ORDIN nr. 589 din 27 iunie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, execuţie lucrări, consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005    În conformitate cu prevederile art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004,în baza art. 4 pct. II.19 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, execuţie lucrări, consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspecţia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 50/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de certificare a unităţilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, execuţie lucrări, consultanţă în domeniul gospodăririi apelor şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 19 mai 2004, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Lucia Ana Varga,secretar de statBucureşti, 27 iunie 2005.Nr. 589.  +  AnexăREGULAMENT 27/06/2005