DECRET nr. 410 din 26 decembrie 1985privind alocaţia de stat şi indemnizaţia pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi sotiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 76 din 26 decembrie 1985  În cadrul politicii partidului şi statului nostru de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare continua a bunastarii materiale şi spirituale a tuturor cetăţenilor patriei, o atenţie deosebită se acordă creşterii şi educării copiilor, sprijinirii familiilor cu copii.În ansamblul acestei preocupări, pe lîngă condiţiile ce sînt create tuturor copiilor în vederea dezvoltării lor fizice şi intelectuale, statul acorda sprijin material familiilor cu copii, alocind în acest scop importante fonduri băneşti, sub forma alocaţiei de stat şi indemnizaţiei pentru copii, precum şi a ajutoarelor ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi sotiilor de militari în termen.În scopul stabilirii unui cadru juridic unitar în acest domeniu, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Alocaţia de stat pentru copii  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În Republica Socialistă România statul ocroteşte şi sprijină familiile cu copii, în scopul creării tuturor condiţiilor pentru asigurarea creşterii şi educării copiilor, a pregătirii multilaterale pentru munca şi viaţa a tinerei generaţii. (2) În cadrul sprijinului material de care se bucura familiile, statul acorda alocaţia de stat pentru copiii în vîrsta de pînă la 16 ani, aflaţi în îngrijirea familiei, în condiţiile prezentului decret.  +  Articolul 2 (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă lunar, în cuantumuri diferenţiate, în raport de numărul copiilor aflaţi în întreţinerea familiei, de veniturile titularului alocaţiei şi de mediul, urban sau rural, în care acesta domiciliază. (2) Persoanele care primesc alocaţia de stat pentru copii sînt obligate sa o folosească exclusiv în scopul îngrijirii copiilor.  +  Secţiunea a 2-a Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii  +  Articolul 3Cuantumurile, precum şi plafoanele de venituri şi numărul copiilor în raport cu care se stabileşte alocaţia de stat pentru copii, sînt următoarele:
             
      MediulPlafoane de venituri lunare ─ lei
    Pina la 2.5002.501─ 3.3503.351─ 4.450
    Pentru primul copilurban300250220
      rural200150130
    Pentru al doilea copilurban350290260
      rural270220140
    Pentru al treilea copilurban430340290
      rural300260170
    Pentru al patrulea copil si urmatorii, citeurban500400340
      rural350290230
   +  Articolul 4 (1) Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul stabilit pentru mediul urban, se acordă şi persoanelor domiciliate în localităţile componente ale municipiilor şi oraşelor. Beneficiază, de asemenea, de alocaţie, în cuantumul stabilit pentru mediul urban, persoanele prevăzute în anexa la prezentul decret. (2) Alocaţia de stat pentru copii, în cuantumul stabilit pentru mediul rural, se acordă şi persoanelor domiciliate în comunele suburbane şi în satele aparţinînd municipiilor şi oraşelor. (3) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se modifica ori de cîte ori se schimba numărul copiilor, veniturile titularului, mediul urban sau rural în care acesta domiciliază, precum şi celelalte condiţii în raport de care se acordă alocaţia.
