ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005    În vederea accelerarii transpunerii reglementărilor europene în legislaţia interna şi redefinirii atribuţiilor autorităţilor publice, în scopul adaptării la noile forme de colaborare cu structurile Uniunii Europene, se impune modificarea şi completarea în regim de urgenta a Legii gazelor nr. 351/2004, în scopul transpunerii în legislaţia interna a unor prevederi ale Directivei 2003/55/CE privind reglementările comune pentru piaţa interna în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE.în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera f) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"f) participa la elaborarea şi aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificatorilor de proiecte;".2. Alineatul (6) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(6) Ordinele şi deciziile emise de preşedintele ANRGN pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."3. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri numiţi prin decizie a primului-ministru, pe baza propunerilor preşedintelui ANRGN primite din partea: a) organismelor de specialitate ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor; b) asociaţiilor consumatorilor de energie; c) asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor; d) asociaţiilor patronale din domeniul gazelor naturale; e) asociaţiilor profesionale ale inginerilor din domeniul petrolului şi al gazelor naturale; f) societăţii de transport al gazelor naturale; g) societăţilor de producţie a gazelor naturale; h) societăţilor de inmagazinare a gazelor naturale; i) societăţilor de distribuţie a gazelor naturale; j) organizaţiilor sindicale ale utilizatorilor de gaze naturale, cu reprezentativitate la nivel naţional; k) organizaţiilor sindicale ale operatorilor din sectorul gazelor naturale, cu reprezentativitate la nivel de ramura."4. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile băneşti pentru perioada delegării şi detaşării în alta localitate, precum şi în cazul deplasarii în cadrul localităţii, în interesul serviciului, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivelul ANRGN."5. Alineatul (3) al articolului 65 va avea următorul cuprins:"(3) Evaluarea condiţiilor tehnice şi economice privind asigurarea accesului solicitanţilor la sistem, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se determina în baza unui studiu de fezabilitate pe care operatorul licenţiat are obligaţia de a-l realiza cu respectarea următoarelor termene: a) 30 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la sistemele de distribuţie a gazelor naturale; b) 60 de zile de la data emiterii refuzului accesului, în cazul solicitării accesului la Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale sau la conductele din amonte."6. După alineatul (3) al articolului 65 se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (3) rezultatele studiului vor fi comunicate solicitanţilor, cu titlu gratuit. (5) Operatorul licenţiat are obligaţia de a realiza lucrările respective în termen de un an de la finalizarea studiului, dacă realizarea obiectivelor/conductelor este economic justificată, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (6) În caz contrar, exclusiv în situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul licenţiat este obligat sa realizeze obiectivele/sistemele în termenul prevăzut la alin. (5). (7) Solicitantul va participa la finanţarea lucrării cu o cota-parte reprezentând acea valoare a lucrării care, potrivit studiului de fezabilitate, nu este economic justificată pentru operatorul licenţiat."7. După capitolul VII "Acces şi refuz de acces" se introduce un nou capitol, capitolul VII^1 "Noua infrastructura", cuprinzând articolele 69^1-69^9, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Noua infrastructuraArt. 69^1. - (1) Noile infrastructuri majore pentru gaze naturale, respectiv interconectarile dintre statele membre, instalaţiile GNL şi instalaţiile de depozitare, pot fi scutite, la cerere, de prevederile legislaţiei în vigoare, referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport, distribuţie, depozitare şi la conductele din amonte, precum şi de metodologiile de tarifare, în următoarele condiţii: a) investiţia trebuie să întărească concurenta în furnizarea de gaze naturale şi sa sporeasca siguranţa furnizarii; b) nivelul de risc legat de investiţie este de asa natura încât investiţia sa nu se realizeze decât dacă se acordă o scutire; c) infrastructura trebuie să fie în proprietatea unei persoane juridice care este separată cel puţin în privinta formei sale juridice de operatorii de sistem în ale căror sisteme se va construi infrastructura; d) se percep tarife pentru utilizatorii infrastructurii respective; e) scutirea nu influenţează negativ concurenta, funcţionarea eficienta a pieţei interne a gazelor naturale sau funcţionarea eficienta a sistemului reglementat la care este conectata infrastructura. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cresterilor semnificative de capacitate a infrastructurilor existente, precum şi modificărilor acestor infrastructuri care permit dezvoltarea unor noi surse de furnizare de gaze naturale.Art. 69^2. - ANRGN hotărăşte asupra scutirilor prevăzute la art. 69^1, adoptând o decizie motivată corespunzător. Decizia ANRGN se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 69^3. - Scutirea poate acoperi în întregime sau parţial noua infrastructura, infrastructura existenta cu capacitate semnificativ marita sau modificarea infrastructurii existente.Art. 69^4. - La luarea deciziei de acordare a unei scutiri se ia în considerare, după caz, necesitatea de a impune condiţii referitoare la durata scutirii şi accesul nediscriminator la conducta de interconectare.Art. 69^5. - La luarea deciziei privind condiţiile prevăzute la art. 69^4 se vor avea în vedere, în principal, durata contractelor, capacitatea suplimentară ce va fi construită sau modificarea capacităţii existente, orizontul de timp al proiectului şi condiţiile naţionale.Art. 69^6.- La acordarea unei scutiri, ANRGN poate decide asupra regulilor şi mecanismelor pentru gestionarea şi alocarea capacităţii, în cazul în care acestea nu împiedica punerea în aplicare a contractelor pe termen lung.Art. 69^7. - în cazul unei conducte de interconectare, orice decizie de scutire se ia după consultări cu celelalte state membre sau, după caz, cu autorităţile de reglementare.Art. 69^8. - Decizia de scutire se comunică fără întârziere de ANRGN Comisiei Europene, împreună cu toate informaţiile relevante.Art. 69^9. - Informaţiile prevăzute la art. 69^8 trebuie să cuprindă, în principal: a) motivele detaliate pe baza cărora autoritatea de reglementare sau statul membru a acordat scutirea, inclusiv informaţiile financiare care justifica necesitatea scutirii; b) analiza efectuată în privinta efectului asupra concurentei şi funcţionarii eficiente a pieţei interne a gazelor naturale rezultând din acordarea scutirii; c) motivele pentru perioada de timp şi partea din capacitatea totală a infrastructurii gazelor naturale respective pentru care s-a acordat scutirea; d) în cazul în care scutirea se referă la o conducta de interconectare, rezultatul consultării cu statele membre respective sau cu autorităţile de reglementare; e) contribuţia infrastructurii la diversificarea furnizarii de gaze naturale."8. Litera a) a articolului 96 va avea următorul cuprins:"a) sa realizeze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata reţeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcţie, beneficiarul acesteia şi/sau proprietarul va/vor suporta toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei, în următoarele condiţii:1. obţinerea acordurilor proprietarilor sau ale deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasata noua conducta, precum şi a avizelor autorităţilor competente şi a autorizaţiei de construire;2. includerea în patrimoniul operatorului licenţiat a obiectivelor rezultate în urma modificării."9. Punctul 3 al articolului 109 va avea următorul cuprins:"3. proiectarea, executarea, recepţia şi/sau punerea în funcţiune de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise în domeniu;".10. Punctul 4 al articolului 109 va avea următorul cuprins:"4. executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea prevederilor art. 65, 80 şi 81;".11. După punctul 36 al articolului 109 se introduce un nou punct, punctul 37, cu următorul cuprins:"37. desfăşurarea oricăror activităţi comerciale şi/sau prestări de servicii fără a deţine licenta necesară, emisă conform prevederilor prezentei legi şi reglementărilor elaborate în temeiul acesteia."12. Articolul 110 va avea următorul cuprins:"Art. 110. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de persoane fizice, se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 4.500 lei (RON), cele de la pct. 2, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 31 şi 32; b) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 33, 34 şi 35; c) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 13, 18 şi 26. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de persoane juridice, se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), cele de la pct. 8 şi 11; b) cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), cele de la pct. 7; c) cu amendă de la 6.000 lei (RON) la 12.000 lei (RON), cele de la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 şi 36; d) cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), cele de la pct. 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 şi 26; e) cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), cele de la pct. 24 şi 37."13. După alineatul (2) al articolului 119 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile cap. VII^1 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 22 "Noua infrastructura" din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/55/CE din 26 iunie 2003 privind reglementările comune pentru piaţa interna în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 98/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 176 din 15 iulie 2003.  +  Articolul IIILegea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrancuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 116.---------