ORDONANŢĂ nr. 28 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 21 iulie 2005    În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII poz. 2 şi 3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 177/2002, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) documente care justifică scopul şi condiţiile şederii planificate."2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul sumei minime în valută prevăzute la alin. (1) lit. c), precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."3. La articolul 2^2, literele a) şi e) vor avea următorul cuprins:"a) cetăţenii români care pleacă în străinătate pentru a urma un tratament medical, pentru a participa la simpozioane, conferinţe, studii, manifestări cultural-sportive ori în situaţia îmbolnăvirii sau decesului unei rude stabilite în străinătate. În aceste situaţii se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte scopul călătoriei şi asigurarea financiară a acesteia;.......................................................................... e) cetăţenii români care călătoresc în statele vecine în regim de mic trafic."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se pot depune şi la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple până la dotarea corespunzătoare cu tehnică specifică a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte."2. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Paşapoartele simple se eliberează în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii sau, în regim de urgenţă, la cererea expresă a solicitantului, în termen de 3 zile. (2) În cazul îmbolnăvirii grave ori al decesului unei rude apropiate, al efectuării unui tratament medical de urgenţă sau al citării într-un proces în străinătate, eliberarea paşapoartelor simple în regim de urgenţă este scutită de plată taxei consulare pentru prestarea serviciului în regim de urgenţă, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 14 alineatul (1), ultima teză a literei e) va avea următorul cuprins:"Aceeaşi măsură poate fi luată şi împotriva persoanei care a săvârşit în străinătate fapta de cerşetorie, constatată potrivit legii, precum şi împotriva persoanelor returnate în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state şi împotriva cetăţenilor români care au depăşit, în mod nejustificat, termenele de şedere în statele pe teritoriul cărora au călătorit."4. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), măsura se ia de către Direcţia Generală de Paşapoarte sau, după caz, de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, numai în baza cererii scrise a organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a organelor prevăzute de lege, cu atribuţii de punere în executare a pedepsei închisorii."5. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate ori cei aflaţi temporar în străinătate, cărora autorităţile statului respectiv le-au aprobat stabilirea domiciliului, pot depune, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, cu menţionarea ţării de domiciliu, iar când se află temporar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază au avut ultimul domiciliu sau la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte. (2) Cererile primite în condiţiile alin. (1) se soluţionează, după caz, de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de către Direcţia Generală de Paşapoarte. (3) Cetăţenii români prevăzuţi la alin. (1) pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială autentificată în străinătate de misiunea diplomatică ori de oficiul consular, iar când se află temporar în ţară, de către notarul public."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 28._____________