PLAN DE MĂSURI din 12 iulie 2005pentru implementarea strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie pe perioada 2005 - 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 iulie 2005      Lista de abrevieri:
       
    ANPDCAutoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
    ANPFAgenţia Naţională pentru Protecţia Familiei
    ANPHAutoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap
    DGASPCDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
    DMSSFDirecţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie
    MMSSFMinisterul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    MJMinisterul Justiţiei
    MECMinisterul Educaţiei şi Cercetării
    MSMinisterul Sănătăţii
    ONGOrganizaţie neguvernamentală
    FNASRFederaţia Naţională a Asistenţilor Sociali din România
    MAIMinisterul Administraţiei şi Internelor
           
    Obiectiv operaţionalAcţiuni/etape de implementareResponsabiliTermene
    1. Completarea şi armonizarea cadrului legislativ existent în domeniu1. Elaborarea legislaţiei secundare specifice fiecărei instituţii abilitate de lege să desfăşoare activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie.MMSSF ANPF MAI MS MJ ANPDC ANPHSem. II 2006
    2. Elaborarea şi aprobarea manualelor şi ghidurilor de bune practici.MMSSF ANPFSem. I 2006
    3. Elaborarea şi aprobarea procedurilor de avizare pentru servicii sociale din domeniu.MMSSF ANPFSem. I 2006
    4. Elaborarea şi aprobarea metodologiei şi procedurilor de monitorizare şi evaluare a programelor şi serviciilor sociale în vederea creşterii calităţii serviciilor acordate.MMSSF ANPFSem. I 2006
    5. Elaborarea şi aprobarea metodologiei şi procedurilor de avizare în vederea stabilirii criteriilor de pregătire, etică profesională şi de moralitate pentru ocuparea funcţiei de asistent familial.MMSSF ANPFSem. I 2006
    2. Dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice judeţene şi locale de identificare a problemelor sociale, de dezvoltare şi implementare de politici şi programe sociale, de monitorizare şi evaluare a politicilor şi programelor în domeniul violenţei în familie1. Crearea şi dezvoltarea, la nivelul instituţiilor centrale şi locale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, a unor compartimente specializate în prevenirea şi combaterea violenţei în familie.MMSSF MAI MS ANPDCSem. I 2006
    2. Dotarea noilor compartimente specializate în prevenirea şi combaterea violenţei în familie cu echipament IT.Toate instituţiile responsabileSem. II 2006
    3. Stabilirea planurilor de acţiune judeţene (ierarhia de priorităţi, alegerea modalităţilor de acţiune, sarcini concrete, termene, responsabilităţi, resurse, monitorizarea şi evaluarea activităţii).ANPF - coord. Autorităţile administraţiei locale - DGASPCSem. I 2006
    4. Dezvoltarea de parteneriate cu actorii sociali din comunitate, în vederea implementării planurilor de acţiune judeţene.Autorităţile administraţiei locale - DGASPCPermanent
    5. Valorificarea experienţei şi a rezultatelor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie de la nivel local (mese rotunde, conferinţe la nivel local sau judeţean, colaborări contractuale sau voluntare).ANPF Autorităţile administraţiei localePermanent
    3. Analiza cauzelor violenţei în familie, a formelor de manifestare şi a grupurilor şi/sau domeniilor vulnerabile, în diferite tipuri de comunităţi (etnice, rurale/urbane etc.)1. Elaborarea de studii şi cercetări privind formele de manifestare a violenţei în familie, grupurile şi/sau domeniile vulnerabile, precum şi de propuneri de eradicare a fenomenului.MMSSF ANPF - coord.Permanent
    2. Publicarea şi diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniu.MMSSF ANPF - coord.Permanent
