ORDONANȚĂ nr. 41 din 14 iulie 2005privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Reglementări ale unor operațiuni financiare și fiscale  +  Secţiunea 1 Contribuția asupra producției de zahăr și izoglucoza  +  Articolul 1Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se instituie obligația plății contribuției pentru producția de zahăr și a contribuției pentru producția de izoglucoza, realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeană, contribuții care se fac venit la bugetul de stat și vor fi virate Sistemului de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene.  +  Articolul 2Procedura de plată către Sistemul de resurse proprii traditionale ale Uniunii Europene, stabilirea contribuabililor pentru contribuția de zahăr și izoglucoza, alocarea cotelor de producție de zahăr și izoglucoza, stabilirea cotei contribuției și a termenelor de plată, precum și calculul, controlul și colectarea acestor contribuții se stabilesc prin lege.  +  Secţiunea a 2-a Recuperarea debitelor rezultate din plata de către Ministerul Finanțelor Publice a ratelor de capital, a dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente, precum și a comisioanelor restante la fondul de risc, dobânzilor și penalitatilor de întârziere aferente acestora  +  Articolul 3(1) Sumele plătite la scadente de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant sau împrumutat, în contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat și subimprumutate ca urmare a lipsei disponibilităților financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri, precum și comisioanele datorate și neachitate la fondul de risc de către aceștia, dobânzile și penalitățile de întârziere aferente acestora se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza înscrisurilor întocmite de direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat.(2) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Termenele de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a obligațiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripție.(4) Creanțele preluate de la Ministerul Finanțelor Publice de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002, și al Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "îmbunătățiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003, se vor valorifica de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul actelor normative menționate anterior.  +  Secţiunea a 3-a Recuperarea creanțelor rezultate din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile  +  Articolul 4(1) Recuperarea creanțelor rezultate din contravaloarea în lei a importurilor efectuate din ajutoare economice nerambursabile, oferite Guvernului României de donatori externi, în baza unor acorduri bilaterale, datorată Fondului de contrapartida de către beneficiarii acestora, se realizează prin intermediul organelor fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal beneficiarii.(2) În acest scop Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de gestionar al Fondului de contrapartida, conform Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartida, solicita organelor fiscale competente efectuarea unor acțiuni de control la beneficiarii sumelor prevăzute la alin. (1), aflați în evidenta direcției de specialitate din minister.(3) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Termenele de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a obligațiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripție.  +  Secţiunea a 4-a Reglementări privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătății cu garanția statului în vederea consolidării, modernizării și dotării Spitalului Clinic Coltea și refacerii Bisericii Coltea  +  Articolul 5Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Sănătății sunt autorizate sa finalizeze documentațiile aferente împrumutului extern contractat în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achiziții publice dintr-o singura sursa de către Ministerul Sănătății, în vederea consolidării, modernizării și dotării Spitalului Clinic Coltea și refacerii Bisericii Coltea și pentru aprobarea garantarii de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Se autorizeaza Ministerul Sănătății sa plătească trimestrial în favoarea Băncii Volksbank comisioane bancare în echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro pe perioada 1 noiembrie 2004 și până la utilizarea în cursul anului 2005 a echivalentului în lei al sumei de 25.000.000 euro din creditul acordat.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, capitolul "Sănătate", titlul 84 "Rambursări de credite, plati de dobânzi și comisioane credite".  +  Capitolul II Modificarea, completarea, suspendarea și abrogarea unor acte normative în domeniul financiar  +  Secţiunea 1 Modificarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinantare aferente  +  Articolul IAlineatul (2) al articolului 5 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și va avea următorul cuprins:(2) Se autorizeaza Ministerul Finanțelor Publice sa repartizeze și sa introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) și (1^1), precum și să efectueze, după caz, plati direct din aceasta poziție de cheltuieli.  +  Secţiunea a 2-a Completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere  +  Articolul IILa articolul 4 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 382/2002, după litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizează pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidența echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data plății;  +  Secţiunea a 3-a Modificarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați  +  Articolul IIIOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 122/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 se abroga.2. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobânzile și comisioanele plătite de Ministerul Finanțelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garanția statului de către societate, aceasta va plati Ministerului Finanțelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobânda anuală de 7,24% plus o marja de 1% aplicată la aceste sume. La suma rezultată prin aplicarea dobânzii anuale de 7,24 % plus o marja de 1%, se va aplica și rata dobânzii de referința a Băncii Naționale a României potrivit art. 4 din anexa la Ordinul Consiliului Concurentei nr. 51/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursarii ajutorului de stat ilegal și a celui interzis.3. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care societatea nu respecta oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de eșalonare care au fost încheiate conform alin. (2), aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadentei până la plata integrală a debitului, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului  +  Articolul IVOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (2), se abroga litera d).2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilește prin convenții. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c) nivelul ratei dobânzii se stabilește în condiții de maxima eficienta pentru stat.3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază de dobânda. Pentru operațiunile de plati dispuse din conturile purtătoare de dobânda, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici și al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mica și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naționala a României și/sau agentul sau mandatat pentru administrarea sistemului de plati și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.4. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit, operatorilor economici și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.5. La articolul 11 alineatul (2) se introduce o noua litera, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) comisioane percepute pentru operațiunile și serviciile prestate de către Trezoreria Statului;  +  Secţiunea a 5-a Completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital  +  Articolul VLegea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolului 286 se introduce un nou articol, articolul 286^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 286^1(1) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține acțiuni emise de către societățile de investiții financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietății private, până în limita de 1% din capitalul social al societăților de investiții financiare.(2) Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de acționari care depășesc limita prevăzută la alin. (1).(3) În termen de 3 luni de la data depășirii limitei de 1% din capitalul social al societăților de investiții financiare, actionarii aflați în aceasta situație sunt obligați sa vândă acțiunile care depășesc limita de deținere. C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prezentului articol.2. Societățile de investiții financiare vor lua măsuri de modificare a statutelor sau a actelor constitutive, după caz, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în sensul eliminării oricăror prevederi contrare dispozițiilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care societățile de investiții financiare nu efectuează modificările în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, statutele sau actele constitutive se considera modificate de drept, în sensul respectării limitei de 1% din capitalul social.  +  Secţiunea a 6-a Suspendarea aplicării unor dispoziții legale  +  Articolul VI(1) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se suspenda până la data de 31 decembrie 2006.(2) Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru acțiuni de cercetare-dezvoltare și inovare, finanțate pe bază de programe, precum și pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condițiile legii, asigurându-se o creștere a acestora.  +  Secţiunea a 7-a Abrogări ale unor dispoziții legale  +  Articolul VIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga:a) secțiunea a 11-a "Reglementări privind emiterea scrisorilor de confort", art. XIII din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare;b) alin. (3) al art. 13 din cap. I secțiunea a 6-a "Reglementări privind finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, în condiții de transparenta și competitivitate" din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005.  +  Secţiunea a 8-a Dispoziții finale  +  Articolul VIIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 41.-----