LEGE nr. 238 din 15 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) La deschiderea conturilor, microintreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, definite ca atare potrivit legii, precum şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista depozitelor negarantate cuprinsă în anexa la Legea nr. 178/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar - vor declara, pe propria răspundere, încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria garantate sau negarantate. Pentru persoanele fizice, obligaţia declarării exista numai pentru cele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, prevăzute la pct. 1 din Lista depozitelor negarantate, pentru care obligaţia de încadrare a depozitelor acestora revine instituţiei de credit respective, care va face încadrarea în funcţie de informaţiile din baza de date, cu privire la cunoaşterea clientelei; similar se va proceda şi pentru societăţile din acelaşi grup prevăzute la pct. 1 din lista."2. La articolul 15 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit;"3. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) La stabilirea instrumentelor financiare şi a emitenţilor acestora, prevăzuţi la alin. (2), se au în vedere minimizarea riscurilor, asigurarea eficientei şi a lichidităţii plasamentelor respective. Strategia privind expunerea Fondului, atât pentru fiecare dintre instrumentele financiare, cat şi pentru fiecare emitent, se stabileşte, anual, de către Consiliul de administraţie al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României."4. La articolul 15, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Profitul Fondului, obţinut ca diferenţa între veniturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) şi cheltuielile acestuia, este neimpozabil şi este repartizat pentru constituirea unui fond anual de participare la profit, în limita unei cote de până la 1% din profit, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Fondului, iar diferenţa va fi utilizata pentru reîntregirea resurselor Fondului, destinate plăţii depozitelor garantate, precum şi pentru finanţarea investiţiilor corporale şi necorporale ale acestuia, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Banca Naţionala a României."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 15 iulie 2005.Nr. 238.----