HOTĂRÂRE nr. 750 din 14 iulie 2005privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 28 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie următoarele consilii interministeriale permanente, denumite în continuare consilii interministeriale, ca organisme cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având componenta prevăzută în anexa nr. 1: a) Consiliul interministerial pentru afaceri interne şijustiţie; b) Consiliul interministerial pentru relaţii externe şi afaceri europene; c) Consiliul interministerial pentru integrare europeană; d) Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa interna, competitivitate, mediul de afaceri; e) Consiliul interministerial pentru administraţie şi funcţie publică, descentralizare, comunităţi locale; f) Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecţia consumatorului; g) Consiliul interministerial pentru educaţie, cultura, cercetare, tineret, sport şi minorităţi; h) Consiliul interministerial pentru agricultura, dezvoltare rurală şi mediu; i) Consiliul interministerial pentru dezvoltare regionala, infrastructura, amenajarea teritoriului şi turism; j) Consiliul interministerial pentru situaţii de criza; k) Consiliul de planificare strategica.  +  Articolul 2 (1) Consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 lit. a)-j) îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) soluţionează problemele specifice din domeniile majore pe care le gestionează; b) asigura coerenta fundamentarii şi implementarii politicilor guvernamentale din domeniul respectiv; c) asigura comunicarea interministeriala din domeniul respectiv, precum şi armonizarea punctelor de vedere; d) formează grupuri de lucru interministeriale pentru soluţionarea problemelor punctuale cu caracter multisectorial; e) propun constituirea, conform prevederilor legale, de comisii interministeriale pentru gestionarea unei anume problematici; f) coordonează monitorizarea implementarii politicilor promovate; g) elaborează rapoarte periodice; h) monitorizează activitatea comisiilor interministeriale şi a grupurilor de lucru din subordine. (2) Consiliul de planificare strategica îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) stabileşte şi coordonează priorităţile ce deriva din documente strategice pentru îndeplinirea obiectivelor Guvernului în colaborare cu ministerele de resort; b) corelează politicile guvernamentale cu angajamentele şi condiţionalitatile asumate de Executiv în relaţia cu organizaţiile internaţionale; c) realizează programarea multianuala a prioritatilor strategice fundamentale şi coroborarea acestora cu programarea bugetară pe termen mediu; d) corelează politicile ce urmează a fi implementate cu fondurile bugetare alocate pe termen scurt şi mediu.  +  Articolul 3 (1) Consiliile interministeriale au ca membri pe miniştrii de stat care coordonează domeniul respectiv, miniştrii de resort din domeniul respectiv, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, un consilier de stat al primului-ministru pe problematica domeniului respectiv, conform anexei nr. 1. (2) Conducerea consiliilor interministeriale este asigurata, după caz, de primul-ministru, miniştrii de stat, respectiv miniştrii de resort, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Consiliile interministeriale se reunesc în şedinţe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la solicitarea oricărui membru. (2) Fiecare membru al consiliului interministerial are dreptul sa introducă o problemă pe agenda intalnirii ordinare sau extraordinare. (3) Deciziile consiliilor interministeriale se iau în unanimitate. În cazul în care nu se ajunge la unanimitate în luarea unei decizii, se vor propune alternative, decizia finala amanandu-se pentru şedinţa următoare. Luarea unei decizii nu poate fi amânată de mai mult de doua ori, în caz contrar decizia finala urmând a fi luată în prima şedinţa a Guvernului, pe baza alternativelor menţionate.  +  Articolul 5 (1) Consiliile interministeriale prezintă Guvernului rapoarte de activitate periodice, la fiecare 6 luni. (2) La solicitarea Guvernului, consiliile interministeriale vor prezenta rapoarte asupra stadiului de implementare a politicilor guvernamentale intersectoriale gestionate de acestea.  +  Articolul 6 (1) Fiecare consiliu interministerial îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aproba în prima şedinţa de lucru. (2) Secretariatul tehnic al fiecărui consiliu interministerial se constituie din reprezentanţii ministerelor de resort implicate şi câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 7 (1) În subordinea consiliilor interministeriale pot funcţiona comisii interministeriale, înfiinţate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi grupuri de lucru pentru soluţionarea problemelor punctuale, clar definite şi cu termene precise. (2) Consiliile interministeriale au obligaţia de a monitoriza activitatea comisiilor şi grupurilor de lucru interministeriale din subordine şi de a propune înfiinţarea unor structuri noi sau desfiinţarea celor care şi-au îndeplinit obiectivul pentru care au fost constituite. (3) Structura, gradul de reprezentare, mandatul şi termenele de realizare a obiectivelor comisiilor sau grupurilor de lucru sunt stabilite de consiliul interministerial în a cărui subordine sunt organizate. (4) În comisiile şi grupurile de lucru pot participa, ca membri cu drepturi depline, şi reprezentanţi ai altor instituţii publice care nu fac parte din consiliul coordonator.  +  Articolul 8La lucrările consiliilor interministeriale, ale comisiilor şi grupurilor de lucru subordonate pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, ai instituţiilor academice şi de învăţământ superior, ai organizaţiilor societăţii civile, care ar putea contribui la soluţionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.  +  Articolul 9 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 preiau în subordine organismele interministeriale constituite până la această dată, conform anexei nr. 2. (2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare consiliu interministerial va face propuneri pentru desfiinţarea sau păstrarea, după caz, a organismelor interministeriale din subordine preluate conform anexei nr. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează: Notă ---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru Voicup. Ministrul justiţiei,Maria Cristina Manda,secretar de statBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 750.  +  Anexa 1                       Consilii interministeriale permanente                            Componenta şi conducere
         
    CONSILIU PERMANENTCOMPONENŢĂCONDUCERE
    I. Consiliul interministerial pentru afaceri interne şi justiţieMJCo-preşedenţie MJ - MAI
    MAI
    MAE
    MFP
    Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
    SGG
    II. Consiliul interministerial pentru relaţii externe şi afaceri europeneMAECo-preşedenţie MAE - MIE
    MIE
    MFP
    MAPN
    MEC
    Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
    SGG
    III. Consiliul interministerial pentru integrare europeană - CEIEPrimul Ministru Ministru de Stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europenePrimul Ministru
    MIE
    MAE
    MFP
    Ministru delegat acquis comunitar
    Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
    SGG
    IV. Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceriMinistru de Stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economicCo-preşedenţie: Ministru de Stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic Ministrul de Stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi IMM
    Ministrul de Stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi IMM
    MEC
    MIE
    MAPDR
    Ministrul delegat pentru comerţ
    MFP
    Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
    SGG
    MCTI
    V. Consiliul interministerial pentru administraţie şi funcţiei publică, descentralizare, comunităţi localeMAIMAI
    SGG
    MFP
    MJ
    Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
    VI. Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecţia consumatoruluiMMSSFCo-preşedenţie MMSSF - MS
    MFP
    MEdC
    MS
    Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
    SGG
    VII. Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţiMinistru de Stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europeneMinistru de Stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene
    MEdC
    MCC
    MCTI
    MFP
    Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
    SGG
    VIII. Consiliul interministerial pentru agricultură, pescuit, dezvoltare rurală şi mediuMAPDR MMGA SGG MFP Cancelaria Primului Ministru-Consilier de StatCo-preşedenţie MAPDR - MMMGA
    IX. Consiliul interministerial pentru, dezvoltare regională, infrastructură, amenajarea teritoriului şi turismMTCTCo-preşedenţie MTCT - MIE
    MIE
    MAI
    MEC
    MCTI
    Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului
    MFP
    Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
    SGG
    X. Consiliul interministerial pentru situaţii de crizăMAIMAI
    MAPN
    MTCT
    MMGA
    SGG
    MFP
    Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat
    XI. Consiliul de planificare strategicăPrimul Ministru Miniştri de statPrimul Ministru
    SGG
    MFP
    DRP
    MIE
    Ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquis-ului comunitar
   +  Anexa 2 Preluarea organismelor interministeriale actuale
       
    Consiliu interministerial permanentComitete interministeriale preluate
    I. Consiliul interministerial pentru afaceri interne şi justiţie1) Comisia interministerială pentru monitorizarea aplicării prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
    2) Comisia interministerială pentru evaluarea despăgubirilor băneşti care urmează să fie acordate persoanelor îndreptăţite potrivit legii nr. 10/2001
    3) Comisia centrală pentru aplicarea dispoziţiilor legii nr. 9/1998
