ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 iulie 2005  Prin Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008, Guvernul României şi-a propus, ca obiectiv prioritar, întărirea capacităţii instituţionale din administraţia publică locală.În vederea susţinerii acestui obiectiv este necesară asigurarea unui cadru legal prin care să se elimine inechităţile create prin acordarea nejustificată a unor drepturi de natură salarială (spor de vechime în muncă), în baza hotărârilor definitive şi irevocabile ale unor instanţe de judecată. În acest sens şi pentru a se evita extinderea aplicării unor dispoziţii contrare prevederilor legale, ca urmare a altor acţiuni în instanţă în curs de soluţionare, se impune, în regim de urgenţă, reglementarea situaţiei privind remunerarea funcţiilor de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Indemnizaţiile lunare pentru funcţiile cuprinse în cap. I nr. crt. 10-37 din anexa nr. VII/1b şi la nr. crt. 21-26 din anexa VII/2b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizaţiile lunare prevăzute în anexă sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie-decembrie 2005. În perioada de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 septembrie 2005 se acordă 45% din suma aferentă creşterii totale a indemnizaţiilor lunare, calculată ca diferenţă între indemnizaţiile lunare cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, şi indemnizaţiile lunare avute în luna decembrie 2004.  +  Articolul 2Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, indemnizaţiile prevăzute în anexă reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. La calculul cuantumului indemnizaţiei nu se adaugă sporul de vechime în muncă şi nici alte sporuri prevăzute de lege.  +  Articolul 3Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 septembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 108.  +  Anexa FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂdin administraţia publică localăI. Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
      PRIMĂRII ŞI CONSILII  
    1.Primar general al Capitalei48.461.000
    2.Viceprimar al Capitalei42.700.000
    3.Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I)45.291.000
    4.Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II)45.064.000
    5.Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I)40.700.000
    6.Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II)40.200.000
    7.Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)42.700.000
    8.Primar de municipiu (categoria I)39.068.000
    9.Primar de municipiu (categoria II)35.554.000
    10.Primar de municipiu (categoria III)32.830.000
    11.Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)37.500.000
    12.Viceprimar de municipiu (categoria I)33.900.000
    13.Viceprimar de municipiu (categoria II)30.750.000
    14.Viceprimar de municipiu (categoria III)28.000.000
    15.Primar de oraş (categoria I)30.196.000
    16.Primar de oraş (categoria II)29.145.000
    17.Primar de oraş (categoria III)28.366.000
    18.Viceprimar de oraş (categoria I)25.000.000
    19.Viceprimar de oraş (categoria II)24.000.000
    20.Viceprimar de oraş (categoria III)23.500.000
    21.Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori)22.670.000
    22.Primar de comună (categoria I)20.000.000
    23.Primar de comună (categoria II)19.000.000
    24.Primar de comună (categoria III)18.000.000
    25.Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori)18.500.000
    26.Viceprimar de comună (categoria I)17.000.000
    27.Viceprimar de comună (categoria II)16.500.000
    28.Viceprimar de comună (categoria III)16.000.000
  II. Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
      PREFECTURI  
    1.Prefect al municipiului Bucureşti46.757.000
    2.Prefect (la judeţ categoria I)43.866.000
    3.Prefect (la judeţ categoria II)41.199.000
    4.Subprefect al municipiului Bucureşti41.199.000
    5.Subprefect (la judeţ categoria I)39.420.000
    6.Subprefect (la judeţ categoria II)36.753.000
                                        ----