HOTĂRÂRE nr. 753 din 14 iulie 2005privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se organizează şi funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (2) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, preiau personalul, activitatea, patrimoniul şi bugetul agenţiilor teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar şi ale compartimentelor de tineret existente în judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de şi pentru tineret, a acţiunilor culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii şi tineri, cu precădere în centrele de agrement pentru tineri şi copii.  +  Articolul 3Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale: a) aplică Programul de guvernare, strategia şi programele Autorităţii Naţionale pentru Tineret, în domeniu, la nivel local; b) elaborează pe baza metodologiei, a programelor în domeniu şi a consultării cu instituţiile şi autorităţile locale, serviciile publice deconcentrate, structurile de şi pentru tineret, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice cu atribuţii şi preocupări în domeniu, calendarul anual de acţiuni de tineret proprii şi în parteneriat şi îl supun aprobării conducerii Autorităţii Naţionale pentru Tineret; c) elaborează documentaţia aferentă acţiunilor de tineret; d) colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu; e) oferă informaţii şi acordă consultanţă în domeniu; f) organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniu; g) colaborează cu direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi cu instituţiile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret în vederea îndeplinirii atribuţiilor în domeniu; h) organizează baza de date şi elaborează analize, sinteze şi rapoarte în domeniu; i) organizează activităţi în centrele de agrement pentru tineret, structuri fără personalitate juridică în subordinea direcţiilor; j) iniţiază şi organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creaţie; k) utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret; l) organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru copii şi tineri; m) organizează, cu aprobarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, programe cu caracter social pentru copii şi tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi.  +  Articolul 4Activităţile specifice direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret.  +  Articolul 5 (1) Conducerea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este asigurată de un director numit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret pe bază de concurs. (2) în exercitarea atribuţiilor, directorul emite decizii. (3) Directorul este ordonator terţiar de credite. (4) Directorul poate delega atribuţiile sale unei persoane competente din cadrul instituţiei, în condiţiile legii, în cazul în care se află în imposibilitatea de a le exercita. (5) Directorul angajează şi reprezintă instituţia în raporturile sale cu terţe persoane fizice şi juridice. (6) Directorul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret.  +  Articolul 6 (1) Repartizarea numărului de posturi pentru unităţile din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret, în limita numărului de posturi aprobat. (2) Statele de funcţii şi structura organizatorică se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (3) Încadrarea şi salarizarea personalului direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se fac în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 7 (1) Finanţarea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se asigură din venituri proprii, dobândite în condiţiile legii şi din subvenţii de la bugetul de stat. (2) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot finanţa programe de tineret din bugetul propriu şi derula programe de tineret finanţate din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (3) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot procura şi deţine mijloace proprii de transport de persoane, alimente şi materiale, cu încadrarea în numărul şi consumul normat potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) Veniturile proprii realizate de direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot proveni din: a) contribuţia beneficiarilor, părinţilor, întreţinătorilor legali sau a instituţiilor de ocrotire pentru preşcolari, elevi şi tineri în beneficiul cărora se organizează activităţi specifice de tabere şi tineret; b) contribuţii de la persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, donaţii, sponsorizări; c) veniturile obţinute din gospodării-anexe, realizarea şi difuzarea de materiale, închirieri ocazionale ale spaţiilor, terenurilor, mijloacelor de transport disponibile, asocierea în participaţiune, colaborări cu terţi, alte prestări de servicii specifice; d) venituri obţinute din cazarea tinerilor şi sportivilor în locaţiile proprii; e) excursii interne şi externe. (2) Criteriile privind stabilirea costului mediu orientativ pentru tabere, excursii şi expediţii şcolare şi pentru celelalte activităţi prevăzute la art. 