LEGE nr. 249 din 22 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 28 iulie 2005    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:"d) orice altă persoană juridică de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice."2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Judecătorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, dintre judecătorii desemnaţi ca judecători-sindici, în temeiul art. 50 din această lege."3. La articolul 11 alineatul (1), literele c) şi i) vor avea următorul cuprins:"c) desemnarea administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestora, controlul asupra activităţii lor şi, dacă este cazul, înlocuirea lor. Desemnarea are caracter provizoriu până la prima adunare a creditorilor, care poate decide menţinerea sau schimbarea administratorului ori a lichidatorului numit de judecătorul-sindic. Pentru desemnarea provizorie, judecătorul-sindic tine cont de eventuale cereri ale creditorilor petenti şi poate respinge aceste cereri numai motivat;........................................................................................ i) soluţionarea obiectiilor la rapoartele administratorului sau lichidatorului;".4. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Creditorii nemultumiti pot contesta decizia prevăzută la alin. (1), în termen de 3 zile de la pronunţare, la judecătorul-sindic, care va soluţiona de urgenta şi deodată toate contestaţiile printr-o încheiere prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va menţine administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii în situaţia în care administratorul ales de creditori nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi numit ori se afla într-un caz de incompatibilitate."5. La articolul 38, alineatele (1) şi (7) vor avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor stabilite la art. 32, 33 şi 35, judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii, iar dacă prin declaraţia prevăzută la art. 33 alin. (1) lit. g) debitorul îşi va arata intenţia de intrare în faliment, judecătorul-sindic va pronunţa o încheiere de deschidere a procedurii falimentului. Încheierile vor fi notificate în condiţiile art. 75. În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 15 zile de la publicarea notificării, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o şedinţa la care vor fi citaţi debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma căreia va soluţiona, deodată, printr-o sentinta, toate opoziţiile......................................................................................... (7) Dacă debitorul nu contesta în termenul prevăzut la alin. (3) ca ar fi în stare de insolventa, judecătorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii. Dacă debitorul nu contesta starea de insolventa şi solicita deschiderea procedurii falimentului, judecătorul-sindic va pronunţa o hotărâre de deschidere a procedurii falimentului."6. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - Prin hotărârea de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va desemna, în condiţiile art. 11 alin. (1) lit. c), un administrator, stabilindu-i atribuţiile, potrivit art. 24, precum şi remuneraţia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul în care judecătorul-sindic pronunţa deschiderea procedurii falimentului, va numi prin aceeaşi încheiere un lichidator, stabilindu-i remuneraţia în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului."7. La articolul 92 alineatul (5), literele D, H şi I vor avea următorul cuprins:"D. fuziunea debitorului, în condiţiile legii;........................................................................................H. modificarea actului constitutiv al debitorului, în condiţiile legii;I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate la lit. C şi D, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. Pentru înscrierea în plan a unei emisiuni de titluri de valoare, este necesar acordul expres, în scris, al creditorului care urmează sa primească titlurile de valoare emise, acord ce se va da înainte de admiterea planului de către judecătorul-sindic, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (3)."8. Alineatul (6) al articolului 92 se abroga.9. Alineatul (1) al articolului 93 se abroga.10. Articolul 96 se abroga.11. La articolul 99, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) La începutul şedinţei de vot administratorul judiciar va informa creditorii despre voturile valabile exprimate în scris. (2) Următoarele categorii de creditori vor vota separat: a) creditorii titulari de creanţe garantate; b) creditorii bugetari; c) creditorii chirografari.Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creditori dacă titularii majorităţii creanţelor din acea categorie votează în favoarea planului."12. La articolul 99, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1 ) cu următorul cuprins:"(2^1 ) Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlati sau se afla sub control comun cu debitorul, în sensul legislaţiei pieţei de capital, pot participa la şedinţa, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acorda mai puţin decât ar primi în cazul falimentului."13. La articolul 99, alineatele (5) şi (8) se abroga.14. Articolul 100 va avea următorul cuprins:"Art. 100. - La data stabilită, un plan va fi confirmat de judecătorul-sindic, dacă sunt întrunite următoarele condiţii:A. cel puţin două dintre categoriile de creanţe menţionate la art. 99 alin. (2) accepta planul;B. în situaţia în care exista doar două categorii de creditori, planul este acceptat de creditorii care deţin două treimi din valoarea masei credale;C. dacă exista o singura categorie de creditori, planul este acceptat de creditorii care deţin 75% din valoarea masei credale."15. La articolul 104, alineatul (3) se abroga.16. La articolul 114, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului. Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de funcţionare sau individual. Dacă bunurile nu se pot vinde prin licitaţie publică, acestea vor fi vândute prin negociere directa."17. La articolul 115 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) vânzarea la licitaţie."18. La articolul 122, punctul 10 se abroga.19. Articolul 140 va avea următorul cuprins:"Art. 140. - (1) Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 137 alin. (1) se efectuează de către executorul judecătoresc conform Codului de procedura civilă. (2) După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în temeiul tabelului definitiv consolidat pus la dispoziţia sa de către lichidator."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 22 iulie 2005.Nr. 249.----