ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005    Având în vedere importanţa îndeplinirii în termen a angajamentelor asumate de România pentru anul 2005 în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a transpunerii în termenul asumat, în legislaţia românească, a documentelor comunitare în domeniul migraţiei,ţinând seama de faptul că modificarea legislaţiei privind regimul străinilor se regăseşte ca obiectiv principal în aplicarea Planului de acţiune Schengen, precum şi a Planului de acţiuni prioritare pentru aderarea la Uniunea Europeană, implementarea fără întârziere a acestora reprezentând una dintre sarcinile a căror neîndeplinire poate sta la baza activării clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană,având în vedere, totodată, necesitatea soluţionării corespunzătoare a dificultăţilor întâmpinate în aplicarea legislaţiei în vigoare privind regimul străinilor,ţinând seama de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Guvernul României, prin instituţiile abilitate, transmite Comisiei Europene şi guvernelor celorlalte state membre în timp util şi nu mai târziu de momentul în care sunt făcute publice, informaţii privind: a) proiectele de acte normative care propun măsuri cu privire la lucrătorii din state terţe şi membrii lor de familie, în ceea ce priveşte intrarea, şederea şi angajarea în muncă, precum şi realizarea egalităţii de tratament în condiţiile de viaţă şi de muncă, drepturile salariale şi alte drepturi economice, promovarea integrării în forţa de muncă autohtonă şi în societate şi returnarea voluntară în ţara de origine a unor astfel de persoane; b) proiecte de acorduri cu privire la subiectele prevăzute la lit. a), precum şi proiectele de acorduri de cooperare pe care intenţionează să le negocieze sau să le renegocieze cu state terţe, când aceste acorduri conţin prevederi referitoare la subiectele menţionate la lit. a); c) proiecte de acorduri privind condiţiile de şedere şi angajare în muncă a propriilor cetăţeni care lucrează în state terţe şi a membrilor de familie ai acestora, pe care intenţionează să le negocieze sau să le renegocieze cu statele respective.2. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României ori au încercat să treacă frontiera României cu documente false sau falsificate;".3. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"(1) Străinul intrat legal pe teritoriul României are obligaţia să anunţe despre aceasta organul de poliţie competent teritorial, în termen de 3 zile de la data intrării. Fac excepţie cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European."4. La articolul 13, litera a) a alineatului (1) se abrogă.5. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Străinul care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să se prezinte la formaţiunea Autorităţii pentru străini competentă teritorial, pentru luarea în evidenţă şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în documentul de identitate."6. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(1) În cazul în care străinul nu mai este în posesia documentului de trecere a frontierei de stat în baza căruia a intrat în ţară, acesta trebuie să prezinte la ieşirea din România un nou document valabil de trecere a frontierei de stat."7. Alineatul (1^1) al articolului 14 se abrogă.8. La articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Străinii piloţi de aeronave şi ceilalţi membri ai echipajului, titulari ai unei licenţe de zbor sau ai unui certificat de echipaj, prevăzute la anexa nr. 9 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, sunt scutiţi de obligativitatea de a avea paşaport şi de a avea viză numai în situaţiile în care se află în exerciţiul funcţiunii şi: a) nu părăsesc aeroportul de escală; b) nu părăsesc aeroportul de destinaţie; c) nu părăsesc teritoriul oraşului situat în apropierea aeroportului; d) nu părăsesc aeroportul decât pentru a merge la un alt aeroport românesc."9. La articolul 24 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:"i) alte scopuri - străinilor detaşaţi de către companiile străine, lucrătorilor stagiari sau sezonieri, străinilor care urmează tratament medical de lungă durată, străinilor a căror prezenţă pe teritoriul României este necesară din interese de securitate naţională şi celor care desfăşoară alte activităţi care nu contravin legilor române."10. Alineatul (1) al articolului 46 va avea următorul cuprins:"(1) Străinii titulari ai unui drept de şedere temporară sau permanentă, precum şi refugiaţii recunoscuţi de către statul român pot solicita reîntregirea familiei pentru: a) soţ/soţie; b) copiii minori, necăsătoriţi, ai titularului dreptului de şedere şi ai soţului/soţiei, inclusiv copiii adoptaţi în comun de către aceştia; c) copiii minori, necăsătoriţi, inclusiv cei adoptaţi, ai titularului dreptului de şedere, în cazul în care sunt în întreţinerea efectivă a acestuia; d) copiii minori, necăsătoriţi, inclusiv cei adoptaţi, ai soţului/soţiei titularului dreptului de şedere, în cazul în care sunt în întreţinerea efectivă a acestuia."11. La articolul 48 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) celor detaşaţi de către:(i) o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului la o reprezentanţă, sucursală ori filială a sa, aflată pe teritoriul României, sau la o societate comercială, persoană juridică română, al cărei asociat/acţionar este compania străină, cu acelaşi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română;(îi) un angajator cu sediul în străinătate la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între cele două părţi."12. La articolul 48, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) celor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:(i) în baza unui contract de mandat;(îi) la data solicitării să nu fie asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la o altă persoană juridică română şi să nu fi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;(iii) la societatea comercială în cauză să nu mai existe un alt asociat străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop."13. La articolul 49, litera d) va avea următorul cuprins:"d) rudele de gradul I în linie ascendentă."14. La articolul 50 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) posedă document de călătorie valabil, cu excepţia cazurilor în care documentul de călătorie a expirat după intrarea în România şi, din motive independente de voinţa străinului, acesta nu a putut fi prelungit;".15. La articolul 50 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:"g) prezintă dovada asigurării sociale de sănătate."16. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Când prelungirea dreptului de şedere este solicitată în baza căsătoriei şi sunt necesare verificări suplimentare conform art. 64, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit până la maximum 90 de zile, caz în care dreptul de şedere se prelungeşte de drept până la soluţionarea cererii."17. La articolul 58 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) face dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariul minim net pe ţară, pe perioada valabilităţii permisului de şedere."18. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 63Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei (1) Prelungirile ulterioare ale dreptului de şedere temporară acordat pentru reîntregirea familiei pot fi acordate dacă solicitantul: a) prezintă documente traduse şi legalizate din care să rezulte existenţa căsătoriei sau a legăturii de rudenie; b) prezintă declaraţia, în scris, a membrului de familie care a solicitat reîntregirea familiei, din care să rezulte că vor locui împreună; c) face dovada spaţiului de locuit corespunzător; d) dovedeşte că străinul care a solicitat reîntregirea familiei dispune de mijloace de întreţinere peste cuantumul prevăzut la eliberarea permisului de şedere, cel puţin la nivelul salariului minim net pe ţară, pentru fiecare membru de familie. (2) Prelungirea dreptului de şedere pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor români poate fi acordată astfel: a) pentru străinii căsătoriţi cu cetăţeni români, dacă:(i) prezintă certificatul de căsătorie în original şi copie, care trebuie să producă efecte juridice pe teritoriul României;(îi) fac dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim net pe ţară; b) pentru străinii care convieţuiesc cu cetăţeni români, dacă:(i) prezintă certificatele de naştere ale copiilor, cetăţeni români, în original şi în copie;(îi) prezintă declaraţia cetăţeanului român, în formă autentică, din care să rezulte că aceştia convieţuiesc;(iii) fac dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim net pe ţară; c) pentru copiii minori necăsătoriţi, inclusiv cei adoptaţi, dacă:(i) se prezintă documente traduse şi legalizate din care să rezulte existenţa legăturii de rudenie;(îi) se face dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim net pe ţară; d) pentru rudele de gradul I în linie ascendentă, dacă:(i) prezintă documente traduse şi legalizate din care să rezulte existenţa legăturii de rudenie;(îi) fac dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim net pe ţară."19. La articolul 68 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) străinii detaşaţi - cu prezentarea unui permis de muncă eliberat în condiţiile legii. Dreptul de şedere pentru acest scop poate fi prelungit o singură dată pentru o perioadă de până la un an, pentru prelungirile ulterioare fiind aplicabile dispoziţiile legale privind prelungirea dreptului de şedere a străinilor angajaţi în muncă."20. La articolul 68 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) străinii desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, în următoarele condiţii:(i) cu prezentarea contractului de mandat;(îi) la data solicitării să nu fie asociat sau acţionar la societatea comercială în cauză sau la o altă persoană juridică română şi să nu fi avut aceste calităţi în ultimii 2 ani;(iii) la societatea comercială în cauză să nu mai existe un alt străin care a obţinut un drept de şedere în acest scop."21. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 68 vor avea următorul cuprins:"(3) La solicitarea prelungirii dreptului de şedere temporară, străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. a), b) şi c) trebuie să facă dovada mijloacelor de întreţinere, cel puţin la nivelul salariului mediu net pe economia naţională, iar cei prevăzuţi la alin. (1) lit. b^1), în cuantum de cel puţin 500 euro lunar proveniţi din activitatea desfăşurată conform contractului de mandat. (4) Străinii prevăzuţi la alin. (1) lit. d) sunt exceptaţi de la obligaţia prezentării dovezii mijloacelor de întreţinere."22. Alineatul (1) al articolului 69 va avea următorul cuprins:"(1) Dreptul de şedere permanentă se acordă, la cerere, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioadă nedeterminată, străinului titular al unui drept de şedere temporară sau refugiatului recunoscut de către statul român, căruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în România."23. Alineatul (3) al articolului 70 se abrogă.24. La articolul 70, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:"(4^1) Străinilor care au dobândit statutul de refugiat în condiţiile legii li se poate aproba stabilirea domiciliului în România fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. b).(4^2) Străinilor care fac dovada că au efectuat investiţii de minimum 1.000.000 euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate aproba stabilirea domiciliului fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a). Dovada investiţiei sau a locurilor de muncă create va fi calculată în funcţie de cota de participare la beneficii şi pierderi în societatea comercială."25. Articolul 71 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 71Condiţii cu privire la solicitarea stabilirii domiciliului în România (1) Pentru stabilirea domiciliului în România, solicitantul trebuie să depună personal, la formaţiunile teritoriale ale Autorităţii pentru străini sau, după caz, la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, o cerere-tip însoţită de următoarele documente: a) străinii titulari ai unui drept de şedere temporară:(i) documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi în copie legalizată;(îi) copie legalizată a actelor de stare civilă;(iii) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului de locuit, în original şi în copie legalizată;(iv) acte doveditoare privind mijloacele de întreţinere;(v) certificat de cazier judiciar, eliberat de autorităţile române;(vi) dovada asigurării sociale de sănătate; b) străinii care au statut de refugiaţi:(i) documentul de trecere a frontierei de stat, în original şi copie;(îi) copii legalizate ale actelor de stare civilă;(iii) acte doveditoare privind deţinerea sau folosirea legală a spaţiului de locuit, în original şi în copie legalizată;(iv) certificat de cazier judiciar, eliberat de autorităţile române;(v) dovada asigurării sociale de sănătate. (2) În cazul în care solicitanţii care au statut de refugiat nu deţin documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i) şi (îi), cererea va fi analizată în baza identităţii declarate."26. La articolul 86 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) au trecut ilegal frontiera de stat a României;".27. La articolul 86 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) nu au părăsit teritoriul României la expirarea dreptului de şedere conferit prin viză sau în temeiul unor convenţii internaţionale ori acte normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize, iar perioada scursă de la încetarea acestui drept este mai mare de 60 de zile;".28. La articolul 86 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) au fost condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru acestea este mai mare de 3 ani."29. La articolul 86, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Procedurile aplicabile în cazul necooperării unor reprezentanţe diplomatice în legătură cu eliberarea de documente de călătorie pentru îndepărtarea străinilor de pe teritoriul statului român se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului administraţiei şi internelor."30. După articolul 88^1 se introduce un nou articol, articolul 88^2, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 88^2Organizarea unor zboruri comune cu statele membre în vederea returnării străinilor (1) Autoritatea pentru străini poate organiza sau participa la acţiuni de returnare comună, pe calea aerului, cu autorităţi competente din unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, a străinilor, cetăţeni ai unor state terţe, care fac obiectul unor decizii de returnare. (2) Când Autoritatea pentru străini decide organizarea unui zbor comun pentru returnarea cetăţenilor din state terţe, care poate beneficia şi de participarea altor state membre, informează autorităţile competente din statele membre participante. (3) În vederea unei bune desfăşurări a zborului, Autoritatea pentru străini adoptă măsuri privind selecţionarea transportatorului, potrivit dispoziţiilor legale, obţinerea autorizaţiilor necesare de la statele de tranzit şi de destinaţie, stabilirea în comun cu autorităţile competente ale celorlalte state participante a numărului personalului de escortă necesar, încheierea înţelegerilor financiare necesare, precum şi alte măsuri ce se impun. (4) În cazul în care Autoritatea pentru străini decide să ia parte la un zbor comun, informează autorităţile naţionale ale statului membru organizator despre intenţia de a participa, specificând numărul