ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 21 iulie 2005    Având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finanţării Politicii Agricole Comune.În urma consultărilor avute cu experţii Comisiei Europene, s-a stabilit ca soluţie optimă înfiinţarea a două agenţii de plăţi menite să gestioneze măsurile de sprijin finanţate din fonduri europene, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat al României.Deoarece în Legea nr. 1/2004 se specifică faptul că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală este singura instituţie care gestionează măsurile de sprijin din cadrul Politicii Agricole Comune, se impune modificarea în regim de urgenţă a acesteia, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pentru asigurarea pregătirii construcţiei instituţionale a celor două agenţii, în vederea gestionării fondurilor europene.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală  +  Articolul ILegea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Denumirea Agenţiei se schimbă începând cu data de 1 octombrie 2005 în Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură."2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Începând cu luna iulie 2005 Agenţia este instituţia publică responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susţinerii agriculturii, finanţate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. (2) Până la data aderării României la Uniunea Europeană Agenţia va pregăti structura instituţională pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură, iar de la data aderării Agenţia va fi responsabilă cu derularea şi gestionarea acestor fonduri privind: a) plăţile directe şi măsurile de piaţă; b) unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Agenţia poate delega către alte organisme din atribuţiile prevăzute în prezenta lege în situaţia îndeplinirii de către acestea a următoarelor condiţii: a) responsabilităţile şi obligaţiile acestor organisme, în special privind controlul şi verificarea conformităţii cu regulile comunitare, să fie clar definite; b) organismele dispun de sisteme eficiente pentru asigurarea îndeplinirii responsabilităţilor lor; c) Agenţia este informată în mod regulat şi la timp asupra rezultatelor controalelor efectuate, astfel încât caracterul suficient al acestor controale să fie luat în considerare în gestionarea unei cereri."4. Literele a) şi k) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"a) asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;.......................................................................... k) administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole;".5. După litera l) a articolului 3 se introduc 5 noi litere, literele m)-r), cu următorul cuprins:"m) este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control; n) asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote; o) elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin; p) implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor; r) furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit."6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Sistemul Integrat de Administrare şi Control este instrumentul tehnic de gestionare şi control care se aplică anumitor scheme de plăţi, în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. (2) Sistemul Integrat de Administrare şi Control reprezintă un ansamblu de norme şi proceduri de organizare instituţională, infrastructură IT şi resurse umane. (3) Sistemul Integrat de Administrare şi Control cuprinde următoarele elemente: a) o bază de date electronică; b) un sistem de identificare a parcelelor agricole; c) un sistem de identificare şi înregistrare a drepturilor la plată; d) cererile de sprijin; e) un sistem integrat de control; f) un sistem unic de identificare a fiecărui agricultor care a depus cererea de sprijin; g) un sistem de identificare şi înregistrare a animalelor."7. După alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Agenţia angajează personal contractual, în funcţie de necesităţi, pe perioada determinată pentru îndeplinirea în termen a responsabilităţilor."8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Agenţia are în structură 42 de sucursale judeţene fără personalitate juridică."9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei, inclusiv pentru realizarea şi implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."10. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Agenţia obţine acreditarea şi asigură menţinerea acesteia în conformitate cu criteriile de acreditare şi instrucţiunile emise de Autoritatea pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.Art. 8^2. - (1) Pentru cheltuielile care fac obiectul finanţării din partea Comunităţii, conturile Agenţiei se certifică de către un organism de certificare, pe baza unei examinări a procedurilor şi a unui eşantion de tranzacţii, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internaţional. (2) Organismul de certificare este o entitate independentă de Agenţie şi de Organismul de coordonare."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Agenţia utilizează pentru aparatul central două autoturisme şi un microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de carburant de 600 litri/autovehicul. (2) Cele 42 de sucursale judeţene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane şi câte un autoturism pentru activităţi specifice, cu un consum lunar de carburanţi de 600 litri/autovehicul, cu încadrarea în numărul maxim de autoturisme aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă lit. s) a alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004.  +  Articolul IIILegea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Capitolul II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 309/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (7) al articolului 2 se abrogă.2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenţia SAPARD îndeplineşte funcţia de agenţie de plată şi, în cazul delegării, funcţiile de implementare, pentru proiectele realizate în cadrul măsurilor care se referă la proiecte de investiţii, precum şi al altor măsuri stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, finanţate din fondurile europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit. (2) Agenţia SAPARD obţine acreditarea şi asigură menţinerea acesteia în conformitate cu criteriile de acreditare şi instrucţiunile emise de Autoritatea pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit. (3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, Agenţia SAPARD înfiinţează în aparatul propriu structura instituţională necesară realizării funcţiilor şi obligaţiilor prevăzute în cuprinsul alin. (1) şi (2). (4) Rolul de Organism coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit este asigurat de Agenţia SAPARD, prin înfiinţarea Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor de plăţi din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, aflată în directa subordonare a directorului general al Agenţiei SAPARD. Atribuţiile acestei direcţii sunt independente de celelalte responsabilităţi ale Agenţiei SAPARD. (5) Denumirea Agenţiei SAPARD se schimbă, de la data aderării României la Uniunea Europeană, în Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. (6) Modificările prevăzute în prezentul articol, inclusiv cele privind structura organizatorică, nu afectează criteriile de acreditare pentru implementarea tehnică şi financiară a Programului SAPARD, până la finalizarea acestuia."3. După alineatul (5) al articolului 3 se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Începând cu 1 aprilie 2006, Agenţia SAPARD preia personalul din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care are atribuţii în cadrul serviciului tehnic delegat pentru Programul SAPARD. Personalul va fi preluat fără examen sau concurs şi va beneficia de aceleaşi drepturi salariale ca şi personalul angajat în cadrul Agenţiei SAPARD. Predarea-preluarea personalului şi a fondurilor aferente se face pe bază de protocol încheiat între direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia SAPARD. (7) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (6) în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006. Se autorizează Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu pe anul 2006."  +  Articolul VStructura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei SAPARD se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul VIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pct. 11 din cap. III al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 103.______________