ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 14 iulie 2005privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 27 iulie 2005    Pentru îndeplinirea Strategiei de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., având în vedere necesitatea de a preveni riscurile operationale în desfăşurarea activităţii societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. pentru perioada dintre data semnării contractelor de privatizare şi data finalizarii contractelor de privatizare şi ţinând seama de faptul ca, potrivit procedurilor constituţionale declansate, nu exista certitudine asupra posibilităţii de a promova un proiect de lege care să poată fi adoptat până la termenele convenite prin contractele de privatizare, se impune adoptarea în regim de urgenta a unui act normativ care să facă posibila finalizarea tranzacţiilor privind privatizarea cu investitorii strategici E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., toate acestea vizând obiective de politica generală şi constituind situaţii excepţionale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Cadrul juridic al privatizării. Definiţii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru derularea şi finalizarea tranzacţiilor de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A., denumita în continuare Electrica Moldova - S.A., respectiv a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., denumita în continuare Electrica Oltenia - S.A., cu investitorii strategici, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Moldova - S.A., încheiat între Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare Electrica - S.A., în calitate de vânzător, şi E.ON Energie AG, în calitate de cumpărător, la data de 4 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51 % din capitalul social al acestei societăţi de către E.ON Energie AG, prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 10.174.004 acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăţi, şi prin subscrierea în cadrul unei operaţiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 22.255.634 acţiuni nou-emise. (2) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Oltenia - S.A., încheiat între Electrica - S.A., în calitate de vânzător, şi CEZ, a.s., în calitate de cumpărător, la data de 5 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăţi de către CEZ, a.s., prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 11.445.150 acţiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăţi, şi prin subscrierea în cadrul unei operaţiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 25.036.265 acţiuni nou-emise. (3) Se împuterniceşte Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizării în Industrie, sa coordoneze activităţile care se derulează în vederea finalizarii de către Electrica - S.A. a tranzacţiilor de privatizare a Electrica Moldova - S.A., respectiv a Electrica Oltenia - S.A., potrivit termenilor şi condiţiilor din contractele de privatizare încheiate în forma aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării, precum şi modificarea şi completarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) agent escrow înseamnă BRD Groupe Societe Generale - S.A. Bucureşti - Sucursala Mari Clienţi Corporativi; b) data finalizarii înseamnă data la care are loc finalizarea procesului de privatizare, asa cum este aceasta avută în vedere în contractele de privatizare, astfel încât E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., sa dobândească dreptul de proprietate asupra unui număr de acţiuni reprezentând un procent de 51% din capitalul social al Electrica Moldova -S.A. şi, respectiv, al Electrica Oltenia - S.A.; c) valoarea activului net în cazul Electrica Oltenia - S.A. înseamnă valoarea totală a activelor societăţii minus valoarea totală a obligaţiilor acesteia; d) valoarea de ajustare a preţului de cumpărare în cazul Electrica Oltenia - S.A. înseamnă 51% din diferenţa aritmetica dintre valoarea activului net, asa cum este prezentată în bilanţul corespunzător datei finalizarii, retratat potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară, şi valoarea activului net al societăţii reflectată în situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară; e) valoarea de ajustare a preţului de cumpărare în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă 51% din diferenţa aritmetica dintre valoarea datoriilor nete, asa cum este prezentată în bilanţul corespunzător datei de 31 decembrie 2004 sau datei finalizarii, dacă părţile convin astfel, şi valoarea datoriilor nete ale societăţii, prezentate în situaţiile financiare la 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară; f) valoarea datoriilor nete în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a tuturor