LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 (*republicată*)privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României apei, din momentul redresării şi până în momentul opririi acestuia pe această suprafaţă;
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 29 iulie 2005  Notă

  *) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. IV din Legea nr. 461/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Legea nr. 257/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 25 mai 2001.
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică tuturor aeronavelor civile şi militare care operează în spaţiul aerian al României, indiferent de statul în care au fost înmatriculate.  +  Articolul 2 (1) Spaţiul aerian al României reprezintă coloana de aer situată deasupra teritoriului de suveranitate al României, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic. (2) În scopul apărării colective, spaţiul aerian al României este integrat în spaţiul aerian al NATO, în conformitate cu tratatele la care România este parte. (3) Pentru a realiza apărarea şi controlul utilizării spaţiului aerian al NATO, structuri militare specializate ale Alianţei organizează şi execută serviciul poliţie aeriană.  +  Secţiunea a 2-a Termeni şi definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, se utilizează termenii şi definiţiile de mai jos:3.1. act de intervenţie ilicită - orice act de violenţă împotriva echipajului şi persoanelor aflate la bordul unei aeronave, orice acţiune vizând avarierea sau distrugerea acesteia, a mijloacelor de navigaţie aeriană şi care pot pune în pericol siguranţa unei aeronave;3.2. aerodrom - suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a aeronavelor militare;3.3. aeronavă - orice aparat, cu motor sau fără motor, pilotat ori nepilotat, dirijat sau nedirijat, care se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor reacţii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului;3.4. aeronavă de stat - aeronava folosită pentru servicii militare, vamale sau de poliţie;3.5. aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României - aeronava militară sau civilă, română sau străină, care execută activităţi de zbor în spaţiul aerian al României fără a avea autorizare în acest sens sau care se abate de la prevederile autorizării primite;3.6. aeronavă interceptoare - aeronava militară care execută manevre de apropiere faţă de aeronava neidentificată sau care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, în scopul identificării, avertizării, obligării de a intra în legalitate sau distrugerii acesteia;3.7. aeronavă cu pasageri la bord - aeronava special amenajată şi autorizată care, în afară personalului aeronautic navigant, transportă persoane care nu au această calitate;3.8. aeroport - suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a aeronavelor civile sau militare;3.9. amerizare - manevra hidroavionului sau a hidroelicopterului pentru luarea contactului lin cu suprafaţa apei, din momentul redresării şi până în momentul opririi acestuia pe această suprafaţă;3.10. apuntare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu puntea unei nave, unui portavion sau portelicopter, din momentul începerii redresării şi până la oprirea acesteia;3.11. aterizare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu suprafaţa solului, din momentul începerii redresării şi până în momentul opririi acesteia pe pistă sau pe platforma de aterizare;3.12. deturnare - acţiunea de schimbare a destinaţiei unei aeronave prin folosirea forţei sau a ameninţării cu forţa;3.13. foc de avertisment - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul artileristic de bord pentru atenţionarea echipajului aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, fără ca aceasta să fie lovită;3.14. foc de nimicire - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul de bord sau de mijloacele terestre de apărare aeriană pentru distrugerea aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României;3.15. helidrom - aerodromul sau aeroportul utilizat exclusiv pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a elicopterelor;3.16. hidroavion - aeronava de construcţie specială care poate staţiona, decola şi ameriza pe suprafaţa unei ape;3.17. hidroelicopter - elicopter de construcţie specială care poate staţiona, decola şi ameriza pe suprafaţa unei ape;3.18. organe de trafic aerian - structuri civile şi militare specializate în supravegherea, coordonarea, controlul şi dirijarea aeronavelor;3.19. survol - pătrunderea şi traversarea cu sau fără escală a spaţiului aerian al unui stat;3.20. traiect de zbor - linia care uneşte poziţiile succesive ocupate sau care urmează să fie ocupate de o aeronavă în zbor.  +  Articolul 4Orice activitate de zbor în spaţiul aerian al României se desfăşoară pe baza unei autorizări date de: a) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru aeronavele civile române şi străine; b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării Naţionale, pentru aeronavele civile străine care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătura care, prin natura lor, pot afecta siguranţa naţională a României; c) Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele de stat române şi străine; d) Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele care survolează municipiul Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 m.  +  Articolul 5 (1) Răspunderea pentru controlul utilizării spaţiului aerian al României revine Ministerului Apărării Naţionale, care este abilitat să ia măsurile stabilite prin prezenta lege. (2) În condiţiile apărării colective a spaţiului aerian al NATO, conducerea elementelor naţionale ale serviciului poliţie aeriană poate fi delegată de Ministerul Apărării Naţionale structurilor specializate ale Alianţei, prin transfer de autoritate. (3) Organele civile de trafic aerian înştiinţează cu oportunitate structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale despre aeronavele care urmează să opereze în spaţiul aerian al României, despre cele aflate în dirijarea lor sau despre care au informaţii că utilizează neautorizat spaţiul aerian.  +  Capitolul II  +  Secţiunea 1 Situaţii în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României  +  Articolul 6Situaţiile în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României sunt următoarele: a) decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul naţional fără a avea autorizare în acest sens de la organele în drept; b) abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la organele în drept, fără înştiinţarea organelor de trafic aerian; c) intrarea în spaţiul aerian al României fără autorizarea data de organele în drept prevăzute la art. 4; d) aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare; e) întreruperea legăturii radio şi/sau intervenţia ilicită la bordul aeronavei, indiferent dacă se respectă autorizarea primită sau dacă aeronava a fost deturnată; f) nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispoziţiilor organelor de trafic aerian.  +  Articolul 7Determinarea momentului şi a locului de producere a situaţiilor prevăzute la art. 6 se realizează de către organele de trafic aerian.  +  Secţiunea a 2-a Măsurile care se iau împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României  +  Articolul 8Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Ministerul Apărării Naţionale va lua succesiv următoarele măsuri: a) stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii acesteia; b) transmiterea de la sol a informaţiilor şi dispoziţiilor către pilotul sau echipajul aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spaţiului aerian al României; c) interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spaţiul aerian al României; d) executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare; e) executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare; f) executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare aeriană.  +  Secţiunea a 3-a Modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României  +  Articolul 9 (1) Stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, a legăturilor radio cu aceasta şi determinarea identităţii ei se realizează de către organele de trafic aerian, folosindu-se mijloacele specializate aflate în serviciu sau care sunt puse în funcţiune special în acest scop. (2) La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, pot participa aeronave aparţinând Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii şi altor deţinători de aeronave.  +  Articolul 10Organele de trafic aerian se informează reciproc asupra descoperirii şi identificării aeronavei, cauzelor care au determinat încălcarea prevederilor prezentei legi şi, pe baza informaţiilor de care dispun, dau dispoziţii piloţilor sau echipajelor în vederea utilizării legale a spaţiului aerian al României.  +  Articolul 11 (1) În cazul imposibilităţii stabilirii legăturilor radio cu aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, aceasta se interceptează cu aeronave militare. (2) Interceptarea se realizează şi în situaţia în care piloţii sau echipajele nu execută dispoziţiile primite de la organele de trafic aerian. (3) Interceptarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian se execută cu respectarea reglementărilor aeronautice şi are drept scop identificarea vizuală a acestora, indicarea direcţiilor de urmat pentru revenirea la traiectele de zbor autorizate, acordarea de asistenţă în caz de nevoie, dirijarea în afara zonelor reglementate ca fiind zone interzise, restricţionate, periculoase sau a celor rezervate temporar ori îndrumarea la aterizare pe aerodromul, aeroportul sau heliodromul indicat. (4) Pe timpul interceptării pentru transmiterea dispoziţiilor aeronavele interceptoare vor folosi frecventele radio autorizate, iar în cazul lipsei legăturii radio vor folosi semnalele vizuale şi manevre conform reglementărilor internaţionale stabilite în acest scop. (5) Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian pot acţiona şi forţe şi mijloace aeriene aparţinând altor state membre NATO, în condiţiile stabilite prin înţelegeri. (6) Utilizarea spaţiului aerian al altor state de către aeronave interceptoare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, pentru a acţiona împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian, se face în conformitate cu prevederile înţelegerilor încheiate în acest sens.  +  Articolul 12 (1) Aeronavele interceptoare pot executa foc de avertisment împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României numai dacă celelalte proceduri prevăzute la art. 8 lit. a)-c) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a acesteia. (2) Focul de avertisment are drept scop atenţionarea piloţilor sau a echipajelor aeronavei că utilizează neautorizat spaţiul aerian al României şi obligarea acestora să urmeze necondiţionat instrucţiunile şi dispoziţiile transmise de organele de trafic aerian sau de aeronavele interceptoare. (3) Focul de avertisment se execută cu armamentul artileristic de bord, excluzându-se utilizarea muniţiei trasoare şi a armelor inteligente.  +  Articolul 13Focul de nimicire împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României se execută de aeronavele interceptoare numai dacă măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a aeronavei respective sau în cazul în care aceasta ripostează, prin manevre agresive sau cu foc, la instrucţiunile, dispoziţiile şi semnalele transmise.  +  Articolul 14 (1) În cazurile în care o aeronavă nu respectă prevederile autorizării de zbor primite, ca urmare a unor cauze de forţă majoră - condiţii meteorologice periculoase, defecţiuni tehnice sau avarii, situaţii speciale la bord privind echipajul sau pasagerii, pierderea orientării -, se vor lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c). (2) Toate aceste măsuri vor avea drept scop sprijinirea echipajului aeronavei de a-şi continua zborul sau de a ateriza în siguranţă.  +  Articolul 15 (1) Aeronava care a aterizat pe teritoriul României ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute în prezenta lege continuă să fie tratată ca aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României până la obţinerea de la organele abilitate a autorizării de a-şi relua zborul. (2) Până la obţinerea autorizării de reluare a zborului, împotriva aeronavei se vor lua următoarele măsuri: a) parcarea în locul indicat; b) supravegherea şi paza aeronavei; c) stabilirea identităţii membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii şi obţinerea altor date cu privire la zborul aeronavei, precum şi la circumstanţele care au determinat abaterea de la autorizarea deţinută. (3) Obligaţia de a lua măsurile prevăzute la alin. (2) o au: a) comandanţii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau aeroport utilizat în comun cu aviaţia civilă; b) directorii generali ai aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe unul dintre acestea; c) organele Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cazul aterizării aeronavelor pe alte terenuri decât aerodromuri şi aeroporturi. (4) La solicitarea comandanţilor bazelor aeriene sau a directorilor generali ai aeroporturilor civile organele Ministerului Administraţiei şi Internelor vor participa la îndeplinirea măsurilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b).  +  Secţiunea a 4-a Competenţele privind aprobarea executării măsurilor împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României  +  Articolul 16Dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) îl au şefii structurilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 17Dreptul de a ordona sau de a aproba executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare şi de către mijloacele terestre de apărare aeriană îl au persoanele cu drept de decizie, stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a tarii.  +  Articolul 18În scopul executării în siguranţă a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute la art. 8, Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile de specialitate ale Forţelor Aeriene, poate da dispoziţii de deviere sau chiar de interzicere temporară a tuturor zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spaţiu aerian al României.  +  Articolul 19Transmiterea datelor, dispoziţiilor şi ordinelor cu privire la clarificarea situaţiei aeriene şi acţiunile împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României au prioritate în toate sistemele de comunicaţii naţionale.  +  Articolul 20 (1) Datele obţinute, demersurile făcute, dispoziţiile şi ordinele date cu privire la aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României vor fi înregistrate folosindu-se aparatura specifică din dotare sau vor fi consemnate şi păstrate până la finalizarea cercetării evenimentului. (2) Aceste date vor fi puse la dispoziţie organelor de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Distrugerea, falsificarea sau divulgarea către instituţii sau persoane neautorizate a datelor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte conform legii.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 21Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 22În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor emite dispoziţii comune privind aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 416 din 5 decembrie 1979 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 95 din 7 decembrie 1979, precum şi orice alte dispoziţii contrare.** * Notă

  Redăm mai jos art. II şi III din Legea nr. 461/2004, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Legii nr. 257/2001:

  "Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor emite un ordin comun pentru aplicarea Legii nr. 257/2001, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege.

  Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  _________