    4. Dezvoltarea unui sistem unitar de servicii sociale specifice domeniului prevenirii şi combaterii violenţei în familie, ţinând cont de complexitatea fenomenului, precum şi de nevoile specifice ale beneficiarilor1. Susţinerea înfiinţării la nivel judeţean şi local a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (centre pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie, centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie şi centre de asistenţă destinate agresorilor) prin: a) crearea cel puţin a unui centru pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie, centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie şi a unui centru de asistenţă destinat agresorilor în fiecare judeţ al ţării; b) finanţarea sau cofinanţarea, la nivel local, a programelor şi serviciilor dezvoltate de organizaţiile neguvernamentale active în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.MMSSF ANPF MAI - consiliile judeţene şi locale2005-2007
    2. Finanţarea programelor de interes naţional pentru susţinerea de proiecte destinate înfiinţării sau menţinerii serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.MMSSF ANPFAnual
    3. Asigurarea şi facilitarea accesului beneficiarilor la serviciile sociale specializate, prin implementarea unor proceduri administrative simplificate, adaptate diferitelor categorii de cetăţeni români şi străini.Toate instituţiile responsabilePermanent
    5. Crearea unui sistem informaţional şi informatic naţional de înregistrare şi raportare a cazurilor de violenţă în familie1. Elaborarea unei fişe unice de înregistrare şi raportare, la nivel naţional, a cazurilor de violenţă în familie, în vederea realizării bazei de date unice pentru gestionarea situaţiilor de violenţă în familie la nivel central şi judeţean.MMSSF ANPF - coord.Sem. I 2006
    2. Elaborarea metodologiei şi procedurilor de înregistrare, raportare şi monitorizare a cazurilor de violenţă în familie.MMSSF ANPF - coord.Sem. I 2006
    3. Definitivarea structurii bazei de date pentru gestionarea situaţiilor de violenţă în familie la nivel central şi judeţean.MMSSF prin DMSSF ANPFSem. I 2006
    4. Actualizarea bazei de date pentru gestionarea situaţiilor de violenţă în familie.ANPF - coord. Toate instituţiile responsabilePermanent
    5. Transmiterea către ANPF de către instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea violenţei în familie a situaţiei detaliate, a planului de măsuri ce le revin, inclusiv estimarea necesarului de resurse financiare pentru îndeplinirea acestuia.MMSSF MAI MS MJ ANPDC ANPHTrimestrial
    6. Determinarea necesarului de resurse financiare şi umane în funcţie de nevoile identificate, precum şi identificarea surselor locale, naţionale şi internaţionale posibil de mobilizat1. Realizarea unui program care să cuprindă proiecţia acţiunilor ce se vor întreprinde în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie şi evaluarea anuală a costurilor implementării acestuia.Toţi responsabiliiTrim. IV al fiecărui an
    2. Includerea costurilor de implementare a strategiei în sursele de finanţare: bugetul de stat, bugetele locale, alte surse legal constituite.MMSSF ANPF Toate instituţiile responsabilePermanent
    3. Atragerea de resurse suplimentare prin: a) identificarea programelor europene şi internaţionale în domeniu care finanţează prin diverse forme activităţi specifice; b) iniţierea trimestrială de întâlniri cu donorii, în vederea prezentării stadiului implementării Strategiei, a exemplelor de bună practică, precum şi a iniţiativelor în domeniu propuse de ANPF.ANPF - coord.Permanent
    7. Dezvoltarea resurselor umane în domeniuA. Formare iniţială 1. Dezvoltare de module de studiu/cursuri privind violenţa în familie în colaborare cu ANPF.ANPF Instituţii de învăţământ superior FNASRSem. I 2006
    2. Semnarea protocoalelor de colaborare şi stabilirea termenilor de colaborare cu organismele academice şi asociaţiile studenţilor.ANPF Instituţii de învăţământ superior FNASRSem. II 2005- Sem. I 2006
    3. Pregătirea profesională a viitorilor profesionişti în domeniu.ANPFPermanent
    4. Introducerea ca disciplină opţională a unui curs pe problematica fenomenului de violenţă în familie în cadrul Facultăţilor de Sociologie şi Asistenţă Socială, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Medicină, Academia de Poliţie, Drept, Teologie Baptistă, Teologie Ortodoxă.Instituţii de învăţământ superior FNASR MEC MJ  
    B. Formare continuă 1. Dezvoltarea de module de training şi de metodologii specifice domeniului.ANPF - coord.Sem. I 2006