de persoane ce vor fi returnate, şi asigură un număr suficient de personal de escortă. În cazul în care escorta este realizată numai de către statul membru organizator, Autoritatea pentru străini asigură prezenţa a cel puţin 2 reprezentanţi la bord, care sunt responsabili de predarea cetăţenilor de care răspund din statele terţe autorităţilor din statele de destinaţie. (5) Autoritatea pentru străini asigură atât străinilor returnaţi, cât şi personalului de escortă propriu documente de călătorie valabile, vize şi alte documente necesare şi, prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare, solicită asistenţa necesară din partea reprezentanţelor diplomatice ale României."31. Alineatul (1) al articolului 93 va avea următorul cuprins:"(1) Luarea în custodie publică este o măsură de restrângere a libertăţii de mişcare pe teritoriul statului român dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi împotriva străinului care a fost declarat indezirabil sau cu privire la care instanţa a dispus expulzarea."32. La articolul 101, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi dispusă şi împotriva străinilor care au ieşit din România după data de la care şederea lor a devenit ilegală, fără să facă obiectul unei măsuri de îndepărtare de pe teritoriul ţării."33. La articolul 102 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) nu necesită cheltuieli cu transportul internaţional pentru îndepărtarea de pe teritoriul României;".34. La articolul 106 alineatul (2), litera c) se abrogă.35. După articolul 120^2 se introduce un nou articol, articolul 120^3, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 120^3Acordarea dreptului de şedere temporară pentru străinii victime ale traficului de persoane, traficului de migranţi sau ale infracţiunii prevăzute la art. 130^1 (1) Străinilor victime ale traficului de persoane, traficului de migranţi sau ale infracţiunii prevăzute la art. 130^1 li se poate acorda un permis de şedere temporară, chiar dacă au intrat ilegal în România, la solicitarea procurorului sau instanţei de judecată, în următoarele condiţii: a) manifestă o intenţie clară de a coopera cu autorităţile române pentru a facilita identificarea şi tragerea la răspundere penală a participanţilor la săvârşirea infracţiunilor ale căror victime sunt; b) au încetat relaţiile cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunilor ale căror victime sunt; c) acordarea dreptului de şedere este oportună pentru derularea investigaţiilor judiciare; d) şederea acestora în România nu prezintă pericol pentru ordinea publică şi securitatea naţională. (2) Dreptul de şedere poate fi acordat, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade în aceleaşi condiţii. (3) Dreptul de şedere poate fi revocat în următoarele situaţii: a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1); b) titularul dreptului de şedere, în mod intenţionat, a reînnoit contactele cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunilor prevăzute la alin. (1); c) dacă se constată că străinul a indus în eroare autorităţile competente cu privire la calitatea de victimă sau cu privire la datele şi informaţiile furnizate; d) când victima încetează să coopereze; e) când autorităţile competente constată existenţa vreunuia dintre cazurile prevăzute la art. 10 din Codul de procedură penală. (4) Permisul de şedere pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se eliberează în regim gratuit."36. La articolul 124, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. nerespectarea de către străin a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (1^1);".37. La articolul 125, litera a) va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 100 lei (RON) la 500 lei (RON), cele prevăzute la pct. 3, 3^1, 4, 6, 6^1, 8, 9, 10, 11 şi 12;".38. La articolul 130^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de o persoană care face parte dintr-un grup organizat sau care a produs ori a obţinut pentru sine sau pentru altul beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani."39. După articolul 130^1 se introduce un nou articol, articolul 130^2, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 130 2Răspunderea persoanelor juridice (1) Dacă fapta prevăzută la art. 130^1 a fost comisă în numele sau în interesul unei persoane juridice, de către organele sau reprezentanţii acesteia, se pedepseşte cu amendă de la 15.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON). (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta prevăzută la art. 130^1, dacă a fost săvârşită în interesul unei persoane juridice, ca urmare a neexercitării de către persoanele prevăzute la alin. (1) a atribuţiilor de control, de orice persoană aflată sub autoritatea acestora. (3) Răspunderea persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanelor fizice participante la săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 130^1."40. Articolul 135^1 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 135^1Prevederi aplicabile de la data aderării României la Uniunea EuropeanăPrevederile art. 5 alin. (3) şi (4), art. 88^1, 88^2, 92^1, 120^1 şi ale art. 120^2 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 113.____________