   +  Secţiunea a 3-a Condiţiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii  +  Articolul 5 (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă acelor familii în care unul sau ambii părinţi sînt: a) încadraţi cu contract de muncă pe durata nedeterminată în unităţi socialiste de stat, precum şi altor persoanele care, potrivit legii, sînt asimilate acestora; b) cadre militare permanente, elevi ai şcolilor militare şi ai instituţiilor militare de învăţămînt superior; c) militari în termen sau cu termen redus; d) cadre didactice încadrate pe cîte un an şcolar; e) studenţi la învăţămîntul superior de zi şi doctoranzi bursieri; f) pensionari de asigurări sociale de stat, pensionari militari şi pensionari I.O.V.R., beneficiari de ajutor social; copiii pensionari urmaşi primesc alocaţie de stat dacă nu au depăşit vîrsta de 16 ani. (2) Alocaţia de stat pentru copii se acordă soţului; în cazul în care numai sotia se încadrează în categoriile prevăzute la alin. (1), alocaţia de stat pentru copii se acordă acesteia.  +  Articolul 6 (1) Alocaţia de stat se acordă pentru copiii în vîrsta de pînă la 16 ani aflaţi în întreţinerea familiei; pentru cei care au contractat o invaliditate de gradul I sau II înainte de împlinirea acestei virste alocaţia se acordă pînă la împlinirea virstei de 18 ani. (2) Sînt îndreptăţiţi la alocaţie de stat, în aceleaşi condiţii cu copiii născuţi din căsătoria părinţilor: a) copiii din căsătoria anterioară a unuia dintre soţi, aflaţi în îngrijirea lui; b) copiii din afară căsătoriei; c) copiii înfiaţi; d) copiii primiţi spre creştere, pe baza încredinţării lor de organele competente, potrivit dispoziţiilor legale. (3) În cazul părinţilor divortati, precum şi în cazul copiilor din afară căsătoriei, alocaţia se acordă părintelui care are copilul în îngrijire. (4) Dacă părintele care are copilul în îngrijire nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de alocaţie, aceasta se acordă celuilalt părinte, dacă întruneşte condiţiile cerute de lege. În acest caz, alocaţia se plăteşte de către unitate părintelui în a cărui îngrijire se afla copilul.  +  Articolul 7 (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă, se modifica sau încetează începînd din luna următoare celei în care sînt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. (2) Pentru persoanele nou încadrate în munca, alocaţia de stat se acordă după 3 luni de la încadrarea cu contract de muncă pe durata nedeterminată. (3) Pentru persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă din vina lor, în condiţiile în care, potrivit legii, vechimea în munca se întrerupe, alocaţia se acordă numai după 3 luni de la data reincadrarii cu contract de muncă pe durata nedeterminată, iar pentru următoarele 6 luni cuantumul alocaţiei se reduce cu 50 la suta.  +  Articolul 8Persoanelor care au beneficiat de alocaţie de stat li se menţine dreptul în continuare, pînă la reincadrarea în munca, dar nu mai mult de 3 luni de la data desfacerii contractului de muncă, dacă aceasta se datoreşte reducerii de personal sau restringerii activităţii şi în perioada respectiva au dreptul, potrivit legii, la retributie.  +  Articolul 9 (1) La determinarea veniturilor în raport de care se stabilesc drepturile de alocaţie de stat pentru copiii persoanelor încadrate cu contract de muncă se iau în considerare retributia tarifara de încadrare sau de calcul, după caz, respectiv retributia tarifara pentru cadrele militare permanente, la care se adauga şi sumele realizate, în condiţiile legii, din alte drepturi de retributie. (2) În cazul persoanelor care lucrează în acord, alocaţia de stat pentru copii se acordă în raport de retributia tarifara, indiferent de venitul realizat. (3) Pentru persoanele încadrate cu program redus de lucru, în condiţiile legii, drepturile de alocaţie se determina în raport de retributia tarifara de încadrare corespunzătoare programului întreg de lucru.  +  Articolul 10Pentru pensionari, dreptul la alocaţie de stat pentru copii se stabileşte în raport cu cuantumul pensiei sau al ajutorului social, iar pentru persoanele chemate sa îndeplinească obligaţii militare, în raport de drepturile de retribuţii sau indemnizaţii, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 11 (1) Alocaţia de stat nu se acordă pentru copiii care sînt elevi în şcoli care le asigura întreţinerea completa din partea statului. (2) Alocaţia de stat pentru copii nu se acordă cumulativ cu bursa, persoanele îndreptăţite putind sa opteze pentru aceasta sau pentru alocaţie. (3) Pentru copiii aflaţi în instituţiile de asistenţa socială, alocaţia de stat se acordă numai în cazul în care părinţii plătesc integral costul întreţinerii.  +  Articolul 12Persoanele care au avut mai mult de 12 zile concediul fără plata, învoiri sau absente nemotivate, de la începutul anului calendaristic, nu primesc alocaţia de stat în luna în care intervine o noua învoire, concediu fără plata sau absenta nemotivată.  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii  +  Articolul 13 (1) Drepturile la alocaţie de stat pentru copii se stabilesc de unitatea care, potrivit prevederilor prezentului decret, este obligată sa plătească alocaţia. (2) Cererea pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii se verifica de comisia pentru probleme sociale din unitate şi se aproba de conducerea unităţii, după efectuarea controlului financiar respectiv. (3) Plata alocaţiei de stat pentru copii se face de către: a) unităţile care plătesc drepturile de retributie, pentru persoanele încadrate în munca; b) organele de asigurări sociale şi pensii, pentru pensionari; c) instituţiile la care sînt înscrişi, pentru studenţii de la învăţămîntul superior de zi şi pentru absolvenţi pînă la încadrarea lor în munca, în termenul stabilit prin dispoziţia de repartizare; d) unităţile la care au lucrat, pentru militarii în termen şi militarii cu termen redus, care la data incorporarii erau încadraţi cu contract de muncă pe durata nedeterminată; e) centrele militare, pentru elevii şcolilor militare şi ai instituţiilor militare de învăţămînt superior; f) unităţile de unde primesc drepturi băneşti, potrivit legii, pentru persoanele chemate în vederea satisfacerii unor scopuri militare, altele decît serviciul militar în termen. (4) În vederea obţinerii drepturilor de alocaţie, persoanele solicitante depun actele necesare la unitatea care urmează, potrivit prezentului decret, să le facă plata.  +  Articolul 14 (1) Persoanele care primesc alocaţia de stat pentru copii sînt obligate sa comunice unităţii, în termen de 10 zile, orice schimbare intervenita în situaţia lor ori a numărului sau situaţiei copiilor, de natura să le modifice drepturile de alocaţie. (2) În vederea evitării unor plati nelegale de alocaţii, instituţiile de asistenţa socială în care sînt internati copiii în vîrsta de pînă la 16 ani sînt obligate sa anunţe aceasta situaţie unităţii unde este încadrat părintele sau persoana care are în îngrijire copilul.  +  Articolul 15 (1) Drepturile la alocaţia de stat pentru copii se acordă numai de la data stabilirii lor potrivit prevederilor prezentului decret. (2) În cazul plăţii alocaţiei fără temei legal, pot fi urmărite sumele plătite pentru o perioadă de 12 luni în condiţiile prevăzute de Codul muncii. Dacă fapta constituie infracţiune, sumele se recuperează pe întreaga perioadă pentru care au fost plătite.
   +  Capitolul 2 Indemnizaţia pentru copii ce se acordă familiilor de cooperatori agricoli  +  Articolul 16 (1) Familiilor de cooperatori, din care cel puţin unul din soţi lucrează într-o unitate agricolă cooperatista, li se acordă o indemnizaţie lunară pentru fiecare copil, în vîrsta de pînă la 16 ani împliniţi, aflat în întreţinerea acestora, după cum urmează:
       
    - lei lunar -
    a) pentru primul si al doilea copil, cite100
    b) pentru al treilea si al patrulea copil, cite200
    c) pentru al cincilea copil si urmatorii, cite300
  (2) Indemnizaţia se acordă numai în luna în care unul din soţi a lucrat cel puţin 20 de zile şi a realizat sarcinile de producţie în conformitate cu normele de muncă stabilite. Indemnizaţia va fi acordată în continuare şi în perioada în care unul dintre soţi beneficiază de indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă. (3) Au dreptul la indemnizaţie şi familiile cu copii în care sotii sînt pensionari ai cooperativelor agricole de producţie. (4) Indemnizaţia nu se acordă familiilor care au dreptul sa primească, din alte sectoare de activitate, alocaţie pentru copii.
