LEGE Nr. 134 din 29 decembrie 1995privind Legea petrolului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 29 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Resursele de petrol situate în subsolul tarii şi al platoului continental românesc al Marii Negre, delimitat conform principiilor dreptului internaţional şi reglementărilor din convenţiile internaţionale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.Petrolul reprezintă substantele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestra şi care, în condiţii de suprafaţa, se prezintă în stare gazoasa, sub forma de gaze naturale, sau lichidă, sub forma de ţiţei şi condensat.Gazele naturale cuprind gazele libere din zăcăminte de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) zacamint înseamnă o acumulare naturala de hidrocarburi, unitară sau separată, valorificabila din punct de vedere tehnic sau economic; b) explorare desemnează ansamblul de studii şi operaţiuni care se realizează pentru cunoaşterea condiţiilor geologice de acumulare a petrolului şi cuprinde faza de prospecţiune, identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă şi calitativă a acestora, precum şi determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare; c) dezvoltare desemnează ansamblul lucrărilor care constau în realizarea sondelor de exploatare, construirea şi montarea instalaţiilor specifice, a echipamentelor şi a altor unităţi necesare extractiei, transportului, tratarii şi stocării petrolului; d) exploatare desemnează ansamblul de lucrări executate la şi de la suprafaţa pentru extragerea petrolului, captarea, tratarea şi transportul acestuia până la locul de livrare pe teritoriul României; termenul include şi transportul pe conducte magistrale; e) perimetru de explorare şi/sau exploatare reprezintă aria corespunzătoare proiectiei la suprafaţa a conturului părţii în scoarta terestra în interiorul căruia, pe un interval de adîncime determinat, se realizează lucrări de explorare, respectiv de exploatare, precum şi suprafeţele necesare desfăşurării activităţilor de exploatare a petrolului, situate în afară acestei arii; f) operaţiuni petroliere semnifica ansamblul de activităţi privind explorarea, dezvoltarea şi exploatarea unui zacamint petrolier; g) Cartea petroliera este instrumentul de evidenta care cuprinde totalitatea actelor juridice de orice natura privitoare la un perimetru petrolier sau în legătură cu acesta, precum şi toate datele privitoare la proprietatea terenurilor, la situaţia topografica a perimetrului şi a tuturor lucrărilor şi facilităţilor petroliere existente în cadrul acestuia, la situaţia rezervelor şi a producţiei pe substanţe; h) Autoritatea competenţa este Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, agenţie care reprezintă în domeniul resurselor de petrol interesele statului; i) acord petrolier reprezintă orice act juridic încheiat, potrivit prevederilor prezentei legi, între Autoritatea competenţa şi o persoană juridică română sau străină, în vederea realizării de operaţiuni petroliere; j) titular semnifica orice persoană juridică română sau străină autorizata să efectueze operaţiuni petroliere în virtutea unui acord petrolier; k) concesiunea petroliera este dreptul acordat de către stat prin Autoritatea competenţa unei persoane juridice de a efectua operaţiuni petroliere în baza unui acord petrolier; l) concesionar - titularul căruia i se acordă concesiunea petroliera; m) redeventa reprezintă o cota procentuală din producţia bruta realizată de titular şi datorată de el statului, pentru compensarea scaderii rezervelor de petrol; n) producţia bruta de petrol reprezintă cantităţile de ţiţei condensat şi de gaze naturale extrase din zacamint după trecerea prin instalaţiile de separare şi de tratare.  +  Articolul 3Operaţiunile petroliere se realizează de persoane juridice, române sau străine, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Operaţiunile petroliere se realizează numai în cadrul unor perimetre stabilite în acest scop de către Autoritatea competenţa.  +  Articolul 5Toate datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, obţinute ca urmare a efectuării de operaţiuni asupra resurselor petroliere româneşti, determinate conform art. 1 alin. 1, aparţin statului român.  +  Articolul 6Lucrările de dezvoltare şi explorare a zăcămintelor de petrol se pot executa numai pentru rezerve confirmate de Autoritatea competenţa, în conformitate cu normele elaborate de aceasta, ţinând cont şi de practicile internaţionale.  +  Articolul 7Accesul la terenurile necesare efectuării operaţiunilor petroliere se face în condiţiile legii.Operaţiunile petroliere de efectuat în limitele perimetrului de exploatare constituie lucrări de utilitate publică, iar terenurile necesare pentru aceste operaţiuni, precum şi construcţiile situate pe astfel de terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publică, în condiţiile legii.Asupra terenurilor necesare operaţiunilor petroliere de realizat în afară perimetrului de exploatare, altele decît cele declarate de utilitate publică, prevăzute la alineatul precedent, precum şi asupra terenurilor necesare lucrărilor de exploatare şi oricăror alte operaţiuni pe care acestea le implica, inclusiv cele privind asigurarea exploatării şi protecţiei sistemului naţional de transport al petrolului, se instituie, în favoarea titularului operaţiunilor, un drept de servitute legală.Exercitarea dreptului de servitute legală stabilită la alin. 3 se face contra plăţii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta.Durata servituţii legale stabilită la alin. 3 este cea a operaţiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ce priveşte suprafeţele şi proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri posibile aduse dreptului de proprietate.Accesul la terenurile afectate de servitutea legală prevăzută la alin. 3 se stabileşte prin negocieri între titularul operaţiunii petroliere şi proprietarii de terenuri cu respectarea principiului egalităţii de tratament şi a echităţii.Orice neintelegeri între titularii operaţiunilor petroliere şi proprietarii terenurilor se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.Dacă statul vinde bunurile expropriate în condiţiile alin. 2, foştii proprietari sau, după caz, succesorii lor au drept de preemptiune, în care scop vor fi înştiinţaţi despre condiţiile vinzarii, pe cale administrativă sau prin publicitate.  +  Articolul 8Sistemul naţional de transport al petrolului face parte din domeniul public de interes naţional şi este de importanţa strategica.În sistemul naţional de transport al petrolului se cuprind conductele magistrale care asigura colectarea petrolului extras din perimetrele de exploatare sau a celui provenit din import şi dirijarea lui de la punctele de predare de către producători la unităţile de prelucrare, spre centrele de distribuţie şi consum sau la export, precum şi toate instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora.Exploatarea sistemului naţional de transport al petrolului se face de unităţi specializate, care vor presta servicii beneficiarilor în schimbul unor tarife stabilite de Autoritatea competenţa, în condiţii egale pentru toţi producătorii.Pentru a asigura întreţinerea sistemului naţional de transport a petrolului şi pentru a elimina apariţia posibilelor pericole în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protecţie şi siguranţa, în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice specifice aprobate de Autoritatea competenţa.Unităţile care se ocupa cu transportul prin conducte au dreptul sa realizeze lucrări de intervenţii la conducte numai cu anunţarea proprietarului terenului. Despăgubirile pentru intervenţiile executate în caz de avarii se stabilesc ulterior, prin negocieri cu proprietarul terenului.  +  Capitolul 2 Regimul de punere în valoare a resurselor de petrol  +  Articolul 9Resursele de petrol se pun în valoare prin operaţiuni petroliere, în care scop acestea se dau în administrarea regiilor autonome sau se concesioneaza de către Autoritatea competenţa, potrivit legii.Durata concesiunii nu poate fi mai mare de 30 de ani.  +  Articolul 10În faza de prospecţiune, lucrările de explorare pot fi executate şi numai pe bază de permise, acordate de Autoritatea competenţa.  +  Articolul 11Autoritatea competenţa stabileşte anual lista perimetrelor care se dau în administrare sau în concesiune şi o publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 12Iniţiativa concesionarii poate aparţine şi persoanelor juridice române sau străine care probează interesul de a li se acordă dreptul efectuării de operaţiuni petroliere în acest regim.Iniţiativa dării în administrare sau în concesiune aparţine Autorităţii competente.Iniţiativa solicitării dării în administrare aparţine regiilor autonome abilitate pentru operaţiuni petroliere.  +  Articolul 13Darea în concesiune sau în administrare se realizează prin acord petrolier, încheiat de Autoritatea competenţa cu persoane juridice române sau străine.În vederea concesionarii, persoanele juridice române şi/sau străine vor fi selecţionate prin apel public de oferta.