3 sunt cuprinse în anexa nr. 1. (3) Modul de suportare a cheltuielilor pentru copiii şi tinerii participanţi la tabere, excursii şi expediţii şcolare şi la celelalte activităţi prevăzute la art. 3 sunt cuprinse în anexa nr. 2. (4) Personalul însoţitor şi sanitar necesar pentru tabere, excursii şi expediţii se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Tineret şi de direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 3. (5) Drepturile cadrelor didactice, ale însoţitorilor, ale personalului medico-sanitar şi ale personalului angajat permanent, temporar sau detaşat în tabere, centre de vacanţă, turistice, sportive şi de agrement sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 9Predarea-preluarea activului şi pasivului fostelor agenţii teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar şi compartimentelor de tineret se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor Publice este abilitat, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru, să introducă modificările corespunzătoare în bugetul aprobat acestei instituţii pe anul 2005.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuPreşedintele AutorităţiiNaţionale pentru Tineret,Karoly BorbelyMinistrul educaţiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 753.  +  Anexa 1 CRITERIILEprivind stabilirea costului mediu orientativ pentru tabere,excursii şi expediţii şcolare şi pentru celelalte activităţiprevăzute la art. 3 din hotărâre1. Cheltuielile privind hrana copiilor şi tinerilor2. Cheltuielile pentru hrana personalului însoţitor şi a celui sanitar, care îşi desfăşoară activitatea în centre de vacanţă, turistice, sportive şi de agrement3. Cheltuielile aferente personalului angajat temporar în centre de vacanţă, turistice, sportive şi de agrement4. Cheltuielile legate de aprovizionare, întreţinere şi funcţionare: materiale de întreţinere şi curăţenie, substanţe dezinfectante, materiale sanitare şi instrumentar pentru cabinetele medicale din incinta centrelor de vacanţă, apă-canal, combustibil, energie electrică, spălat lenjerie, cazarmament, transport, materiale pentru activităţile tehnico-ştiinţifice, cultural-artistice, sportive, turistice, de educaţie şi de agrement5. Cheltuielile pentru transportul dus-întors al copiilor şi tinerilor, respectiv al personalului însoţitor, de la domiciliu la centrul de vacanţă6. Cheltuielile privind plata chiriilor pentru săli, a membrilor juriilor, cele pentru rechizite, materiale consumabile şi publicitare, precum şi cheltuielile de publicitate pentru tabere şi pentru alte activităţi şi manifestări menţionate la art. 3 din hotărâre7. Cheltuielile de transport intern şi internaţional dus-întors pentru copiii participanţi la tabere interne şi internaţionale sau la alte manifestări, precum şi contravaloarea costurilor vizitelor la muzee, al participării la excursii şi la alte activităţi care se desfăşoară în perioada respectivă8. Costurile se stabilesc de către Direcţia de programe recreative şi divertisment pentru tineret şi se aprobă de către ordonatorul secundar de credite9. Cheltuielile privind asigurarea pentru accidente, risc şi deces pentru deplasări interne şi internaţionale10. Cheltuieli servicii suplimentare (telefon, fax, consumabile).  +  Anexa 2 MODULde suportare a cheltuielilor pentru copiii şi tineriiparticipanţi la tabere, excursii şi expediţii şcolareşi la celelalte activităţi prevăzute la art. 3 din hotărâre1. Părinţii sau susţinătorii legali ai elevilor suportă integral costul taberei, al excursiei sau al expediţiei.2. Pot fi scutiţi de la plata cheltuielilor, o singură dată într-un an şcolar, copiii participanţi la activităţile prevăzute la art. 3 din hotărâre, organizate prin direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, proveniţi din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie, beneficiari de burse sociale, cei orfani, care nu sunt încredinţaţi spre creştere şi educare prin hotărâre judecătorească.3. Drepturile prevăzute la pct. 2 se acordă în ordinea crescătoare a veniturilor, având prioritate elevii din învăţământul de stat, curs de zi, care frecventează şcoala potrivit regulamentului şcolar şi cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură.4. Din alocaţiile bugetare se pot suporta: a) costul integral pentru categoriile prevăzute la pct. 2; b) costul integral pentru elevii (echipele) clasaţi (clasate) pe locurile I-III la faza naţională a olimpiadelor şcolare, pe discipline de învăţământ şi meserii, la competiţii sportive sau la diferite manifestări naţionale şi internaţionale; c) costul integral pentru formaţiile artistice care prezintă şi susţin programe în tabere, centre de vacanţă, turistice, sportive şi de agrement; d) costul integral, pe durata unei serii, pentru copiii personalului însoţitor şi cei ai cadrelor medicale, care conduc grupurile de preşcolari şi de elevi sau care îşi desfăşoară activitatea în centre de vacanţă, precum şi pentru cei ai personalului administrativ-gospodăresc angajat permanent în aceste centre de vacanţă. Cheltuielile de transport se suportă de către beneficiar; e) taxa de viză, de participare, cazare, masă şi costul transportului internaţional pentru copiii, tinerii şi însoţitorii acestora, participanţi cu acordul ordonatorului de credite la tabere, excursii, schimburi şcolare, manifestări, competiţii şi concursuri pe discipline de învăţământ, ştiinţifice, tehnico-aplicative, cultural-artistice şi sportive turistice care se desfăşoară peste hotare.  +  Anexa 3 PERSONALUL ÎNSOŢITOR ŞI SANITARnecesar pentru tabere, excursii şi expediţii, care seasigură de către Autoritatea Naţională pentru Tineretşi direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti1. Centrele de vacanţă vor fi asigurate cu personal însoţitor şi sanitar astfel: a) la fiecare grupă de preşcolari formată din câte 15-20 de copii - două educatoare şi câte o supraveghetoare de noapte; b) la fiecare tabără - un cadru sanitar mediu. Taberele cu un efectiv mai mare de 100 de preşcolari vor fi asigurate cu câte încă un cadru sanitar mediu la fiecare 100 de copii; c) la taberele cu peste 100 de preşcolari - un medic, numărul medicilor crescând la fiecare 300 de copii; d) la taberele cu efectiv mai mic de 100 de preşcolari asistenţa medicală se asigură de către medicul desemnat de către D.S.P. (direcţia de sănătate publică); e) la taberele cu efective mici, grupate pe o rază de 2,5 km, care totalizează 200 de preşcolari - un medic pentru toate aceste unităţi, cu excepţia centrelor de vacanţă izolate.NOTĂ:Medicul şi personalul mediu sanitar pot fi angajaţi pe baza unui contract de muncă pe timp parţial sau detaşaţi din reţeaua sanitară, în baza protocoalelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.2. Centrele de vacanţă pentru elevi vor fi asigurate cu personal însoţitor şi personal sanitar astfel: a) la fiecare 10 elevi - un însoţitor; b) la fiecare centru de vacanţă - câte un animator şi un profesor de educaţie fizică. Centrele de vacanţă cu efective mai mari de copii şi tineri se vor încadra cu câte încă un animator la fiecare 200 de elevi şi un profesor de educaţie fizică la fiecare 100 de elevi în plus; c) în taberele de pregătire sportivă - un profesor de educaţie fizică la un grup de minimum 12 elevi; d) până la 300 de elevi - un cadru sanitar mediu, numărul cadrelor sanitare medii crescând la fiecare 300 de elevi în plus; e) la centrele de vacanţă izolate, cu efectiv mai mic de 100 de elevi - un cadru sanitar mediu; f) pentru centrele de vacanţă cu efectiv mai mic de 400 de elevi asistenţa medicală se asigură prin D.S.P. pe teritoriul căreia funcţionează centrul de vacanţă; g) la centrele de vacanţă cu efective mici, grupate pe o rază de 2,5 km şi care totalizează 300 de elevi - un medic pentru asistenţa medicală a tuturor acestor unităţi; h) la taberele de pregătire sportivă - un medic pentru fiecare centru de vacanţă şi personal sanitar în proporţie de 1 la 100 de elevi; i) pentru taberele de elevi organizate numai cu copii din centrele de plasament (foste case de copii) şi cu elevii din învăţământul special - un medic şi un cadru mediu sanitar încadrat în aceste instituţii.3. Excursiile vor fi asigurate cu personal însoţitor şi sanitar astfel: a) la 10 elevi - câte un însoţitor; b) la 100-200 de elevi - un cadru sanitar mediu; în excursiile cu peste 200 de elevi - câte un cadru sanitar mediu la fiecare 200 de elevi.Grupurile compuse din mai puţin de 100 de elevi vor fi dotate cu truse de prim ajutor.4. Expediţii şi drumeţii: a) expediţiile vor fi însoţite de un însoţitor la minimum 10 elevi; b) drumeţiile se organizează, de regulă, pe grupe de preşcolari sau de elevi şi sunt conduse de educatoare, învăţătorul, animatorul ori profesorul care lucrează cu grupa sau cu clasa respectivă, de salvamar ori salvamontist; c) grupurile vor fi conduse de salvamar, ghid montan sau animator specializat şi trebuie să fie dotate cu truse de prim ajutor.5. Pentru celelalte activităţi prevăzute la art. 3 din hotărâre, numărul însoţitorilor se stabileşte de către Autoritatea Naţională pentru Tineret.  +  Anexa 4 DREPTURILEcadrelor didactice, ale însoţitorilor, alepersonalului medico-sanitar şi ale personalului angajat permanent,temporar sau detaşat în tabere, centre devacanţă, turistice, sportive şi de agrement1. Cadrele didactice, personalul însoţitor şi personalul medico-sanitar, care conduc copiii şi tinerii în activităţile prevăzute la art. 3 din hotărâre, beneficiază în mod gratuit de transport, cazare şi hrană, în limita drepturilor prevăzute pentru copii. Personalul prevăzut mai sus beneficiază de gratuitate, pe durata unei serii de tabără, pentru copiii proprii de vârstă preşcolară şi şcolară.2. Personalul administrativ-gospodăresc angajat permanent, temporar sau detaşat în centrele de vacanţă, satele de vacanţă, bazele turistice şi de agrement beneficiază pe perioada de funcţionare de scutire de la plata de cantină şi de la plata cheltuielilor de cazare, în cazul în care este obligat să locuiască în unitatea respectivă, şi de gratuitate pe durata unei serii pentru copiii proprii de vârstă preşcolară şi şcolară.-------------