   +  Articolul 17 (1) Plata indemnizaţiei pentru copii se face din fondurile de pensii şi asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, ce se constituie potrivit legii. (2) Indemnizaţia pentru copii se plăteşte integral cooperatorilor din unităţile agricole cooperatiste care depun în totalitate contribuţia la fondul de pensii şi asigurări sociale. La celelalte unităţi indemnizaţia se plăteşte proporţional cu contribuţia depusa, dar nu mai puţin de 80 la suta din sumele cuvenite cooperatorilor.
   +  Capitolul 3 Ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi sotiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere  +  Secţiunea 1 Ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii  +  Articolul 18Mamelor care au în îngrijire 3 sau mai mulţi copii în vîrsta de pînă la 18 ani li se acordă următoarele ajutoare băneşti lunare: a) 400 lei, mamelor cu 3 sau 4 copii; b) 500 lei, mamelor cu 5 sau mai mulţi copii.  +  Articolul 19 (1) În cazul în care, pe lîngă copiii pe care i-a născut, mama are în îngrijire şi copii ai soţului sau proveniţi dintr-o căsătorie anterioară sau din afară căsătoriei, se iau în considerare şi aceştia. (2) Copiii care au fost înfiaţi de alte persoane, cei care au fost încredinţaţi, în condiţiile legii, altor persoane, cei cărora li se asigura întreţinere din partea statului în leagane, case de copii, cămine pentru copii deficienti nerecuperabili, precum şi copiii aflaţi în unităţi de reeducare, nu se iau în considerare la stabilirea ajutorului. (3) Copiii care au depăşit vîrsta de 18 ani şi îşi continua studiile se iau în considerare la stabilirea ajutorului, pînă la terminarea studiilor, dar fără a depăşi vîrsta de 25 de ani.  +  Articolul 20Ajutorul se acordă mamelor, pe tot timpul vieţii, indiferent de natura şi nivelul veniturilor pe care le realizează sau de alte alocaţii, indemnizaţii sau ajutoare pe care le primesc.  +  Articolul 21 (1) Ajutorul se acordă mamelor care la data intrării în vigoare a prezentului decret sau ulterior acestei date îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul decret. (2) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentului decret beneficiază de ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii vor primi în continuare ajutorul în cuantumurile prevăzute la art. 18.  +  Secţiunea a 2-a Ajutorul pentru sotii de militari în termen  +  Articolul 22 (1) Sotiile militarilor în termen care nu sînt încadrate în munca şi nu au alte posibilităţi materiale de existenta au dreptul la ajutoare lunare, dacă se găsesc într-una din următoarele situaţii: a) sînt gravide, începînd cu luna a V-a de sarcina; b) au copii în vîrsta de pînă la 8 ani; c) sînt încadrate în gradul I sau II de invaliditate. (2) Cuantumul ajutorului se stabileşte, în raport de mediul urban sau rural în care domiciliază, astfel: a) 500 lei în mediul urban; b) 350 lei mediul rural. (3) Ajutorul pentru sotiile de militari în termen se acordă cumulativ cu alocaţia de stat pentru copii.  +  Articolul 23În cazul decesului mamei, ajutorul se acordă în continuare, pînă la lăsarea la vatra a tatălui, persoanelor în a căror îngrijire au rămas copiii în vîrsta de pînă la 8 ani.  +  Articolul 24 (1) Ajutorul se acordă şi mamei necasatorite dacă paternitatea copilului a fost stabilită faţă de un militar în termen, prin recunoaştere sau hotărîre judecătorească. (2) Au dreptul la ajutor şi sotiile militarilor cu termen redus şi ale elevilor şcolilor militare, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul decret.  +  Secţiunea a 3-a Indemnizaţia de naştere  +  Articolul 25Mamelor care au născut mai mult de un copil li se acordă o indemnizaţie de naştere de 1.500 lei pentru fiecare copil născut ulterior.  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea şi plata ajutoarelor şi a indemnizaţiei de naştere  +  Articolul 26 (1) Stabilirea şi plata ajutorului pentru mamele cu mai mulţi copii şi a indemnizaţiei de naştere se fac de către comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are domiciliul persoana indreptatita. (2) Stabilirea şi plata ajutorului pentru sotiile de militari în termen se fac de către centrele militare. (3) Acordarea ajutorului pentru mamele cu mai mulţi copii şi a ajutorului pentru sotii de militari în termen se face pe baza propunerilor comisiei pentru probleme sociale din unităţi sau ale comisiei de pensii şi asigurări sociale, după caz.  +  Articolul 27Ajutoarele prevăzute de prezentul decret se plătesc începînd cu luna următoare celei în care sînt îndeplinite condiţiile de acordare; plata ajutoarelor încetează cu luna următoare celei în care aceste condiţii nu mai sînt îndeplinite.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Dispoziţiile prezentului decret cu privire la alocaţia de stat pentru copii se aplică în mod corespunzător şi personalului din cooperatia mestesugareasca şi din cooperatia de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, precum şi scriitorilor, artiştilor, pictorilor, sculptorilor şi compozitorilor - membri ai uniunilor de creaţie -, membrilor colegiilor de avocaţi şi personalului altor organizaţii obşteşti, plata alocaţiei facindu-se din fondurile proprii.  +  Articolul 29Persoanele cărora, potrivit art. 9 din Decretul nr. 325/1983 privind majorarea retributiei personalului muncitor, nu le-au fost afectate drepturile de alocaţie, beneficiază în continuare de aceste drepturi în cuantumurile prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 30Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza documentaţiilor prezentate de titularii de plan, sa introducă influentele rezultate din aplicarea prezentului decret în indicatorii economici şi financiari, în volumul şi structura bugetului de stat şi a celorlalte planuri financiare pe anul 1986 pe seama rezervelor financiare, precum şi în planul de casa pentru trimestrul I 1986.  +  Articolul 31 (1) Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1986. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga Decretul nr. 246/1977 privind alocaţia de stat pentru copii, Decretul nr. 197/1977 privind ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi sotiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere, articolul 33 din Legea nr. 4/1977 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producţie, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa 1 CATEGORIILEde persoane care beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în cuantumuricorespunzătoare mediului urban, indiferent de mediul în care domiciliază1. Persoanele încadrate în întreprinderile subordonate ministerelor şi celorlalte organe centrale din ramurile miniera, foraj, petrol şi gaz metan, metalurgie feroasa, metalurgie neferoasa, materiale refractare, construcţii de maşini, energie electrica, chimie, viscoza, sticla-ceramica, construcţii-montaj, hirtie-celuloza, ciment, materiale de construcţii, lemn, poligrafie, textile, confecţii, încălţăminte, pielarie-cauciuc, alimentara, exploatări forestiere, cai ferate, transporturi aeriene, maritime, fluviale şi rutiere, precum şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în depozitele de piei brute şi participa permanent la desfăşurarea proceselor de sortare, preindustrializare şi formare de loturi de piei brute.2. Persoanele încadrate în unităţi din domeniul agriculturii şi industriei alimentare:- centrale, trusturi judeţene de întreprinderi agricole de stat, întreprinderi de stat şi subunitatile acestora, subordonate Departamentului agriculturii de stat;- staţiuni didactice experimentale din cadrul Departamentului agriculturii de stat;- trusturi şi staţiuni pentru mecanizarea agriculturii;- întreprinderi mecanice ale agriculturii;- unităţi pentru creşterea şi ingrasarea animalelor;- centre de încercare a soiurilor;- unităţi şi subunitati subordonate Centrului republican de creştere şi calificare a căilor de rasa;- unităţi de cercetare şi producţie agricolă şi sericicola;- întreprinderi pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor, secţii de producţie, ferme, sere şi solarii din cadrul întreprinderilor de sere; sere şi solarii din cadrul întreprinderilor pentru legume şi fructe;- unităţi subordonate Trustului întreprinderilor pentru producerea nutreturilor combinate;- întreprinderi de întreţinere şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;- întreprinderi de execuţie şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi Întreprinderea de construcţii-montaj "Delta Dunării".