HOTĂRÂRE nr. 738 din 14 iulie 2005privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 56 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumita în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2. (3) Autoritatea este reprezentată la nivel judeţean de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, iar la nivel local, de circumscripţiile sanitar-veterinare zonale şi de circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Autoritatea exercita următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendintele pe plan internaţional, strategia în vederea asigurării şi garantarii sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor; b) de reglementare, prin care se asigura, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor; c) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigura coordonarea şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; e) de autoritate de stat, prin care se dispune şi se asigura supravegherea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 2 Autoritatea are următoarele atribuţii principale:A. În domeniul sanitar-veterinar: a) organizează activităţile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al tarii, după o conceptie unitară, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor; b) conduce serviciile sanitar-veterinare de stat şi stabileşte organizarea şi necesităţile de finanţare a acestora; c) elaborează norme sanitar-veterinare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii, pentru domeniile de competenţa ale serviciilor sanitar-veterinare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice; d) stabileşte responsabilităţile generale ale medicilor veterinari; e) stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari oficiali; f) stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari de libera practica împuterniciţi pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice; g) participa la elaborarea sau avizarea convenţiilor şi acordurilor interguvernamentale privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar; h) răspunde împreună cu Ministerul Sănătăţii de organizarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru siguranţa alimentelor; i) organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea privind identificarea şi înregistrarea animalelor; j) organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea posturilor de inspecţie la frontiera; k) organizează şi asigura funcţionarea sistemului informatic sanitar-veterinar naţional şi conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar; l) elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat şi stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile acestora; m) organizează şi concesioneaza, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, activităţile sanitar-veterinare publice de interes naţional şi controlează efectuarea acestora de către medicii veterinari de libera practica împuterniciţi; n) stabileşte cerinţele sanitar-veterinare pentru: anunţarea, declararea, notificarea interna şi internationala a oricărei suspiciuni de boala sau imbolnavire; producerea, comercializarea, deţinerea şi utilizarea substanţelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substanţe similare, pentru administrare la animale producătoare de hrana; supravegherea şi monitorizarea unor substanţe şi a reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea şi controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comerţul, tranzitul şi exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri şi de hrana concentrata pentru animale de companie; inspecţii şi controale sanitar-veterinare; organizarea şi funcţionarea posturilor de inspecţie la frontiera, precum şi procedurile de efectuare a acestor inspecţii şi controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii şi produse utilizate în furajarea şi nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse medicinale veterinare; o) asigura supravegherea şi controlul privind respectarea condiţiilor generale din domeniul alimentar prin punerea în practica a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidentei şi la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om; p) elaborează programele naţionale în domeniul sanitar-veterinar, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii; q) controlează aplicarea normelor sanitar-veterinare; r) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul sanitar-veterinar.B. În domeniul siguranţei alimentelor: a) elaborează şi implementeaza strategia şi legislaţia privind siguranţa alimentelor; b) elaborează norme pentru siguranţa alimentelor, aprobate prin ordin al preşedintelui, şi, dacă este cazul, împreună cu autorităţile competente, aprobate prin ordine comune; c) promovează şi coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul siguranţei alimentelor; d) realizează evaluarea riscului şi stabileşte măsurile ce se impun atunci când apare o problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor; e) coordonează activităţile de elaborare a codurilor de buna practica şi altele asemenea; f) coordonează metodologic activitatea de supraveghere şi control privind siguranţa alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator; g) asigura coordonarea elaborării şi implementarii politicilor guvernamentale în domeniul siguranţei alimentelor şi biotehnologiei; h) coordonează identificarea specialiştilor în vederea participării la activităţile "Codex Alimentarius", precum şi la activităţile organismelor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul specific de activitate; i) coordonează identificarea specialiştilor în vederea participării la acţiunile organismelor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul standardizarii, siguranţei şi calităţii alimentelor; j) coordonează activitatea de control în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor, după modelul existent în ţările din Uniunea Europeană; k) coordonează metodologic activitatea de control, testare şi expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator; l) realizează şi valorifica bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanenta, arhivarea şi diseminarea informaţiilor privind monitorizarea avizelor şi a autorizaţiilor privind siguranţa alimentelor, acordate de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor acţiunilor de supraveghere şi control privind siguranţa alimentelor, precum şi a cadrului legislativ în domeniu, datele statistice, datele privind procesul de cercetare-dezvoltare; m) coordonează activitatea de formare, instruire şi perfecţionare a personalului implicat în domeniul siguranţei alimentelor; n) furnizează avize ştiinţifice şi asistenţa tehnica în domeniul specific de activitate; o) reprezintă punctul naţional de contact şi coordonatorul la nivel naţional al Sistemului rapid de alerta - SRA; p) organizează un punct permanent de contact pe baza unui "telefon verde", telefon de urgenta de la care orice persoană fizica sau juridică poate obţine informaţii obiective şi la care aceasta poate prezenta contestaţii în domeniul siguranţei alimentelor; q) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi în domeniul reglementării alimentaţiei şi biotehnologiei; r) supraveghează şi monitorizează, din punctul de vedere al siguranţei alimentelor, operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei alimentare; s) participa la activitatea de standardizare, gradare şi clasificare a produselor agroalimentare, împreună cu celelalte instituţii abilitate; t) reprezintă punctul de contact şi tine permanent legătură cu autorităţile pentru siguranţa alimentelor constituite la nivel naţional şi internaţional; u) elaborează şi promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor şi participa la promovarea reglementărilor în domeniul calităţii alimentelor; v) elaborează programe naţionale în domeniul siguranţei alimentelor, împreună cu celelalte instituţii abilitate; x) îndeplineşte, în domeniul siguranţei alimentelor, atribuţiile stabilite prin legislaţia specifică. (2) Autoritatea asigura armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor. (3) Autoritatea elaborează şi promovează acte normative în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor. (4) Autoritatea întreprinde demersurile necesare în vederea obţinerii unor contribuţii financiare comunitare pentru unele activităţi în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor, în special pentru implementarea unor prevederi ale legislaţiei comunitare. (5) Autoritatea poate contracta servicii de consultanţa în domeniul tehnologiei informatiei şi comunicării, relaţiilor publice, organizării campaniilor de promovare, educare şi informare referitoare la activitatea specifică, precum şi în domeniul specific de activitate. (6) Autoritatea editează buletine informative şi alte publicaţii de specialitate, în limita alocaţiilor bugetare. (7) Autoritatea, prin specialiştii din structura sa, stabiliţi prin ordin al preşedintelui, coordonează măsurile ce se impun în situaţiile de urgenta din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor şi, atunci când este cazul, se consulta cu celelalte instituţii abilitate. (8) În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, precum şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu organisme interesate.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani. (2) Vicepreşedinţii exercita atribuţiile delegate de preşedintele Autorităţii. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite. (5) Autoritatea are un secretar general, înalt funcţionar public, numit prin decizie a primului-ministru, pe bază de concurs organizat în condiţiile legii. (6) Secretarul general exercita atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte atribuţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (7) Preşedintele conduce Autoritatea şi unităţile subordonate, numeşte şi eliberează din funcţie personalul Autorităţii şi conducerea unităţilor subordonate, în condiţiile legii. (8) Preşedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu ministerele, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţara sau din străinătate, precum şi în justiţie. Preşedintele participa ca invitat la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al preşedintelui, în cadrul direcţiilor generale şi al direcţiilor se pot organiza, în condiţiile legii, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 313, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui. (3) Personalul din cadrul Autorităţii şi al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti este format din funcţionari publici şi din personal contractual. (4) Salarizarea personalului din structura Autorităţii se face potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul administraţiei publice centrale. (5) Atribuţiile şi responsabilităţile direcţiilor generale, direcţiilor, birourilor, compartimentelor şi structurilor din cadrul Autorităţii, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 6În calitatea sa de coordonator al domeniului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale exercita următoarele atribuţii: a) analizează periodic rapoartele de activitate în domeniile coordonate şi dispune măsurile necesare; b) avizează proiectele de acte normative iniţiate de Autoritate şi coordonează politicile din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; c) monitorizează măsurile dispuse pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; d) avizează numărul maxim de posturi din structura Autorităţii; e) avizează structura organizatorică a aparatului propriu al Autorităţii.  +  Articolul 7 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii, precum şi numărul maxim de posturi al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt conduse de câte un director executiv medic veterinar, ajutat de directori executivi adjuncţi, numărul acestora fiind stabilit cu respectarea prevederilor alin. (4) al art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Institutele veterinare sunt conduse de câte un director, ajutat de 2 directori adjuncţi. (4) Redimensionarea circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenţa teritoriale se face în funcţie de complexitatea activităţii şi de numărul de animale, la propunerea directorului general al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii, prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (5) Numărul de posturi, structura organizatorică, statele de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru unităţile subordonate se aproba prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (6) Salarizarea personalului din direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, iar salarizarea personalului din cadrul institutelor veterinare centrale se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unităţile bugetare.  +  Articolul 8În cadrul Autorităţii funcţionează Consiliul ştiinţific şi Consiliul consultativ.  +  Articolul 9 (1) Consiliul ştiinţific este format din cel puţin 7 personalităţi recunoscute în domeniile de competenţa ale Autorităţii. (2) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului ştiinţific se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (3) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru examinarea şi dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor şi prezintă avizele ştiinţifice la solicitarea Autorităţii. (4) Consiliul ştiinţific poate fi consultat de către Autoritate cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul sau de activitate. (5) Membrii Consiliului ştiinţific beneficiază de o indemnizaţie de participare de maximum 20% din indemnizaţia bruta a preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 10 (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanţi ai ministerelor, ai altor autorităţi ale administraţiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi din reprezentanţi ai societăţii civile. (2) Consiliul consultativ este prezidat de preşedintele Autorităţii. (3) Consiliul consultativ se întruneşte periodic, la solicitarea preşedintelui Autorităţii. (4) Consiliul consultativ are atribuţii în stabilirea prioritatilor în ceea ce priveşte cererile de consultări ştiinţifice privind identificarea, evaluarea şi managementul riscului, precum şi al situaţiilor de criza. (5) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, la propunerea ministerelor şi a reprezentanţilor societăţii civile. (6) Consiliul consultativ se întruneşte pentru examinarea şi dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor şi prezintă avizele consultative la solicitarea Autorităţii.  +  Articolul 11În cadrul Autorităţii, la Direcţia generală siguranţa alimentelor funcţionează Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale cărui componenta şi atribuţii se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 12Autoritatea duce la îndeplinire atribuţiile în mod transparent şi face publice avizele ştiinţifice, rapoartele de activitate şi alte documente de interes public, în condiţiile legii.  +  Articolul 13Autoritatea asigura, în condiţiile legii, accesul la documentele proprii şi ia măsuri ca părţile interesate sa primească informaţii obiective şi accesibile în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 14 (1) Sistemul rapid de alerta pentru notificarea riscurilor directe sau indirecte privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului sau siguranţa alimentelor se organizează sub forma unei reţele care reuneste Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor şi Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Autoritatea reprezintă punctul naţional de contact şi coordonatorul la nivel naţional al Sistemului rapid de alerta şi al Codex Alimentarius.  +  Articolul 15 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii şi ale unităţilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigura din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultanţa şi asistenţa tehnica de specialitate din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare de specialitate a personalului, în limita fondurilor disponibile, potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) Autoritatea are în dotare un număr de 17 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanţi stabilit potrivit normativelor în vigoare, şi 6 autolaboratoare cu un consum stabilit potrivit alin. (2). (2) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii, prevăzute în anexa nr. 2, pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un consum lunar de carburanţi stabilit potrivit normativelor în vigoare pentru transport de persoane, autolaboratoarele având consum nenormat. (3) Direcţia Sanitar-Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, având consum nenormat. (4) Cheltuielile aferente dotării şi utilizării mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1)-(3) se vor efectua în limita sumelor aprobate anual prin legile bugetare.  +  Articolul 17În exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul împuternicit al Autorităţii poate dispune punerea sub sechestru sanitar-veterinar a produselor alimentare necorespunzătoare, măsuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea produselor alimentare improprii consumului şi taierea sau uciderea animalelor, în condiţiile legii, conform cerinţelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 18Contractele-tip pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice, încheiate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti cu medicii veterinari de libera practica împuterniciţi, se aproba prin ordin al preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 19Plata despăgubirilor prevăzute la art. 26 alin. (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, titlul "Transferuri".  +  Articolul 20Contractele de prestări de servicii pentru aplicarea marcilor auriculare, precum şi pentru alte servicii în domeniul sanitar-veterinar se încheie potrivit reglementărilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Articolul 21Sintagma medici veterinari cu atribuţii de inspector al Poliţiei Sanitare Veterinare din legislaţia în vigoare se înlocuieşte cu sintagma inspector al autorităţii veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 22Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Razvan ŢiruMinistrul sănătăţii,Mircea CintezaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 738.  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii şi cabinetul secretarului de stat): 313, din care:Funcţii publice 294; Funcţii contractuale 19. ┌────────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌───────────┐ │CONSILIUL ŞTIINŢIFIC│<----┬─┤ PREŞEDINTE ├─┬->│CONSILIUL │ └────────────────────┘ │ │Secretar de stat │ │ │CONSULTATIV│                            │ │ │ │ │ │ ┌────────────────────┐ │ └────────┬────────┘ │ └───────────┘ │ AUDIT** │<────┤ │ │ └────────────────────┘ │ │ │ ┌────────────┐                            │ │ │ │CORP CONTROL│                            │ │ ├─>│ **) │ ┌────────────────────┐ │ │ │ └────────────┘ │ CABINETUL │<────┤ │ │ │ PREŞEDINTELUI │ │ │ │ ┌──────────┐ └────────────────────┘ │ │ │ │UNITATE DE│ ┌───────────┐                            │ │ │->│ANALIZA ŞI│ │COMITETUL │ ┌────────────────────┐ │ │ │ │EVALUARE A│->│INTER- │ │BIROU COORDONARE │<────┤ │ │ │ RISCULUI │ │MINISTERIAL│┌┤ INSTITUTE DE │ │ │ │ └──────────┘ └───────────┘|│ REFERINŢA* │ │ │ │|└────────────────────┘ │ │ │ ┌─────────────────┐|┌────────────────┐ │ │ └-->│CELULA DE CRIZA* │|│ Serviciul │ │ │ └─────────────────┘|│ Comunicare │<────────┘ │|│ şi Sisteme │ │|│Informationale │ │|└────────────────┘ │| │| ┌───────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────────┐| │ │ │ │ │| │ │ │ │ v| │ v │ v ┌──────────────┐| │ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐ │Direcţia de │| │ │Vicepreşedinte│ │ │Vicepreşedinte│ │Integrare │| │ │ Subsecretar │--─┐ │ ┌---│ Subsecretar │ │Europeană şi │| │ │ de Stat │ | │ | │ de Stat │ │ Relaţii │| │ └─────┬────────┘ | │ | └─────────┬────┘ │Internaţionale│| │ │ v v v │ └──────────────┘| │ │ ┌─────────────────────┐ │| │ │ │ Secretar general │ │| │ │ └─────────┬───────────┘ │| │ ┌----------─┼------------------└────────────┐ │| │ | │ | | ┌──────────┼──┘| │ | │ | | │ │| v v v v v v v| ┌───────┐ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────────┐| │ A │ │ B │ │ C │ │ D │| └───┬───┘ └────┬────┘ └──────┬─────┘ └──────┬──────┘| ┌──|───┐ ┌─┴──┐ ┌─┴───┐ ┌──┴──┐| ┌─┴┐ | ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐| │a1│ | │a2│ │b1│ │b2│ │c1│ │c2│ │d1│ │d2│| └──┘ | └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘| || ┌──┐| │a3│| └──┘| ┌-----------┐├─>|Institutul || |de Diagnos-|| |tic şi || |Sănătate || |Animala || └-----------┘ ---------------------------| ┌--------------┐ |* este constituită din |├> |Institutul de | |specialişti din structura || |Igiena şi | |Autorităţii, conform art. 3|| |Sănătate | |alin. (7) || |Publică | ---------------------------| |Veterinara | ---------------------------| └--------------┘ |** se pot organiza la nivel|| ┌--------------------┐ |de compartiment sau birou || |Institutul pentru | ---------------------------└> |Controlul Produselor|   |Biologice şi |   |Medicamentelor de Uz|   |Veterinar |   └--------------------┘LEGENDAA = Direcţia Generală Sanitară Veterinara (CVO)a1 = Direcţia Sănătatea Animalelora2 = Direcţia Igiena şi Sănătate Publică Veterinaraa3 = 12 Direcţii Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, culaboratoarele aferenteB = Direcţia Generală Siguranţa Alimentelorb1 = Direcţia Igiena şi Sănătate Publicăb2 = Direcţia Standarde, Mărci şi Calitatea AlimentelorC = Direcţia Generală Inspecţie şi Coordonare PIFc1 = Direcţia de Inspecţiec2 = Direcţia Coordonare PIFD = Direcţia Generală Economico-Administrativă, Juridică şi Resurse Umaned1 = Direcţia Economico-Administrativăd2 = Direcţia Juridică şi Resurse Umane  +  Anexa 2 UNITĂŢIcare funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa AlimentelorInstituţii publice finanţate din subvenţii acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii:I. Unităţi cu personalitate juridică:1. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala;2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;3. Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara;4. direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.II. Unităţi fără personalitate juridică:1. circumscripţiile sanitar-veterinare zonale;2. circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru aceste unităţi este de 3.688.  +  Anexa 3 NORMATIVde autovehicule pentru activităţi specifice desfăşuratede Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinaraşi pentru Siguranţa Alimentelor şi de unităţile din subordine
           
    Nr. crt.Denumirea unităţiiNumărul maxim de autovehicule pentru activităţi specifice
    Totaldin care:
    1.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor2317 autoturisme, din care:
    - 8 pentru aparatul central - transport de persoane;
    - 9 pentru posturile de inspecţie la frontieră (PIF);
    6 autolaboratoare, din care:
    - 3 pentru PIF;
    - 1 pentru controlul privind siguranţa alimentelor;
    - 1 pentru controlul privind sănătatea animală;
    - 1 pentru controlul privind sănătatea publică
    2.Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor6/unitate2 autoturisme, din care:
    - pentru transport de persoane - conducerea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
    - parc comun;
    3 autolaboratoare pentru:
    - recoltare de probe pentru siguranţa alimentelor;
    - recoltare de probe pentru sănătatea animală;
    - controlul laptelui şi produselor lactate;
    1 autoagregat pentru dezinfecţie
    3.Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală82 autoturisme pentru:
    - transport de persoane pentru intervenţii rapide privind suspiciunea unor boli;
    - transport pentru evaluare veterinară;
    6 autolaboratoare pentru:
    - transport de cadavre;
    - transport de probe test;
    - transport de probe de laborator;
    - decontaminare;
    - situaţii speciale;
    - autoutilitară pentru transport de biobază
    4.Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară42 autoturisme pentru:
    - deplasare pentru control în teritoriu;
    - transport de mărfuri;
    2 autolaboratoare pentru:
    - recoltare de probe;
    - examene rapide de laborator în teritoriu
    5.Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar42 autoturisme pentru:
    - deplasare pentru controlul în teritoriu şi administraţie;
    - testare clinică în teritoriu;
    2 autolaboratoare pentru:
    - circulaţia produselor medicinale în teritoriu;
    - recoltare de probe
  ----------