LEGE Nr. 127 din 27 decembrie 1995privind integrarea sistemului de asigurări sociale şi pensii ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România în sistemul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 28 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Sistemul de asigurări sociale şi pensii ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România se integreaza în sistemul asigurărilor sociale de stat de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Drepturile de asigurări sociale, inclusiv cele de pensii, pentru membrii Uniunii Artiştilor Plastici din România se stabilesc şi se plătesc în condiţiile prevăzute de Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, cu modificările ulterioare, în raport cu durata de asigurare şi cu nivelul venitului asigurat. (2) Pentru calcularea duratei de asigurare prevăzută la alin. (1) se insumeaza perioadele de vechime utila realizate anterior prezentei legi, atestate de Uniunea Artiştilor Plastici din România, cu cele pentru care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale, în condiţiile prezentei legi. (3) Prin vechime utila realizată anterior prezentei legi se înţelege perioada în care a fost desfăşurată activitate de creaţie, calculată de la data debutului, dovedit printr-o participare la manifestări expozitionale sau prin valorificarea dreptului patrimonial de autor prin sistemul Uniunii Artiştilor Plastici din România.  +  Articolul 3 (1) Contribuţia de asigurări sociale este cea prevăzută pentru locurile de muncă încadrate în grupa a III-a şi se calculează asupra venitului realizat de membrii Uniunii Artiştilor Plastici din România din activitatea pe care o desfăşoară, care nu poate fi inferior salariului minim brut pe ţara reglementat la data achitării acestei contribuţii. (2) La nivelul la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale se plăteşte şi contribuţia de 3% pentru pensia suplimentară. (3) Plata lunară a contribuţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se datorează, obligatoriu, de către toţi membrii Uniunii Artiştilor Plastici din România.  +  Articolul 4Încasarea contribuţiilor de asigurări sociale de la membrii Uniunii Artiştilor Plastici din România se efectuează de aceasta, care le va vira lunar, centralizat, în contul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 5Patrimoniul asigurărilor sociale ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România se preia de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, pe bază de protocol, potrivit bilanţului contabil la zi.  +  Articolul 6 (1) Drepturile de pensie ale membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din România, stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se menţin şi se achită titularilor, cu începere de la această dată, indexate, compensate şi majorate. (2) În aceleaşi condiţii se menţin şi celelalte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 7 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile de asigurări sociale se stabilesc în raport cu durata de asigurare şi cu venitul asigurat. (2) La stabilirea drepturilor de pensie se ia ca baza de calcul media venitului după care s-a plătit contribuţia de asigurări sociale în 5 ani consecutivi, la alegerea din ultimii 10 ani de asigurare. (3) Baza de calcul al pensiilor o constituie venitul asigurat pe numărul de luni consecutive în care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale, iar până la completarea perioadei de 5 ani, salariul de baza brut pe ţara, în cuantumurile legiferate pentru fiecare perioada.  +  Articolul 8Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legale în vigoare privind pensiile şi asigurările sociale de stat.  +  Articolul 9 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Regulamentul de acordare a pensiilor membrilor Uniunii Artiştilor Plastici, ai Fondului Plastic şi urmaşilor acestora, Hotărârea Guvernului nr. 650/1992, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei lei.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRA------------