În ofertele prezentate, ofertanţii vor face dovada capacităţii financiare şi a competentei tehnice necesare îndeplinirii prestaţiilor, asa cum sunt ele propuse prin apelul public de oferta.Acordul petrolier se încheie în forma scrisă şi intră în vigoare după aprobarea lui de către Guvern.Prevederile acordului petrolier rămân valabile pe toată durata acestuia, în condiţiile existente la data încheierii.  +  Articolul 14Începerea operaţiunilor petroliere în perimetrul dat în administrare sau concesiune se autorizeaza în scris de Autoritatea competenţa.  +  Articolul 15Persoanele juridice străine care au obţinut dreptul de a efectua operaţiuni petroliere sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acordului petrolier, sa înfiinţeze şi sa menţină, pe toată durata concesiunii şi în condiţiile acordului petrolier, o sucursala sau o filiala în România.În cazul în care doi sau mai mulţi parteneri străini dobândesc drepturi petroliere cu privire la acelaşi perimetru, obligaţia infiintarii şi menţinerii unei sucursale sau filiale în România revine numai companiei desemnate sa reprezinte interesele lor.  +  Articolul 16Titularul unui acord petrolier poate transfera altei persoane juridice drepturile dobîndite şi obligaţiile asumate numai cu aprobarea scrisă a Autorităţii competente.Orice transfer făcut fără aprobare este lovit de nulitate.  +  Articolul 17În limitele unui perimetru de explorare sau de exploatare petroliera se pot acorda, în condiţiile legii, unor persoane juridice, altele decît titularul acordului petrolier, dreptul de explorare şi/sau exploatare pentru substanţe minerale utile, altele decît cele prevăzute la art. 1, cu condiţia ca aceste activităţi sa nu influenteze în mod negativ operaţiunile petroliere.  +  Articolul 18Dreptul obţinut prin dare în administrare sau în concesionare este un drept distinct de cel de proprietate asupra terenurilor şi nu poate fi nicicum afectat de către titular în beneficiul vreunui terţ.  +  Articolul 19Administrarea sau concesionarea încetează: a) prin expirarea duratei pentru care a fost acordată; b) prin renunţarea de către titularul acordului petrolier, în condiţiile stabilite la art. 21; c) prin retragerea administrării sau concesiunii de către Autoritatea competenţa, conform prevederilor art. 22, 23 şi 24; d) în caz de survenire a unor evenimente care constituie cauze de forta majoră, definite în acordul petrolier, şi care fac definitiv imposibila iniţierea sau, după caz, continuarea operaţiunilor petroliere.  +  Articolul 20Administrarea sau concesionarea încetează la data expirării acordului petrolier, dacă acesta nu a fost prelungit de părţi înainte de expirare şi cu obţinerea aprobării Guvernului, conform art. 13 alin. 4.  +  Articolul 21Titularul acordului petrolier poate renunţa la el, dacă la data notificării renunţării către Autoritatea competenţa îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) pune la dispoziţia Autorităţii competente toată documentaţia privind activitatea desfăşurată până la data notificării renunţării, precum şi rezultatele acesteia; b) pune la dispoziţia Autorităţii competente suma reprezentind contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul minimal de explorare stabilit prin acordul petrolier şi al celor de dezvoltare şi exploatare, scadenta la data notificării renunţării şi neexecutata din motive imputabile titularului acordului petrolier.Autoritatea competenţa verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. 1 în termen de 60 de zile de la data notificării renunţării.La împlinirea termenului de 60 de zile prevăzut la alin. 2 acordul petrolier este reziliat dacă Autoritatea competenţa nu a comunicat refuzul sau, aceasta fiind obligată sa emita decizia de încetare a administrării sau concesiunii, cu efect de la data implinirii termenului.În caz de refuz al Autorităţii competente, titularul poate cere instanţei judecătoreşti sau arbitrale, după caz, constatarea îndeplinirii condiţiilor rezilierii unilaterale a acordului petrolier.În cazul în care instanţa judecătorească sau arbitrală constata îndeplinirea condiţiilor rezilierii unilaterale a acordului petrolier, Autoritatea competenţa emite decizia de încetare a administrării sau concesionarii, cu efect de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii.  +  Articolul 22Autoritatea competenţa poate retrage administrarea sau concesionarea când titularul acordului petrolier, în pofida sanctionarii contravenţionale şi/sau a notificării ce i-a fost facuta, nici după 30 de zile de la primirea acesteia: a) nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate cu privire la termenul de începere a operaţiunilor petroliere; b) nu realizează volumul minim de lucrări sau de cheltuieli prevăzute în acordul petrolier pentru o perioadă data şi expirată; c) continua sistarea lucrărilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile fără acordul Autorităţii competente; d) utilizează metode sau tehnologii de exploatare, altele decît cele aprobate de Autoritatea competenţa; e) executa operaţiuni petroliere fără autorizaţie.  +  Articolul 23Autoritatea competenţa retrage administrarea sau concesionarea când constata ca titularul acordului petrolier: a) nu respecta decizia unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale cu privire la operaţiunile petroliere; b) este supus procedurii de lichidare judiciară prin insolvabilitate; c) furnizează, cu buna ştiinţa, Autorităţii competente date şi informaţii false cu privire la operaţiunile sale petroliere sau încalcă clauzele de confidenţialitate prevăzute în acordul petrolier; d) nu respecta o clauza prevăzută prin acordul petrolier, cu sancţiunea retragerii administrării sau concesiunii; e) periclitează, prin modul de executare a operaţiunilor petroliere, posibilitatea exploatării viitoare a zacamintului sau încalcă normele privind protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor ori normele privind protecţia mediului înconjurător.  +  Articolul 24Retragerea administrării sau concesiunii petroliere prin oricare dintre motivele prevăzute la art. 22 şi art. 23 produce efect asupra titularului acordului petrolier după împlinirea a 30 de zile de la data notificării făcute acestuia de către Autoritatea competenţa.În limita termenului stabilit la alin. 1 titularul acordului petrolier poate cere instanţei judecătoreşti sau arbitrale, după caz, anularea măsurii de retragere a administrării sau concesiunii petroliere.La cererea titularului acordului petrolier şi cu audierea Autorităţii competente, instanţa poate dispune suspendarea măsurii revocării până la rămînerea definitivă a hotărârii.  +  Articolul 25În cazul în care survine un eveniment prevăzut la art. 19 lit. d), titularul acordului petrolier notifica Autorităţii competente situaţia, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, cu prezentarea documentelor certificind forta majoră, eliberate de instanţa legal abilitata în acest scop. Încetarea administrării sau concesiunii petroliere produce efect după 30 de zile de la data notificării forţei majore.Dacă în limita termenului de 30 de zile prevăzut la alin. 1, Autoritatea competenţa notifica titularului acordului petrolier refuzul sau de a accepta evenimentul invocat de titular ca fiind o circumstanţă constitutivă de forta majoră, provocind imposibilitatea definitivă a iniţierii sau continuării executării operaţiunilor petroliere, neimputabila acestuia, titularul acordului petrolier poate cere instanţei judecătoreşti sau arbitrale, după caz, pronunţarea rezilierii unilaterale a acordului petrolier pentru caz de forta majoră, fără obligarea la plata de daune-interese.În caz de pronunţare a rezilierii acordului petrolier, după rămînerea definitivă a hotărârii judecătoreşti sau arbitrale, după caz, Autoritatea competenţa va emite decizia de încetare a administrării sau concesionarii petroliere, cu efect de la data prevăzută la alin. 1.  +  Articolul 26Decizia de încetare a administrării sau concesiunii petroliere se publică în Monitorul Oficial al României, cu menţiunea datei la care produce efect şi se înscrie în Cartea petroliera de către Autoritatea competenţa.La încetarea administrării sau concesiunii petroliere pentru oricare dintre cauzele prevăzute la art. 19, exploatarea - cu toate dependintele şi anexele sale - trece în proprietatea statului fără vreo indemnizaţie şi libera de orice drepturi sau sarcini, indiferent de natura acestora.În cazul în care administrarea sau concesionarea petroliera încetează din cauza de forta majoră, conform art. 19 lit. d), titularul are dreptul la despăgubiri în condiţiile stabilite prin acordul petrolier.În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrării sau concesiunii petroliere, Autoritatea competenţa va stabili măsurile ce urmează a fi luate cu privire la perimetrul petrolier şi la dotările aferente acestuia.Titularul acordului petrolier rămâne ţinut, potrivit regulilor răspunderii civile extracontractuale, la repararea prejudiciilor cauzate terţilor din culpa sa prin operaţiunile petroliere efectuate până la data renunţării, chiar dacă asemenea prejudicii sunt constatate după încetarea administrării sau concesiunii petroliere.  +  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile titularului  +  Articolul 27Titularul acordului petrolier are următoarele drepturi: a) de acces, în condiţiile legii, la terenurile sau la suprafeţele necesare desfăşurării operaţiunilor petroliere, în limitele perimetrului prevăzut în acordul petrolier; b) să execute, în limitele perimetrului acordat, toate operaţiunile petroliere prevăzute în acordul petrolier; c) sa folosească, în condiţiile legii, surse de apa de suprafaţa sau subterane necesare desfăşurării operaţiunilor petroliere; d) sa dispună asupra cantităţilor de petrol ce îi revin, conform clauzelor acordului petrolier, care nu au fost achiziţionate de statul român, inclusiv să le exporte; e) de prioritate, în condiţiile legii, pentru extinderea perimetrului, în cazul în care se dovedeşte continuitatea dezvoltării zacamintului în afară limitelor perimetrului acordat iniţial; f) de acces, cu plata taxelor şi a tarifelor, după caz, în condiţiile legii, la conductele petroliere, porturile, docurile şi la alte instalaţii ale statului, în cazul în care folosirea acestora îi este necesară pentru realizarea operaţiunilor petroliere; g) sa monteze conducte şi instalaţii proprii pentru transportul produselor sale petroliere la staţii de separare şi tratare, la rampe de încărcare şi la sistemul naţional de transport al produselor petroliere, cu respectarea reglementărilor în vigoare; h) sa construiască drumuri, poduri şi cai ferate necesare efectuării operaţiunilor petroliere şi transportului produselor rezultate din exploatare, în condiţiile legii; i) de prioritate pentru concesionarea exploatării unor substanţe minerale utile, altele decît petrolul, descoperite prin operaţiunile sale petroliere, în cazul în care acestea pot face obiectul exploatării şi al valorificării; j) să se asocieze, cu acordul Autorităţii competente, cu persoane juridice române sau străine în vederea executării operaţiunilor petroliere prevăzute în acorduri; k) să obţină de la Autoritatea competenţa, în condiţiile legii, datele necesare operaţiunilor petroliere de realizat, să deţină şi sa utilizeze aceste date, precum şi pe cele obţinute din operaţiunile proprii, pe durata valabilităţii acordului petrolier.  +  Articolul 28Titularul acordului petrolier are următoarele obligaţii: a) să respecte normele, regulamentele şi instrucţiunile emise în aplicarea prezentei legi şi prevederile acordului petrolier; b) sa elaboreze, pe baza acordului petrolier, documentaţii tehnice şi economice pentru realizarea operaţiunilor petroliere şi să le supună aprobării Autorităţii competente; c) să obţină, sa întocmească, sa ţină la zi şi sa transmită la termenele fixate toate datele, informaţiile şi documentaţiile stabilite de Autoritatea competenţa referitoare la operaţiunile petroliere executate şi la rezultatele obţinute; d) sa păstreze confidenţialitatea asupra datelor obţinute de la Autoritatea competenţa şi din activitatea proprie şi sa nu le difuzeze fără acordul acesteia; e) să se asocieze, la solicitarea Autorităţii competente, cu titularii unor perimetre adiacente, în cazul în care se constata, prin lucrările executate, continuitatea hidrodinamica a zacamintului în acele perimetre, pentru a se asigura o valorificare eficienta a rezervelor; f) sa utilizeze cu prioritate, în executarea operaţiunilor petroliere, forta de muncă autohtona cu calificarea corespunzătoare, precum şi echipamente şi materiale produse în România, în condiţii de competitivitate; g) pentru partea din producţia de petrol ce-i revine, sa acorde statului român dreptul de preemptiune la achiziţionarea acesteia, în condiţiile prevăzute în acordul petrolier; h) în termen de 60 de zile de la încetarea administrării sau concesionarii prin oricare dintre modurile prevăzute la art. 19, sa procedeze la predarea către Autoritatea competenţa a perimetrului acordat, în condiţiile prevăzute de art. 26 alin. 5; i) sa îndeplinească, în termenele stabilite, măsurile dispuse în scris de Autoritatea competenţa în exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit legii.  +  Capitolul 4 Taxe, tarife şi redevenţe petroliere  +  Articolul 29Titularii dreptului de administrare sau de concesiune sunt supuşi la plata către bugetul de stat a unei taxe pe activitatea de exploatare a resurselor minerale şi a unei redevenţe petroliere stabilite legal conform acordului petrolier.Taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale se stabileşte la o cota de 3% din valoarea producţiei brute realizate, se calculează şi este datorată anual cu scadenţa până la 31 ianuarie a anului următor.Prin bugetul de stat, fondurile realizate din încasarea taxei vor fi reinvestite în domeniul petrolier.  +  Articolul 30Redeventa petroliera se stabileşte sub forma de cota procentuală din producţia bruta realizată. Cota va fi convenită între Autoritatea competenţa şi titularul acordului petrolier, pentru fiecare zacamint în parte, la încheierea acordului petrolier.Redeventa petroliera este datorată din ziua începerii realizării producţiei şi platibila în natura, trimestrial, cu scadenţa până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor.  +  Articolul 31Gazele naturale reinjectate în zacamint sunt exceptate de la plata oricărei taxe şi redevenţe. Gazele extrase prin sonde concomitent cu ţiţeiul, neutilizate şi nici valorificate de către concesionar, se predau statului fără plata şi sunt scutite de taxa şi de redeventa.Cheltuielile de preluare şi riscurile de utilizare aparţin statului.  +  Articolul 32Verificarea exactitatii datelor pe baza cărora se calculează taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale şi redeventa petroliera se face de Autoritatea competenţa, precum şi de organele de stat cu atribuţii în domeniul controlului financiar.Pentru neplata în termen a taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale se percep majorări de întârziere conform legii fiscale, iar pentru neplata la termen a redeventei petroliere vor fi stipulate în acordul petrolier daune-interese, moratorii şi compensatorii.  +  Articolul 33Pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale - avize, permise de prospecţiuni, documente de confirmare a rezervelor, autorizaţii şi altele -, precum şi pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele petroliere, Autoritatea competenţa percepe tarife, stabilite cu avizul Ministerului Finanţelor.Veniturile realizate conform alin. 1 de către Autoritatea competenţa vor putea fi utilizate pentru alcătuirea pachetelor de date şi lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a condiţiilor de participare la oferta publică, dotări, ţinerea licitaţiilor şi elaborarea de studii. Veniturile rămase, neutilizate la sfârşitul anului bugetar se preiau ca venituri în anul următor, la dispoziţia Autorităţii competente.  +  Articolul 34Plata taxelor şi redevenţelor prevăzute în prezenta lege nu scuteşte pe titularul acordului de obligaţiile fiscale, în măsura în care acestea îi sunt aplicabile, ţinând seama şi de prevederile art. 13 alin. 5.Titularii acordurilor petroliere beneficiază de următoarele facilităţi: a) scutirea de plată impozitului pe profit pentru o perioadă de un an de la ziua înregistrării producţiei de petrol; b) plata impozitului pe profit la nivelul cotelor de impozit prevăzut de legea în vigoare la data încheierii acordului petrolier; c) scutirea de taxe vamale a importurilor efectuate de titularii acordului sau de subcontractantii acestora de bunuri necesare pentru executarea operaţiunilor petroliere; d) scutirea de taxe vamale a importului de bunuri de uz gospodăresc şi personal necesare personalului străin al titularului de acord, al companiilor afiliate şi al subcontractanţilor străini ai acestora; bunurile care sunt scutite de taxe vamale de import se nominalizeaza în anexe la acordul petrolier; e) scutirea de taxe vamale a exportului cotelor de petrol cuvenite titularului acordului, precum şi a exportului bunurilor importate de acesta şi de personalul sau străin, în condiţiile prevăzute la lit. d).Titularii acordurilor petroliere, persoane juridice străine, mai beneficiază de următoarele facilităţi: a) să efectueze operaţiuni de încasări în valută, obţinută din exportul petrolului din producţia ce-i revine, şi sa retina aceasta valuta în străinătate după achitarea obligaţiilor faţă de statul român; b) în cazul în care vânzările petrolului ce-i revine titularului se fac în România, acesta are dreptul sa transforme în valută convertibilă sumele obţinute în lei, în condiţiile legislaţiei române, şi sa dispună liber asupra disponibilităţilor în valută care pot fi transferate în străinătate după achitarea obligaţiilor faţă de statul român.Facilităţile care se acordă titularului de acorduri, potrivit prezentei legi, se stabilesc pentru fiecare contact în parte şi rămân nemodificate pe întreaga durata a acordului petrolier.  +  Capitolul 5 Autoritatea competenţa  +  Articolul 35Autoritatea competenţa însărcinată cu aplicarea dispoziţiilor prezentei legi este Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, organizată în subordinea Guvernului.  +  Articolul 36În domeniul resurselor de petrol, Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are următoarele competente: a) gestionează resursele de petrol ale statului; b) negociaza clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, încheie astfel de acorduri, reglementează operaţiunile petroliere desfăşurate în temeiul acestora, precum şi al normelor regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice emise în aplicarea legii; c) confirma rezervele de petrol şi organizează fondul de date geologice şi de exploatare, stocare, sistematizare şi valorificare a acestuia; constituie fondul naţional de rezerve de petrol; datele oficiale cu privire la rezervele de petrol sunt cele înscrise în fondul naţional; d) efectuează studii, pe baza cărora fundamentează şi stabileşte, împreună cu Ministerul Finanţelor, preţul petrolului extras în România, precum şi tarifele prevăzute la art. 8 alin. 3 şi al art. 33 alin. 1, în condiţiile legii; e) urmăreşte şi verifica producţia petroliera pentru calcularea taxelor şi a redevenţelor; f) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia suprafeţei şi a subsolului în cursul operaţiunilor petroliere; g) controlează respectarea de către titular a prevederilor din acordul petrolier, precum şi a celor din normele, regulamentele şi instrucţiunile din domeniu şi dispune măsuri pentru respectarea acestora; h) ordonă sistarea lucrărilor geologice sau de exploatare executate în afară perimetrului instituit, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatarea nerationala şi la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs; i) emite regulamente şi instrucţiuni tehnice cu caracter obligatoriu pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legii; j) elaborează şi tine Cartea petroliera; actele juridice şi documentele neinregistrate în Cartea petroliera nu sunt opozabile terţilor; k) constata şi notifica nerespectarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 37Înfiinţarea, organizarea şi obiectul de activitate al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 38Nerespectarea de către titularul acordului petrolier a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite prin art. 15 şi prin art. 28 lit. b), c) şi i); b) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 22 lit. a), c), d) şi e), precum şi pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 6 şi al art. 28 lit. a), e) şi f); c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor stabilite la art. 4 şi al art. 28 lit. d) şi g).  +  Articolul 39Săvârşirea pentru a doua oara a vreuneia dintre contravenţiile sancţionate prin prevederile art. 38 şi pentru care legea nu prevede retragerea administrării sau concesiunii, se sancţionează cu amendă, limitele amenzii prevăzute pentru contravenţia respectiva fiind fixată la dublu.Încălcarea în continuare a dispoziţiilor pentru care sunt stabilite sancţiuni prin art. 38 atrage după sine aplicarea prevederilor art. 36 lit. h).  +  Articolul 40Amenzile se fac venit la bugetul de stat. Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25, 26 şi 27.Limitele amenzilor vor putea fi modificate prin hotărâre de Guvern în funcţie de indicele de inflaţie.  +  Articolul 41Constatarea nerespectării obligaţiilor şi a săvârşirii contravenţiilor, precum şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal încheiat de personalul împuternicit al Autorităţii competente.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42Prevederile acordurilor petroliere, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi şi aprobate de Guvern, rămân valabile în condiţiile în care au fost încheiate pe întreaga lor durata.  +  Articolul 43Regiile autonome "Petrom" şi "Romgaz" îşi vor continua activitatea la acele obiective unde, la data publicării prezentei legi, desfăşoară lucrări de explorare, dezvoltare şi exploatare. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, regiile autonome vor finaliza acţiunea de delimitare a perimetrelor de explorare, dezvoltare şi exploatare pentru aceste obiective şi vor solicita Autorităţii competente atribuirea lor în administrare, potrivit legii.Ceilalţi agenţi economici români care desfăşoară activităţi de explorare la unele obiective la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi vor continua activitatea până la finalizarea lor, în condiţiile stabilite de Autoritatea competenţa.  +  Articolul 44Soluţionarea litigiilor în legătură cu interpretarea şi executarea prevederilor acordurilor petroliere este de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile nu au convenit soluţionarea pe cale arbitrală.În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Autoritatea competenţa va elabora normele de aplicare a acesteia, care vor fi supuse aprobării prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 45Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 46Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea petrolului din anul 1942, Legea nr. 66/1992, precum şi alte dispoziţii contrare sau incompatibile.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE-------------------