REGULAMENT nr. 6 din 14 iulie 2005pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar şi a Normei Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operaţiunilor valutare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005    În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 5 se abrogă.2. După litera h) din anexa nr. 2 "Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută" se introduce litera i) cu următorul cuprins:"i) persoane juridice şi alte entităţi, pentru plăţi efectuate către furnizorii şi subfurnizorii de bunuri şi servicii pentru produsele şi serviciile exportate."  +  Articolul IINorma Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operaţiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Litera b) a alineatului (1) al articolului 1 se abrogă.2. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) sunt supuse autorizării, inclusiv dacă sunt efectuate prin conturi deschise de rezidenţi în străinătate la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora."3. Litera b) a alineatului (2) al articolului 1 se abrogă.4. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(3) Operaţiunile valutare de capital prevăzute la alin. (1) vor fi liberalizate până la data de 1 septembrie 2006."5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În vederea autorizării operaţiunilor valutare prevăzute la art. 1 alin. (1), solicitanţii vor depune la registratura Băncii Naţionale a României sau vor transmite prin corespondenţă o cerere de autorizare, în care se va specifică, după caz, instituţia de credit rezidentă prin care urmează să se efectueze operaţiunea respectivă, precum şi instituţia de credit nerezidentă şi codurile conturilor din/în care se va face transferul şi care va fi însoţită de documentaţia corespunzătoare (conform anexei nr. 1 la normă): D1-D2 şi D9. În cazul persoanelor juridice şi al altor entităţi, cererea de autorizare va fi semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să le reprezinte sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să le reprezinte în relaţia cu Banca Naţională a României."6. Capitolul II "Autorizarea operaţiunilor cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară" şi capitolul III "Autorizarea operaţiunilor în conturi curente şi în conturi de depozit în valută şi în moneda naţională (leu) deschise de rezidenţi în străinătate, la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora", respectiv articolele 4, 5 şi 6, se abrogă.7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta normă."8. Poziţiile D3-D8 din anexa nr. 1 "Lista documentelor necesare obţinerii autorizaţiei Băncii Naţionale a României" se abrogă.9. Anexa nr. 2 se abrogă.Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur IsărescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 6.-----------