LEGE Nr. 131 din 29 decembrie 1995pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 29 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea învăţământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 167 din 31 iulie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Învăţământul universitar de stat, pe durata prevăzută la art. 62 alin. (1) sau al art. 67 alin. (1), este gratuit, cu excepţia taxelor percepute pentru înscrierea la concursul de admitere, înmatriculări, reînmatriculări şi repetarea examenului de absolvire sau de licenţă. De asemenea, se pot percepe taxe şi pentru activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ, solicitate de studenţi şi aprobate de consiliul facultăţii. Cuantumul taxelor şi scutirea de la plata acestora se stabilesc se către senatele universitare."2. Articolul 93 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Ministrul învăţământului poate suspenda din funcţie, din motive justificate, pe rectorul unei instituţii de învăţământ superior, de stat sau particular, acreditata. Hotărârea de revocare sau de menţinere în funcţie a rectorului se ia de către senatul universitar, în cel mult 30 de zile de la data comunicării ordinului de suspendare."3. Articolul 94 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 94. - (1) În senatele universitare şi în consiliile facultăţilor studenţii sunt reprezentaţi în proporţie de 1/4 din numărul membrilor acestor consilii şi senate, în condiţiile stabilite de Carta universitară."4. Articolul 140 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Învăţământului constituie structuri de experţi şi se sprijină pe organisme consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional şi moral: Consiliul Naţional pentru Reforma Învăţământului, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Consiliul Naţional de Finanţare a Învăţământului Superior, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, Consiliul Naţional al Bibliotecilor, Consiliul Naţional al Rectorilor şi comisiilor naţionale de specialitate pe discipline. De asemenea, Ministerul Învăţământului consulta societăţile ştiinţifice naţionale ale cadrelor didactice şi, după caz, organizaţiile studenţeşti recunoscute în plan naţional, precum şi organizaţiile sindicale ale personalului din învăţământ la nivel de ramura."5. Articolul 147 va avea următorul cuprins:"Art. 147. - Conducerea operativă a instituţiei de învăţământ superior este asigurata de biroul senatului, alcătuit din: rector, prorectori, secretar ştiinţific, director general administrativ şi reprezentantul organizaţiilor studenţeşti legal constituite la nivel de institut. Preşedintele biroului senatului este rectorul."6. Articolul 170 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de către Ministerul Învăţământului, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Criteriile specifice de acordare a burselor de merit, de studiu şi de ajutor social se stabilesc, anual, în consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare şi în senatele universitare, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi şi studenţi a activităţilor şcolare şi universitare. Bursele de care beneficiază elevii şi studenţii sunt indexabile. Cuantumul minim al burselor studenţeşti trebuie să acopere cheltuielile de cazare şi masa."7. Articolul 174 alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 174. - (1) Elevii şi studenţii beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul anului calendaristic. (2) Elevii şi studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport prevăzute la alin. (1)."  +  Articolul 2Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE----------------------