HOTĂRÂRE nr. 802 din 14 iulie 2005privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Administraţia Fondului Cultural Naţional, denumită în continuare Administraţia, este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Sediul Administraţiei este în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 99A, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Excedentul rezultat din execuţia bugetului Administraţiei se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 3 (1) Veniturile proprii ale Administraţiei, necesare realizării activităţilor sale, se pot realiza, în condiţiile legii, din: a) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său; b) donaţii, legate au alte liberalităţi, precum şi din sponsorizări ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine; c) fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale; d) alte venituri dobândite în condiţiile legii. (2) Veniturile proprii ale Fondului Cultural Naţional se gestionează în condiţiile art. 17 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005.  +  Articolul 4Obiectivele principale ale Administraţiei sunt: a) gestionarea Fondului Cultural Naţional; b) finanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, organizate în ţară şi/sau în străinătate; c) susţinerea relaţiilor culturale internaţionale ale României.  +  Articolul 5 (1) Administraţia este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul este ordonator terţiar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii.  +  Articolul 6 (1) Directorul conduce întreaga activitate a Administraţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, şi are următoarele atribuţii: a) ia măsurile necesare în vederea organizării selecţiilor de oferte pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, de minimum două ori în cadrul unui exerciţiu financiar; b) face publice, prin mijloacele de informare, lansarea selecţiilor de oferte; c) ia măsurile necesare pentru constituirea comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor; d) acordă, prin atribuire directă, finanţări nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgenţă; e) încheie contractele de finanţare cu beneficiarii finanţărilor nerambursabile şi verifică derularea acestora; f) desemnează persoanele abilitate să efectueze controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional; g) desemnează persoanele abilitate să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005. (2) Directorul îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Directorul Administraţiei numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu. (2) Numărul maxim de posturi al Administraţiei este de 15. (3) Salarizarea personalului Administraţiei se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Directorul Administraţiei este ajutat de un consiliu, format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel: a) un membru - Ministerul Culturii şi Cultelor; b) un membru - Ministerul Finanţelor Publice; c) un membru - Institutul Cultural Român; d) un membru - Consiliul Minorităţilor Naţionale; e) 7 membri - numiţi de ministrul culturii şi cultelor, pe baza propunerilor formulate de operatorii culturali, astfel încât să se asigure o reprezentare proporţională a tuturor domeniilor culturii. (2) Numirea în funcţia de membru al consiliului se face prin ordin al ministrului culturii. (3) Propunerile formulate de operatorii culturali, persoane juridice de drept privat, conform alin. (1) lit. e), vor fi însoţite de documente din care să reiasă reprezentativitatea operatorului cultural şi activitatea depusă în ultimii 3 ani. (4) Propunerile operatorilor culturali vor fi însoţite de curriculum vitae al persoanei propuse în funcţia de membru al consiliului Administraţiei.  +  Articolul 9 (1) Consiliul Administraţiei are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte strategia şi priorităţile de finanţare din Fondul Cultural Naţional; b) stabileşte cuantumul total al finanţării pentru fiecare sesiune, în funcţie de disponibilităţile existente în Fondul Cultural Naţional; c) stabileşte, pentru fiecare sesiune, aria tematică a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ce vor fi finanţate, precum şi termenul limită de depunere a documentaţiei către Administraţie; d) desemnează membrii comisiilor de evaluare şi selecţie. (2) Strategia şi priorităţile de finanţare se stabilesc anual, în funcţie de cuantumul sumelor existente şi al celor care se preconizează a fi colectate în bugetul Fondului Cultural Naţional, precum şi în concordanţă cu strategia şi priorităţile Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Administraţiei se consultă periodic cu operatorii culturali. (4) Membrii Consiliului Administraţiei vor fi numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (5) Directorul Administraţiei participă la lucrările consiliului, fără drept de vot.  +  Articolul 10 (1) Nu poate fi membru al Consiliului Administraţiei persoana care: a) face parte din organele de conducere ale unui operator cultural care a solicitat sau a beneficiat de finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional; b) are calitatea de asociat, acţionar sau fondator, el sau rudele ori afinii până la gradul al II-lea inclusiv, la unul dintre operatorii culturali care a solicitat sau a beneficiat de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional; c) are un interes patrimonial sau nepatrimonial, personal ori printr-o rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv, în legătură cu operatorii culturali care au solicitat sau au beneficiat de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional; d) exercită un mandat similar în cadrul altor comisii. (2) Numirea în Consiliul Administraţiei se face numai după ce membrii propuşi dau o declaraţie de interese, sub sancţiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaraţii, prin care certifică faptul că nu se află în nici una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Formularul declaraţiei de interese este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11 (1) Sunt fapte care determină incompatibilitatea cu calitatea de membru al Consiliului Administraţiei următoarele: a) începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu exercitarea profesiei sau în timpul exercitării acesteia; b) începerea urmăririi penale pentru fapte precum acceptarea, solicitarea sau nerespingerea unor avantaje materiale sau de altă natură din partea solicitanţilor de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional; c) dezvăluirea, fără drept, a unor informaţii în legătură cu activitatea Consiliului Administraţiei; d) solicitarea acordării de finanţări nerambursabile, în calitate de operator cultural sau partener al acestuia, ori beneficierea de finanţări nerambursabile. (2) Existenţa stării de incompatibilitate se constată de către ministrul culturii şi cultelor şi are ca efect revocarea persoanei respective.  +  Articolul 12 (1) Încetarea calităţii de membru al Consiliului Administraţiei se face prin ordin al ministrului culturii şi cultelor şi are loc în următoarele situaţii: a) revocarea mandatului de către instituţia sau operatorul cultural care a făcut propunerea respectivă; b) revocarea mandatului ca urmare a două absenţe nemotivate consecutive de la şedinţele Consiliului Administraţiei; c) săvârşirea de fapte care determină incompatibilitatea cu calitatea de membru al Consiliului Administraţiei, prevăzute la art. 11 alin. (1); d) demisie; e) alte situaţii prevăzute de lege. (2) În situaţia în care un loc din consiliu devine vacant, instituţia sau operatorul care a făcut numirea va desemna un nou membru pentru o perioadă egală cu perioada rămasă din mandatul devenit vacant.  +  Articolul 13 (1) Consiliul Administraţiei se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare. (2) Şedinţele sunt conduse de un preşedinte ales dintre membrii Consiliului Administraţiei prin vot deschis. (3) Convocarea Consiliului Administraţiei se face prin dispoziţie a preşedintelui. (4) Consiliul Administraţiei hotărăşte prin votul majorităţii simple din totalul membrilor săi. (5) Secretariatul Consiliului Administraţiei este asigurat de personalul pus la dispoziţie de Administraţie.  +  Articolul 14 (1) Fiecare membru are dreptul la un singur vot. (2) Dreptul la vot nu poate fi delegat. (3) Orice convenţie privind exercitarea dreptului la vot altfel decât în mod direct este nulă.  +  Articolul 15Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Administraţiei se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Monica Octavia MuscăMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 802.  +  Anexa                              DECLARAŢIE DE INTERESE    Subsemnatul ........................................, în calitate de membru  al Consiliului Administraţiei Fondului Cultural Naţional, declar pe propria  răspundere că:    - nu fac parte din organele de conducere ale unui operator cultural care a      solicitat sau a beneficiat de finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural      Naţional;    - nu am calitatea de acţionar, nici eu, nici rudele sau afinii până la      gradul al II-lea inclusiv, la nici un operator cultural care a solicitat      sau a beneficiat de finanţare nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional;    - nici eu, nici rudele ori afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu      avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu      operatorii culturali care au solicitat ori au beneficiat de finanţări      nerambursabile din Fondul Cultural Naţional;    - nu exercit un mandat similar în cadrul altor comisii.    Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării  mandatului, că mă aflu în una dintre situaţiile arătate, voi declara imediat  acest lucru şi mă voi retrage.    Sub sancţiunea aplicabilă infracţiunii de fals în declaraţii, declar că am  verificat datele din prezenta declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile  furnizate, o declar completă şi corectă.                                   Semnătura,                                 ..............                                     Data,                                 ..............----