sumelor datorate de societate băncilor şi oricăror alte instituţii financiare sau instituţii de credit, în legătură cu orice instrumente de credit, cu excepţia împrumuturilor nerambursate, contractate în legătură cu Programul de electrificare, şi orice dividende datorate vânzătorului (dacă este cazul), din care se scad numerarul din casa, cecurile, numerarul din bănci şi alte valori în echivalent numerar, investiţiile financiare pe termen scurt, asa cum sunt prezentate în situaţiile financiare retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară ale societăţii, şi capitalul circulant net; g) valoarea capitalului circulant net în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a valorii stocurilor, a creanţelor comerciale, a cheltuielilor achitate în avans şi a altor active curente, mai puţin datoriile comerciale, sumele datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi altor bugete şi alte datorii şi obligaţii curente, asa cum sunt prezentate în situaţiile financiare retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară ale societăţii.  +  Capitolul II Măsuri pentru derularea şi finalizarea tranzacţiilor de privatizare  +  Articolul 4 (1) Pentru fiecare societate, plata pentru acţiunile existente care se vand este efectuată printr-un cont escrow pentru preţul de cumpărare, deschis şi administrat de agentul escrow în beneficiul Electrica - S.A., conform prevederilor contractelor de privatizare. (2) Pentru fiecare societate, plata contribuţiei pentru majorarea capitalului social, respectiv pentru acţiunile emise de fiecare societate şi subscrise de fiecare cumpărător, potrivit termenilor şi condiţiilor contractelor de privatizare, se considera a fi valabil efectuată prin plata preţului de subscriere, la data finalizarii, în contul escrow pentru preţul de subscriere, deschis şi administrat de agentul escrow în beneficiul fiecărei societăţi. (3) Pentru fiecare societate, în scopul efectuării plăţii preţului de subscriere a acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, se va utiliza cursul de referinţa leu/euro comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data aprobării de către adunarea generală a acţionarilor a fiecărei societăţi a operaţiunii de majorare a capitalului social şi emiterii de acţiuni noi, în schimbul preţului de subscriere, conform contractului de privatizare.  +  Articolul 5 (1) Preţul de cumpărare al acţiunilor existente se ajusteaza în cazul tranzacţiei de privatizare a Electrica Moldova - S.A., după transferul dreptului de proprietate asupra acestor acţiuni, în condiţiile stabilite prin contractul de privatizare, proporţional cu participaţia dobandita de E.ON Energie AG, pentru a reflecta diferenţa dintre valoarea datoriilor nete ale societăţii prezentate în situaţiile financiare, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară, la data de 31 decembrie 2004, sau, dacă părţile convin astfel, valoarea datoriilor nete prezentate în situaţiile financiare retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară la data transferului dreptului de proprietate, pe de o parte, şi valoarea datoriilor nete la 31 decembrie 2003, pe de altă parte. (2) Preţul de cumpărare al acţiunilor existente se ajusteaza în cazul tranzacţiei de privatizare a Electrica Oltenia - S.A., după transferul dreptului de proprietate asupra acestor acţiuni, în condiţiile stabilite prin contractul de privatizare, proporţional cu participaţia dobandita de CEZ, a.s., pentru a reflecta diferenţa dintre valoarea activului net al societăţii prezentat în situaţiile financiare, retratate potrivit Standardelor internaţionale de raportare financiară, la data transferului dreptului de proprietate, pe de o parte, şi valoarea activului net la 31 decembrie 2003, pe de altă parte. (3) Pentru fiecare societate, valoarea de ajustare a preţului de cumpărare, determinata potrivit alin. (1) şi (2), va fi transformata, pentru scopul plăţii, în euro, la cursul de referinţa leu/euro comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor.  +  Articolul 6 (1) Se aprobă constituirea în favoarea Electrica - S.A. a unui drept de opţiune de vânzare, potrivit căruia Electrica - S.A. este indreptatita să solicite şi să obţină de la E.ON Energie AG, în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Moldova - S.A., respectiv de la CEZ, a.s., în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Oltenia - S.A., preluarea dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le va deţine în fiecare dintre societăţi la momentul exercitării opţiunii de vânzare, la termenul şi în condiţiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare. (2) Nu vor forma obiectul dreptului de opţiune constituit potrivit alin. (1) acţiunile care urmează să fie achiziţionate