    2. Instruirea, autorizarea şi coordonarea activităţii profesionale a asistenţilor familiali.MMSSF ANPF - coord.Permanent
    3. Organizarea de cursuri pentru pregătirea multidisciplinară şi perfecţionarea continuă a personalului specializat în furnizarea de servicii sociale specializate de prevenire şi combatere a violenţei în familie, printr-o abordare sensibilă la diferenţele culturale, de vârstă şi de gen.ANPF - coord.Permanent
    4. Pregătirea şi perfecţionarea medicilor şi cadrelor medicale în programe de formare pentru identificarea timpurie a cazurilor de abuz şi violenţă în familie.MS Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, Altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali în colaborare cu ANPFPermanent
    8. Realizarea unei reţele de suport la nivel comunitar1. Sprijinirea constituirii la nivel judeţean şi local, prin implicarea direcţiilor teritoriale pentru dialog, familie şi solidaritate socială, a grupurilor de lucru consultative în vederea dezvoltării de acţiuni destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie pe plan local.ANPF - coord. Parteneri: ONG-uri, CulteSem. I 2006
    2. Stabilirea regulamentului de funcţionare a grupurilor de lucru consultative la nivel judeţean în vederea coordonării răspunsului comunitar la violenţa în familie.ANPF - coord.Sem. I 2006
    9. Dezvoltarea de atitudini şi comportamente non-violente pentru atingerea obiectivului "toleranţă zero" faţă de violenţa în familieA. Introducerea În programa şcolară a unor activităţi educative. 1. Valorificarea experienţelor anterioare.ANPF MEC în colaborare cu: MS şi MAI2006
    2. Realizarea de noi activităţi destinate educării în şcoală a copiilor în spiritul respectării valorilor familiei şi combaterii violenţei în familie.ANPF MEC În colaborare cu: MS şi MAI2006-2007
    B. Facilitarea organizării de activităţi educative în timpul liber pentru tineri.ANPF ONG-uriPermanent
    10. Promovarea dialogului public în vederea conştientizării la nivelul societăţii româneşti a urmărilor negative ale violenţei În familie, precum şi a dezvoltării de atitudini şi comportamente non-violente1. Organizarea de campanii de informare, educare şi conştientizare a populaţiei cu privire la gravitatea fenomenului.ANPF - coord. în colaborare cu toate instituţiile responsabilePermanent
    2. Elaborarea şi distribuirea de materiale cu caracter educativ şi de promovare a valorilor familiale, a comportamentelor şi atitudinilor non-violente.ANPF - coord. În colaborare cu toate instituţiile responsabilePermanent
    3. Organizarea unor evenimente destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie (forumuri şi concursuri de creaţie).ANPF - coord. În colaborare cu toate instituţiile responsabilePermanent
    4. Includerea apelurilor telefonice pentru cazurile privind violenţa în familie în cadrul serviciului telefonic de urgenţă cu număr unic de apel care funcţionează potrivit legii.MMSSF ANPF - coord.Sem. I 2006
    11. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între statul român şi statele sau organismele internaţionale implicate în prevenirea şi combaterea violenţei în familie1. Susţinerea acţiunilor de promovare a valorilor non-violenţei în ţară şi străinătate prin participarea la acţiuni de cooperare la nivel internaţional.ANPF - coord.Permanent
    2. Încheierea de către statul român de acorduri de colaborare bi/multilaterale cu alte state sau instituţii internaţionale în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în familie.ANPF - coord.Permanent
    12. Crearea unui sistem unitar de monitorizare şi evaluare în vederea fundamentării şi coordonării strategiei, politicilor, programelor şi proiectelor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie1. Monitorizarea modului de implementare a planului de acţiuni întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în familie la nivel naţional şi local.ANPF - coord. MJPermanent
    2. Evaluarea implementării strategiei, programelor şi proiectelor în domeniu.ANPF - coord.Permanent
    3. Înaintarea evaluării anuale către Guvern.ANPFAnual