LEGE Nr. 125 din 21 decembrie 1995pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 27 decembrie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, cu următoarele modificări:1) La articolul 3, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"Pentru activitatea de interes public, desfăşurată de notarii publici, care implica determinarea de taxe de timbru aferente actelor notariale, se admite la deducere, în plus, o cota de 5% din veniturile încasate ca urmare a acestei activităţi."2) Articolul 5 alineatul 3 literele a), b), c), şi d) vor avea următorul cuprins:"a) 50% în cazul artiştilor plastici profesionisti, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici şi ai Fondului Plastic; b) 40% în cazul compozitorilor şi muzicologilor, membri sau nemembri ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, precum şi în cazul moştenitorilor acestora; c) 30% în cazul lucrărilor ştiinţifice şi de arta, cu excepţia lucrărilor realizate de persoanele prevăzute la lit. a) şi b); d) 20 % în cazul lucrărilor literare."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN GAVRAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI ION SOLCAN---------------------------