până la data de 31 decembrie 2007, în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Moldova - S.A., respectiv până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizarii, în cazul acţiunilor deţinute la Electrica Oltenia - S.A., de care salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al fiecărei societăţi şi al Electrica - S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Targu Mures, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004. (3) Se aprobă constituirea în favoarea E.ON Energie AG a unui drept de opţiune de cumpărare, potrivit căruia E.ON Energie AG este indreptatita să solicite şi să obţină de la Electrica - S.A. transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le va deţine la Electrica Moldova - S.A. la momentul exercitării opţiunii de cumpărare, la termenul şi în condiţiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare. (4) Nu vor forma obiectul dreptului de opţiune constituit potrivit alin. (3) acţiunile care urmează să fie achiziţionate până la data de 31 decembrie 2007 de către salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al Electrica Moldova - S.A. şi al Electrica - S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004. (5) Se aprobă constituirea în favoarea CEZ, a.s., a unui drept de opţiune de cumpărare, potrivit căruia CEZ, a.s., este indreptatita să solicite şi să obţină de la Electrica - S.A. transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe care Electrica - S.A. le va deţine la Electrica Oltenia - S.A. la momentul exercitării opţiunii de cumpărare, la termenul şi în condiţiile de transfer stabilite prin contractul de privatizare. (6) Nu vor forma obiectul dreptului de opţiune constituit potrivit alin. (5) acţiunile care urmează să fie achiziţionate până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizarii de către salariaţi, membri ai consiliului de administraţie al Electrica Oltenia - S.A. şi al Electrica - S.A. şi pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăţi, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.  +  Articolul 7Se aprobă acordarea unor garanţii de către Electrica - S.A., în favoarea E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., pentru prejudicii care ar fi suportate de acestea ca urmare a unor acte, fapte sau operaţiuni specifice care ar surveni în legătură cu situaţia sau desfăşurarea activităţii Electrica Moldova - S.A. şi, respectiv, Electrica Oltenia - S.A. între data încheierii contractelor de privatizare şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, în condiţiile şi în limitele prevederilor din contractele de privatizare.  +  Articolul 8Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, pretinse de producătorii de energie electrica şi de transportatorul de energie electrica de la Electrica - S.A., aferente filialelor sale, Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A., precum şi de la acestea în nume propriu, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor către E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a. s., se anulează. În mod corespunzător se anulează dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel, datorate de Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A. pentru întârziere la plata contravalorii cantităţilor de energie electrica furnizate de Electrica - S.A.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 9 (1) Electrica - S.A. va răspunde pentru declaraţiile şi garanţiile acordate E.ON Energie AG şi, respectiv, CEZ, a.s., prin contractele de privatizare, în baza declaraţiilor pe propria răspundere ale reprezentanţilor Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A., în condiţiile şi în limitele prevederilor din contractele de privatizare. (2) Membrii comisiei pentru coordonarea privatizării şi membrii comisiei de negociere a contractelor de privatizare având ca obiect privatizarea societăţilor nu răspund pentru prejudicii care ar fi suportate de cumpărători ca urmare a neconformitatii declaraţiilor şi garanţiilor acordate cumparatorilor în baza declaraţiilor pe propria răspundere a reprezentanţilor Electrica Moldova - S.A. şi Electrica Oltenia - S.A.  +  Articolul 10 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, societăţile pot funcţiona cu orice număr de acţionari pentru o perioadă de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, termen în care urmează să se completeze numărul de acţionari pentru a se respecta numărul minim legal pentru funcţionarea societăţilor pe acţiuni. (2) În vederea îndeplinirii obligaţiei de completare a numărului de acţionari, E.ON Energie AG, respectiv CEZ, a.s., poate transfera, fiecare, câte o acţiune către 3 sau mai mulţi afiliati.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 114.-----------