ORDONANŢĂ nr. 37 din 14 iulie 2005privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 22 iulie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Producătorii agricoli şi silvici organizaţi în societăţi comerciale, societăţi agricole sau în alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, sau în orice altă formă de asociere conform legislaţiei în vigoare pot fi recunoscuţi ca grupuri de producători, dacă au ca principal scop valorificarea producţiei membrilor asociaţi şi îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă. (2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producători şi alte societăţi agricole sau organizaţii de producători decât cele prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc şi respectă condiţiile de recunoaştere prevăzute de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) producător - persoana fizică sau juridică care îşi valorifică producţia proprie în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; b) grup de producători - o asociere de producători agricoli (uniune) care are ca scop identificarea pieţelor de desfacere, adaptarea producţiei şi valorificarea acesteia în funcţie de necesităţile pieţei, urmărind asigurarea calităţii produselor, concentrarea ofertei şi aprovizionarea ritmică a pieţei; c) valoarea producţiei comercializate - valoarea fără TVA a producţiei realizate de membrii grupului de producători şi valorificate prin intermediul acestuia.  +  Articolul 3Grupurile de producători sunt persoane juridice de drept privat care îndeplinesc condiţiile şi criteriile prevăzute la art. 4-6.  +  Capitolul II Recunoaşterea funcţionării de către autoritatea competentă  +  Articolul 4 (1) Grupurile de producători pot să solicite de la autoritatea competentă a statului recunoaşterea sau recunoaşterea preliminară, după caz. (2) Autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 5Grupurile de producători funcţionează şi pot fi recunoscute pentru unul sau mai multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 6 (1) Principalele criterii de recunoaştere a grupului de producători sunt: a) îndeplineşte condiţiile minime de recunoaştere privind numărul de membri şi valoarea producţiei comercializate în comun, prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe; b) permite membrilor săi să beneficieze de asistenţă tehnică privind tehnologiile de cultură şi protecţia mediului; c) dispune de conducere şi mijloace tehnice care îi permit să asigure managementul comercial şi bugetar pentru funcţionarea grupului. (2) Perioada minimă de funcţionare a grupului de producători, în condiţiile prezentei ordonanţe, nu poate fi mai mică de un an.  +  Capitolul III Aviz de recunoaştere/retragere  +  Articolul 7 (1) Avizul de recunoaştere preliminară se solicită de grupurile de producători în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe. (2) Recunoaşterea definitivă se acordă în termen de 3-5 ani.  +  Articolul 8 (1) Avizul de recunoaştere se eliberează în termen de maximum 3 luni de la data depunerii cererii de recunoaştere. (2) Respingerea cererii de recunoaştere se comunică solicitantului în scris, motivat, în termen de 30 de zile.  +  Articolul 9Responsabilitatea verificării îndeplinirii criteriilor şi condiţiilor de recunoaştere a grupului de producători, precum şi a modului de utilizare a sprijinului financiar revine autorităţii competente a statului, care eliberează avizul de recunoaştere.  +  Articolul 10Modelul avizului de recunoaştere şi de recunoaştere preliminară şi cel al deciziei de retragere a recunoaşterii grupului de producători se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 11Avizul de recunoaştere a grupului de producători poate fi retras de către autoritatea emitentă printr-o decizie de retragere a recunoaşterii grupului de producători, în cazul în care: a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere privind numărul de membri şi valoarea produselor comercializate; b) avizul de recunoaştere a fost obţinut prin prezentarea de date neconforme realităţii; c) nu îşi respectă obligaţiile faţă de membrii grupului de producători.  +  Capitolul IV Obiectul de activitate şi funcţionare  +  Articolul 12Grupurile de producători funcţionează pe baza statutului propriu aprobat de adunarea generală.  +  Articolul 13Obiectul de activitate al grupurilor de producători constă în: a) identificarea pieţelor de desfacere şi propunerea planificării producţiei membrilor conform cererii pieţei, în condiţii de calitate, conform standardelor de comercializare în vigoare; b) plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii grupului de producători; c) aplicarea unor reguli unitare de calitate a producţiei pentru toţi membrii grupului; d) aprovizionarea în comun cu materiale şi servicii pentru membrii grupului; e) asigurarea utilizării tehnicilor de producţie, a modalităţilor de gestiune a deşeurilor, care să nu dăuneze mediului, în special pentru protecţia apei, solului şi a peisajului natural.  +  Articolul 14 (1) Calitatea de membru al unui grup de producători poate fi dobândită de către orice producător agricol sau silvic care deţine legal o bază de producţie şi îşi declară în scris intenţia de a comercializa producţia agricolă ori silvică proprie în cadrul unui grup de producători şi plăteşte cotizaţia, în conformitate cu statutul. (2) Producătorii care au dobândit calitatea de membru al grupului de producători se pot retrage din grup, renunţând la calitatea de membru, cu respectarea unui termen de preaviz a cărui durată, stabilită prin statut, diferă în funcţie de produs sau grupă de produse.  +  Articolul 15Membrii grupului de producători au următoarele obligaţii: a) să respecte şi să aplice hotărârile adoptate de conducerea grupului de producători cu privire la normele de producţie, condiţiile de valorificare şi protecţia mediului; b) să valorifice, prin intermediul grupului de producători, procentul stabilit în statut, dar nu mai puţin de 75% din producţia destinată valorificării.  +  Articolul 16Grupurile de producători pot fuziona în cadrul aceleiaşi grupe de produse sau se pot diviza, păstrându-şi recunoaşterea ca grup de producători, cu respectarea dimensiunilor şi criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectivă de produse.  +  Capitolul V Avantaje financiare  +  Articolul 17 (1) Grupurile de producători pot beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi pot solicita eliberarea acestuia în numele membrilor lor, cu acordul scris al acestora. (2) Destinaţia, modul şi condiţiile de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Grupurile de producători pot beneficia de credite de investiţii acordate de la bugetul de stat, pe baza unor programe de finanţare, potrivit legislaţiei în vigoare. (4) La accesarea programelor de finanţare pentru investiţii, grupul de producători poate beneficia de cumularea plafoanelor maxime aferente fiecărui membru, astfel: a) integral, dacă are până la 10 membri; b) 70% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 10 şi 20 de membri; c) 50% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are între 20 şi 50 de membri; d) 25% din fondul aferent numărului total de membri, dacă are peste 50 de membri.  +  Articolul 18Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finanţare publică pentru aceeaşi activitate.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 19Normele de aplicare a prezentei ordonanţe se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea nr. 277/2004 privind constituirea, recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice şi piscicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 30 iunie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 21Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 37.----