HOTĂRÂRE nr. 803 din 14 iulie 2005privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 2 august 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Legea nr. 504/2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti, denumit în continuare Teatrul, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică de spectacole, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Teatrul este instituţie de repertoriu, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor legale. (3) Sediul Teatrului este în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, sectorul 1. (4) Teatrul are în administrare imobilul de la adresa prevăzută la alin. (3), cu terenul aferent în suprafaţă totală de 38.664 mp , din care 12.136 mp construcţii, aflat în proprietatea publică a statului, cu excepţia spaţiilor date în administrare, conform legii, altor instituţii.  +  Articolul 2 (1) Teatrul are ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone şi universale, pe plan naţional şi internaţional. (2) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1) Teatrul desfăşoară următoarele activităţi principale: a) organizează şi susţine spectacole de teatru proprii sau în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii; b) promovează piesele şi textele de teatru reprezentative pentru dramaturgia românească şi universală, clasică şi contemporană; c) pune în valoare talentul artiştilor din domeniul artelor interpretative, al regiei şi scenografiei; d) sprijină debutul şi afirmarea tinerilor artişti şi se implică în educarea prin teatru a tinerilor; e) realizează sau dezvoltă proiecte culturale naţionale şi internaţionale în domenii conexe artei teatrale în parteneriat cu artişti, organizaţii neguvernamentale, instituţii de spectacole, alte instituţii de cultură şi structuri de profil din ţară şi din străinătate; f) realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport, pe care le poate comercializa.  +  Articolul 3 (1) În subordinea Teatrului se înfiinţează Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală "Andrei Şerban" ca unitate fără personalitate juridică, a cărui organizare şi funcţionare se propun de către Teatru şi se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Teatrul se autorizează să desfăşoare un program multianual de cercetare şi creaţie teatrală. (3) Programul prevăzut la alin. (2) se derulează prin intermediul Centrului de Cercetare şi Creaţie Teatrală "Andrei Şerban". (4) Finanţarea programului prevăzut la alin. (2) se asigură cu prioritate din fondurile alocate Teatrului de către Ministerul Culturii şi Cultelor, în condiţiile legii. (5) Producţiile artistice din cadrul programului prevăzut la alin. (2) se realizează sub egida Teatrului şi pot face parte din repertoriul acestuia. (6) Teatrul poate încheia contracte de colaborare cu universităţile de profil pentru realizarea programului prevăzut la alin. (2), precum şi pentru derularea de programe de studiu şi cercetare în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Teatrul are deplină autonomie în stabilirea şi în realizarea repertoriului, a proiectelor, precum şi a programelor cultural-artistice proprii. (2) Activitatea Teatrului este programată pe stagiuni. Durata şi data începerii stagiunii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Teatrului.  +  Articolul 5Funcţionarea Teatrului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, în funcţii de specialitate artistică sau tehnică, în funcţii auxiliare şi de întreţinere, precum şi prin activitatea unor persoane care participă la realizarea actului artistic, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor convenţii reglementate de Codul civil.  +  Articolul 6 (1) Teatrul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul general al Teatrului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (3) Directorul general al Teatrului este ordonator terţiar de credite. (4) Directorul general al Teatrului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general al Teatrului emite decizii.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi al Teatrului este de 500 şi se asigură în limita numărului total de posturi finanţate Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Statul de funcţii al Teatrului cuprinde următoarele funcţii de conducere, subordonate direct directorului general: a) director general adjunct - 1 post; b) director adjunct - 3 posturi; c) contabil-şef - 1 post; d) inginer-şef - 1 post; e) alte funcţii, conform structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare aprobate potrivit art. 10 alin. (1). (3) Salarizarea personalului contractual al Teatrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Prin decizie a directorului general, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează Consiliul artistic şi Consiliul administrativ ale Teatrului. (2) Consiliul artistic are rol consultativ şi este format din personalităţi culturale din Teatru şi din afara acestuia. (3) Consiliul administrativ are rol consultativ şi este format din: a) preşedinte - directorul general al Teatrului; b) membri:(i) un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor;(îi) directorul adjunct cu atribuţii artistice;(iii) directorul adjunct cu atribuţii economice;(iv) directorul adjunct cu atribuţii administrative;(v) un consilier juridic;(vi) delegatul sindicatului reprezentativ sau al salariaţilor, după caz, propus de aceştia.  +  Articolul 9 (1) Veniturile proprii necesare realizării activităţii Teatrului se pot realiza din: a) realizarea sau participarea la realizarea în colaborare cu alte instituţii a spectacolelor artistice, festivalurilor şi a altor manifestări specifice în domeniul culturii; b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole sau a programelor de spectacole; c) editarea şi vânzarea de cărţi, studii şi alte publicaţii de specialitate; d) realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv de parteneriat public-privat; e) oferirea de asistenţă specifică instituţiilor interesate şi prestarea de servicii culturale; f) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice; g) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său; h) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române ori străine; i) alte activităţi specifice, realizate de Teatru, în conformitate cu atribuţiile sale legale. (2) Teatrul poate beneficia de bunuri materiale şi de fonduri băneşti primite sub formă de prestări de servicii, donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care afectează autonomia Teatrului sau care sunt contrare obiectului său de activitate.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Structura organizatorică a Teatrului poate cuprinde secţii, servicii, birouri şi alte compartimente funcţionale.  +  Articolul 11Pentru ocuparea posturilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a)-d), Teatrul organizează concursuri în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Monica Octavia MuscăMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 803.----