    4) Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii
    5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfecţionării şi implementării legislaţiei în domeniul restituirii proprietăţii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
    6) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane
    7) Consiliul interministerial pentru siguranţa rutieră
    8) Consiliul Interministerial pentru Frontierele de Stat ale României
    9) Grupul Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
    10) Consiliul inter-ministerial de monitorizare a rezoluţiilor privind combaterea terorismului
    11) Grupul de Coordonare a implementării Strategiei Naţionale privind Migraţia
    12) Grupul interinstituţional de lucru privind Black Sea Border Security Iniţiative
    13) Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană
    14) Grupul operaţional de legătură roman
    15) Comitetul naţional de securitate aeronautică
    16) Comisia interministerială pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 1998
    II. Consiliul interministerial pentru relaţii externe şi afaceri europene1) Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor de pretutindeni;
    2) Consiliul interministerial pentru imagine externă;
    3) Comisia de monitorizare a aplicării Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind Legea maghiarilor din statele vecine Ungariei
    4) Comitetul interdepartamental pentru coordonarea participării României în programele internaţionale de asistenţă destinate noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice;
    5) Comisia naţională pentru integrarea României în NATO (va fi înlocuită de Comisia naţională pentru NATO);
    6) Comisia interministerială pentru coordonarea şi derularea efectivă aAcordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997;
    7) Consiliul interministerial pentru imagine externă;
    8) Consiliul interinstituţional pentru exercitarea mandatului României în Consiliul de Securitate al ONU;
    9) Grupul de lucru pentru negocierea documentului politic de bază ("Acordul de acces") care va reglementa amplasarea facilităţilor militare şi prezenţa forţelor SUA pe teritoriul României;
    10) Grupul român pentru neproliferare/Grupul interinstituţional de lucru privind Proliferation Security Iniţiative (PSI);
    11) Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe;
    12) Comitetul Interministerial al Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova;
    III. Consiliul interministerial pentru integrare europeană1) Comitetul interministerial pentru integrare europeană;
    2) Comitetul executiv pentru integrare europeană;
    3) Comitetul de transparenţă pentru urmărirea utilizării fondurilor comunitare;
    4) Delegaţia naţională pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă;
    5) Consiliul consultativ pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă;
    6) Comitetul interministerial pentru elaborarea şi urmărirea implementării Strategiei Guvernului de comunicare internă şi externă privind integrarea României în Uniunea Europeană;
    7) Comisia Interministerială pentru Programul PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România-Ungaria;
    8) Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD;
    9) Comitetul de acreditare naţională SAPARD;
    10) Comitetul de elaborare a Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013;
    11) Comitetul Interministerial responsabil cu îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană, privind Capitolul 6 "Concurenţa";
    IV. Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate. mediul de afaceri1) Comitetul interministerial pentru coordonarea şi urmărirea accelerării decontărilor şi recuperării arieratelor;
    2) Comisia guvernamentală pentru offset (comisia guvernamentală pentru compensarea achiziţiilor de tehnică specială);
    3) Comitetul interministerial de coordonare a organizării şi funcţionării pieţelor produselor agricole şi alimentare în România;
    4) Grupul de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri;
    5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi implementării politicii industriale a României şi a planului de acţiune aferent;
    6) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior;
    7) Comitetul Interministerial pentru colaborarea Economică a ţărilor din Zona Mării Negre;
    8) Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei noi organizaţii interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, în locul C.A.E.R.;
    9) Consiliul interministerial de coordonare a Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor;
    10) Comitetului Interministerial pentru Negocierea Acordului de Bază şi a celorlalte Protocoale Sectoriale ale Cartei Europene a Energiei;
    11) Comisia interdepartamentală pentru analiza şi avizarea ofertelor referitoare la recuperarea şi încasarea drepturilor statului, precum şi la angajarea şi plata obligaţiilor care decurg din acorduri comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnico-bancare, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 59/1994;
