) Procedura de constituire şi diseminare a informaţiilor se elaborează de Consiliu ca document tehnic director şi se aproba prin ordin al autorităţii competente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Cheltuielile de constituire şi funcţionare a bazei de date aferente se suporta din venituri proprii constituite la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare."34. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu următorul cuprins:"Art. 42. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 89/106/EEC a Consiliului Uniunii Europene din 21 decembrie 1988 privind produsele pentru construcţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, L 40 din 11 februarie 1989, pag. 12, amendata prin Directiva 93/68/EEC a Consiliului Uniunii Europene din 22 iulie 1993, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, L 220 din 30 august 1993, pag. 1."35. În anexa nr. 1 "Cerinţele esenţiale ale construcţiilor", titlul punctului 4 va avea următorul cuprins:"4. Siguranţa în exploatare".36. Anexa nr. 5 "Prezentarea schematica a sistemelor de atestare a conformitatii produselor pentru construcţii" se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul delegat pentru lucrăripublice şi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 796.  +  Anexa ------(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004-------------------------------------------------                             PREZENTARE SCHEMATICA     a sistemelor de atestare a conformitatii produselor pentru construcţii                                  ┌──────────┐                                  │PRODUCĂTOR│                                  └────┬─────┘                                       v                                ┌──────────────┐                                │Produse pentru│                                │ construcţii │                                └──────┬───────┘                                       v                         ┌───────────────────────────────────┐     ┌───────────────────┤Exista standard armonizat sau │     │ │specificaţie tehnica recunoscută │     │ └────────────────┬──────────────────┘     │ │ ┌────────────────────┐     v │ ┌────┐ │Produsul corespunde │  ┌────┐ └────>│ DA ├─>│cu standardul/ │  │ NU │ └──┬─┘ │specificaţia │  └──┬─┘ │ └─────────────────┬──┘     │ │ │     │ │ │     v v │  ┌──────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │  │ AGREMENT TEHNIC │<─────────────────────┤ Produsul se abate de la │ │  │ EUROPEAN │ │ standard/specificaţie │ │  └────────┬─────────┘ └─────────────────────────┘ │           │ │           │ │           v v  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ Sistemul de atestare a conformitatii aplicabil este impus prin decizie a │  │ Comisiei Europene şi prevăzut în regulamentul specific şi în specificaţia │  │ tehnica relevanta │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤  │ Producătorul răspunde de aplicarea sistemului de atestare impus produsului │  │ individualizat │  └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        ┌────────────────────────────────┐ |        │ Organisme notificate │ |  ┌─────┴────────┬──────────────┬────────┴────────┐ |  │ Organisme de │ Organisme de│ Laboratoare de ├────┐ |  │ certificare │ inspecţie │ încercări │ │ |  └─┬────────────┴──────┬───────┴───────┬─────────┘ │ |    │<──────────────────┘ │ │ |    │<──────────────────────────────────┘ │ |    ├────────────┬────────────┬─────────────┐ │ |    │ ┌........│............│.............│..........│..............|    │ | │ | │ | │ | │ | |    v v v v v v v v v v v  ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐  │ Sistem │ │ Sistem │ │ Sistem │ │ Sistem │ │ Sistem │ │ Sistem │  │ 1+ │ │ 1 │ │ 2+ │ │ 2 │ │ 3 │ │ 4 │  └─┬──────┘ └─┬──────┘ └─┬──────┘ └──┬─────┘ └──┬─────┘ └───┬─────┘    v v v v v v  ┌───────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐  │ Declaraţie de con-│ │ Declaraţie de conformitate│ │Declaraţie│ │Declaraţie│  │ formitate data de │ │ de primul tip data de │ │de confor-│ │de confor-│  │ producător pe baza│ │ producător pe baza unui │ │mitate de │ │mitate de │  │ unui certificat de│ │ certificat de conformitate│ │al doilea │ │al treilea│  │ conformitate EC │ │ EC pentru un sistem de │ │tip data │ │tip data │  │ pentru produs, │ │ control al producţiei în │ │de produ- │ │de produ- │  │ eliberat de un │ │ în fabrica, eliberat de un│ │cator pe │ │cator pe │  │ organism de certi-│ │ organism de certificare │ │baza ra- │ │proprie │  │ ficare notificat │ │ notificat │ │portului │ │răspundere│  └──────────┬────────┘ └───────────┬───────────────┘ │de incer- │ └──┬───────┘             │ │ │cari ini- │ │             │ │ │tiale de │ │             │ │ │tip elibe-│ │             │ │ │rat de un │ │             │ │ ┌──────────────┤laborator │ │             │ │ │ │notificat │ │             │ v v └──────────┘ │             │ ┌─────────┐ │             └────────────────>│ CE │<───────────────────────────┘                               └─────────┘---------------