LEGE Nr. 130 din 27 decembrie 1995privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 28 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţie, se abiliteaza Guvernul ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1996, sa emita ordonanţe în domenii ce privesc: a) ratificarea unor acorduri de plati, împrumuturi externe sau de garantare a unor împrumuturi externe, precum şi aprobarea aderării României la Fondul Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiatii Naţionali şi Excedentele de Populaţie în Europa / Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei; b) adoptarea, completarea şi modificarea unor reglementări în domeniul financiar-fiscal privind: acordarea unor scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere datorate pentru neplata în termen a unor venituri ale statului; unificarea şi actualizarea reglementării cu privire la urmărirea şi la executarea veniturilor bugetare; impunerea distinctă a veniturilor salariale realizate în aceeaşi unitate de învăţământ peste norma didactica de baza; îmbunătăţirea criteriilor de stabilire a categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de scutire a plăţii impozitului pe salarii; modificarea plafonului valoric în limita căruia se pot utiliza timbrele mobile pentru actele şi faptele supuse taxelor de timbru; calificarea notiunii de producţie proprie în aplicarea regimului vamal aferent investiţiilor străine; actualizarea taxelor de avizare a jocurilor de noroc; întărirea disciplinei financiar-valutare; compensarea creanţelor şi angajamentelor la fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic; c) îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor de cultura şi a celor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi subvenţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi; d) completarea şi modificarea sistemului de finanţare a cheltuielilor necesare tipăririi şi difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar.  +  Articolul 2În baza art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1996, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului, spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancţiunea încetării efectelor lor.Ordonanţele depuse de Guvern, potrivit alin. 1, vor fi dezbătute cu prioritate.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de către una din Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanţelor.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------