    12) Comitetul interministerial pentru dezvoltarea relaţiilor economice româno-japoneze;
    13) Comisia interministerială pentru microcredite;
    14) Consiliul pentru export - organism public-privat;
    15) Comisia interdepartamentale pentru avizarea modalităţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activităţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989;
    16) Comitetul interministerial pentru implementarea măsurilor necesare realizării procesului de restructurare a siderurgiei;
    17) Comisia interministerială pentru elaborarea programului de restructurare al S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara;
    18) Comitetul interministerial de conducere a reformei gestiunii finanţelor publice;
    19) Comitetul interministerial de gestionare a reformei managementului finanţelor publice
    20) Grupul de lucru pentru dezvoltarea pieţei de capital
    21) Comitetul Interministerial pentru supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor
    22) Consiliul de Coordonare a Activităţii de Statistică
    23) Punctul Naţional de Contact
    24) Comitetul consultativ pentru dezvoltarea IMM/Grupul de lucru pentru implementarea Cartei Europene pentru întreprinderi mici
    25) Comitetul interministerial de monitorizare a sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
    26) Consiliul pentru avizarea licenţierii operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare
    27) Consiliul interministerial pentru examinarea şi avizarea cererilor de licenţă pentru exportul şi importul de produse militare
    28) Comisia Guvernamentală pentru aprobarea exceptărilor de la plata taxelor vamale a importurilor de produse speciale
    29) Grupul de lucru privind examinarea politicii comerciale a României în cadrul organizaţiei mondiale a comerţului
    30) Grupul interministerial de lucru pe politică industrială
    31) Grupul interministerial de lucru privind "garantarea parţială a riscului aferent datoriei contractate de societăţile comerciale, regiile autonome, prestatoare de servicii, pentru finanţarea investiţiilor"
    32) Comisia de licitaţie pentru plasarea titlurilor de stat prin Banca Naţională a României ca agent al statului
    33) Comitetul pentru dezvoltarea sistemului naţional pentru Statistica Finanţelor Guvernamentale
    34) Comitetul Interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior
    V. Consiliul interministerial pentru administraţie şi funcţia publică, descentralizare, comunităţi locale1) Comitetul interministerial pentru relaţia cu administraţia publică
    2) Consiliul superior pentru reforma administraţiei publice, coordonarea politicilor publice şi ajustare structurală
    3) Comitetul tehnic interministerial şi grupurile de lucru organizate în conformitate cu dispoziţiile legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004
    4) Comisia interministerială pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici
    5) Comitetul interministerial pentru coordonarea reformei procesului politicilor publice
    6) Comisia pentru managerii publici
    7) Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale
    8) Comitet interministerial pentru coordonarea procesului de deconcentrare
    9) Comitetul interministerial pentru stabilirea serviciilor publice deconcentrate
    10) Consiliul guvernamental pentru monitorizarea reformei administraţiei publice
    11) Comisia de supraveghere a funcţionării sistemului electronic de achiziţii publice
    12) Comitetul interministerial pentru implementarea strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate
    13) Comitetul interministerial pentru îndeplinirea sarcinilor reieşite din programul de iarnă în domeniul energetic
    14) Grupul interministerial de lucru privind criza financiară, insolventă şi insolvabilitatea administraţiei publice locale
    15) Grupul interministerial de lucru privind garantarea parţială a creditelor contractate de administraţia publică locală
    16) Grupul interministerial de lucru privind revizuirea cadrului legal al contractării împrumuturilor de către administraţia publică locală prevăzute în OUG nr. 45/2003
    17) Grupul interministerial de lucru pentru organizarea "Forumului cooperării descentralizate româno-franceze", Cluj-Napoca 2005
    18) Comitetul de coordonare a restructurării
    VI. Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecţia consumatorului1) Comisia consultativă interministerială în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi - CODES
    2) Comisia interministerială privind asistenţa socială
    3) Comitetul mixt de implementare şi monitorizare pentru buna organizare şi coordonare a îndeplinirii Planului general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor;
    4) Comisia naţională de promovare a ocupării forţei de muncă;
    5) Comisia anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS.