- întreprinderi de exploatare complexa a resurselor naturale din "Delta Dunării".3. Persoanele din întreprinderile subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare, din ramurile construcţii-montaj, materiale de construcţii şi miniera.4. Personalul medico-sanitar şi farmaceutic.5. Cadrele militare permanente şi personalul civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.6. Preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii birourilor executive şi comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, orăşeneşti, municipale, de sector şi judeţene.7. Studenţii de la învăţămîntul superior de zi, elevii şcolilor militare şi instituţiilor militare de învăţămînt superior.8. Persoanele de la Institutul central de fizica şi unităţile subordonate de pe platforma Magurele din subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara.9. Persoanele din santierele aparţinînd Institutului de studii şi proiectari hidroenergetice din subordinea Ministerului Energiei Electrice, care executa lucrări geologice şi de foraj.10. Persoanele din unităţile bugetare subordonate Departamentului Aviaţiei Civile.11. Persoanele încadrate la Direcţia economică şi a patrimoniului cultural naţional din structura Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, care executa lucrări de construcţii-montaj.12. Persoanele încadrate în unităţile de sub îndrumarea şi controlul Direcţiei generale a rezervelor de stat.13. Persoanele încadrate la crescatoriile de animale de experienta din comunele Cernica, Tunari şi municipiului Bucureşti ale institutelor de cercetări ştiinţifice medicale subordonate Ministerului Sănătăţii.14. Personalul staţiunilor didactice experimentale pendinte de Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului.15. Persoanele cărora li s-a menţinut dreptul la alocaţie de stat în urma preluării Întreprinderii de prototipuri de maşini, utilaje şi instalaţii agricole Bucureşti - I.P.M.A. - de către Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru maşini şi utilaje agricole Bucureşti, pe timpul cît sînt încadrate în institutul respectiv.16. Personalul muncitor din activitatea de încărcare-descărcare în municipiul Constanta, încadrat la unităţile de exploatare portuara pentru produsele metalurgice, produsele industriei construcţiilor de maşini, produsele din lemn şi materiale de construcţii, Întreprinderea pentru condiţionarea şi livrarea produselor chimice şi petroliere "Chimpex" Constanta, Întreprinderea "Siloz" Constanta-Port, Întreprinderea "Frigoriferul portuar" Constanta şi Întreprinderea de exploatare portuara Constanta.17. Mecanizatorii din cadrul inspectoratelor silvice şi întreprinderilor de imbunatatire şi exploatare a pajiştilor din subordinea Ministerului Silviculturii şi consiliilor populare judeţene. NOTĂ:1. Dacă în cadrul unei unităţi sau centrale sînt secţii, subunitati sau unităţi, fără personalitate juridică, din ramuri de activitate diferite, acestea urmează, în ceea ce priveşte cuantumul alocaţiei, regimul unităţii din care fac parte, indiferent de reţeaua de retribuire care se aplică în subunitatile respective.2. În cazul trecerii unei întreprinderi din subordonarea unui organ în subordonarea altui organ, alocaţia se acordă de la data respectiva, potrivit noii situaţii.3. Încadrarea întreprinderilor de subordonare locală într-una din ramurile din prezenta anexa se constata prin decizia comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti. În cazul cînd într-o întreprindere de subordonare locală sînt secţii, subunitati sau compartimente din ramuri diferite, prevederile din prezenta anexa se aplică numai secţiilor, subunitatilor sau compartimentelor din ramurile menţionate la pct. 3 din anexa. --------------------------