LEGE nr. 233 din 13 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 21 iulie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care deţin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă terenuri deservite de sisteme de irigaţii sau de desecare şi drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizaţie de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare organizaţia, pentru a desfăşura una sau mai multe dintre următoarele activităţi de interes public:".2. La articolul 9 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) tarife pentru servicii de irigaţii;".3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Oricare persoană fizică sau persoană juridică, care deţine în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă teren situat pe teritoriul organizaţiei sau care are, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în administrare ori în folosinţă astfel de terenuri sau infrastructură de îmbunătăţiri funciare aflate în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, poate fi membră a unei organizaţii."4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, persoanele care şi-au manifestat voinţa de a fi membre ale organizaţiei încheie actul constitutiv şi statutul organizaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute."5. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1 ), cu următorul cuprins:"(1^1 ) Statutul organizaţiei este adoptat cu majoritatea simplă a voturilor participanţilor la adunarea constitutivă, cu condiţia ca aceşti participanţi să deţină în proprietate, în administrare sau în folosinţă cel puţin jumătate din suprafaţa de teren a teritoriului organizaţiei şi să fie de acord să preia întreaga răspundere a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare situate pe teritoriul organizaţiei."6. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Organizaţia constituită potrivit legii rămâne deschisă şi va primi noi membri până la nivelul teritoriului organizaţiei."7. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Federaţiile se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi."8. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, înfiinţate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, cu modificările ulterioare, care se reorganizează, în condiţiile prezentei legi, în organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, preiau bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa acestora, precum şi: a) dreptul de proprietate deţinut de asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii, constând din staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei şi obligaţiile corelative; b) dreptul de folosinţă deţinut de asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii asupra infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, constând din staţii de pompare de punere sub presiune şi construcţii hidrotehnice, împreună cu dotările şi terenul aferent, conducte subterane, precum şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul organizaţiei."9. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al statului, situată pe terenurile cu destinaţie agricolă deţinute în exploatare de societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se transmite în administrare Administraţiei şi se înregistrează în patrimoniul acesteia, cu reducerea corespunzătoare a capitalului lor social, prin diminuarea participaţiei statului."10. La articolul 35, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) Administraţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (5) Administraţia are în structura sa sucursale fără personalitate juridică, care au în alcătuire unităţi de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare."11. La articolul 36 alineatul (1), literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa asigură şi alimentarea cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale, în condiţiile legii; f) prestează servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte persoane fizice şi juridice;".12. La articolul 36 alineatul (1), după litera f) se introduce o literă nouă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1 ) desfăşoară activităţi de cooperare internaţională, în limitele împuternicirii acordate de minister;".13. La articolul 37, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Lista iniţială a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare ce se administrează de Administraţie este inclusă în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei. (3) O amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte autonomă funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare este declarată de utilitate publică, potrivit criteriilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."14. La articolul 37, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (3^1 ), cu următorul cuprins:"(3^1 ) Anual, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite conform alin. (3), lista amenajărilor ce se administrează de Administraţie se modifică sau se completează şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Administraţiei."15. La articolul 38, alineatele (1)-(4) vor avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Dacă o amenajare de îmbunătăţiri funciare sau o parte a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 37 alin. (3), prin hotărâre a Guvernului i se retrage recunoaşterea de utilitate publică şi, după caz, se trece din domeniul public în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţile unor amenajări de îmbunătăţiri funciare, prevăzute la alin. (1), pot