    6) Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă (72/2002)
    7) Comitetul interministerial pentru prevenirea discriminării
    8) Grupul de lucru interministerial constituit în vederea înfiinţării administraţiei unice pentru colectarea, auditul şi executarea contribuţiilor la asigurările sociale
    9) Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă (113/2003)
    10) Grupul de lucru interministerial constituit pentru rezolvarea problemelor specifice cu care se confruntă cetăţenii români care lucrează în străinătate
    11) Comisia Interministerială de Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar
    12) Comisia interministerială pentru elaborarea de strategii, identificarea şi implementarea de soluţii pentru eficientizarea sistemului sanitar din România şi a fluxurilor financiare legate de Casa naţională de asigurări de sănătate
    13) Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA
    14) Grupul interministerial pentru elaborarea şi monitorizarea Strategiei Guvernului şi a Planului de Măsuri de Incluziune Socială privind tinerii care părăsesc instituţiile de ocrotire după împlinirea vârstei de 18 ani
    15) Grupul la Nivel Înalt în domeniul protecţiei şi îngrijirii copilului
    VII. Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, Sport şi minorităţi1) Comitetul interministerial pentru Problemele Tineretului
    2) Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în sport
    3) Comisia interministerială pentru urmărirea programului de construcţie de săli de sport
    4) Consiliul Interministerial pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare
    5) Comisia pentru întocmirea listelor bunurilor culturale nerestituite din tezaurul României depus la Moscova în perioada 1916-1917
    6) Grupul de promovare a tehnologiei informaţiei în România
    7) Comisia interministerială pentru zone construite protejate
    8) Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei
    9) Consiliul de coordonare-Centrul istoric Bucureşti
    10) Comisia Naţională pentru Subvenţionarea Culturii Scrise
    11) Comisia pentru atestarea calităţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi
    12) Comitetul consultativ al proiectului "Economia bazată pe cunoaştere"
    13) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România
    VIII. Consiliul interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi mediu1) Comisia pentru urmărirea exploatării raţionale şi a protecţiei resurselor naturale din bazinul hidrografic al râului Cerna (Comisia Cerna)
    2) Comitetul Naţional pentru Protecţia Stratului de Ozon
    3) Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice
    4) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional
    5) Comitetul interministerial pentru zona montană
    6) Consiliul interministerial al apelor
    7) Comitetul Naţional F.A.O. (C.N./F.A.O.)
    8) Comisia naţională pentru acordarea etichetei ecologice
    9) Comitetul de coordonare potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 15/2000 privind declararea oraşului Sulina, judeţul Tulcea şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
    10) Comitetul de politici strategice a proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
    11) Comitetul naţional pentru combaterea secetei, a degradării terenurilor şi a deşertificării
    12) Grupul de lucru pentru examinarea "Hot spoturilor cu potenţial transfrontalier privind Roşia Montană"
    13) Comitetul de avizare al administraţiei fondului pentru mediu
    IX. Consiliul interministerial pentru dezvoltare Regională, infrastructură, amenajarea teritoriului şi turism1) Centrul naţional pentru aşezări umane (habitat)
    2) Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe sociale
    3) Consiliul Naţional pentru Dezvoltare regională
    4) Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată
    5) Consiliul Interministerial pentru Infrastructura Calităţii şi Armonizarea Reglementărilor Tehnice
    6) Comitetul de monitorizare pentru programul ISPA
    7) Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor, programelor şi planurilor de acţiuni sectoriale şi regionale
    8) Comitetul Naţional de Coordonare a Proiectului de dezvoltare a infrastructurii locale în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
    9) Grupul de lucru inter-instituţional care să realizeze o evaluare a schemelor de ajutor de stat existente în zonele libere în vederea compatibilizării lor cu legislaţia comunitară
    10) Comisia interministerială pentru analiza posibilităţilor de îmbunătăţire a condiţiilor economice şi sociale în Valea Jiului
    11) Comitetul interministerial pentru reţeaua de transport de interes naţional şi european
    12) Comitetul interministerial pentru programe şi mari obiective de investiţii de importanţă naţională
    13) Grupul interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării bazei legale şi a resurselor financiare necesare pentru construirea posturilor de inspecţie veterinară la frontieră
    14) Comisia interministerială pentru Valea Jiului
    15) Comisia Naţională TRACECA
    16) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării şi implementării Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice şi a planului de acţiuni aferent
    17) Consiliul consultativ de design
    18) Comitetului interministerial de urmărire a finalizării contractelor, a finanţării şi a stadiului lucrărilor în vederea punerii în funcţiune a Unităţii 2 de la CNE Cernavodă
    19) Comisia interministerială pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavodă
    20) Comitetul pentru siguranţa transportului produselor petroliere prin conductele magistrale
    X. Consiliul interministerial pentru Situaţii de criză1) Comitetul Naţional pentru situaţii de Urgenţă
    2) Comisia de monitorizare a unor eventuale inundaţii
    3) Comitetul interministerial pentru situaţii de criză
    4) Comitetul de coordonare a proiectului de prevenire şi management al dezastrelor
    5) Comisia pentru transparenţa utilizării fondurilor pentru sinistraţi
                                   --------------