ORDONANŢĂ nr. 29 din 14 iulie 2005pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VIII.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi/sau juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile sale, se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Prestarea în regim de urgenţă a serviciilor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea expresă a persoanelor fizice şi/sau juridice. (3) Taxele prevăzute la alin. (1) constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. (4) În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă, taxele se restituie de către unităţile de trezorerie în baza cererilor persoanelor în cauză, însoţite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unităţile prestatoare vor consemna prin semnătură autorizată şi ştampilă că serviciile nu au fost efectuate. (5) Cuantumul taxelor prevăzute în anexă se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."3. Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 29.  +  Anexa LISTAcuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice şi juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile sale, şi taxele percepute pentru desfăşurarea acestor activităţi
                 
    Nr. crt.Denumirea prestaţieiTermenul de efectuare a prestaţieiCuantumul taxei (lei)Actele normative în baza cărora se efectuează prestaţiile reglementate
    În regim normalÎn regim de urgenţăÎn regim normalÎn regim de urgenţă
    1.Avizarea efectuării lucrărilor şi a amplasării obiectivelor social-economice în zona drumului public30 zile5 zile2050a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare - art. 2 şi 5
    b) Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2005 - art. 3
    c) Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 33, 44 şi 52
    2.Eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei letale45 zile30 zile100300a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 12
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 5 alin. (1) lit. h)
    3.Eliberarea permisului de armă şi înscrierea armei în permis pentru prima armă la persoane fizice45 zile30 zile100300a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 24
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 12 alin. (1)
    4.Eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei titularului de permis (a doua armă şi următoarele)30 zile15 zile50100a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 12
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 5 alin. (3)
    5.Acordarea atestatului de colecţionar30 zile15 zile2050a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 12
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 22 alin. (2)
    6.Eliberarea cărţii de identitate a armei15 zile10 zile1020a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 98
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 97 alin. (1)
    7.Eliberarea unui nou permis de armă15 zile5 zile1020a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 51
    8.Eliberarea unei noi cărţi de identitate a armei15 zile5 zile1020a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 100 alin. (2)
    9.Înscrierea armei în permisul de armă la titularul de permis după procurarea acesteia sau radierea armei din permisul de armă după înstrăinarea acesteia10 zile5 zile-10a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 13
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 12 alin. (2)
    10.Eliberarea autorizaţiei de deţinere a materiilor explozive30 zile15 zile200500a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare - art. 8 şi 11
    11.Avizări artificieri30 zile15 zile510a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare - art. 25 şi 27
    12.Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii de către persoanele juridice constituite ca armurieri15 zile10 zile300500a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 108
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 108 alin. (2) lit. g)
    13.Avizarea societăţilor comerciale în vederea constituirii ca armurieri şi includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii15 zile10 zile50100a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 106
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 106 alin. (2) lit. c)
    14.Acordarea avizului pentru desfăşurarea operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme şi muniţii de către armurierii autorizaţi30 zile10 zile100200a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 110 alin. (3)
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 121 alin. (1)
    15.Avizarea planurilor de paza pentru agenţii economici30 zile10 zile50100a) Legea nr. 333/2003 privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare - art. 5
    16.Eliberarea unui certificat de cazier judiciar10 zile3 zile0,85a) Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, - art. 21
    17.Aviz pentru executarea unor activităţi pe adâncimea de 500 m de la linia de frontiera către interior, cum sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrările sau construcţiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările sau prospectările geologice30 zile10 zile3050a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001privind frontieră de stat a României, aprobată prin Legeanr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare - art. 39
    18.Aviz pentru desfăşurarea activităţilor de pescuit industrial şi sportiv în apele de frontiera, apele maritime interioare şi în marea teritorială15 zile2 zile510a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontieră de stat a României, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare - art. 40
    19.Aviz pentru desfăşurarea unor activităţi de agrement şi sportive, altele decât pescuitul sportiv în apele de frontiera15 zile2 zile520a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontieră de stat a României, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare - art. 42 alin. (1)
    20.Aviz pentru desfăşurarea activităţii de vânătoare organizată pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat, la frontiera externă sau la culoarul de frontiera la frontieră internă, către interior30 zile5 zile2030a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare art. 44 alin. (2)
    21.Aviz pentru desfăşurarea, în punctele de trecere a frontierei de stat, a altor activităţi decât efectuarea controlului de frontiera30 zile15 zile50100a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontieră de stat a României, aprobată prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare - art. 45 alin. (1)
    22.Activitatea de examinare psihologică desfăşurată de Centrul de Psihologie al Ministerului Administraţiei şi Internelor7 zile2 zile1012,5a) Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu completările ulterioare - art. 26 şi 34
    23.Autorizare societăţi specializate de paza30 zile15 zile100300a) Legea nr. 333/2003 privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, - art. 20, 22 şi 23 alin. (1)
    24.Autorizare persoane fizice şi juridice specializate în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de alarmă30 zile15 zile100300a) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, - art. 34
    25.Eliberarea autorizaţiei de deţinere arme letale şi muniţii de către persoanele juridice30 zile10 zile300500a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 80
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 56 alin. (2) lit. i)
    26.Eliberarea certificatului de deţinător pentru arme şi muniţii neletale către persoanele juridice care şi-au notificat intenţia30 zile10 zile50100a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 82
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 65 alin. (2)
    27.Preschimbarea autorizaţiei de deţinere arme letale şi muniţii de către persoane juridice, de folosire a acestora, de efectuare a operaţiunilor cu arme letale şi muniţii10 zile-100-a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 75
    28.Eliberarea autorizaţiei de funcţionare a poligonului de tragere30 zile10 zile300500a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 85
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 74 alin. (1) lit. h)
    29.Preschimbarea autorizaţiei de funcţionare pentru poligoanele de tragere autorizate10 zile-100-a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 75
    30.Eliberarea autorizaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor15 zile10 zile300500a) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 79
    31.Eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere15 zile10 zile50100a) Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările ulterioare - art. 72 alin. (3)
    b) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 - art. 85 alin. (2) lit. g)
    32.Eliberarea unei noi autorizaţii de deţinere a materiilor explozive30 zile15 zile510a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare - art. 11
    33.Eliberarea autorizaţiei pentru depozite de materii explozive30 zile15 zile100200a) Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare - art. 9
                                  __________________