fi: a) transmise în proprietate sau date în folosinţă gratuită unei organizaţii ori federaţii, potrivit legii; b) vândute unui cumpărător privat, potrivit legii; c) concesionate sau închiriate, potrivit legii; d) conservate pentru o perioadă de până la 3 ani; e) scoase din funcţiune, potrivit legii; f) valorificate, potrivit legii. (3) Trecerea în conservare a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau a unei părţi a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare se realizează prin asigurarea pazei acesteia şi depozitarea corespunzătoare a echipamentelor şi instalaţiilor de pompare dezafectate. (4) Cheltuielile de conservare şi de asigurare a pazei se suportă din subvenţii de la bugetul de stat."16. La articolul 38, alineatul (5) se abrogă.17. La articolul 39, litera n) va avea următorul cuprins:"n) avizează documentaţiile tehnice, contractează şi finanţează lucrările de investiţii contractate cu terţi furnizori şi verifică derularea şi recepţionarea lucrărilor, potrivit legii;".18. La articolul 39, litera q) se abrogă.19. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Pentru realizarea activităţilor sale, Administraţia contractează cu terţi furnizori elaborarea de studii, prestarea de servicii de cercetare şi/sau de proiectare, executarea de lucrări de construcţii, întreţinere şi reparaţii, inclusiv achiziţionarea sau închirierea echipamentului necesar desfăşurării activităţilor sale, precum şi a echipamentelor de intervenţie pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice."20. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente ale Administraţiei se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. (2) Cheltuielile de natura investiţiilor se acoperă total sau parţial de la bugetul de stat, după cum urmează: a) obiectivele de investiţii noi sau în continuare privind infrastructura de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat, iar cele privind infrastructura de îmbunătăţiri funciare din domeniul privat al statului, parţial de la bugetul de stat; b) studiile, proiectarea şi cercetarea aplicativă legate de obiectul său de activitate, total de la bugetul de stat; c) dotările independente aferente amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public al statului, total de la bugetul de stat; d) expertizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din cadrul infrastructurii aparţinând domeniului public al statului şi consultanţa de specialitate referitoare la aceste lucrări, total de la bugetul de stat; e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii, total de la bugetul de stat. (3) Veniturile proprii ale Administraţiei se constituie din: a) tarife de prestări de servicii de irigaţii percepute beneficiarilor pentru serviciile de livrare a apei de irigaţii, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de irigaţii declarate de utilitate publică; b) tarife de prestări de servicii de desecare şi drenaj, apărare împotriva inundaţiilor şi combatere a eroziunii solului, percepute beneficiarilor, referitoare la exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, altele decât cele de irigaţii; c) dobânzi încasate pentru depozitele şi sumele disponibile din conturile proprii; d) dobânzi şi penalităţi percepute pentru serviciile prestate, a căror contravaloare nu a fost încasată la termen; e) tarife de prestări de servicii de alimentare cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale. (4) Cheltuielile administrative, materiale şi de personal necesare desfăşurării activităţilor Administraţiei se acoperă total sau parţial din subvenţii de la bugetul de stat, după cum urmează: a) exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care nu sunt amenajări de irigaţii, total de la bugetul de stat; b) acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, total de la bugetul de stat; c) reabilitarea infrastructurii aparţinând domeniului public al statului din amenajările de îmbunătăţiri funciare existente sau conservarea obiectivelor de investiţii sistate ori întrerupte temporar, total de la bugetul de stat; d) reabilitarea infrastructurii aparţinând domeniului privat al statului din amenajările de îmbunătăţiri funciare existente, parţial de la bugetul de stat; e) protecţia mediului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare şi monitorizarea efectelor acestor lucrări, total de la bugetul de stat; f) informarea publică şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare, parţial de la bugetul de stat; g) funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare, total de la bugetul de stat; h) conservarea şi asigurarea pazei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare neutilizate, aflate în conservare, total de la bugetul de stat; i) salarizarea personalului prevăzut în statele de funcţii ale unităţii centrale, ale sucursalelor teritoriale şi ale unităţilor de administrare ale Administraţiei, precum şi cheltuielile curente necesare funcţionării acestora, parţial de la bugetul de stat; j) paza amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în afara perioadei de utilizare, total de la bugetul de stat; k) executarea probelor tehnologice, epuizmentelor şi consumul de energie pe perioada nefuncţionării, total de la bugetul de stat."21. La articolul 48, litera n) va avea următorul cuprins:"n) aprobă contractarea de credite interne potrivit reglementărilor în vigoare;".22. La articolul 51, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Directorul general este propus de consiliul de administraţie, potrivit legii, şi numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Directorul general este angajat pe bază de contract individual de muncă şi contract de performanţă, anexă la contractul individual de muncă, încheiate cu consiliul de administraţie, în condiţiile legii."23. La articolul 51 alineatul (4), litera f) va avea următorul cuprins:"f) angajează şi concediază personalul şi încheie contractele individuale de muncă;".24. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Administraţia îşi desfăşoară activitatea la nivel teritorial, prin sucursalele sale, şi la nivel de amenajare de îmbunătăţiri funciare sau grup de amenajări de îmbunătăţiri funciare, prin unităţile de administrare aflate în subordinea sucursalelor teritoriale. (2) Sucursalele sunt unităţi fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care ţin evidenţa contabilă la nivel de balanţă de verificare. (3) Unităţile de administrare exploatează, întreţin, repară şi administrează amenajările de îmbunătăţiri funciare şi desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare în cadrul unei zone delimitate pe baza structurii funcţionale a amenajărilor sau grupurilor de amenajări pe care acestea le administrează. (4) Numărul sucursalelor, competenţa teritorială a acestora şi relaţiile funcţionale cu Administraţia, precum şi numărul unităţilor de administrare din cadrul fiecărei sucursale, competenţa teritorială a acestora şi relaţiile funcţionale cu sucursala teritorială se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei. (5) Directorii sucursalelor teritoriale ale Administraţiei se angajează în condiţiile legii şi se numesc în funcţie prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie. Conducătorii unităţilor de administrare se angajează în condiţiile legii şi se numesc în funcţie prin decizie a directorului general, la propunerea directorilor de sucursală. Atribuţiile directorilor de sucursală şi ale conducătorilor unităţilor de administrare se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei şi prin contractele individuale de muncă."25. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Activitatea fiecărei sucursale teritoriale este supravegheată de un consiliu de sucursală, iar activitatea fiecărei unităţi de administrare este supravegheată de un consiliu de unitate de administrare. Din aceste consilii fac parte reprezentanţi ai organizaţiilor, federaţiilor şi ai altor beneficiari de servicii de îmbunătăţiri funciare prestate de Administraţie. Din consiliile de sucursală fac parte şi specialişti recunoscuţi pe plan local în domeniul îmbunătăţirilor funciare. Consiliile de sucursală înaintează Consiliului de administraţie al Administraţiei, iar cele de unitate de administrare, conducerii sucursalei în subordinea căreia se află unitatea de administrare recomandări de îmbunătăţire a activităţii sucursalei teritoriale, respectiv a unităţii de administrare. (2) Atribuţiile consiliilor de sucursală şi ale consiliilor de unitate de administrare, condiţiile şi procedura de desemnare şi de numire a membrilor lor, precum şi funcţionarea acestor consilii sunt prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei. (3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliului de sucursală şi ai consiliului de unitate de administrare nu sunt remuneraţi."26. La articolul 61, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Administraţia încheie noi contracte multianuale sau le reînnoieşte pe cele în vigoare numai dacă cererea de livrare a apei pentru irigaţii, ce face obiectul contractelor multianuale, implică irigarea a cel puţin 20% din suprafaţa deservită de punctele de livrare a apei pentru irigaţii şi de canalele de distribuţie din cadrul amenajării de irigaţii, precum şi din suprafaţa întregii amenajări sau a părţii de amenajare declarate de utilitate publică."27. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - (1) Administraţia elaborează propunerile de tarife anuale şi de tarife de livrare a apei pentru irigaţii, pe care le supune aprobării Consiliului de administraţie al Administraţiei. (2) Cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor."28. La articolul 67 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) achitarea către furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice şi decontarea cheltuielilor cu energia termică de pompare a apei pentru irigaţii prin punctele de livrare a apei prevăzute în contractul multianual."29. La articolul 67, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Subvenţiile pentru sezonul de irigaţii al anului următor se acordă numai dacă organizaţiile şi federaţiile au achitat contribuţia proprie la tarifele anuale până la data de 30 septembrie a anului curent."30. La articolul 68, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul maxim al subvenţiei ce se acordă fiecărei organizaţii sau federaţii se calculează pe fiecare staţie de pompare de punere sub presiune ori punct de livrare a apei pentru irigaţii menţionat în contractul multianual în vigoare şi pe fiecare suprafaţă de teren din cadrul teritoriului organizaţiei sau federaţiei, exprimată în hectare, care este deţinută în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă de membrii organizaţiei sau federaţiei şi poate primi apă pentru irigaţii de la acel punct de livrare a apei pentru irigaţii. Subvenţia se calculează separat pentru fiecare dintre staţiile de pompare de punere sub presiune sau alte puncte de livrare a apei pentru irigaţii situate pe teritoriul organizaţiei ori federaţiei."31. La articolul 70 alineatul (1), litera b) se abrogă.32. La articolul 73, literele d) şi j) vor avea următorul cuprins:"d) atestă persoanele fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare şi/sau de fabricare şi utilizare a instalaţiilor şi echipamentelor specifice acestor activităţi, potrivit normelor metodologice ce se aprobă prin ordin al ministrului;........................................................................................ j) organizează, execută şi actualizează sistemul informaţional de evidenţă la nivel naţional a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul agricol;".33. La articolul 73 se introduce o literă nouă, litera o), cu următorul cuprins:"o) aplică măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. b), c) şi f), prin Agenţia Domeniilor Statului, iar cele prevăzute la lit. a), d) şi e), prin Administraţie."34. La articolul 80, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Persoanele disponibilizate prin concediere colectivă, efectuată în condiţiile art. 68-75 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în perioada 1 iunie30 noiembrie 2005, ca urmare a reorganizării SNIF, vor beneficia de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizării, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna aprilie 2005, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj."35. Articolul 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84. - (1) Pentru a beneficia de drepturile acordate de prezenta lege, până la data de 31 decembrie 2005 asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii înfiinţate în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 573/2001, cu modificările ulterioare, se reorganizează şi se înregistrează ca organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care îndeplinesc condiţiile privind stabilirea teritoriului organizaţiilor, devin, la cerere, organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, aprobate prin ordin al ministrului, cu condiţia ca statutul organizaţiei să fie adoptat de membrii asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care deţin în proprietate, administrare sau folosinţă cel puţin jumătate din suprafaţa de teren a teritoriului viitoarei organizaţii, ce se probează printr-un extras din registrul membrilor. Pe data înregistrării în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii preia toate drepturile şi obligaţiile asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii. (3) În termen de 30 de zile de la data înregistrării organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii, asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care se reorganizează, va transmite organizaţiei, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, bunurile deţinute şi va cere radierea din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Pe data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, asociaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii se dizolvă de drept."36. Articolul 90 va avea următorul cuprins:"Art. 90. - Până la data de 31 decembrie 2005, asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999, vor beneficia de subvenţii de la bugetul de stat, cu condiţia încheierii cu Administraţia sau cu alţi furnizori de apă pentru irigaţii de contracte multianuale, pe care le vor transmite noilor organizaţii, la constituirea şi înregistrarea lor."37. Articolul 91 va avea următorul cuprins:"Art. 91. - Până la data de 31 decembrie 2005 operatorii economici şi instituţiile publice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază, direct sau prin furnizorul de apă pentru irigaţii, de subvenţii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătăţirilor funciare şi care deţin în proprietate, administrare sau folosinţă terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, vor beneficia de subvenţii pentru acoperirea costului energiei electrice sau termice de pompare, în limita a 75% din cuantumul plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, pentru anul 2005."38. La anexa nr. 1 "Înţelesul unor termeni în sensul prezentei legi" se introduc două definiţii noi, cu următorul cuprins:"Parte autonomă funcţional a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare - ansamblul lucrărilor şi elementelor de infrastructură de îmbunătăţiri funciare din cadrul unei amenajări de îmbunătăţiri funciare, care pot fi utilizate şi pot funcţiona independent în cazul în care restul lucrărilor şi elementelor de infrastructură de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajării de îmbunătăţiri funciare sunt scoase din funcţiune.Administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare totalitatea activităţilor desfăşurate de către Administraţie în vederea realizării condiţiilor necesare exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, inclusiv asigurarea pazei şi protecţiei infrastructurii de îmbunătăţiri funciare."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Societatea Naţională «Îmbunătăţiri Funciare» - S.A. este societate comercială pe acţiuni, cu capital de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, şi are în structură sucursale fără personalitate juridică."2. În anexa nr. 1, la articolul 13 alineatul (5), după litera d) se introduce o literă nouă, litera d^1 ), cu următorul cuprins:"d^1 ) stabilirea numărului de sucursale, a ariei de competenţă şi a sediului fiecăreia dintre acestea;".3. Anexa nr. 2 se abrogă.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi modificate în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei.  +  Articolul IVLegea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 iulie 2005.Nr. 233.----